Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-01 / 52. szám

2012. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK *■M l/l s- is? HIRDETÉS A Duna Autósiskola TANFOLYAMOT INDÍT az összes jármű kategóriában, MÁRCIUS S-ÉN 17 ÓRAKOR. PAKSON A CSENGEY DÉNES MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. TEL.: 20/943-0355 ♦230738* yü'.H'trrjgs Éremeső a nemzetközi nyílt borversenyen PAKS Egy nagyarany, 5 arany, 12 ezüst, 5 bronz és 2 oklevél a paksiak mérlege a 30. nemzetközi nyílt borver­senyen, a melyét Almás­füzitőn rendeztek. Hat bi­zottságban 32 borbíró érté­kelt, köztük két paksi, Polgár Zoltán és Fehér József, akik 25 mintát vittek magukkal. A Fabro-pince 2009-es cabernet sauvignonja nagy­arany minősítést kapott. Aranyérmes lett a Fabro-pin­ce merlot, Hirczi Ferenc zweigelt, Till Ferenc kék­frankos bora, illetve Fehér József és Mayer István egy- egy siliere. Az öt bölcskei borból 3 ezüstérmet kapott, kettő aranyat, utóbbiak mindegyike Tomolik János pincéjéből került ki. (vt) Zárul a világhírű feltaláló emlékkiállítása dombóvár Már csak vasár­napig lehet megtekinteni a húsz éve elhunyt Széles La­josnak emléket állító tárla­tot a Dombóvári Helytörté­neti Gyűjteményben - a ki­állítás majd’ egy évig volt látható. A Nakon született és gyógyító borbélyként is­mert feltalálónak az égési sérüléseket kiválóan gyógyí­tó Naksol, valamint Irix ol­datokat köszönheti a világ, a kiállítást pedig a Dombó­vári Városszépítők, Nak és a PannonPharma Kft. összefo­gásának. (he) 2 TISZTELT OLVASÓINKI A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Paks ügy­nökségvezetőjét: Kovács Gábor, . ________t_____ 20 /621-6778, koveksz@gmail.com Továbbiak a TEOLhu hírportálon HIRDETÉS FAGYÖNGY BT. FŰRÉSZÜZEM AKÁC: deszka - palló- fűrészelt oszlop- szőlőkaró- szélezetlen kerítéselem BÉRFŰRÉSZELÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL Nagydorog, Vasút u. 22. TeL/fax: 75/332-083 Mobil: 30/9473449 •21V5Sn PAKS, DUNAFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGE Összehasonlíthatatlanul biztonságosabb a kerékpárosoknak a számukra kijelölt úton, mint közúton közlekedni. Pakson új szakaszok épülnek Kerékpárút épül Pakson kivitelezés A beruházás alatt számítanak az ott élők megértésére Az utóbbi években kiemelt figyelmet szentelt az ön- kormányzat a kerékpárút­hálózat fejlesztésére, bele­értve a pályázati lehetősé­gek kiaknázását is. A vá­ros főutcáján futó bicikliút felújítása most kezdődik, és még idén megépül az erőműig futó szakasz is. Vida Tünde PAKS Folytatódik a Tolnai úti ke­rékpárút felújítása: tavaszra elké­szül a Nyárfa utca és a Kölesdi út közötti 775 méter hosszú, két mé­ter széles szakasz is - számolt be Dávid Ildikó, a polgármesteri hi­vatal sajtóreferense. Az új szakasz önkormányzaü finanszírozásban épül meg 30,2 millió forintos költ­séggel. A munkaterületet ma ve­szi át a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Magyar Aszfalt Kft A kivitelezés során felbontják a régi utat és térkő burkolattal lát­ják el az újat, mindezt úgy, hogy a feltört betont újrahasznosítják az új útalapba. Emellett rendezik a zöldterületet, és a meglévő kapu­bejárókat szükség szerint hozzá­igazítják az új úthoz. Dávid Ildikó azt mondta, a kivitelezés ideje alatt az ingatlanokat az ideiglene­sen kialakított kapubejárókon ke­resztül lehet majd megközelíteni, de a beruházás alatt számítanak az ott élők megértésére és együtt­működésére. A munkálatok befe­jezésének határideje: május 10-e. Ha ez a szakasz elkészül, már szinte az egész főutcán - a Pákolitz István Városi Könyvtártól egészen a 6-os útig - végig lehet kerekezni. A bicikliút több sza­kaszban készült el. A Dózsa György utca átépítésének máso­dik ütemében a beruházás rékze volt a járókelőkkel közös forgal­mú bicikliút. A gimnázium és körforgalom közötti szakaszt 2010-ben pótolták, és akkor újí­tották fel a már meglévő út egy ré­szét. Akkor húszmillió forintot szántak erre a célra. Ezt megelőzően, 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program­jának első nyertesei között volt a város: 36 millió forintot nyert el a biztonsági út mentén futó bicik- liútra. A Jedlik Ányos utca és 6-os számú út közötti szakaszon ha­ladó „aszfaltcsík” az úgynevezett hivatás­forgalmú kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeinek megte­remtését szolgálta a lakótelep és az ipari park között. Akkor közel 1500 méter hosszú, két méter széles, gyalogosforgalommal nem kombinált kerékpárút léte­sült. Ezt idén tudják folytatni egy újabb pályázati siker nyomán. A város önkormányzata össze­sen három kilométeres szakaszt épít, felét belterületen, felét kül­területen, aminek a finanszí­rozás szempontjából van jelentő­sége. Az előbbihez 56 millió utóbbihoz több mint 150 milliót nyertek el. Hajdú János polgár- mester az erőmű és Paks „összekötéséről” azt mondta, régi terv volt, az ott dolgozók is igényelték, az élet­módbeli változások is sürgették a beruházást, és az sem utolsó szempont, hogy általa a várossal a csámpai településrészt is össze tudják kötni. Összehasonlíthatatlanul biz­tonságosabb a kerékpárosoknak a számukra kijelölt úton, mint közúton közlekedni - derült ki Herman Gábor szavaiból. A Pak­si Rendőrkapitányság közleke­dési alosztályának vezetője azt mondta, mindent elkövetnek, ha kell bírságolnak is annak érde­kében, hogy - ahol Ilyen van - a kerékpárúira tereljék a biciklise­ket. Arról is beszámolt, hogy idén egy olyan sérüléssel járó baleset történt, amit kerékpáros okozott. Összesen egyébként ti­zenegy ilyen baleset történt. Ta­valy az arányok hasonlóak vol­tak, 56 sérüléses baleset közül hatnak volt biciklista az okozója. Sűrűn voltak a horgászok, mint a heringek dunaföldvár Virtuális horgá­szattal indította a szezont a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete: Bokor Károly rabló- halhorgász, ismert szakíró volt a társaság vendége. Az előadás­ra olyan sokan voltak kíváncsi­ak, hogy a horgásztanya kicsi­nek bizonyult, sőt még a vadász­házban is össze kellett húzniuk magukat, mert olyan sűrűn vol­tak, mint a heringek - mesélte Kiss Lajos elnök. Az élvezetes előadást megfejelték egy finom halászlévacsorával. Kiss Lajos arról is beszámolt, a tavaly meg­újult elnökség igyekezett az el­várásoknak eleget tenni. Sok programot szerveztek, amelyek­kel sikerült szebbé tenni a kör­nyezetet, visszanyerni a tagok bizalmát, stabilizálni a szervezet anyagi helyzetét. A horgászlét­szám az előző évi 164-ről 234-re nőtt, az összlétszám 410-re. A ta­valyi évet 1,4 milliós ered­ménnyel zárták. Idén már több mint 130-an váltottak jegyet, ami a 210-es évi mennyiséggel vetekszik. ■ V. E. Tízéves, kiváló munkáért kapott a cég elismerést Paks A Paksi Atomerőmű Zrt (PA Zrt.) 13. alkalommal rendezte meg a szállítói napot, amelyen ér­tékelték a szállítók múlt évi tevé­kenységét, és átadták a „Kiemelt Szállító” díjat Ezt a rangos elisme­rést idén a VEIKI Energia+ Kft. nyerte el. A díjat Hamvas István vezérigazgató és Pekárik Géza műszaki igazgató adta át dr. Oszt- heimer Márton ügyvezető igazga­tónak és Jánosiné Bíró Ágnes cég­vezetőnek. A VEIKI Energia-*- Kft. munka­társai 2001 óta