Tolnai Népújság, 2009. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

2 DOMBÓVÁR ÉS TÉRSÉGE TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2009. JÚLIUS 1, SZERDA HÍRSÁV Kárpáti Csabát választották jegyzőnek döbrököz Kárpáti Csabát vá­lasztotta jegyzőnek a képvi­selő-testület Döbröközön a június 29-i ülésen. Miután dr. Markó Gábor távozott a településről, a jegyzői cím betöltésére nyolc pályázat ér­kezett. A testület többsége a mágocsi származású jegyző­nek szavazott bizalmat. Az új jegyző július 1-jétől kezdi meg a munkát Döbröközön. Kárpáti Csaba korábban az alsómocsoládi körjegyzőség­ben dolgozott, (kk) Aratóünnepre készülnek a kicsik és a nagyok pincehely A hétvégén, július 4-én, szombaton rendezi meg a Pincehelyért Egyesület a hagyományos aratási ünne­pét A 61-es Tamási felé veze­tő út 48-as km-énél 17 órakor kezdődik az esemény. A férfi­ak kézikaszával vágják a ren­det, marokszedő lányok gyűj­tik a kalászt, gyerek kötélterí- tők és vízhordók egészítik ki az aratóbrigádot (vl) A programot most nem a Duna-Korzón rendezték páks A Duna magas vízállása miatt nem a Duna-Korzón lé­vő víziszínpadon, hanem az ASE csarnok előtt felállított színpadon tartották a Paksi Nyár rendezvénysorozat első programját. A rendezvényso­rozat első állomásán inkább a fiatalokat várták, előbb gyermekprogramokat, majd koncerteket tartottak, (vt) Harminckét gyerek kerekezik a Balatonnál zombä Július 11-én kezdő­dik és egy héten át tart majd a zombai iskola kerék­pártúrája. Összesen 32 gye­rek vág neki a Balaton felfe­dezésének. A tábor központ­ja Keszthely, innen indul majd útjára nap nap után a drótszamaras csapat, (hé) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: __ Lösch Ferenc____ 20 /969-20-15 Továbbiak a TE0L.hu hírportálon A Szivárvány óvodában zajlik a munka, a nyílászárókat ezen a részen már kicserélték. Hamarosan eső ellen védő féltető is épül itt Napelemmel fűtik az óvodát felújítások Jobb körülmények várják ősszel a gyerekeket Néhány önkormányzat ab­ban a szerencsés helyzet­ben van, hogy fejlesztheti óvodáját, iskoláját. Termé­szetesen ebben a sikerben oroszlánrésze van a jól megírt, nyertes pályáza­toknak is. Csikóstőttősön ősszel már napkollekto­rok segítségével fűtenek. Rácz Tibor Még ebben a hónapban ki kell ír­nia a közbeszerzéseket a dom­bóvári önkormányzatnak a böl­csődei és közoktatási intézmé­nyek fejlesztésére. Erre a célra a közelmúltban nyert közel hu­szonöt millió forint pályázati pénzt. Ebből az összegből a Szi­várvány Óvoda és Bölcsőde vala­mint a József Attila Általános Művelődési Központ (ÁMK) tag- intézményeinek épületei nyer­hetnek jobb külsőt és műszaki tartalmat. A József Attila ÁMK-ban nyí­lászárókat, bejárati ajtókat cse­rélnek, a csoportszobákban a műanyag padló helyére laminált parkettát raknak, és ki is festik a négy termet. Emellett az egyik helyiségben korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint az épület két előtetőt is kap. A központhoz tartozó attalai óvo­dában a régi faajtókat és ablako­kat új, műanyag nyílászárókra cserélik, s ugyanezt a munkát végzik majd el Dalmandon is. Az ÁMK-hoz tartozó intézmé­nyek felújítására igényelt támo­gatás 8,5 millió forint, amelyhez közel 1,8 millió forintot ad ön­erőként a város, így a beruházá­si költség meghaladja a 10,3 mil­lió forintot. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyének, vala­mint a Bezerédj Amália óvodai intézményegység korszerűsíté­sére nyerte az örnkormányzat a fennmaradó 16,5 millió forintos összeget, amelyhez több mint 4,1 millió forint önerőt adva a be­ruházás több mint húsz és fél millió forintot tesz ki. Ám nemcsak a városnak, ha­nem egy-egy kistelepülésnek is megadatott a lehetőség, hogy fej­lessze valamely intézményét. Csikóstőttősön például 15,4 mil­lió forintot nyert az önkormány­zat az iskola komp­lett fűtési rendszeré­nek felújítására. Pin­tér Szilárd polgár- mester lapunknak elmondta, az önkormányzati mi­nisztérium pályázatán nyert ösz- szeghez mintegy 6 millió forin­tot adott az önkormányzat.- Napkollektorokat telepítet­tünk az iskola épületére, s a ka­zántól a radiátorokig a rendszer minden része új. Emellett megol­dottuk a hőszigetelést, s a hom­lokzatot valamint a padozatot is felújítottuk. A munkát befejez­tük, a műszaki átadás-átvétel hét­főn volt - mondta. Hozzátette, egy TEKI-pályázatot is beadott az ön- | kormányzat. Ha megnyerik a mintegy kétmillió forintos pályá­zati forrást, amelyhez húsz száza­lék önerőt kell adni, a teljes bútor­zatot is ki tudják cserélni. Nakon, a falu egyet­len intézményét, az óvodát még 2006-ban újították fel, azóta nem fejlesztettek, de egyelőre nem is tervezik. Rácz Ró­bert polgármester elmondása sze­rint a szokásos nyári festés lesz majd az a munka az épületen, amit a közmunkások elvégeznek. Kaposszekcsőn ideiglenes óvo­da működik, amelyre az önkor­mányzat nem kíván egy forintot sem költeni, mivel reményeik szerint azt hamarosan lebontják és újat építenek a helyére. Mind­erre az ad okot, hogy a dombóvá­ri kistérség integrált közoktatási rendszerében résztvevő intézmé­nyek 1,2 milliárd forintos támoga­tást nyertek a regionális operatív programból. A fejlesztések Dom­bóvári, Döbröközt, Kaposszek- csőt és Csikóstőttőst érintik. A kö­zös pályamunka címe: Együtt egymással, gyermekeinkért, a jö­vőért! - Új K.O.R. (Kapós-menti Oktatási Rendszer) volt. Felújításra fordítható összegek Dombóváron (millió Ft) Intézmény Cél Támogatás Összesen (önerővel) Szivárvány Óvoda nyílászárócsere 5 6,25 Szivárvány Óvoda fűtéskorsszerűsítés 3,5 4,375 Bezerédj óvoda nyílászárócsere 5 6,3 Bezerédj óvoda fűtéskorsszerűsítés 3 3,75 FORRÁS: DOMBÓVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ■ Kaposszek­csőn lebont­ják az óvodát. Közel négymillió forintért újítanak fel járdákat kocsola Közel négymillió forin­tért újít fel az önkormányzat jár­dákat. Trick Jánosné polgármes­ter véleménye szerint számos he­lyen szinte már járhatatlanok a falu járdái, ezért az önkormány­zat úgy döntött, hogy idén a hazai decentralizált forrásból csak jár­dafelújításra pályázik. A telepü­lés több pontján javítanak majd járdaszakaszokat. Elsősorban azokat, amelyek a legrosszabb ál­lapotban vannak. Nem egy he­lyen ugyanis az évek alatt úgy összetöredeztek a járdalapok, hogy lehetetlen egy babakocsit végigtolni, sőt helyenként a gya­logosok inkább az országúton közlekednek. A járdák mellett az utak minősége sem megfelelő a településen. A polgármester azonban arról számolt be, hogy az útfelújításhoz szükséges ön­erővel nem rendelkezik az önkor­mányzat. Tavaly egy 400 méteres útszakaszért közel hatmillió fo­rintot kellett fizetniük, a költség- vetés jelenlegi helyzete miatt idén nem mert az önkormányzat útfelújításba fogni. ■ K. N. Harminc gyermek jár nyáron is a napközibe csikóstőttős Kirándulással, kutyabemutatóval, kézműves­kedéssel és még számos nyári tábori programmal töltik sza­badidejüket a csikóstőttősi gye­rekek. Idén már a második al­kalommal rendezte meg az ön- kormányzat a településen a nyári napközit. Harminc gyerek jelenleg is itt tölti szabadidejét. Pintér Szilárd polgármester el­mondta, hogy a kéthetes nap­közibe nemcsak a már iskolá­sokat, de a jövő tanévben isko­lakezdő gyerekeket is fogadják, így a volt nagycsoportosok kö­tetlen formában találkozhatnak az iskolás korosztállyal. A nyá­ri napközi a gunarasi nyári tá­bor folytatása, érdekessége, hogy a helyi nyugdíjasklub is oroszlánrészt vállal a gyerekek szórakoztatásában. Naponta a nyugdíjasklub tagjai készítik a reggelit és az uzsonnát és a kéz­műves foglalkozásokon is ők se­gítenek a gyerekeknek. A két­hetes táborért a szülőknek mindössze jelképes 4 ezer fo­rintot kell fizetni. ■ K. K. HIRDETÉS_________________________________________________________________________________________ Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2009. július 20. 16 óra. A pályázati felhívás további részletei megtalálhatók a www.dombovar.hu internetes honlapon. hétköznap 8-tól 16-ig 74/511-534, 74/511-504 Tolnai Népújság .vír.. A hír velünk jár! Kaposvár helyett bombázták a várost z múzeum U] tárlat nyílt a második világháborús amerikai bombázás emlékére dombóvár Szeptember 15-ig látható a „Bombs away!” című kiállítás a Dombóvári Helytör­téneti Múzeumban. A tárlat cí­me egy parancsszó, amely 1944. június 30-án, 10 óra 30 perckor egy amerikai Liberator repülőn hangzott el. Ez a gép a dombóvári vasúti pályaudvart és annak környékét bombázó kötelék vezérgépe volt. A kiál­lítás érdekessége egy hatalmas nagyított fotó, amelyről világo­san kiderül, hogy ezen a napon az amerikai légierő valójában Kaposvárt és nem Dombóvárt akarta bombázni. Ezt Tálosi Zoltán szekszárdi gyűjtő fedez­te fel és adta át a kiállítás készí­tőinek. Dr. Kriston Vízi József, a Hely- történeti Múzeum igazgatója el­mondta, hogy a kiállítást Erky- Nagy Tibor szervezte a vészt ho­zó nyári napnak és áldozatainak emlékére. Elgondolását a város önkormányzata anyagilag is tá­mogatta. Á kiállításon látható­ak a szekszárdi Baka Múzeum és a Budapesti Hadtörténeti Mú­zeum által felajánlott dokumen­tumok, tárgyak, illetve a saját és Esés Sándor újdombóvári ma- kettező repülőgép- és harckocsi- modelljei. Az anyag több évti­zed, valamint az utóbbi hóna­pok intenzív gyűjtő- és kutató­munkájával jött össze. A tárlat a múzeum nyitvatartási idejében látogatható. ■ Kazinczi K. Fehér Zoltán gyerekként átélte az eseményt, megrendültén nézi a képeket 1 i 4 T

Next

/
Oldalképek
Tartalom