Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-01 / 52. szám

2012. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK 3 MEGYEI TÜKÖR JEGYZET WESSELY GÁBOR Böjti időszak A böjt időszakát éljük. De vannak, akik most is far­sangolnak. Vannak, akikre nem vonatkoznak a szabá­lyok, akik nem tartják tisz­teletben az évszázados ha­gyományokat, még azt is méltatlankodva élik meg, hogy ha pirosra vált a lám­pa, meg kell állniuk a zeb­ránál, átengedve a gyalo­gosokat. A mélyen gyökerező hagyo­mányok azonban újraéled­nek a mellőzöttség után. A fű túléli a fűnyírót. Átérté­kelődik a múlt. Kérdés per­sze, hogy van-e értelme a már megtörtént dolgokon való rágódásnak. Voltaire szerint ugyanis a történe­lem nem más, mint mese, amiben a felek kölcsönösen megegyeztek. Petőfi viszont másként vélekedett: Az idő igaz, s eldönti, ami nem az. A honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi tago­zata évről évre szervez tör­ténelmi tárgyú vetélkedő­ket. Kossuth és Béri Balogh Ádám után, most az 1956-os eseményekből állítják össze a kérdéssort. Vajon a mi ko­runk hogyan vonul majd be a történelembe? Milyen kér­désekre kell válaszolniuk a leendő kvízjátékosoknak? A gyerekeim már tanulják a rendszerváltást. Akik aktív szereplői voltak az esemé­nyeknek - Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Pozsgay Imre, Lezsák Sán­dor, Csengey Dénes, Jánosi György, Szabad György, Csurka István, Torgyán Jó­zsef, Orbán Viktor - ott mo­solyognak a történelemköny­vekben. A tankönyvírók nem mindent úgy örökítettek meg, ahogy én láttam. An­nak idején apám sem úgy emlékezett a néhány évtized­del korábbi eseményekre, mint ahogy azok az iskolai könyveimben szerepeltek. Jó volna, ha a múlt nem lenne többé mese. És a jelen sem. Ha eltűnnének az álarcok. Főleg a böjti időszakban. Valószínűleg a babakocsiban ismerkedett meg annak idején a hegedűvel, ez a hangszer már több mint ötven esztendeje elválaszthatatlan barátja. Szá­mos más érdekesség is kiderült Földesi Lajosról tegnap Szekszárdon, a művelődési házban, az ott megtartott Önarckép értékkel című rendezvényen. A he­gedűművész a házigazda dr. Say István kérdéseire válaszolva vallott önmagáról, felmenőiről, kivételes embernek nevezhető édesapjáról, valamint mado- csai gyökereiről. Különleges mozzanatként, mint egykori néptáncos, pár másodperc erejéig csárdást is járt a színpadon, kiváltva a közönség tetszését Egyre többen abbahagynák leszokás Többféle módszer között válogathatnak a dohányosok Ami az egyik leszokni szándékozó esetében ha­tásos, a másiknál nem vá­lik be. Szerencsére van miből választani. Venter Marianna A középkorú Sándor harminc év után hagyta abba a dohányzást. Nála nem vált be a „csak egysze­rűen le kell tenni a cigarettát” szlogen, és a rágógumi meg a ta­pasz sem hozott eredményt. Sőt: rászokott a nikotinos rágógumira - a cigaretta mellett. Nem adta fel, és végül egy tabletta segítsé­gével sikerült leszoknia, immár másfél éve nem szívott el egyetlen szál cigarettát sem. Mint mondja, sokszor eszébe jut, gyakran ál­modja azt, hogy dohányzik. Ám ha csak meglegyintí a kísértés, egyből eszébe jut, hogy mennyi­vel könnyebb azóta az élete - nem kell azon rágódnia, mikor gyújt­hat rá, hol gyújthat rá, elég lesz-e a cigarettája -, és már nem is gon­dol a dohányzásra. Sokan járnak a Sándoréhoz hasonló cipőben. Tudják, hogy a dohányzás veszélyes, ártal­mas, de nem képesek gátat vet­ni a szenvedélynek. Magyaror­szágon 2,5 millióan dohányoz­nak rendszeresen. A statiszti­kák szerint pusztán akaraterő­vel a dohányosoknak mindösz- sze három százaléka képes le­szokni. A többieknek segítség­re van szükségük. Miből vá­laszthatnak? Van, akinek elég a nikotintar­talmú rágógumi vagy a nikotin­tapasz. Ezek a készítmények pó­tolják a cigarettában lévő niko­tint, és ha a páciens betartja az utasításokat, egyre kevesebb jut a szervezetébe ebből az anyag­ból, végül teljesen kiürül, és megszűnik a függőség is. Veszé­lyes lehet, hogy a páciens - Sán­dorhoz hasonlóan - dohányzik az alkalmazásuk mellett, és így még több nikotint juttat a szer­vezetébe. Az alternatív megoldások kö­zött szerepel a biorezonancia és az akupunktúra. A biorezo- nanciás terápia alkalmazói azt ígérik, hogy a módszerrel elvo­nási tünetek nélkül, akár azon­nal leszokhat káros szenvedélyé­ről a páciens. A testnek nem fog hiányozni a nikotin, és előnye, hogy nem igényel semmiféle tes­ten belüli beavatkozást, nincs mellékhatás, és 70-80 százalé­kos a sikeresség. Az akupunktúrás leszoktatás szintén nem visz be idegen anyagot a szervezetbe, és nem jár mellékhatással. Folyamato­san szünteti meg az elvonási tü­neteket, sikerességét 80 száza­lékosra becsülik az alkalmazói. Többféle gyógyszeres terápia is létezik, ezek megegyeznek ab­ban, hogy szintén nem juttatnak be nikotint a szervezetbe, az agy­ban fejtik ki hatásukat. A tablet­tákat orvosi rendelvényre, és or­vosi ellenőrzés mellett kell szed­ni. A szekszárdi tüdőgondozó­ban, rendelési időben a leszokni vágyók rendelkezésére állnak, és aki igazán komolyan gondol­Ennyire számítson, aki belevág Nikotintapasz havi adag 12 ezer forint Nikotinos rágógumi 30 darab 1800 forint Leszokást segítő gyógyszer havi adag (támogatással) 12 000 forint Akupunktúra (10-20 kezelés kell) 3000 forint/kezelés Biorezonancia 3000 forint/kezelés Elektromos cigaretta szett 10 ezer forint Patronok 1000-2000 forint FORRÁS: TN-GYŰJTÉS ja, támogatást kaphat a gyógy­szeres leszokáshoz. S végül azok, akik legjobban magának a szokásnak, a cselek­vésnek a hiányától ódzkodnak - sokan vannak ilyenek -, azok köztes megoldásként alkalmaz­hatják az elektromos cigarettát, vagy népszerű nevén az e-cigit. Az e-cigaretta úgy néz ki, és úgy viselkedik, mint a hagyományos cigaretta. Ugyanakkor nem tar­talmazza azokat a káros anyago­kat, mint a valódi, és megkíméli a passzív dohányzás egészségká­rosító hatásaitól a dohányzó kör­nyezetében tartózkodókat is. Ni­kotin az e-cigarettával is bejut a szervezetbe, de segítheti a leszo­kási folyamatot úgy, hogy mindig alacsonyabb nikotintartalmú pat­ront alkalmaz a dohányos, a végé­re pedig már nikotinmentest. Ha idáig eljutott, akkor már csak a dohányzástól, mint cselekvéstől kell megszabadulnia. ■I Ön hányszor próbált leszokni a cigarettázásról? Szavazzon honlapunkon ma 16 óráig: TE0L.hu W A szavazás eredményét a pénteki számunkban közöljük. HÍRSÁV Számos tévhit eloszlott az előadáson szálka Lezárult a Mesés Té­li Esték sorozat, az utolsó előadást ebben az idényben dr. Sudár Zsolt diabetológus főorvos tartotta. Dr. Juhász- né Eszenyi Ildikó szervező elmondta, hogy sokan vol­tak kíváncsiak az Egészség- tudatos életmód, életmódvál­tás címet viselő keddi elő­adásra, amelyen választ kaphattak számos kérdé­sükre. Többek között táplál­kozással és mozgással kap­csolatos kérdések merültek fel, illetve eloszlatott számos tévhitet a főorvos, (he) Szekszárdi panoráma, 24 négyzetméteren szekszárd Nyolc táblából álló, összesen 24 négyzet- méteres festményt készít E. Nagy Mária és Hucker Ferenc. Megjelenítik a szek­szárdi panorámát, az újvá­rosi felüljáró felől. A kép­csoportot az I. Béla gimnázi­um kollégiumában helyezik el. Először még egy kisebb mintapéldányt is festenek, amit a jövő héten zsűriztet- nek. A nagy táblákat egy­előre csak alapozzák, (wg) Ötödik lett Ózdon a gyulaji focicsapat gyulaj-ózd Az elmúlt hét­végén a gyulaji Gál ló József Általános Iskola 6 fős foci­csapata Ózdon járt - mondta el lapunknak Lacza Zoltán­ná, az iskola igazgatója. A település hét hasonló adott­ságú közösséggel együtt vesz részt egy projektben, s az ebben részt vevő fiata­loknak szervezték meg a fo­cikupát. A gyulaji focisták két győzelemmel és két ve­reséggel 10 indulóból az 5. helyen végeztek, (rt) Indulás előtt a gyulaji játékosok Továbbiak a TEOLhu hírportálon llj elnök vezeti a védelmi bizottságot átalakulás Dokumentumok és tervek a gyors és pontos döntések érdekében Áprilisig várja a JETA az új pályázatokat szekszárd Újjáalakult a Tolna Megyei Védelmi Bizottság tegnap Szekszárdon, a Vármegyeházán. A tíztagú testületnek Tóth Ferenc kormánymegbízott lett az elnöke, a két alelnöki tisztet pedig dr. Tokovicz József dandártábor­nok, a HM főigazgatója, valamint Mácsai Antal mk. tű. ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igaz­gatóság igazgatója tölti be. A felké­szítő konferenciával egybekötött újjáalakítás - adott tájékoztatást Tóth Ferenc - következett azokból az új rendelkezésekből, melyek módosították a védelmi bizottsá­gok szerkezetét és feladatrendjét. Sülé Attila ezredes, a HM fő­igazgató-helyettese a honvédelmi feladatrendszer összefüggései­ben szólt a védelmi bizottságról: mint mondta, ezen a fórumon a civil, rendvédelmi és katonai szervezetek képességei egységes keretben és irányítási rendben je­lennek meg. Dr. Mógor Judit, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője közölte: a testület azokat az alap- dokumentumokat fektette le, il­letve operatív terveket határozta meg, melyek katasztrófahelyzet esetén lehetővé teszik a gyors és pontos döntéseket. Mácsai Antal a megyei védelemigazgatási rendszer szereplőinek, az együtt­működő szerveknek és a lakos­ságnak mondott köszönetét: a kö­zös munka eredményeként több esetben sikerült embereket meg­menteni a kihűléstől. ■ Sz. Á. PAKS Negyedmilliárd forintos ke­rettel meghirdette idei első pályá­zatát a Paksi Atomerőmű Zrt. ál­tal létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA). Három pályá­zati „ablakot” nyitot­tak, lehet európai uniós, illetve Új Szé- chenyi-tervben el­nyert támogatáshoz önerő-kiegé­szítést igényelni, életminőség-javí­tó, valamint energetikai raciona­lizálást célzó beruházásokhoz tá­mogatásra pályázni április 27-ig. Idén még lesz egy pályázati for­duló a mostanihoz hasonló nagy­ságrendű keretre, a paksi atom­erőmű ugyanis évi félmilliárd fo­rintot bocsát az alapítvány rendel­kezésére, amely saját működésé­nek költségeit minimalizálja an­nak érdekében, hogy a lehető leg­több jó kezdeményezést támogat­ni tudjon - erről Felkai György, a kuratórium egyik tagja beszélt, aki azt is elmondta, hogy fontos az atomerőműnek és az MVM-vállalatcsoportnak is, hogy jó kapcsolatot ápoljon és jó kezde­ményezéseket támogasson a tér­ségben. Alapítása első évében a JETA 53-ból 31 pályázatot támoga­tott 418 millió forint értékben. Ez közvetetten 4,3 milliárd forint fej­lesztést generált, és 15 új munka­hely létrejöttét segítette elő. ■ V. T. Tóth Ferenc, Nagy Zoltán ny. ezredes, a HM Védelmi Hivatal honvédelmi szakreferense és Sülé Attila ■ Lesz még egy pályáza­ti forduló. » t t 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom