Tolnai Népújság, 2013. február (24. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-01 / 27. szám

Cégadatok: lejárt a határidő, nincs kegyelem a késve teljesítőknek lejárt a hivatalos határidő, ameddig be lehetett adni - bír­ságolás nélkül - a cégadatok kötelező módosítására vonatko­zó adatokat. Tolna megyében ez közel tízezer céget (Bt., Kft., szövetkezet stb.) érint. A megyei cégbíróságtól kapott információk szerint az érintet­tek köze fele tett eleget január 31-ig a kötelezettségének. So­kan az utolsó percre hagyták az ügyintézést, így a folyama­tosan emelkedő számú kérel­mek miatt az országban min­denhol akadozik a cégbíróság informatikai rendszere. Elter­jedt az a hír is, hogy egy ideig nem büntetik meg a későket, de ez nem így van. ► 2. oldal Életveszély nincs, de mise sincs a templomban bátaszék Az életveszély elhá­rult, de a bátaszéki templom tornyának teljes felújítása hosz- szabb folyamat lesz. Ugyanak­kor, ha a Szekszárdi Járási Hi­vataltól megkapják a haszná­latbavételi engedélyt, akkor a miséket már meg lehet majd tartani. Úgy tűnik, pályázati lehetőség is adódik, február 15- vel az Emberi Erőforrások Mi­nisztériuma hirdet lehetősé­get. Ha a bátaszékiek nyerné­nek, akkor nem csak a tornyot, de az épület párkányán, sarka­in, bejáratánál lévő homokkő díszeket is fel tudnák újítani, ezeket ugyanis „megrágta” az idő foga. ► 5. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Van, amikor az ember úgy érzi, kész, nem bírja tovább cipelni a terhet, meg kell tőle szabadulni. Ez van, ha aktív a vese. Az autósok mentsvára ilyen­kor a benzinkút vagy a szabadon vá­lasztott, viszonylag védett megállók, de más a helyzet a városban. Nem kü­lönösebben zavartatta magát tegnap kora délután az a ruházata alapján kulturált férfi sem Szekszárdon, aki a zeneiskolával szemben könnyített ma­gán. Sőt, még csak a bokrok minimá­lis takarását sem használta ki. Akár­csak Liszt Ferenc más alternatív tisz­telője, aki egy időben szintén előszere­tettel hagyott nyomot a zeneszerző szobránál. Vajon miért nem szimpati­kus nekik a száz méterre lévő, tavaly felújított nyilvános illemhely? (he) 603050 Sikeres évet zárt 2012-ben a Gemenc JK szekszárd Soha rosszabb évet! - mondhatná Szepesi Jó­zsef, a Gemenc Judo Klub szak­mai vezetője. A megyeszék­hely cselgáncs egyesülete ta­valy története legjobb eszten­dejét zárta, az ifjúsági bajnok­ságon Ács Balázs, Mátics And­rás és Boros Bence egyaránt aranyérmet szerzett, Mátics ré­vén pedig első nemzetközi Eu­rópa Kupa-érmét is begyűjtöt­te a klub. A 2001-ben alapított Gemenc JK mostanra hazánk egyik legeredményesebb után­pótlásnevelő műhelyévé nőtte ki magát. Idén szeretnék foly­tatni az éremgyűjtést - jövő hétvégén rögtön a magyar ifjú­sági bajnokságon. ► 16. OLDAL Nagy áradást hozhat majd az olvadás dél-dunántúl Ha az előrejel­zések szerint folytatódik a szo­kottnál enyhébb időjárás, az a Duna vízgyűjtő területein fel­halmozódott hó gyors olvadá­sához vezethet. Ha ez jelentős csapadékkal is párosul, komo­lyabb árhullám is elindulhat. A Felső-Duna vízgyűjtő terü­letein az elmúlt időszakban a hókészletek tovább gyarapod­tak. A számítások szerint je­lenleg a hóban tárolt vízkészlet mennyisége jóval meghalad­ja az átlagosat, de még nem ér­te el a 2006-os szintet, amikor nagy árvíz vonult le a Dunán. Az már most valószínűsíthető, hogy idén tavasszal nem ma­rad el a zöldár. ► 2. oldal |p|r% IDŐJÁRÁS Pénteken tava- szias idő lesz. Délutánra erős felhősödés, gyen­ge eső várható. A hőmérséklet maximuma +10 fok körül alakul. ► 14. OLDAL Putyin-Orbán találkozó Hazánk régiós gázelosztó köz­ponttá válhat, lendületet kaphat több hazai cég oroszországi kivi­tele. ► 8. OLDAL Felfüggesztett IMF-tárgyalások A Magyarország és az IMF között foly­tatott tárgyalásokat felfüggesztették - közölték Washingtonban. ► 8. oldal Ön szerint megtartja Jonathan Levy-t az ÄSE? Szerintem elküldik Szerintem megtartják Nemes fákat loptak tűzrevalónak tettenérés Közel hárommilliós kárt okoztak a tolvajok a védett parkerdőben Az időjárás okozhat gondot katasztrófavédelem Beszámoltak 2012 munkájáról Tolna megyében az elmúlt évek adatait összehasonlítva stagná­ló értéket mutat a tűzoltók vo­nulási statisztikái. Az esetle­ges kilengések, eltérések egy­értelműen az extrém időjárási anomáliákra vezethetők visz- sza. Például 2010-ben az orszá­gosan legtöbb lehullott csapa­déknak, és az azzal járó kár­nak, 2012-ben pedig a kiemel­kedően forró, aszályos időjá­rásnak tudható be a magasabb szám. Wéber Antal tűzoltó ez­redes, megyei katasztrófavé­delmi igazgató és vezető mun­katársai a tavalyi évben történ­tekről, és azok tapasztalatairól számoltak be a sajtónak tegnap a megyeszékhelyen. ► 3. oldal Az egyik legsúlyosabb tűzeset a karácsonyi szekszárdi Kossuth utcai volt Indulhat az export Március első he­tében indul az első Szentkirályi ásványvízszállít­mány Szaúd-Ará- biába. ► 7. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-510 TERJESZTÉS _______06-40/510-510 HI RDETÉS __________74/511-534 E-MAIL: tolnaLnepnl8ag@asel8.hu Több mint húszezer latogatoja volt a tavaly május 1-jen átadott Bonyhádi Termálfürdőnek az első szezonban bonyhád - A termálfürdő el­ső szezonja egyszerre volt „na­pos és borús”. Napos volt a jó időjárásnak és az elfogadható vendégszámnak köszönhető­en, míg borús az üzemeltetési nehézségek és főleg a kivitele­zővel történő viták miatt - osz­totta meg tapasztalatait a bony­hádi városvezetéssel Bölcsföldi Árpád, a létesítmény üzemel­tetésével tavaly márciusban megbízott BONYCOM Kft. ügy­vezető-igazgatója. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen ke­rült elő a téma, amelyre részle­tes beszámolóval készült a ve­zető. Az írásos előterjesztésből (képünk illusztráció) az is kiderült, hogy bár a május 1-jei fürdőnyitó majálisra ven­dégfogadásra alkalmassá tet­ték a létesítményt, az üzemel­tetés során számos nehézség­gel küzdöttek. ► 4. oldal tengelic A felső-tengelici Be- nyovszky-parkban a rendőr­ség két embert fa lopáson ért. Amikor a rendőrök fülön csíp­ték őket, százezer forint érté­kű fát akartak elvinni. A tel­jes kár azonban jóval na­gyobb, közel hárommillió fo­rint, ennyit ér az a körülbelül hetven köbméternyi fa, amit kiirtottak a védett parkerdő­ből ismeretlenek. A nagy ér­tékű lopás az utolsó csepp volt a pohárban, a község képvise­lő-testülete célul tűzte, hogy véget vet ennek az állapot­nak. Gáncs István polgármes­ter azt mondta, elhatározták, hogy minden törvényes esz­közt megragadnak annak ér­dekében, hogy visszaállítsák a rendet és nyugalmat Tenge- licen, ami az ott élők jogos el­várása. - Nem engedjük a jól működő, összetartó közössé­get szétzúzni - hangsúlyozta a polgármester. ► 5. OLDAL Ki az a Jonathan Levy? FORRÁS: TEOL.HU PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN A ködösítés gyanús, bajjal járhat A külföldi munkavállalásnál az egyik legnagyobb problémát a nyelvtudás hiánya okozza. ► 2. oldal Hullámokkal teli mélyvíz összegzés Napos és borús is volt egyben a fürdő első szezonja

Next

/
Oldalképek
Tartalom