magas színvona­lon és megbízható módon teljesí­tik feladataikat Az elmúlt 11 éves közös munka során messzeme­nően bizonyították rátermettsé­güket és elkötelezettségüket a paksi blokkok üzemidő-hosszab­bításának ügyében. Már a meg­valósíthatósági tanulmány elké­szítésében is jelentős szerepet ját­szottak, és azóta is aktívan tevé­kenykednek több, az üzemidő­hosszabbítás szempontjából ki­emelt területen - közölte Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs igazgatója. ■ T. V. Önkormányzati kezelésben lévő kerékpárutak Kezdőpont Végpont Burkolat Burkolat Burkolat Megjegyzés fajtája hossza szélessége 6-os út Gesztenyés út aszfalt 1492 2 biztonsági elkerülő út mellett Gimnázium Nyárfa u. térkő 563 2­Nyárfa u. 6-os út beton 774 2 utolsó 60 m, 3 m széles, közös forg. Rákóczi u. Gimnázium térkő 299 2 Dózsa Gy. u. Kereszt utca térkő 562 2 fő utcai Gimnázium Uszoda beton 329 3,05 közös forgalom Vasút u. Aldi aszfalt 198 2v3 közös forgalom Tolnai u. Tesco aszfalt 173 3 közös forgalom FORRÍ& POWÁRAíESTERI HIVATAL ■ Idén 11 ke­rékpáros bal­eset történt. A Pincehegy legújabb díja turizmus Közel harminc éve töretlenül dolgoznak györköny Közel három évtizedes munka áll a mögött, hogy az el­múlt hétvégén Györköny meg­kapta a Magyar Türizmus Zrt. ál­tal alapított regionális turisztikai díjat. Ä települést a falusi bortu­rizmus fejlesztéséért jutalmazták a tavalyi nyertes, Bölcske javasla­tára. Kiss József polgármester azt mondta, nem jellemző, hogy két azonos megyében, sőt kistérség­ben lévő települést egymást köve­tően elismerjenek, de Györ- könynél méltóbbat nehéz lett vol­na találni erre az elismerésre az ország bármely pontján. A Pin­cehegy megmentéséért és vele együtt a borászat, borturizmus fellendítéséért folytatott munka 1985-ben kezdődött. S, mint Braun Zoltán polgármester mondja, minden bizonnyal ritkaságszám­ba megy, hogy egy rendszervál­tás előtt megfogalmazott célért tö­retlenül dolgoznak ma is. Aho­gyan a méltatásban is elhangzott, Györköny méltán híres neveze­tessége a Pincehegy, amely helyi védelem alatt áll. Az évek során számos díjat elnyert az európai falumegújításitól az építészeti ní­vódíjig. 2006-ban létrehozták a Györkönyi Pincehegyért Egyesü­letet, amely az önkormányzattal karöltve dolgozik a pincefalu élet­ben tartásáért, minőségi fejleszté­séért 2012-ben györkönyi szék­hellyel megalakult a Magyaror­szági Pincefalvak Vidékfejleszté­si Szövetsége. Braun Zoltán polgármester azt mondta, természetesen több cél­ja van a pincefalu fejlesztésének, hiszen a helybeliek számára is találkozási lehetőség, a szabad­idő eltöltésének színtere amellett, hogy valóban a turizmus alapjá­ul szolgál. Hogy Györkönyben lé­tező dolog az idegenforgalom, az abban is megmutatkozik, hogy körülbelül ötven szálláshely van, és folyamatosan vannak köztük újak, azaz látnak benne jövőt az emberek. A pincefaluban zajló népszerű rendezvények idejére már jó időben lefoglalják a szál­láshelyeket, éppen ezért az is fon­tos törekvés, hogy programokkal töltsék meg a Pincehegyet - tette hozzá a polgármester. ■ V. T. Country Negyedik alkalommal rendezték meg az országos linedance- és countryfesztivált Budapesten. A seregszemlének kezdetektől résztvevője a csámpai Country Road Club is, amely idén egy olyan összeállítással mutatko­zott be, amely azt szimbolizálta, hogy a linedance egy különböző népeket összekötő közös nyelv. Míg az első találkozón, 2009-ben kevesebb mint tucat­nyi együttes mutatkozott be, addig idén már harminchoz közelített a számuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom