Tolnai Népújság, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-01 / 151. szám

IDŐJÁRÁS Száraz, általában derült idő lesz 24 fokos maximum hőmérséklettel. Délután előfor­dulhat felhősö- dés, de eső nem várható. ► 14. OLDAL Aggódnak a tojástermelők Jóval a termelési önköltség alatt több élelmiszerke­reskedelmi lánc az étkezési tojásokat. Mi lesz a gazdák­kal? ► 6. OLDAL A „te kint voltál Kanadában” eset Ez a Kanadázás a menekültüggyel együtt sok esetben téves elképzelés - állítja Horváth Elekné. ► 12. oldal decs Pofon ütötte kislánya hat­éves játszótársát egy férfi De­esen. Az egyik háznál két gyermek, egy hároméves kis­lány és egy hatéves kisfiú ját­szott. Játék közben a kislány sírni kezdett. Ezt hallva édes­apja átjött a szomszédból, és a kisfiút arcon ütötte. Emiatt a gyerek orra vérezni kezdett, a szeme alatt duzzanat keletke­zett. A kisfiú anyja ezután ér­tesítette a rendőrséget. A hely­színre érkező rendőrök meg­hallgatták a férfit, majd a kis­fiút és az anyát a kórházba kí­sérték - tájékoztatott Stein- bach Zsolt megyei rendőrségi sajtóreferens. ■ SZÓVÁ TESSZÜK Kétszer ad, aki gyorsan ad, tartja a mondás, és ennek szellemében új szó­lást is alkothatnánk: kétszer segít, aki jószíwel segít. Személyesen járt benn szerkesztőségünkben olvasónk, aki­nek a szekszárdi önkormányzat szoci­ális irodájában akadt nem éppen vi­dám dolga. Mint mondta, az a segítő­készség, jóindulat, együttérzés, amely dr. Főfai Klára irodavezető és kollégái részéről felé irányult, nagyon jólesett, és sokat jelentett neki. Tudja, hogy az irodában csak a munkájukat végez­ték, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez a munkavégzés milyen módon nyil­vánul meg az ügyfelek irányában. A gyors, pontos ügyintézés mellett né­hány kedves, vigasztaló szó rengeteget segíthet az embernek, (vm) 6030 1 A nagyszekelyi permakultúra. A közösség tagjai önellátásra törekszenek, és arra, hogy egységben éljenek a természettel nagyszékely Az elmúlt évek­ben egyre több, a permakul­túra szerint gondolkodó pár és család költözött Nagyszé­kelybe. Ők alkotják, a Közössé­gi Önellátásra Ráhangoló Tú- datos Együttműködést, azaz SZEKSZÁRD Költözik a szek­szárdi piac. Az árusok az el­következő hét-kilenc hónap­ban a Liszt Ferenc téren kí­nálják portékájukat. A terme­a KÖRTÉ-t. Az öko szemléletű gazdálkodás során arra töre­kednek, feleslegesen ne hasz­nálják el az erőforrásokat, ha­nem azokat rendszerré alakít­va közelítsenek az önellátás­hoz. A szemlélet három alap­lők többsége örül, hogy a me­gyeszékhely végre ad vala­mit a piacra járóknak, illet­ve az itt dolgozóknak azzal, hogy fedetté teszi azt. Sok ki­elven, a Föld-, az ember védel­mén és a javak igazságos elosz­tásán nyugszik. A gazdálko­dás minden elemét egységes ökológiai rendszerként fogják fel, amelyben a növények az állatok, az építmények, a dom­sebb településen is átalakítot­ták már a piacot, Szekszárd, régóta adós volt ezzel - mond­ja egyikük. Hozzáteszi: akkor derül majd ki igazán, milyen borzát és a vízrajzi adottsá­gok egymást erősítő tényezők, és ennek része az ember is. És nincs hulladék, mivel ami az egyik folyamatnak a végter­méke, az egy másiknak a kiin­dulópontja. ► 3. oldal jó, hogy a város belevágott a felújításba, amikor esős idő­ben nem szúrják ki az embe­rek egymás szemét az eser­nyőkkel. ► 4. OLDAL Világnapi foci: ötödik helyen a nyugati csapat } Lapunk újságírója, Rónai Gá- bor is tagja volt a Magyar Sportújságírók Szövetsége vi­lágnapi futballtornáján sze­replő nyugat-magyarorszá­gi válogatottnak. A csapat - amelyben a Tolnai Népújság egykori munkatársa, Rácz Ti­bor, valamint Bálint György és a vendégjátékosként beug­ró Nyakas Balázs is pályára lépett - 5. helyen zárt a buda­pesti eseményen. A nyugati régió megyéinek újságíróiból összeállított csapat egy győze­lemmel és két vereséggel zárt: az ötödik helyért rendezett helyosztón 4-3-ra verték meg a FourFouiTwo szerkesztőség együttesét. ► is. oldal Hét-kilenc hónapra költözik el a piac felújítás Parkolóház is épül, így a Jelenleginél biztosan több lesz a hely MBBWBfflMMBaMBBa Félvértezve a boldoguláshoz szükséges tudással diplomaosztó Elismerés a legkiválóbbaknak és azoknak, akik egy életet töltöttek a pályán siti a legkiválóbb végzős hall­gatókat. 2013-ban az elisme­rést Tóth Ágnes kommuniká­ció és médiatudomány szakos hallgató és Breitenstein Lilla környezetkultúra szakos hall­gató vehette át. A diplomaosztó ünnepség felemelő, és egyben megható pillanata volt a jubilá­ló pedagógusok köszöntése. Ez alkalommal hárman vették át a vas fokozatú diplomát, ame­lyet azok kapnak, akik 65 esz­tendővel ezelőtt, 1948-ban sze­reztek oklevelet. A pályán hosz- szú időt eltöltött pedagógusok: Balogh Andrásné Limbacher Lívia, Brasnyó Jánosné Ham­vas Erzsébet és Kurucz Antal- né Takács Rozália. ■ V. M. őrzi mindenki az élete filmjé­ben, hiszen most jogosan lehet büszkének lenni az elért ered­ményre, és egyben köszönetét mondani mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Dr. Hor­váth Béla a kar dékánja a fe­lelősséget hangsúlyozta. Mint elmondta, a most diplomát ka­pó fiatalok felkészült, intelli­gens, széles látókörű diplomá­sokként indulnak útnak, fel­vértezve mindazzal a tudás­sal, amelynek segítségével boldogulhatnak az életben. A PTE Illyés Gyula Kar Ka­ri Tanácsa és a Hallgatói Ön- kormányzat minden évben Be- zerédj Amália Emlékérem és Emléklap kitüntetésben része­szekszárd Akik ma átveszik a diplomát, nagy dolgot vittek véghez. Elkezdik önálló életü­ket, felvértezve azzal a tudás­sal, amelyet a PTE Illyés Gyula karán szereztek meg, annak az egyetemnek a diákjaként, amely a bolygó huszonnyolc­ezer oktatási intézményének rangsorában a 794. helyen áll. A fentieket dr. Komlósi Lász­ló Imre, a PTE általános rek­torhelyettese mondta köszön­tőjében, amely az Illyés Gyu­la kar szombati diplomaátadó ünnepségén hangzott el. Az ünnepségen jelent volt Tóth Ferenc kormánymegbízott, aki beszédében hangsúlyoz­ta: ezt a pillanatot örökre meg- Nyolc szak végzősei vették át a diplomát szombaton EGY PERCBEN Horvátország csatlakozik A súlyos gazdasági gondokkal küzdő unió szemszögéből csak egy újabb baj­ban lévő ország csatlakozik ► 8. oldal Önellátásra törekednek körte A gazdálkodás elemeit egységes rendszerként fogják fel Megütötte kislánya hatéves játszótársát Jó termés várható Ahogy a gabona- mennyiség nö­vekszik az idei betakarításnál, úgy csökkennek az árak is. ► 6. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Ön szerint helyes, hogy barátok után is kell idegenforgalmi adót fizetni? forrás: teol.hu 68,7% 12,5% Igen, ne legyenek Nem, nekik Nem vagyok kivételek elengedhetnék érintett a dologban 18,8% ÜGYELET ÚJSÁGÍRÓ: ___74/511-810 TE RJESZTÉS _______00-40/510-510 HI RDETÉS _________74/811-534 E­MAIL: tolnaLnepuiBaggaiele.hu 2013. július 1., hétfő • XXIV. évfolyam, 151. szám. Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft www.teol.hu —SStIST" jazÄU)6; MII!DEN VOLNA A HÁZ ► www.teol.hu INGATLANT ELÁRVEREZNEK > SÖVER LACIKA SZÄGULDVA HALAD,— _ 7. OLDAL A CÉLJAI FELÉ ► sIoiSaÍ-^ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom