Tolnai Népújság, 2009. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

2009. JULIUS 1., SZERDA - TOLNAI NÉPÚJSÁG 3 Az érszűkület kezeléséért lovaggá avatták kezelések Szekszárdon és minden megyeszékhelyen elérhető már a többször díjazott találmány MEGYEI TÜKÖR Dr. Khaled Nashwan lovaggá avatása. A hazánkban praktizáló jemeni származású feltaláló, sebészorvos tiszti fokozatot kapott a lovagrendtől A nemzetközi feltalálók lovagjává avatták Dr. Khaled Nashwant 2009. június 13-án a Nashwan- Parasound nevű találmá­nyáért, mellyel a test megnyitása, vagyis műtét nélkül és fájdalommente­sen kitűnő eredménnyel kezelhetők az érszűküle- tes betegek. Budavári Kata A Nemzetközi Feltalálói Lovag­rend főparancsnoka a thaiföldi király, és mestere a 86 országot tömörítő Nemzetközi Feltalálók Szövetségének elnöke. A lovagi címre csak azt a feltalálót lehet jelölni, aki legalább 3 nemzetkö­zi nagydíjjal rendelkezik és ta­lálmánya jelentős az emberiség életében, de a jelölés után a Lo­vagrend nemzetközi végrehajtó bizottságainak igenlő szavazása is szükséges. A feltalálók világ- szövetségének (IFIA) elnöke nemcsak, hogy lovaggá avatta Dr. Khaled Nashwant, de tiszti fokozatot (Officer) adományozott neki. A jemeni származású, ha­zánkban praktizáló és feltaláló sebészorvos a Lovagrend Jemen káptalanjának tisztje lett. Az ava­táson jelen volt Katar és Jemen nagykövete, valamint a hazai és nemzetközi sajtó. Khaled Nashwannal a lovaggá avatás ap­ropóján beszélgettünk:- Honnan jött a készülék meg­alkotásának ötlete?- Orvosként számos alkalom­mal tanúja voltam az érszűküle- tes betegek szenvedéseinek. Egyrészt van a fizikai fájdalom, másrészt - főleg azoknál az em­bereknél, akiknek az élete csak a már elüszkösödött végtag am- putációjával volt megmenthető - a lelki szenvedéssel is szembe­sültem. Ezeknek az embereknek az állapotuk miatt fel kellett ad­niuk a terveiket, az ambícióju­kat. Nem tudnak dolgozni, be­szűkül az életterük, a lehetősé­geik. Ezt látva kezdtem el kutat­ni, hogyan lehetne megelőzni a tragédiát, a betegség elhatalma­sodását. Hosszú évek munkájá­nak eredménye a Nashwan- Parasound nevű készülék, amely a szervezet öngyógyító fo­lyamatait használja ki. Az elszű­kült ereket kikerülve az egészsé­ges mellékerek veszik át azok feladatait, így a fáradékony, zsib­badó végtagok újra terhelhető- ek, használhatóak lesznek a be­tegek döntő többségénél.- Hány kezelés szükséges a javuláshoz, és milyen eredmé­nyeket értek el?- Az eredményes javuláshoz mindössze 20 kezelés szükséges, naponta egy alkalommal. A keze­lések előtt és után orvosi vizsgá­lat és kontrollvizsgálat történik. Természetesen a javulás nem egyforma, egyénenként más és más fokú, de elmondhatom, hogy a betegek döntő többségénél az eredmények önmagukért beszél­nek: a kezelések hatására döntő­en megnövekszik a járástávol­ság, néhány tíz méterről akár több száz, egyes esetekben több kilométerre, a zsibbadás, fájda­lom és végtagi hidegérzet pedig többnyire megszűnik.- A lakosság hány százalékát érinti az érszűkület-betegség? • - Az érbetegség sajnos népbe­tegség Magyarországon, a halá­lozás 55 százaléka érbetegségre vezethető vissza. A rokkanttá vá­lók 17-18 százaléka szintén e be­tegségcsoport áldozataiból kerül ki. Szomorú végeredménye a végtagi érszűkületnek maga a végtagi csonkolás. Azok a bete­gek lehetnek érintettek érszűkü­lettel, akik észlelik az érszűkület gyanújeleit és egyes jellemző tü­neteit, mint például terhelésre vagy nyugalomban jelentkező, mással nem magyarázható vég­tagi fájdalom, bizonyos távolság megtétele után jelentkező lábik­ragörcs vagy lábfáradékonyság, mely megállásra kényszeríti a beteget, sápadt-hideg, elszínező­dött végtag, a végtag(ok) zsib­badtsága, szexuális zavarok fér­fiaknál, fejfájás, fülzúgás, szédü­lés és fáradékonyság. Az érszűkület kialakulásában kockázati tényezőt jelent a ma­gas vérnyomás, a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérzsír- és koleszterinszint és a családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet játszik még a stressz, az életkor, az elhízás és a moz­gásszegény életmód is. A kocká­zati tényezőkkel rendelkezőknél a baj megelőzése és késleltetése lenne a cél.- Milyen új találmányon dol­gozik most?- A munkám során más be­tegségekkel is találkozom: a cu­korbetegség és a rák az, amelyet mindeddig gyógyíthatatlan be­tegségként tartottak nyilván. Ezek a területek nagyon érdekel­nek, és bízom abban, hogy egy­szer sikerül valamilyen terápiás megoldással előállnom. Ezen dolgozom.- Ön már több mint 20 nem­zetközi nagydíjjal büszkélke­dik, melyiknek örül a legjob­ban?- Gyógyult betegeim mosolyá­nak. ▲ A KEZELÉSEKKEL KAPCSOLA­TOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS BEJELENTKEZÉS A KÖVETKE­ZŐ TELEFONSZÁMOKON ÉRHETŐ EL: 70/210-15-13, 30/265-93- 60, 20/327-68-35, 72/551-714 Mától működik a bátaszéki iskolaközpont bátaszék Július elsejétől műkö­dik az új iskolaközpont Bátaszé- ken, illetve Alsónyéken és Pörbö- lyön. Ezzel együtt megszűntek a települések önálló óvodái, iskolái. Az új intézményben összesen 169-en dolgoznak, mely szám Ke­mény Lajos főigazgató szerint el­sőre tűnik csak soknak, lényeges változás az eddigiekhez képest nem történt, mint ahogy a cso­portok, osztályok száma sem nőtt vagy csökkent. A dolgozókat ille­tően némi vitát a keddi bátaszéki testületi ülésen egy informatiku­si álláshely okozott, felmerült ugyanis, hogy ezt a feladatot vál­lalkozó is elláthatná, nemcsak al­kalmazott. Az intézményvezető és a képviselők abban azonban ■ Egyelőre két-három tér­figyelő kamerát állíta­nának szolgálatba. egyetértettek, hogy alapvető gon­dot okozhat olyan rendszergaz­dát találni, aki oktatástechnikai feladatokat is ellát. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy az autópálya új típusú bű­nözést is hozhat a városnak. Az el­követők egy óra alatt Budapestet is elérhetik. A bátaszéki önkor­mányzat ezért térfigyelő kamerák vásárlását tervezi. Bognár Jenő polgármester arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy a kamerák elhelyezésére a rendőrség tesz ja­vaslatot. A város és a környékbe­li kistelepülések már működő tér­figyelő eszközeit pedig egy rend­szerbe szerveznék. ■ B. K. Az újkőkor embere is szerette a szépet ásatás Ételt, italt tettek csőtalpas tálba útravalóként az elhunytak mellé Gallina Zsolt régész Képgalériát keresse a TEOL.hll hírportálon A neosz és a lithosz adja a magyarázatot bátaszék Jellegzetes testhely­zetben nyugszanak az egykor­volt emberek a neolit kori sí­rokban: oldalukon fekve, ösz- szezsugorodva. . - Hatezer éve pihennek a föld alatt - intett Gallina Zsolt, az Ásatárs Kft. cégvezetője az éppen feltárt, munkagödrök szabdalta új szelvény felé. - Itt, a Lajvér-patak közelében ren­geteg hasonló korú temetkezé­si hely található. Minden túl­zás nélkül állíthatjuk, hogy ez a Bátaszék melletti terület Kö- zép-Európa eddigi legnagyobb neolit települése. A régész egy meglepően ép csontvázat magába fogadó mé­lyedés előtt folytatta ismerteté­sét a korról és a leletanyagról. A kiselőadás látványosnak bizo­nyult, mivel Gallina Zsolt időn­ként a csontok mellé telepedett és szemléltetésként hol a kopo­nyára, hol a bordákra, illetve a gödörben talált tárgyakra - kerá­miákra - mutatott.- Erről a korszakról eddig vi- J szonylag keveset tudtunk - | mondta. - Ezért van jelentősé- S ge ennek a kiterjedt lelőhely­nek. A neolit ezen szakaszát lengyeli kultúrának nevezi a tudományos világ. Az ekkor élt emberek hittek a túlvilági élet­ben. Ezt bizonyítja az, hogy a halottak mellé különböző edé­nyekben útravalót - ételt, italt - helyeztek. De nemcsak kerá­miák találhatók a sírokban: a kőszerszámok, kőbalták min­den bizonnyal az elhunytak va­A NEOLITIKUM a kőkorszak utol­só része. Magyarul újkőkor vagy csiszolt kőkor. A név a gö­rög neosz=új és a lithosz=kő szavak összetételéből szárma­zik. A neolitikum a ßldmüve- lés kialakulásával kezdődik és a fém alapú eszközök elterjedé­sével ér véget a rézkorban. Tol­na megyében korábban Mórágy-Tűzkődomb, Lengyel, Győré, Medina és Pári számí­tott jelentősebb újkőkori lelő­helynek, ám a nemrég felfede­zett bátaszékalsónyéki helyszín valamennyin túltesz. lamikori társadalmi rangjára utalnak. A neolit embere, nem lebe­csülendő adottságként, szépér­zékkel is rendelkezett. Erre nemcsak a tárolóedényként szolgáló, úgynevezett csőtal­pas tál arányos formázása utal. Hanem az is, amit elsőre nem látunk, legfeljebb alaposabb vizsgálódás után. A csőtalpas tál most grafitszínt visel, kö­vetkezményeként az elemek még a föld alatt is érvényesülő, mindent elkoptató és elemész­tő hatásának. Ám a kerámia eredetileg piros színben pom­pázott: ezt támasztja alá né­hány apró és elmosódott piros folt az edény falán.- Jelenleg nem tudjuk, hogy ezt a területet mennyi időn át lakhatták, hány nemzedék kö­vette itt egymást - folytatta az ugyancsak a terepen kutató So­mogyi Krisztina régész. - Va­jon volt-e valamilyen átfedés a neolit és az itt nyomokban fel­lelt rézkor között? Az biztos, hogy ez a terület, a Sárköz szé­le - melynek csak egy igen kis szeletét tártuk fel - kedvező feltételeket biztosított a'letele- pedésre. A két régész szerint van re­mény arra, hogy a csontmarad­ványokból használható DNS- mintákat vegyenek az ezzel fog­lalkozó szakemberek. Az így nyert adatok is bekerülnek abba a terjedelmes - összefoglalóba, mely az ásatás utáni években ké­szül el. ■ Szeri Á. JEGYZET STEINBACH ZSOLT Görbe és finom az első reakció a döbbeneté: az Európai Uniónak a koráb­bi minőségszabályozási elő­írásait megváltoztató új ver­diktje szerint mától akár a kétfelé ágazó sárgarépa is el­ső osztályúnak minősülhet. És a girbe-gurba uborkát is szégyenszemre ki lehet ten­ni a kirakatba, mindenféle következmény nélkül. J'íem tudom, ilyen fellazított minőségszabályozással hová jut Európa. Sajnálom az unió háziasszonyait, akik ezentúl kénytelenek lesznek válogat­ni a nem szabványos alakú zöldségek között. Sajnálom az unióban született gyere­keket, akik talán egy olyan világban nőnek fel, ahol nem egy hivatal mondja meg, hogy mi a szép, az első osz­tályú, hanem, ezt még csu­kott szemmel is viszolygok leírni: mindenki a saját ízlé­se alapján dönthet arról, hogy számára milyen a kívá­natos alak, méret. Még szerencse, hogy maradt azért kiskapu is ebben a li­berális fertőben: az első osz­tályú banán paramétereiről továbbra is az unió dönt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom