Tolnai Népújság, 2013. március (24. évfolyam, 51-75. szám)

2013-03-01 / 51. szám

atomermü I Önként vállalnak feladatot Jó úton jár a bonyhádi Laurus Alapít­vány „ÉRTED” elnevezésű, önkéntes­ségre nevelő programja. ^4. oldal IDŐJÁRÁS Napos idő lesz, de időnként meg­növekszik a fel­hőzet, eső nem várható. A hő­mérséklet kora délután +7 fok körül alakul. ► 14. OLDAL Több, de nem elég a vendég Koncepció, össze­fogás és közös gondolkodás hoz­hat eredményt a megyei turizmus fellendítése terü­letén. ► 13. OLDAL Milliárdokat spórolnak az államnak A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgá­latnál elv, hogy nem kérnek költség- vetési támogatást. ► 6. oldal Kívül-belül csupa túró A magyar konyha egyik kedvenc alapanyaga a túró. Készülhet belőle édesség, de sós ételekhez is hasz­náljuk. ► 9. OLDAL ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: _________74/611-510 TE RJESZTÉS _______06-40/510-610 HI RDETÉS _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.nepaj8ag@axel8.hu SZÓVÁ TESSZÜK Hosszú évek óta először jutott olyan váratlan plusz pénzhez, amit nem kellett feltétlenül parizerre, meg sár­gacsekkre költenie. Nem milliókról volt szó: kb. két havi nettó - Tolna megyei - átlagfizetéssel ért fel az ösz- szeg. Mivel ennyicske bankót nem le­het élvezettel forgatni vasvellával a padláson, gondolta, inkább megpör­geti pár hónapig a bankban. Ám két neves pénzintézetnél is közölték vele: kamatozni ugyan fog a pénze, de a különféle költségek, levonások miatt a végén nagyjából nullszaldós lesz az ügylet. Sose tartotta magát kapzsi embernek, de akkor valahogy úgy volt vele, mint Micimackó a neki kí­nált mézzel: azért kicsit többnek gon­dolta a keveset. (sk) levegőhöz jutott városok gg. tolna megye A legtöbb pénzt Szekszárd adósságából vállalták át többen voksoltak Példaképek, felnéznek rájuk elismerés Huszonöt sportág kiválóságait tüntették ki Még mindig érdemes beadatni a védőoltást TOLNA MEGYE Februárban a megyében is véget ért az ag­rárkamarai küldöttválasz­tás. A következő lépést már­cius 9-én kell megtenni, ami­kor megtartják az alakuló kül­döttgyűlést Szekszárdon. Itt választja meg a 45 küldött a tisztségviselőket, a kamarai osztályok vezetőit és az orszá­gos küldötteket. Dr. Hadházy Árpád, a megyei agrárkamara átmeneti elnöke úgy látja, a 45 küldött szakmailag felkészült, így jól reprezentálják majd a megye mezőgazdaságát. Min­den lehetőség adott arra, hogy az osztályokat azok vezessék, akik szakmailag erre a legal­kalmasabbak. ► 5. OLDAL Szekszárd szamara az adósság 60 százalékának átvállalása mellett további segítség, hogy 600 millió forint tőkerészt is kapott pályázati beruházásaihoz Pintér Sándor belügyminisz­ter tegnap bejelentette: 685 milliárdot költ az állam az ön- kormányzatok adósságrende­zésére. Tolna megye ötezer fő feletti településeinek adóssá­gát 40-70 százalékban vállalta át az állam. Az erről szóló meg­állapodást még szerdán írták alá a városok vezetői. A leg­nagyobb arányban Bonyhád és Tamási adósságát vették át, míg a legtöbb pénzt Szekszárd adósságából vállalták át. Szek­szárd beruházásokra vett fel hitelt és bocsátott ki kötvényt. A megyeszékhely hitelállomá­nya csökkent, a vagyongyara­podás pedig itt maradt a város­ban. ► 3., 8. OLDAL Látványos focit, új stílust ígért a Paks edzője PAKS Ha hinni lehet Tomiszlav Szivics ígéretének, akkor érde­mes lesz a tavaszi szezonban futballmeccsre járni az atom­városba. Az MVM Paks szak­Több mint tizenöt milliárd a főösszeg közgyűlés Utakat, járdákat újítanak fel és koncentrálódnak a fejlesztések szekszárd Elfogadta a megye- székhely költségvetését csütör­töki ülésén a közgyűlés. A fő­összeget 15 milliárd 333 millió forintban határozták meg, vá­laszolta kérdésünkre Ács Re­zső alpolgármester. Megfor­dultak a költségvetés arányai, ugyanis a nagyobbik részét, mintegy 9 milliárd forint ér­tékben a fejlesztések teszik ki. Ugyancsak az idei év az első, amikor a saját bevételek már nagyobbak, mint a működé­re biztosított állami támogatá­sok, beleszámítva a helyi inga- tandót is, amit működésre ve­tett ki a város. A városüzemel­tetés bruttó összegét 698 millió forintra tervezték. Az idén má­sodszor vett részt a lakosság a költségvetés tervezésében. A beérkezet javaslatok 90 szá­zaléka e területhez kapcsoló­dott, s ennek a nagy része jár­da és útfelújításokat szorgal­mazott, amit meg is jelenítet­tek a büdzsében. ► 3. oldal vezetője a tegnapi sajtótájé­koztatón új stílust, látványos, gyors futballt ígért. Olyat, ami­lyenre vevő lehet a közönség. Az OTP Bank Liga kilencedik helyén telelő paksiaknál nagy volt a játékosmozgás a téli szü­netben: négyen érkeztek, ha­tan távoztak. Az atomvárosiak holnap az Újpest otthonában kezdik meg szereplésüket - Tomiszlav Szivics szerint sen­kitől sem kell tartania a Paks- nak tavasszal. ► 16. OLDAL ben viszont negyedével nőtt. A szekszárdi, bonyhádi, tolnai járások területén pedig több mint kétszeresére emelkedett a 100 ezer lakosra jutó influen­zaszerű megbetegedések szá­ma. Mindez azt mutatja, hogy a megye keleti területén még intenzíven terjed az influenza. A teljes betegforgalom egyébként csökkent, az influ­enzaszerű tünetekkel jelent­kezők száma a forgalom 2,7 százalékát tette ki. Látogatási tilalmat egyik kórházban sem kellett elrendelni. Járványos előfordulással továbbra is szá­molni kell. Még ajánlott a védő­oltás a fokozott személyi higié­nés magatartás mellett. ■ 1.1. Mi a véleménye a megújult Művészetek Házáról? Előbb FORRÁS: TEOL.HU A képek alapján sokkal szebb lett Nem érdekel a művészet szekszárd A vármegyeháza dísztermében tegnap tartotta hagyományos díjátadóját a Tol­na Megyei Közgyűlés és a sport- szövetségek szövetsége, ame­lyen a 2012-ben legjobb telje­sítményt elérő sportolókat ju­talmazták. Huszonöt sport­ág 52 versenyzőjét és 35 edző­jét díjazták az ünnepségen. Dr. Puskás Imre, a közgyűlés el­nöke köszöntőjében elmond­ta, a megjelentek sokat tehet­nek azért, hogy sportnemzet­ből sportoló nemzetté váljunk. A társadalom megbecsüli, a kör­nyezetük felnéz az élsportolók­ra. A felelősségük abban van, hogy példaképként sportolásra bírják a civileket. ► 16. oldal Iker László a megyei kajak-kenu szövetség elnöke és Kiszli Vanda díjazott TOLNA MEGYE Tovább emelke­dett az influenzaszerű tüne­tekkel jelentkező betegek szá­ma az év 8. hetében, derül ki a Tolna Megyei Kormányhiva­tal Népegészségügyi Szakigaz­gatási Szervének összefogla­lójából. A 25-34 év közötti fi­atal felnőttek körében 69 szá­zalékkal, a 35-59 évesek kor­csoportjában 33 százalékkal nőtt a megbetegedések száma. A100 ezer lakosra jutó influen­zaszerű megbetegedések szá­mának területi egyenlőtlensé­ge változatlanul megfigyelhe­tő. A Dombóvári és a Tamási Járási Népegészségügyi Intézet ellátási területén a felére csök­kent a mutató, a Paksi körzet­PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN www.teol.hu 2013. március 1., péntek • XXIV. évfolyam, 51. szám. Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft keresse A TEOL.HU OLDALON! DEVIZAHITEL-TARTOZÁS: MELYIK kosárlabda: scsekicsé NYERESEGVAGYBOL ÖLTEK MEG AZ IDŐS ASSZONYT ► www.teol.hu HAZAT VEHETIK EL? ► 11. OLDAL KIKAPTAK EGERSZEGEN DE JAVÍTHATNAK <■ 4 1 f

Next

/
Oldalképek
Tartalom