Tolnai Népújság, 2008. április (19. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2008. ÁPRILIS 1, KEDD 2 Mezőgazdaságigépeket lopott a tanyából szálka A mezőgazdasági gépek, eszközök könnyű és gyors beszerzési módját vá­lasztotta az a betörő, aki két tanyaajtót is felfeszített teg­nap az 56-os út szálkai el­ágazója közelében. A rend­őrségtől kapott tájékoztatás szerint az egyik épületből semmit nem vitt el, a má­sikból viszont egy rotációs kapát, egy fűnyírót és egy permetező gépet is eltulaj­donított. A kár becsült érté­ke 110 ezer forint, (wg) Ma kezdődik a reneszánsz hónap simontornya A reneszánsz év tiszteletére „Rajzoljuk meg várunkat” címmel kiál­lítás nyílik a vármúzeum kőtárában. Az óvodások és iskolások beküldött több mint száz alkotásából az előzsűri közel ötvenet mutat be a közönségnek, akik sza­vazhatnak is a művekre. 17 órakor a vármúzum udvará­ban „Hunyadiak a zenében” címmel a Pro Musica Antiqa HD együttes Kecs­kés András lantművész ve­zetésével hangversenyt mu­tat be. (vl) Drámaian csökkenhet A Föld népessége tolna A következő harminc évben hárommilliárd ember halálát kell végignéznünk. A katasztrófa az elapadó olajkészletek miatt követke­zik be, s elsősorban a har­madik világot sújtja majd. Ezt prognosztizálta Hetesi Zsolt asztroffcikus, aki Szám Dorottya egyetemi hallgató­val ismeretterjesztő előadá­sokat tart a várható környe­zeti katasztrófáról. Pénteken Tolnán jártak a keresztény értelmiségiek szövetségének meghívására, (wg) Hetesi Zsolt asztroflzikus Kilenc diák jutott be a Garayból a döntőbe szekszárd A Garay János Gimnáziumból 9 tanuló ve­het részt az Országos Közép­iskolai Tanulmányi Verseny utolsó fordulójában. A közép- iskolások számára kiírt leg­rangosabb versenyen törté­nelemből Fábián Péter és Su­lyok Janka, matematikából Arvay Anna, biológiából Fal­vai Nóra, informatikából Fe­hér András, latin nyelvből: Fábián Rozália, Schüszler Ta­mara, Toronyi Alexandra, mozgóképkultúra és média- ismeretből Venyercsán Péter nyújtott ilyen magas teljesít­ményt. (hé) @ TOVÁBBI HÍREK: www.teol.hu " ''■■ 1 s i >(„ ' .\' #s ' '? >&<■• , v ■■... SS í Afi-V. > SSäSi < - ‘í & / -' « w&W&M ' Y< v* ,&&&#$?%& t" ' \ ......... ^1II III .................................. TAMÁSI ÉS TÉRSÉGE Barkóczyné Molnár Rózsa vesz vért Szabó Alexandrától a tamási rendelőintézetben. A kistérségben élők fele még nem vett részt szűréseken Receptet írnak a kistérségre diagnózis A felmérés cáfolja, hogy sokat járnak orvoshoz a betegek Dohányoznak, túlsúlyo­sak, és keveset járnak or­voshoz. Többek közt ez jellemzi a tamási kistér­ségben élőket a most ér­tékelt egészségügyi fel­mérés szerint. Tóth Ferenc Összesen 639 tamási és Tamási környéki lakost kérdeztek egész­ségi állapotáról 2007 utolsó hó­napjaiban a kistérségi társulás megbízottai. A reprezentatívnak tekinthető felmérés értékelését a napokban fejezte be az Orszá­gos Szakfelügyeleti és Módszer­tani Központ. Ebből kiderül: a kistérség lakóinak egészségi ál­lapota lényegesen nem tér el az országosan jellemzőtől, de van­nak meglepő eredmények. Ilyen többek közt, hogy a vá­laszadók nyolcvan százaléka egy éve valamilyen panasszal él, amely korlátozza életvitelében, de egy részük nem keresi fel ve­le orvosát. A megkérdezettek egyharmada ugyanis egyáltalán nem fordult orvoshoz. A felmé­résben részt vevők 57 százaléka ugyanakkor a megkérdezés előt­ti két hétben szedett rendszere­sen gyógyszert.- Főleg azok mennek orvos­hoz, akik közgyógyigazolvány­nyal rendelkeznek, és akiknek fontos, mert különben elesnek az ellátástól - adott magyaráza­tot dr. László Eszter, Tamási és Dombóvár tisztifőorvosa. - Az, hogy sokan egy éven belül nem fordulnak orvos­hoz, viszont rend­szeresen szednek gyógyszert, azt je­lenti, hogy nem di­agnózisra épül a gyógykezelés. A felmérés kiterjedt a dohány­zásra és az alkoholfogyasztásra is. A kistérségben a férfiak 36, a nők 24 százaléka rendszeres do­hányos. Aggasztóbb a helyzet a fi­atal, 18 és 34 éves kor közötti fér­fiak esetében, akiknek 52,4 szá­zaléka dohányzik rendszeresen. A dohányzás és az alkohol a mun­kanélküliek körében van jelen legnagyobb arányban. - így pe­dig nehéz kikerülni a rossz hely­zetből, és ismét elhelyezkedni - mondta erről dr. László Eszter. - Hiszen azt a kevés pénzt, ami a rendelkezésükre áll, nem jól használják fel, és a dohányzás­nak elsődleges sze­repe van a magas vérnyomásban, a szív- és érrend­szeri betegségekben. Nem függ az anyagi helyzettől és az iskolázottságtól ugyanakkor a túlsúlyosság. A felmérés szerint a lakosság több mint 60 százalé­ka túlsúlyos. A tisztifőorvos sze­rint ennek megoldásához prog­ramokra lenne szükség. A kistér­ségnek szüksége lenne dieteti­kusra és gyógytornászra. A házi­orvos ma annyira leterhelt, örül, ha gyógyításra marad ideje. Nem jobb a helyzet a szűré­sek terén sem. Bár az orvosok nagyon sok vérnyomás-, vércu­kor-, koleszterinszint-mérést végeznek, a lakosság közel fele soha nem vett részt ilyen vizs­gálaton. Kiderült az is, hogy a nők egynegyede nem volt még méhnyak- és emlőrákszűrésen, ezek a betegségek pedig meg­előzhetőek - hangsúlyozta dr. László Eszter. A felmérést a kistérség egész­ségképének majd egészségtervé­nek elkészítése követi. Ez utóbbi megmondja azt, hogy milyen megelőző programot kell azon­nal indítani, és milyen hosszú tá­vú programokra lesz szükség. A szűrővizsgálatok azonban már most is zajlanak. Azokat, akik öt éve nem voltak vizsgála­ton, háziorvosa minden települé­sen behívja. Tamásiban május 4-én és 5-én, valamint 13-án és 14-én körülbelül négyszáz em­ber részvételével szerveznek vizsgálatot a művelődési ház­ban, ahol radiológus és érsebész is segít majd a betegségek kiszű­résében. Lesz vércukor-, kolesz­terinszint-, vérnyomásmérés és testzsír-meghatározás. Akinek rossz lesz a eredménye, azonnal a háziorvoshoz irányítják. Bronz minősítést kaptak agyönki drámatagozatosok Bronz minősítést szerzett a gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium dráma tagozatos csa­pata az országos diákszínjátszó találkozó regionális döntőjében. A rendezvénynek a múlt hét vé­gén Pécsett a Szivárvány Gyer­mekház adott otthont. Veszprémi András tanár növendékei Moliere-től mutatták be a Kényes­■ A díj értékét növeli, hogy fiatal színjátszók érdemelték ki. kedők című komédiát. Az erede­ti változatot mai korunknak meg­felelően tették időszerűvé.- A nagy értékét többek kö­zött abban látom a szerzett minő­sítésnek, hogy ezt az elismerést egy igen fiatal csapat kapta - húzta alá Veszprémi András. - Színjátszóink első évfolyamo­sok, tizenöt esztendősök: a többi tizenöt résztvevő intézmény di­ákjai idősebbek, jobbára 17-18 évesek voltak. A gyönki drámatagozatosok a regionális találkozó, az ott elért siker után sem pihennek: ké­szülnek az újabb próbatételre. A jövő hónapban, április 24-én sa­ját gimnáziumuk színháztermé­ben láthatja tőlük a közönség a Bál a pusztán című Illyés Gyula darabot. ■ Sz. Á. Megzaboláznák a lezúduló nagy vizeket a faluban regöly Tegnap adta be a belte­rületi vízrendezést szolgáló pályázatot a Dél-dunántúli Regionális Operatív Programra a regölyi önkormányzat - tájé­koztatott Porga Ferenc, a település polgármestere. A mintegy negyvenmillió forintos beruházásból a község Kapos fe­lé eső oldalán levő vízelvezető árokrendszert újítanák fel, ezzel egyidőben új árkokat létesítené­nek. A község domborzati adott­ságai ugyanis olyanok, hogy egy-egy nagyobb eső esetén a víz valósággal lezúdul a maga­sabb területekről. A polgármes­ter szerint sikeres pályázat ese­tén jó esetben ősszel, de inkább jövő év elején érkezhet meg a pályázati támogatás. A kivitele­zés mintegy hat-nyolc hónapig tarthat. ■ S. T. Mikor járt utoljára szűrővizsgálaton? 40 30 20 10 % Több mint öt éve Soha Több máit egy éve Soha ■ Szükség lenne dietetikusra és gyógytornászra. Kistérség: három új szakemberre lenne szükség tamási További három szakem­berre lenne szükség a tamási kistérségi területfejlesztési tár­sulás hivatalának - tájékoztatott Barkóczi József. A kistérségi tár­sulás elnöke elmondta, hogy egy oktatási és egy szociális szakér­tő, illetve egy területfejlesztési szakember munkájára tartaná­nak igényt. A hivatalban jelen­leg öten dolgoznak, de, többek között a gyönki módszertani ott­hon a kistérség általi átvétele után jelentősen megnövekedett feladatok miatt, mindenképpen kellenének az új emberek. A kistérségi társulás jövő héten ülésezik, ekkor születhet dön­tés a hivatal létszámkeretének emeléséről. ■ Zs. S. Az életképességet bizonyítja, ha van új beköltöző MiszLA Egy, már halálra ítéltnek is nevezett faluban mindenképp nagy szó és jó hír, ha vannak, akik a településre szeretnének költözni - derült ki Mózes Lász­ló szavaiból. A miszlai polgár- mester erről annak kapcsán be­szélt, hogy kazah polgár vásárolt egy nagy ingatlan építésére al­kalmas házhelyet a községben. A faluvezető elmondta: a ház építtetője Miszlára is költözne. A polgármester arról is beszá­molt, hogy most folyik egy régi ház felújítása is. Ebbe az épület­be Dabasról költöznének. Mózes László szerint olcsó ingatlant többen is vesznek Miszlán, de a tulajdonosok általában nem lak­nak a faluban. ■ K. S. Négy bor kapott aranyérmet a versenyen kisszékely Jól sikerült a kisszé- kelyi borok 2007-es évjárata. A szombati, községi borversenyen két fehér- és két vörösbor kapott aranyérmes minősítést - tudtuk meg Keresztes László polgár- mestertől. Összesen harminckét bor versengett. A fehérek között két aranyér­mes lett, Botos Imre és Bereczki Imre bora. Ebben a kategóriá­ban egy ezüst és négy bronz is gazdára talált. A vörösborok kö­zött is kettő aranyérmest talált a zsűri, Grausza János és Isztl Já­nos alkotását. Ezen felül mégy ezüst- és öt bronzérmes ered­mény született. A rosék mező­nyében egy ezüst- és két bronz­érmest találtak. ■ S. K. iso 900ír KONFOHMITÁsj HIRDETÉS Telefonfax: 74/573-980, mobil: 30/4747-186 „4, http.www.tambaukft.hu I AM-tlAU Kft. .. . _ -—.. , , ,, , e-mail: mfo@tambaukft.hu-Építőipari kivitelezés (magas- és mélyépítés),- Gépi földmunka, gépbérlet,- Bontási munkák, betontörés, > Közúti áruszállítás, trélerezés,- Transzportbetongyártás, kiszállítás, pumpálás, ■ Építőanyag-kereskedelem, zsákos anyagok, kavics- és zúzaléktermékek, betonelemek, stb. tó '.xMk» j $ t-itó ^ -z

Next

/
Oldalképek
Tartalom