Tolnai Népújság, 2008. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-01 / 204. szám

2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ - TOLNAI NÉPÚJSÁG 15 KÖNYV - JÁTÉK - SZÓRAKOZÁS Vannak gazdára váró kutyusok a menhelyen A tolna megyei Állat- és Termé­szetvédő Alapítvány történeté­nek kezdetei 1997-re nyúlnak vissza, amikor alapítói meg kezdték állaWédő tevékenységü­ket Szekszárdon A következő évben átvették a megyszékhety önkormányzatától a kóbor álla­tokkal kapcsolatos feladatok el­látását, és hivatalosan is alapítvánnyá váltak. Több mint ezer ebnek sikerült megbízható gazdát találniuk, sokszor az ország távolabbi pontjairól Ls. Az örökbefogadható ebeket bárki megtekintheti a www.al1atvedok.szekszardon.hu honlapon. GYERMEKVILÁG Könyvajánló James Stewart: Hajóroncsok A történelem folyamán sok erős, hatálmas hajó süllyedt el a tengereken. A megmaradt, feltárt hajóroncsok izgalmas lehetőséget nyújtanak, hogy többet tudjunk meg a hajók tragédiájának körülményeiről, pusztító vihar, esetleg robbanás okozta-e a végzetüket, vagy egyszerűen túl voltak terhelve, netán a rossz tervezés miatt bizonyultak alkalmatlannak a hosszú és veszélyes tengeri útra. A Hajóroncsok című kötet lenyűgöző utazásra hívja olvasóit: az évszázadokig hullámsírban pihenő régi hajók maradványainak felfedezésére. Feltárjuk a roncsok tartalmát, a kincseket, melyek annyi búvárt tettek gazdaggá, és felfedjük, hogyan és hol okozták ezek a hajók annyi ember végzetét: a legénységét, utasokét és környezetükét. James Stewart: Hajóroncsok, Elektra Kiadóház Bt., 2008., 32 oldal. K. Fejtörő J Érdemes egy kicsit megdol­goztatnod az agytekervényei- det, hiszen könyvet nyerhetsz a Tolnai Népújság fejtörőjével. Ehhez csak meg kell keresned a választ az alábbi kérdéseink­re, majd beküldeni a Tolnai Népújság címére. 1. Melyik madár az ékfarkú halfarkas kedvenc áldozata? 2. Ki tüntette ki az amerikai polgárháborúban elért érdemei­ért Perczel Miklóst? Cím: Tolnai Népújság Szer­kesztősége, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. A borítékra írjátok rá: Fejtörő. Beküldési határidő: szeptem­ber 5. Saját kedvencet kaptak önkéntesek Hat lelkes fiatal segít rendszeresen a menhelyen ToCA Race Driver 3. A legújabb ToCA Race Driver igazi ínyencfalat az autós játékok kedve­lőinek. A sorozat harmadik része a korábbiakhoz képest mindenből egy kicsit többet ad Szinte nincsen olyan versenytípus, amelyet ne prá- bálhatna ki benne a játékos, a Forma 1-től kezdve a ralikon át egészen az erőgépek versenyéig. Mintegy 80 pályán teheti magát próbára a versenyző a világ legne­vezetesebb helyszínein, többek kö­zött Bahreinben, a Nürburgringen, vagy éppen a silverstone-i pályán A játékkal a kezdők is jól boldo­gulhatnak a beépített segítség igénybevételével, de a haladók sem fognak unatkozni, hiszen számos hogy a mai napig sem enged idegeneket a közelébe, és az is hónapokig tartott, mire enged­te a pórázt a nyakába tenni. Mi­vel Pucok sportos alkat, több­nyire rá hárul a sétáltatás, fut­tatás feladata, és a nyilvántartá­si feladatokat is nagyon ügye­sen végzi el. Mindezt pedig csu­pán azért, mert jól érzi magát a többiekkel, és jólesik neki a tu­dat, hogy segíteni tudott. A fiúkra természetesen in­kább a férfias feladatok hárul­nak, mint például az etetés, a tálak elmosása, vagy különféle barkácsfeladatok. Bár ebben nem mindenki jeleskedett az elején. Például Müller Máté sem, aki kezdetekben nem ügyességével tűnt ki. így a men- helyre járás egyik hozadéka volt az is, hogy szert tett efféle ismeretekre, és elmúlt a ku­tyáktól való félelme. Immár két éve segít be a munkában, ami­vel kiérdemelt egy saját ebet is, mégpedig Sütit, a csau-csau- sharpei keveréket. Ő egyébként barátja, Horga Ádám unszolá­sára jött ki a menhelyre először, aztán ott ragadt. így volt ezzel Simon Attila is, aki saját beval­lása szerint főként a csapat han­gulatfelelőse, mivel nehezebb munkákat nem végezhet. Azért a nagyszüleinek köszönhetően jártas volt a barkácsolásban, így itt-ott be is tud segíteni. Az ő ku­tyája Zéró, a kinézete alapján német juhász-mosómedve keve­réknek titulált eb. Egyébként kiváló angoltudása révén Attila a csapat fő tolmácsa, amikor né­met pártfogó vendégeik Szek- szárdra látogatnak. Horga Ádám pedig, aki a fiúkat a men­helyre hozta, jelenleg a csapat legrégebben a menhelyen dol­gozó tagja. Az erdélyi származá­sú 19 éves fiatalember, miután családja Szekszárdra költözött, nem igazán találta fel magát, rengeteget ült otthon. A szülei addig nyaggatták, míg kiment az ebekhez, hogy megpróbáljon valami hasznosat csinálni. Az ő kutyája Perec, aki a többiek sze­rint nem szép, de legalább nem is kedves. Kiskutyaként dobták be a menhelyre, ő volt a társai között a legcsúnyább, és folya­matosan morgott. Talán Ádám a legszerencsésebb mindannyiuk közül, hiszen neki hamarosan otthon is saját kedvence lehet, természetesen a gazdátlan ebek közül. Hat fiatal az iskolai teen­dők mellett is évek óta segít a szekszárdi men­helyen. Mindezt egymás társaságáért, az állatok szeretetéért, és egy-egy saját ebért teszik. Hargitai Éva Gyerekek, de sokszor jobb mun­kát végeznek, mint egy felnőtt - mondta Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke a szekszárdi menhelyen önkéntes munkát végző ifjakról. A jelenleg hatfős csapatot elsősorban az állatok szeretete, és persze a jó társaság tartja össze évek óta. Mindenki­nek megvan a maga feladata amellett, hogy mindenhol bese­gít, ahol szükség van rá. Általá­ban szombatonként járnak a te­lepre, illetve nyaranta, amikor csak tehetik. Egyiküknek sem lehetett otthon kedvence, így itt kaptak egy-egy saját kutyát, akit ők gondoznak. ■ A fiúkra hárul az ete­tés, a tálak elmosása és a barkáé sírni Ilka. A lányok közül Medovarszki Dóra az, aki általában a legel­esettebb, legbetegebb kutyuso- kat veszi kezelésbe. Éppen ezért lett az övé Donna. A derék négy­lábú ugyanis egy bőrbetegség folytán teljesen megkopaszod­va került a menhelyre, így raj­ta is ragadtak olyan csúfnevek, mint a Bőregér, a Börcsi, vagy a Kopasz. Emellett olykor zölden világító szemeivel az ördög megszólítást is kiérdemelte. Si­mon Janka, vagy ahogyan a töb­biek szólítják, Cula a sérült lel-1 kű, félős, nem szocializált ku- í tyák emberhez szoktatásával? foglalkozik. Mivel ismeri az ál- s latok tulajdonságait, segít kivá­lasztani őket az örökbefogadók igényeinek megfelelően. Mint elmondta, elkötelezte magát a menhely mellett és később ál­latorvosnak, vagy állatpszicho­lógusnak szeretne tanulni. Az övé Lola, a gömbölyded lab­rador, aki szereti titokban el­csórni a kenyeret, és annyira imád fürödni, hogy nem igazán kell vesződni vele. Nem ilyen könnyű eset barátnője, Eszterbauer Kata kutyája, Piko, akivel annyira rosszul bántak, finombeállítással tehetik mind job­bá az autójukat a jobb eredmény érdekében Az utóbbi fontos, hi­szen a pontoknak, dobogós helye­zéseknek köszönhetően nyílik meg az újabb megmérettetések lehető­sége. Minderre pedig az teszi fel a koronát, hogy a korábbiakhoz ké­pest a játék fizikája és az irányítá­sa is jobb lett. Eszterbauer Kata és félénk kedvence, Piko Képek: www.TEOL.hu I Ki a legelébbvaló? Volt a világon egy öregem­ber, az egyszer kinn járt a mezőn. Mikor jött hazafe­lé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta:- Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet ta­lálok, aki a legelébbvaló. Az öregember elment ke­resni olyan férjet, ki a legelébbvaló. Elment a Naphoz. A Napnak a szol­gája azt mondta, hogy vá­rakozzon estig, mert a Nap úr most éppen oda van a Földet megvilágítani. Estefelé hazajött a Nap úr lovakon. Azt mondja neki az öregember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló. Azt mondta a Nap:- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam erő­sebb a felhő, mert az en­gem eltakar. Elment az öregember a fel­hőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló. Azt mondta a felhő:- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam előbb­re való a szél, mert az en­gem ide s tova hajkurász. Elment az öreg a szélhez. Azt mondta a szél:- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébbvaló. Azt mondta a Mátra hegy:- Én hern vagyok a legelébbvaló, énnálam erő­sebbek azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébbvaló. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, el­ment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is él­nek, ha meg nem haltak. I Magyar népmese Perczel Miklós Amerikában is kivette a részét a háborúból Tudtad, hogy Perczel Miklós (1812-1904), Perczel Mór öccse az amerikai polgárháborúban az északiak ezredese volt? A jo­gászként végzett fiatalember je­lentős posztokat töltött be mind Tolna, mind Baranya megyében, és bátyja oldalán kivette a részét a reformkor politikai küzdelme­iből. Az 1848-49 évi szabadság- harcban honvédezredesként szolgált, majd a bukás után Tö­rökországba menekült. 1851- ben az Egyesült Államokban te­lepedett le, ahol a polgárháború kitörése után újra hasznosíthat­ta katonai tapasztalatait. Kivette a részét az iowai önkéntes gya­logezred megszervezéséből, ez­redesi rangot kapott, és része volt Missouri felszabadításában. Teljesítménye elismeréseként Grant tábornok személyesen tüntette ki, azonban megromlott egészsége és az eldurvuló politi­kai küzdelmek miatt hamarosan beadta lemondását. A kiegyezés után hazatért Ma­gyarországra, és több mint húsz évig Baranya megye főispánja, majd Pécs országgyűlési képvi­selője volt. 1904. március 4-én halt meg Baján. ■ A tengerek kalózai elorozzák mások zsákmányhalát Gondoltad volna, hogy a madár­világban is lehet kalózokat talál­ni? Pedig az ékfarkú halfarkas bi­zony inkább más zsákmányát orozza el ahelyett, hogy maga fog­ná ki a halakat. A tolvaj a víz fe­lett körözve várja, mikor fog ki valamelyik madár egy kopol­tyúst, aztán szabályosan megtá­madja az ügyes halászt. Addig vagdossa a hátát a csőrével, amíg az el nem engedi a halat. Ekkor a halfarkas a levegőben mesterien lavírozva elkapja a zsákmányt. A halfarkasok kedvenc áldozatai a csérek, azonban egy részük egy­szerű technikát alkalmaz a rab­lók lerázására: biológiai fegyvert vetnek be, azaz egy adag ürülék­kel bombázzák le őket. Persze a halfarkas akkor is feltalálja ma­gát, ha éppen pórul jár, vagy nincs kit meglopni. Ilyenkor ma­guk is halászatra adják a fejüket, vagy beérik a hajókról származó hulladékkal is. ■ H. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom