Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-01 / 52. szám

4 2012. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK KÖRKÉP Csizmás kandúr, jégkirálynő, gésa és boszorkány. Többek között ezeket a mesebeli alakokat elevenítették meg tegnap Szekszárdon, a Szent László TISZK székhely intézményében a végzős fodrásztanulók. De nem akárhogyan: Bachmann Krisztina oktató kezdeményzésének lényege szerint a diá­koknak, egy-egy modell közreműködésével, a frizura, a smink és az öltözék egymást erősítő egységét kellett látványos és kreatív módon megjeleníte­niük. A nagy sikerű, játékos versenyt Varga Virág Karolina nyerte, modellje segítségével költői módon bemutatva a fa tavaszi ébredését. Ha lesz egyezség, lesz út csötönyi-völgy A késlekedéssel elveszhet a pályázati pénz is Gyerekrajzok figyelmeztetnek a veszélyekre szekszárd Öt iskolából 147 al­kotás érkezett a megyei kataszt­rófavédelmi igazgatóság szek­szárdi kirendeltsége által meg­hirdetett polgári védelmi rajzpá­lyázatra. A pályázatra olyan mű­vek érkezését várták, amelyek a veszélyhelyzetek, a veszélyek és katasztrófák megelőzésére, és az azok elleni védekezésben az ösz- szefogásra hívják fel a figyelmet. A művek értékelését a Kovács Tibor festőművész vezette zsűri értékelte, és a legjobbak a tegna­pi napon vették át díjaikat a szekszárdi Baka általános isko­lában tartott díjátadón. A ver­senyben a következő eredmé­nyek születtek: az alsó tagozato­sok kategóriájában I. Csötönyi Ronaldó (Általános Iskola, Pörböly), II. Bék Fanni (Vörös­marty Mihály Általános Iskola, Bonyhád), III. Szentpál Renátó Rokkó (Kanizsai Dorottya Általá­nos Iskola, Bátaszék). A felső ta­gozatosok között I. Nagy Dóra (Baka István Általános Iskola, Szekszárd), II. Szabó Dániel (Ba­ka István Általános Iskola, Szek­szárd), III. Kaposi Zsófia (Baka István Általános Iskola, Szek­szárd). Különdíjasok: Takács Ta­más (Baka István Álalános Isko­la Gyógypedagógiai Intézmény, 4 éves) és Blahó Rebeka (Alapfo­kú Művészetoktatási Intézmény, Bátaszék, 8. osztályos). ■ V. M. A rendőrség ezt az embert keresi Bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kere­si a képen látható férfit a Dombó­vári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. Kérik, hogy aki érdem­leges információval rendelkezik a személlyel kapcsolatban, hívja a Dombóvári Rendőrkapitányságot a 107 vagy a 74/566-070 telefon­számok bármelyikén, vagy jelent­kezzen személyesen! ■ Több mint kétszázmillió forint uniós pénzt nyer­tek a Szekszárd környéki, zártkerti telektulajdono­sok. Ebből készülhetne el a vízelvezető, melyet út­nak is használnának. A beruházáshoz azonban önrész is kell. Mauthner Ilona Hónapok óta húzódik a hegyvi­déki zártkerti vízelvezető meg­építése Szekszárd határában, mely öt helyszínt is érintene, köztük a Csötönyi-völgyet is. Kő­vári László, a városi önkormány­zat gazdasági és pénzügyi bizott­ságának elnöke szerint félő, ha idén nem valósul meg a beruhá­zás, elveszítik a több mint két­százmillió forintos uniós támo­gatást. Olvasóink közül többen azért fordultak szerkesztőségünkhöz a témával kapcsolatban, mert mint mondták, a Csötönyi-völgy- ben több mint kétszáz ingatlan- tulajdonost érint a vízelvezető megépítése. Nagy szükség len­ne erre a három kilométernyi szakaszra, mert esőben, sárban,' télen, az ingatlanok jelenleg ne­hezen közelíthetőek meg. A gond az, hogy az önrészt sokan nem tudják megfizetni. Varga András, a polgármeste­ri hivatal műszaki osztályának munkatársa elmondta, a beruhá­zás úgy áll össze, hogy az elszá­molható költségek 70 százalékát uniós támogatásból fedeznék, ehhez 12 százalékot ad a város, és a maradék 18 százalék terhel­né az ingaüantulajdonosokat. Ez utóbbi százezer forint körüli ösz- szeget jelent, ingatlanonként. A teljes összegből készülne el öt fej­lesztési helyszínen a három mé­ter széles betonút, és több helyen támfal is. A gondot érthető mó­don az okozhatja, hogy van, ahol egy-egy családnak több ingatlanja is van, így rájuk na­gyobb összeg hárul. Eddig négy szurdik- nál az érintett tulaj­donosokkal már sikerült meg­egyezniük - mondta Varga And­rás. Van, ahol területarányosan számoltak, van, ahol különbsé­get tettek a szőlő és a legelő kö­zött, és olyan tulajdonos is akadt, aki a dupláját fizeti a ráeső ösz- szegnek - mondta Kővári László. Egyedül a Csötönyi-völgyi ingat­lantulajdonosok azok, akikkel még nem sikerült dű­lőre jutni. Már volt egy hivatalos egyez­tetés is, ami nem járt sikerrel. Ez a terület az, mely a legtöbb embert érinti, sok az idős, nyug­díjas, és vannak, akiknek több telkük is van itt.- Azt tervezzük, hogy a na­pokban minden érintett kap égy levelet az önkormányzattól, melyben tájékoztatjuk őket az eddigi fejleményekről - mondta Varga András. A Városházára pedig egy újabb ülést tervezünk. Szeretnénk megbízni két-három ottani telektulajdonost azzal, hogy tartsa a továbbiakban a kapcsolatot a többiekkel. A tét nagy, hiszen, ha idén nem ké­szül el a beruházás, elveszítjük a már elnyert uniós pályázatot. És ami még ennél is rosszabb, a többi szurdiknál érintett telek- tulajdonos sem pályázhat erre az alapra, hiszen a pályázatot ki­írók azzal érvelnének, az előző elnyert támogatással sem men­tek a szekszárdiak semmire. A terem őrzése most nem lesz probléma szekszárd Kiállítótermet kaptak a Bárka szalon tagjai 2009-ben a szekszárdi vasútállomáson. Egy szabaddá vált váróteremben mu­tatkozhatnak be az amatőr képző­művészek. Az utóbbi időben többször szüneteltették a tárlato­kat, mert pénz híján, a terem őr­zését nem tudták megoldani. A szervezet elnökhelyettese, Zsíros Ari most arról számolt be, hogy az idei első kiállítás őrzése megoldott lesz. A devecseri festő, Boldizsár Zsolt képei már megér­keztek. A hivatalos megnyitót pénteken tartják. A kapcsolat­nak köszönhetően a bárkások meghívást kaptak Devecserre, egy későbbi bemutatkozásra. Az őrzésről önkéntesek gon­doskodnak. Pócs Margit, a szek­szárdi Mentálhigiénés Műhely elnöke adott erről tájékoztatást. A devecseri alkotóval ők vették fel a kapcsolatot még tavaly, s akkor jött a vasúti galériában va­ló kiállítás ötlete. Március 2-18-ig lesznek megtekinthetők Boldi­zsár Zsolt képei. A teremőri te­endőket a Mentálhigiénés Mű­hely aktivistái látják el. ■ W. G. Kétszer lépett fel a Bartina gyermekcsoport Két alkalommal is fellépett a szekszárdi Bartina Néptánc­egyesület gyermekcsoportja Bu­dapesten, a Gyermektánc Anto­lógián. A RAM Colosseumban tartott rendezvényen tizennégy, az ország különböző települése­iről érkezett csapat mutatkozott be. A Bartina Spisák Krisztina és Teremi László Mondókás című, szilágysági táncokból készült ko­reográfiájával aratott szép sikert.- Ezen, az 1991 óta minden évben megtartott seregszemlén a legkiemelkedőbb együttesek­nek és produkcióknak tapsolhat a közönség - mondta el Matókné Kapási Julianna, a Bartina művé­szeti vezetője. - Most is magas színvonalnak lehettünk tanúi. A mieink lendületesen, nagy aka­rattal és lelkesedéssel adták elő táncukat. Joggal lehettek büsz­kék arra, hogy eljutottak erre a fővárosi bemutatóra. Egyébként a fellépés után Tímár Sándor nemzetközi hírű koreográfus gratulált nekem, illetve gyerme­keinknek. . ■ Sz. Á. Mi történik, ha nem sikerül az egyezség? EGY helyi önkormányzati ren­delet határozza meg az útépí­tési érdekeltségi hozzájáru­lást. Eszerint az érdekeltek kétharmada ha egyformán dönt, akkor a maradék egy- harmadra is kötelező lesz a döntés. Ez annyit jelent, ha a Csötönyi-völgyiek kétharmada akarja a beruházást, akkor az meg is valósul. Aki nem fi­zeti be a ráeső részt, attól az önkormányzat adók módjára beszedi. Egyébként az önrész felét kell először befizetni, majd amikor a beruházás el­készül, az átadás-átvétel meg­történt, akkor a maradékot. Kővári László arra hívná fel az érintettek figyelmét, hogy érdemes már most havonta félretenni, mintegy előre „tör­leszteni”. Eta pedig elkészül az út, a jobb megközelíthető­ség miatt értékesebb lesz a telek. ■ Százezer fo­rint körüli az összeg ingat­lanonként. Kovács János vitte a prímet mustra Sok minta érkezett a kertbarátok borversenyére A repce életrevaló növény szezonnyitó Megyénkben szép termésre számítanak dombóvár Nyolc nedűjét értékel­te aranyérmesre a zsűri, így Ko­vács János kapta az Év Borásza elismerést a Dombóvári Kertba­rátkor Egyesület 29. alkalommal megrendezett, hagyományos borversenyén. A helyi és kör­nyékbeli gazdák összesen 140 bormintát küldtek mustrára, a felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező borbirák 59 fehér-, 12 rozé- és 69 vörösbort kós­toltak végig. A 2011-es év kedve­ző időjárása, az éves csapadék eloszlása, a sok napsütés, az éves hőösszeg, a napfényes órák száma és a szép hosszú ősz együttesen járultak hozzá ah­hoz, hogy cukortartalomban ma­gas, színanyagban, illatanyag­Máté József titkár (jobbra) adja át Kovács Jánosnak a díjat ban, ízaromákban gazdag, kivá­ló minőségű szőlő beérjen, s ab­ból kiváló minőségű borok ké­szüljenek. A korábbi évek hagyo­mányainak megfelelően a zsűri idén is kiválasztotta az év borait mind az új-, mind pedig az óbor kategóriában. Az év borai újbor kategóriában Kelemen Sándor chardonnay fehérbora, Nagy Sándor kékfrankos rozéja, vala­mint Kertész János kékfrankos vöröse lettek. Az óborok közül Kovács János olaszrizlingjét és Kertész János merlot-ját értékel­te a legkiemelkedőbbnek a zsű­ri. A mustrán a fehérborok közül 27, a rozékból 2, a vörösekből pe­dig 32 érdemelte ki a bírálók sze­rint az aranyérmet. ■ R. T. Nagy keresletre és a jó árra szá­míthatnak idén a repcetermelők - hangzott el tegnap Kakasdon, ahol a Szekszárdi Növény Zrt. szezonnyitó tanácskozást tartott. Dr. Kiss Erzsébet szakmérnök elmondta, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal adatai szerint az ország repcével vetett területének - ami 273 ezer hek­tár - a jelenlegi állapot szerint csupán 19 százaléka került a jó kategóriába, 56 százaléka gyen­ge minőségűnek, míg a többi még ennél is rosszabb helyzetű­nek minősült. Ősszel pedig már 18,5 ezer hektárt ki is kellett szántani. A helyzet az uniós or­szágokban sem jobb, Lengyel- és Németország kivételével Dr. Kiss Erzsébet mindenhol gyenge repcetermés­re számítanak. Eszerint nagy lesz az olajosmag iránt a keres­let, és meg is fizetik az árát a fel­vásárlók. Tolna megyében 6354 hektáron vetettek belőle, és en­nek közel a fele a jó besorolást kapta. Dr. Kiss Erzsébet és a szakmai rendezvényen megjelent terme­lők egyetértettek azzal, hogy ilyen helyzetben nagyon meg kell becsülni a repcét A fagyok elmúl­tával jön el az ideje annak, hogy végigjárják a területüket a gaz­dák, és ellenőrizzék a tenyésző­csúcs és a gyökérzet állapotát. Ha egy négyzetméteren belül 5-15 szépen fejlett növényt találnak, akkor nincs nagy baj. ■ M. I. * \ I» t i

Next

/
Oldalképek
Tartalom