Tolnai Népújság, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-02 / 127. szám

2 HÍREK Garai László jegyző hazajött tavaly ősszel Garai László 2008. október elsejétől Gyünk és Varsád körjegyzője. Ezt megelőző­en Somogy megyében dol­gozott. Garai László el­mondta, ismerős helyre jött vissza, hiszen itt született, és Gyönkön, illetve a kör­nyékén dolgozott évekig. Képviselőként is tevékeny­kedett. Meglátása szerint az elmúlt években megvál­toztak az önkormányzatok fejlesztési feladatai, és a bürokrácia is jelentősen nőtt ezen a területen. Új­donság az is, hogy a telepü­lések szinte kizárólag pá­lyázati támogatással tud­nak fejleszteni. Előrehozott érettségit tesz népismeretből Előrehozott érettségit tesz népismeretből Szabó Péter, a gyönki Tolnai Lajos Gim­názium tizenegyedikes di­ákja. A nemzetiségi osz­tályba járó fiatalember, ahogy fogalmaz: németből jó, mint az egész osztály. Péter tett már nyelvvizsgát itthon és Németországban is, tavaly ugyanis három hétig ösztöndíjasként vehe­tett részt nemzetközi tábor­ban. Három osztálytársával a közelmúltban workshop- on is járt, a rendszerváltás­ról készítettek internetes oldalt. A fiú elmondta, a német nyelvvel a gimnáziu­mi évek után is intenzíven szeretne foglalkozni, német vagy germanisztika szakra készül. Szabó Péter 11. osztályos diák ANYAKÖNYV 2006-ban tizenkét gyerek született, 2007-ben és 2008-ban, már eggyel kevesebb, azaz tizenegy. 2006-ban, 2007-ben is hat­hat pár kötött házasságot, tavaly összesen nyolc fogadott egymásnak örök hűséget szeretteik jelenlétében. AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST BUDAVÁRI KATA ÍRTA, A FOTÓKAT GOTT- VALD KÁROLY KÉSZÍTETTE. AZ OLDAL A GYÖNKI ÖNKOR­MÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL JELENT MEG. ALMANACH 2008 GYÖNK TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2009. JÚNIUS 2., KEDD A gyönki óvodások később is ugyanabba az egységes intézménybe járhatnak általános iskolásként, valamint gimnazistaként is Minden nap gyermeknap jövőkép Mikrotérségi vezető szerepük már elvitathatatlan Huszár Józsefné vezető óvónő szerint már a jelenlegi társulás­nak is érezhető gazdasági és szakmai előnyei vannak. - Kü- lön-külön is jók voltak a nevelé­si programok, így ezek a közös cél megfogalmazása mellett megmaradhattak. Egy infrast­ruktúra pályázaton pedig tizenegymil­lió forint támoga­táshoz jutottunk, és a hőgyészi, a mucsi és a gyönki óvodában nyílászá­rókat, világítótesteket cserél­tünk - mondta a vezető. János Zoltán, az iskola igazgatója is úgy véli, hogy bár a nagy pályá­zat beruházásai is elsősorban a fenntarthatóságot és gazdasá­gosságot célozzák, segíthetik a szakmai fejlődést. Közös to­vábbképzéseken és munkakö­zösségek kialakításán gondol­kodnak. Az igazgató elmondta, a tantestületeken múlik, milyen tartalommal töltik meg a jöven­dőbeli integrált iskolát. Fekete József, Gyönk polgár- mestere hozzátette, nyáron ad­ják be a második integrációs anyagot, a pályázat ugyanis kétfordulós. Az át­szervezés úgy ezerkétszáz gyere­ket érint majd, ők egy nagy intéz­mény óvodásai, diákjai lesznek. A településvezető ugyanakkor még két nagy projektről szá­molhatott be. Az egyik az ivóvíz minőségének javítása. A szin­tén kétfordulós pályázattal 250 millió forint támogatást kaphat Gyönk. Az első körön túljutott a település, ha minden jól megy, a kivitelezés 2010-ben kezdő­dik. - Komplett víztisztító rend­■ Már érezhetők a társulás eredményei. Egy-két milliótól a több tízmilliós támogatásig Gyönk nem ipari terület, és várhatóan nem is lesz az. Mikrotérségi vezető szerepe viszont az okta­tás és a szociális ellátás területén egyaránt folya­matosan erősödik. Budavári Kata Minden nap gyermeknap az óvodában. A gyönki intézmény munkatársai azonban megta­lálták a módját, miként is le­het ünnepivé tenni a hivatalos gyermek apót: lufival feldíszí­tett udvarral, Pomázi Zoltán ze­nés műsorával, fagyizással és persze mindennél több játék­kal. A kicsik mit sem sejtenek abból, hogy egy oviba járnak, amely 2007. szeptember elseje óta - Gyönk gesztorságával - társulásban működik Hőgyész- szel, Belecskával és Mucsival. Nem is kell tudniuk, mint ahogy általános iskolás, gim­nazista társaikkal és a szülők­kel együtt abból sem éreznek majd semmit, hogy Gyönk és Hőgyész központtal valósul meg tizenhárom település ok­tatási intézményeinek integ­rációja. Az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésére 540 millió forint támogatást kapnak. az óvoda 11 millió forint tá­mogatáshoz jutott, az iskola pedig 25 millióhoz juthat inf­rastruktúra fejlesztő pályázat­tal. Gyönk a tájházfelújításá­ra 12 milliót szeretne nyerni, de az óvoda is újra pályázik. Fekete József elmondta, a múlt héten adták be azt az anyagot, mellyel az Erdősor utca rendbehozatalához egy­millió forint támogatást sze­rezhetnek. Egy másik, 3,6 milliós a központban térkö­ves járda felújítását, egy 800 ezres pedig fűnyíró Jjj traktor vásárlását cé- «J2 lozza meg. szer beszerzését és természete­sen az 1960-ban épült hálózat cseréjét tartalmazza a projekt - tájékoztatott Fekete József. A harmadik, szintén első kör­ben nyertes pályázat, amelynek kivitelezése szintén 2010-ben indulhat, az integrált egészség- ügyi és szociális mikrotérségi központ építése, amely a gondo­zási központ mellett épül. Ki­lenc települést érint ez a fejlesz­tés, a szakmai hátteret pedig a módszertani otthon adja. Két­százmillió forintból új, modern térbe kerülnek a rendelők és a házi segítségnyújtás is. Szükség van az idősellátó rendszerre A majdani integrált egészség- ügyi és szociális központra, illet­ve a módszertani szociális otthon szakmai támogatására nagy szükség van. A kis településeken jelentős gondot okoz az önkor­mányzatoknak az elöregedő la­kosság ilyen jellegű ellátása. Gyönkön szerencsére évek óta nem csökken a házasságkötések, illetve a születések száma. A lakosság korösszetétele Gyönk több szempontból is egyedülálló Egyedülálló a gyönki házak számozása. A vásártérnél kez­dődik, és halad végig az egész falun úgy, hogy más utcához ér­ve nem kezdődik elölről a szá­mozás. Ez a rendszer egyedül­állónak mondható. Gyönk más szempontból is érdekes. A leg­kisebb olyan település az or­szágban ugyanis, amely gimná­ziummal rendelkezik. A Tolnai Lajos Gimnázium már több mint 200 éves múltra tekint vissza. Szintén kurió­zum, hogy Gyönk ismert törté­nelme során legalább tizenhá­rom templom vagy imaház épült a településen. Ezekből ma már csak négy áll. Ezek egyike a Dél-Dunántúl legnagyobb evangélikus temploma. A Repp- mann Gyula műépítész által tervezett épület 1896-ban ké­szült el. A református templom mö­götti partoldalban pedig állító­lag létezik egy alagút, amely a forrásvölgybe vezet. Egyesek szerint kincseket is rejt. A köz­ség idősei úgy mesélik, a máso­dik világháború idején légiria­dó esetén itt bújtak el. Szeret szervezni, jönni-menni intézményvezető Indián hetet, pajta kiállítást szervez A farsangi mulatság a kedvenc rendezvényük Sok gyönki nem látta még a táj­házat. A Múzeumok éjszakája viszont jó „ürügy” lesz arra, hogy ezt bárki megtegye. Dörmerné Kemler Hajnalka, a művelődési ház vezetője pikni­ket szervez erre az alkalomra pálinkakóstolóval, pajta kiállí­tással. Több tájházzal is tárgyal, hogy adják kölcsön gyűjtemé­nyük néhány darabját a múze­umi ünnepre a gyönki intéz­ménynek. A fiatal művelődé- slház-vezető év elején kezdett a városias községben dolgozni, azóta volt már itt Aradszky László- és Harangozó Teri-kon- cert, a gyerekek pedig indián hétre készülhetnek. Ez utóbbi napközis táborként működik Dörmerné Kemler Hajnalka majd egész napos programmal, amikor Dörmerné Kemler Haj­nalka reményei szerint néhány önként jelentkező is segíti majd munkáját. A fiatalasszony eddig egyéb­ként nagy örömmel végzi teen­dőit, hiszen olyan állásra vá­gyott, amely szervezési felada­tokkal, jövés-menéssel jár. Kife­jezetten a kultúra területén sze­retett volna dolgozni, hiszen művelődésszervezőként vég­zett, bár azt is elárulta, volt olyan idő, amikor esküvőszer­vezőként képzelte a jövőjét. Most azt reméli, a gyönkiek kö­zül mindenki talál magának a művelődési házban vonzó prog­ramot. Színházba évente legalább egy­szer elmennek a gyönki Öt Órai Tea Klub tagjai. Salamon Ferencné, a szervezet vezetője szerint ezeknek az utazásoknak a megszervezése a klub egyik szent küldetése, merthogy töb­ben lennének a tagok között olyanok, akik amúgy sosem jutná­nak el. Budapesti, pé­csi, kaposvári vagy veszprémi kirándulásaik arra is jók, hogy megnézzenek egy-egy kiállítást, sétáljanak a városban. A leginkább várt programjuk mégis minden évben a farsang, melyre hetekig készülnek, és amelyre egyórás műsort állíta­nak össze. - Táncoltunk már ke­ringőt, palotást, csárdást, de bo­hózattal, kabaréjelenetekkel Is készülünk ilyenkor - tájékoztat Salamon Ferencné. Szintén ked­ves kötelesség minden évben a kötsei asszonyklub vendégül látá­sa, illetve meglátogatása, és ha­gyomány az Is, hogy Gyönkön az október 23-i ünnepi műsort a klub tagjai adják. - Egyébként pedig két- három hetente találkozunk a mű­velődési házban. Húsvét, kará­csony előtt a legfontosabb téma a lakásdíszítés, főzés. Volt már sza­kács vendégünk, de pszichológus és nőgyógyász előadó is elfogad­ta már a meghívásunkat - mond­ta a klubvezető. ■ Rendkívül aktív az Öt Órai Tea Klub. 1 í 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom