Tolnai Népújság, 2009. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

Tolnai Népújság 2009. JÚLIUS 1., SZERDA XX. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT www.teol.hu keresseateolhuoimon: kilenc hónapos csecsemőt ÁTÉPÍTIK A TRAGÉDIÁK .. |aA| rCTTí. T . nrmoTiTTrn helyszínét IS MOLESZTÁLT A BEBISZITTER ► 8. OLDAL LAURA LINNEY: EGY SZTÁR ALLŰRÖK NÉLKÜL .10 OLDAL EGY PERCBEN Kellenek a bevándorlók Az OECD most közzétett munkaerő-pi­aci jelentése szerint bevándorlás nél­kül Magyarországon 2020-ig hat szá­zalékkal csökkenhet a munkaképes korú lakosság száma. De a szakértők elismerik, hogy a külföldiek beenge­dése nem az egyetlen lehetséges vá­lasz erre a problémára. ► 6. OLDAL Mától átalakul az élet Július elseje a vál­tozások napja: az adóváltozások kö­zül az áfa emelke­dése - illetve szűk körű csökkentése - érint minden fo­gyasztót ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS ,. Ma változóan napos-felhős idő lesz, újabb zápo­rokkal, zaivatar foltokkal. A hőmérséklet délután 29 fok körül alakul. ► 13. OLDAL TARTALOM GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 14 SPORT 14-15 HOROSZKÓP 16 A lányok szöknek otthonról Tolna megyében évente 60-80 fia­talkorú szökik meg nevelőottho­nokból, vagy ha­zulról. Többségük lány, akiket na­gyobb veszély fe­nyeget. ► 4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön mennyit költ havonta gyümölcsre? Nem költők rá, a család kertjében megtermelt gyü­mölcsöt fo­Havonta akár ötezer forintnál is többet 50% Havonta legfeljebb ötezer forintot 33,34% Bosszúságot arat a gazda árvita A kereskedők kivárnak, a termelők egyre idegesebbek A Szekszárdi Mezőgazdasági Zrt. újbereki telepén is a jobb ár reményében tárolják a búzát. Pere Mátyás telepvezető a gabona víztartalmát méri Tavaly, aratás kezdetén tonnán­ként 42 ezer forint körüli árat adtak a búzáért a felvásárlók, az idén még harmincezret is alig. A termelők emiatt - ha van táro­lójuk és nem kell hitelt törlesz­teniük - várnak. A kereskedők pedig éppen azzal nyomják lefe­lé az árakat, hogy nem csinál­nak semmit Nem kötnek üzle­tet, nem vásárolnak búzát, ha a termelő keresi meg őket, akkor 30 ezer körüli árat mondanak. A költségek - a vetőmag, a nö­vényvédőszerek, a gépi munka és a gázolaj ára - egyre emel­kednek, így legalább hektáron­ként 8 tonnás termésnek kelle­ne lenni, hogy ne legyen veszte­séges a gazdálkodó 35 ezer fo­rintos tonnánkénti ár mellett. Ez pedig még a kiváló minőségű Tolna megyei termőterületeken is leheteüen. ► 4. oldal Napokig magas maradhat a Duna vize tetőzés Az újabb csapadék miatt egy hétig nem csökken jelentősen a vízállás Tegnap napközben még emel­kedett, így lehet, hogy csak ma reggel tetőzik a Duna Paksnál, várhatóan a j elzett 730 centimé­ter körüli vízszintnél. Beke Zsolt, a vízügyi igazgatóság szekszárdi szakaszmérnöksé-. gének vezetője elmondta, a múlt heti prognózisokhoz képest las­sabb lesz az apadás, a napok­ban hullott újabb jelentős meny- nyiségű csapadék miatt. A folyó vízszintje jövő kedden-szerdán csökkenhet jelentősebben, az I. fokú árvízvédelmi készültség nívója alá. A szakember közöl­te: változatlanul arra számíta­nak, hogy az árhullám komo­lyabb problémákat nem okoz. A víz a megyei szakaszon szin­te mindenütt csak a töltések lá­báig jött ki, egyedül Bátánál éri el az ideiglenes védművet, de azt sem fogja igénybe venni. Pluszmunkát jelent, hogy a le­zárt zsilipeknél eső esetén a csapadékvizet szivattyúval kell átemelni a folyóba. ■ S. K. Július elsejétől városi címet viselhet Nagymányok nagymányok Július elsejétől, azaz mától hivatalosan is váro­si címet visel Nagymányok. A mintegy 2500 lakost számláló település képviselő-testülete az év elején nyújtotta be pályázatát a városi rangra Kari Béla pol­gármesterjavaslatára. - Egy kö­rülbelül 200 oldalas pályázatot adtunk be az önkormányzati minisztériumhoz, amelynek si­keréről immár hivatalos értesí­tést is kaptunk - mondta az új­donsült város vezetője. Kari Bé­la hozzátette, egyelőre nem tud­ja, mikor tartanak ünnepséget, hiszen a városavató kitűzése el­ső körben a köztársasági elnök illetékessége. Nagymányokkal együtt tízre emelkedett a Tolna megyei városok száma. ■ R. T. Nincs adósságuk, marad pénz a kikapcsolódásra bikács Hitel nélkül, takaréko­san gazdálkodik a bikácsi ön- kormányzat. Óvodába helyben járnak a gyerekek, az intéz­mény Györkönnyel közös társu­lásban van. Iskolába Nagydo- rogra keU utazniuk a diákok­nak. A közmunkaprogram se­gítségével igyekeznek rendben tartani, szépíteni a falut. Hely­ben nincs sok munkalehető­ség, de jók a közlekedési felté­telek. Hétvégén falunapot és si­keres fogathajtóversenyt tartot­tak. Többek között erről is ol­vashatnak lapunk mai számá­ban, mely a helyi önkormány­zat jóvoltából minden bikácsi háztartásba eljut. ► 5. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Az utolsó gimnáziumi osztálytalálko­zónk óta öt év telt el, s bár az idő' vas­foga senkit sem kímél, a felismerhet& ségig talán mégsem változtunk meg. A középiskola hat évében nem vol­tunk egy mintaosztály, de hajdani ta­náraink a mai napig jó szívvel emle­getnek bennünket. Ezért is csodálkoz­tam felettébb, mikor az egyik volt osz­tálytársam arról számolt be, hogy egy­kori barátnője az utcán köszönését sem viszonozta. Dacára a hatéves ba­rátságnak, a közös gyermekkornak. A jubileumi találkozót szervezve el­gondolkodtam. Hogyan akarunk a kö­zös évekre emlékezni, ha már egy ap­ró, kedves gesztust sem vagyunk haj­landók viszonozni? (gn) 770865 603036 09152 HIRDETÉS CáTXl2l2 Telefon havi előfizetési díj: Ft - MINDENKINEK! Tel.: 1223 www.tarr.hu info@tarr.hu 2009. június 1-tői minden magán előfizetőnk 1 Ft-os havi díjért rendelheti meg helyhez kötött telefonszolgáltatásunkat, amennyiben a telefonon kívül legalább egy másik előfizetéssel rendelkezik nálunk! (Kábeltelevízió, vagy internet előfizetés bármely csomagunkra.) Részietekén forduljon ügyfélszolgálatainkhoz. Az akció 2009. június 1-től visszavonásig érvényes. Nem vezette tovább a vonatot Dombóvárról dombóvár A MÁV egyelőre vizsgálja, kit terhel a felelősség azért, hogy pénteken este Dom­bóváron kellett vesztegelnie a Somogy Intercity utasainak. A vonat a városban megállt, mert lejárt a mozdonyvezető 12 órás munkaideje, és nem volt má­sik masiniszta, aki azonnal to­vább vezette volna. Egy taszári nő a Somogyi Hírlapnak el­mondta, mintegy 45 perces ké­séssel érkezett az IC Kaposvár­ra, így sokan lekésték a csatla­kozásaikat. A MÁV közle­ményben kért elnézést. A moz­donyvezetők kilétét megpró­báltuk kideríteni, de nem ad­tak tájékoztatást. További rész­letek a TE0L.hu oldalon. ■ r » i

Next

/
Oldalképek
Tartalom