Tolnai Népújság, 2008. április (19. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

3 2008. ÁPRILIS 1., KEDD - TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI TÜKÖR Tavaszi János körmendi hallgató, Jókai Balázs őrmester és Töricht László törzsőrmester munka közben Szekszárd déli kijáratánál Kevés a rendőr az utcákon hiány Visszatérhetnek a szolgálatba a nyugállományúak EGY INTERJÚBAN az idős fes­tőművész, Mözsi-Szabó Ist­ván azt mondta: igyekezett mindig úgy élni, hogy ne kelljen beleköpni a vissza­pillantó tükörbe. Kicsit más­képp közelítette meg a Ho­gyan éljünk? kérdését Ke­resztes Andor, de ugyanarra a konklúzióra jutott. A tol­nai pap arról prédikált va­sárnap, hogy a békétlen em­ber békétlenséget gerjeszt maga körül. Ellenpéldaként természetesen Jézust hozta fel, a békesség hirdetőjét, aki találkozott bűnözőkkel, hitszegőkkel, árulókkal, ci­pelte a keresztet, de sosem hisztizett. Nem kapkodott, nem versenyzett, nem akart népszerű lenni, „csak” igaz­ságos. Megfontoltan szólt, átgondoltan cselekedett, úgy, hogy semmit ne kelljen megbánnia, visszaszívnia. Jó volna, ha vezető politiku­sainkat is megszállná végre a Szentlélek, és rádöbben­nének, hogy nem tízmillió ember pénze, hanem tízmil­lió ember sorsa bízatott rá­juk. És olyan társasutazást szerveznének, melynek vé­gén nem kell beleköpni a visszapillantó tükörbe. Paks környékén is összevont hegyközség lesz Paks A környező kis hegyköz­ségekkel való összeolvadás volt a legfontosabb téma a Paksi Hegyközség tegnapi ülésén. Az elnök elmondta, 391 hektárnyi terület tartozott hozzájuk, a tag­ságot 577-en alkották, szőlőter­mesztők és felvásárlók. Paksot is érinti a változás, melynek nyomán a Tolnai Borvidéken működő 19-ből négy hegyköz­ség alakul. Kanczler Istvánná hozzátette, Bölcske, Madocsa, Dunafóldvár, Tolna, Györköny és Dunaszentgyörgy jelezte, hogy beolvadna. A tegnapi ülé­sen csupán ezt a tényt fogadták el, részletekről nem esett szó, ezek kidolgozása a következő hetek feladata lesz. ■ V. T. Tolna megye is rendőrhi­ánnyal küszködik, több mint nyolcvan a betöltet­len állások száma. Nyár elejére valamelyest emel­kedik a létszám. R.T.-K.K.-V.T.-S.K. Tolna megyében is - ugyanúgy, mint országos szinten - kevés a rendőr. Kovács Zoltán, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója kérdé­sünkre elmondta, a több mint 800 fős rendőri állomány mel­lett 81 a betöltetlen állások szá­ma, így a hiány tíz százalékos. Elképzeléseik szerint nyár ele­jére a tervezett utánpótlás a hi­ányt 7-8 százalékosra csökkenti majd. Számítanak ugyanis a fris­sen végzett szakközépiskolások­ra. - Emelni kell a közterületen dolgozó rendőrök számát, hogy a megye közlekedésbiztonsága tovább javuljon. Mindez azon­ban keményebb, intenzívebb rendőri munkát is igényel - mondta. Akár a nyugállományú volt rendőrök visszavételére is lehe­tőség van, de csak a szolgálati nyugdíj folyósításának egyidejű szüneteltetésével. Természete­sen a visszavételüket igénylők­nek emellett meg kell felelniük egészségi, pszichikai és fizikai szempontból is. Tegnap már két ilyen nyugdíjas rendőr érdeklő­dött a jelentkezés feltételeiről. Mint az igazgató mondta, bűn­ügyi területen elenyésző a hiány, a szükséges 1-2 fő pótlása folya­matban van. A megyei települések három­negyedében összesen mintegy száz körzeti megbízott dolgozik, s ha lenne erre alkalmas mun­kaerő, még több önkormányzat is örömmel venné, ha területén ilyen szakemberek dolgozná­nak. Az országoshoz hasonló a helyzet Pakson is - mondta dr. Kuti István. - Állandó létszámhi­ánnyal küszködünk, amin lénye­gesen a múlt év sem változtatott, pedig 21 kollégánk távozott - tet­te hozzá a városi kapitány. A nyugdíjba vonulókat tudták pó­tolni, de maradt a korábban is jellemző 5-10 százalékos hiány. A bűnügyi területen nagyjából elegen vannak, de fiatal a gárda, 32 év az átlagéletkor. Igaz, diplo­más, több nyelvet beszélő az ál­lomány. A legnagyobb gond a járőröknél van. Kevés az ember, az átlagéletkor itt 25 év. Dr. Kuti István rámutatott, ő maga leg­fontosabbnak azt tartja, hogy a rendőrség a kis falvakban is ott legyen, ezt pedig a körzeti meg­bízottak tudják megoldani. Van­nak e tekintetben hosszú ideje biztosan ellátott települések, mint például Bölcske. Több he­lyen - Bikács, Kajdacs, Duna­szentgyörgy - pedig májustól lesz erre megoldás. Ebben - húz­ta alá - az önkormányzatok van­nak a rendőrség segítségére, szolgálati lakást és egyebeket biztosítanak a körzeti megbízot­taknak. A dombóvári térségben jelen­leg 12 közalkalmazott és 82 hiva­tásos rendőr dolgozik. A rendőr­ség munkáját leginkább az em­berhiány nehezíti meg - tudtuk meg dr. Szíjártó István dombóvá­ri rendőrkapitánytól. Eddig soha nem volt még példa arra, hogy 12 rendőrrel kevesebb legyen a szükségesnél. A bűnügyi osztá­lyon három nyomozóra, a közte­rületeken pedig öt járőrre lenne szükség. A kaposvári és a pécsi térségben megfelelő a rendőri létszám, emiatt az innen kiszorí­tott elkövetők gyakran a dombó­vári térségbe vándorolnak. Tolnán a polgárőrök, mezőőrök is besegítenek évek óta létszámhiánnyal küzd a tolnai rendőrőrs, amelynek il­letékességi területe Tolna, Fadd, Dombon, Bogyiszló és Fácán­kert Hága Tamás őrsparancs­nok arról tájékoztatott, hogy ezen körzet jeladatait jelenleg 17 fős létszámmal látják el, amelybe a titkárnő is benne fog­laltatik. Az őrsnek egyébként 22 státusza van, de a parancsnok szerint még ha valamennyi ál láshely be is lenne töltve, akkor sem lenne ideálisnak mondható a létszám. Hága Tamás elmond­ta: ha senki nincs szabadságon, senki nem beteg és senkit nem vezényelnek el más helyre, ak­kor ki tudják állítani a járőrszol­gálatot Ellenkező esetben a pol­gárőrök, mezőőrök segítenek be úgymond a rendőröknek Uj szobrot állít az E.0N baleset A áramszolgáltató sajnálatát fejezte ki Az E.ON Dél-dunántúli Áram- szolgáltató Zrt. mintegy három- négy hét múlva új keresztet állít a régi helyére a bonyhádi autós­pihenőnél - mondta az áramszol­gáltató nevét nem vállaló sajtóre­ferense. Hozzátette, a Kisdorog- Zomba 20 kilovoltos gerincveze­ték átépítéséhez szállíttatták a 6- os út mellett levő autós étterem­hez az oszlopokat, de lerakodás közben sajnos az egyik oszlop hozzáért a kereszthez, és leütöt­te azt. Az esetről szombati szá­munkban már beszámoltunk.- Területgazdánk még a bal­eset napján, csütörtökön felke­reste a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályát, ahol személyesen bejelentette, A ledőlt kereszt és az oszlopok hogy mi történt. A kivitelező képviselője elment a Plébániá­ra, ahol szintén jelezte az esetet. A sajnálatos balesetet a Bonykom Kft.-nél, a bonyhádi közüzemi vállalatnál is bejelen­tettük, amely vezetője személye­sen is felkereste a helyszínt egy helyi képviselővel együtt. Mindannyiszor sajnálatunkat fejeztük ki az okozott kár miatt, és jeleztük, hogy intézkedünk annak helyreállításáról. Miha­marabb visszaállíttatjuk a ke­resztet, és természetesen vállal­juk ennek anyagi vonzatait is. A munkavégzés közben bekövet­kezett sajnálatos balesetért ez­úton is elnézést kérünk - mond­ta a sajtóreferens. ■ R. T. Dr. Farkas-Szabó András Dombóvár új jegyzője A dombóvári képviselő-testület tegnap késő délutánba nyúló zárt ülésen bírálta el a jegyzői állásra beérkezett pályázatokat. A testü­let dr. Farkas-Szabó Andrást vá­lasztotta Dombóvár jegyzőjének. A tegnapi ülésen nem született azonban döntés a Kórház utca fel­újításáról. A 2200 méter hosszú útszakaszon a személyautók mel­lett jelentős a nehézjármű-forga- lom is. Az útburkolat minősége, a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a napi 3000/3500 itt közleke­dő jármű miatt jelentősen meg­romlott. A kátyúk mellett több he­lyen meg is süllyedt az útburko­lat, ez pedig balesetveszélyes. Tóth Attila önkormányzati képvi­selő indítványozására a képvise­lő-testület következő ülésén újra­tárgyalja a napirendi pontot. Csak ütemezett munkával tudja Dombóvár finanszírozni az NB Ill-ban szereplő Dombóvári FC öltözőépületének felújítását. Néhány évvel ezelőtt már ké­szültek tervek, forrás hiányában azonban a beruházás nem való­sulhatott meg. Az építési enge­dély azóta lejárt. A létesítmény tervezőjével újabb tárgyalásba kezdtek. Megszületett egy elő­írásoknak megfelelő, de a koráb­binál kedvezőbb anyagi feltéte­lekkel megvalósítható ajánlat. A képviselő-testület arról döntött, hogy az idén beszerzik a szüksé­ges engedélyeket, és megkezdik az építkezést. ■ K. K. HIRSAV A táncosok kapnak új ruhát a bevételből madocsa Sikeres volt a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület jótékony- sági bálja. Nemcsak azért, mert teltházas volt a ren­dezvény, hanem azért, mert a bevétel még a várakozáso­kat is felül múlta. A teljes nyereség több mint 410 ezer forint volt, amiből az ifjúsá­gi táncosoknak varratnak fellépő ruhát, (vt) Újraöntik az ellopott gyapai harangot paks-gyapa Tavaly ősszel el­lopták a harangot a gyapai kápolnából. A rendőrség órák alatt megtalálta a fia­talkorú tetteseket, akik ad­digra már összetörték azt. Heizler Zoltán elmondta, szeretnének új harangot, ami 360 ezer forintba kerül. A külső városrészek önkor­mányzatának gyapai tagja elmondta, megkezdték a pénz összegyűjtését. A ha­rang Őrbottyánban készül majd, a terv az, hogy legké­sőbb karácsonyra visszake­rül a helyere. (vt) Kevesebben adtak vért, mint tavaly ősszel szedres Harmincnyolcán jelentek meg a március végi szedresi véradáson. Mintegy tíz százalékkal kevesebben, mint az előző alkalommal, októberben - tudtuk meg Barteczka Máriától. A helyi Vöröskereszt véradásfelelő­se szerint a kisebb létszám a tavaszi betegségekkel is magyarázható. Az önzetlen segítőket az önkormányzat ezúttal is ebéddel, a Vörös- kereszt pedig ajándékkal várta. Az általános iskolások között meghirdetett véradó­szervező versenyt Csopák Nikoletta, ötödik osztályos tanuló nyerte, (sk) Péntek Zsolt, többszörös véradó Két előadást tartottak az ifjú tudorok SIMONTORNYA A művelődési házban folytatódott az Ifjú tudorok előadássorozata. Bognár Anasztázia, a tamá­si Béri B. Ádám Gimnázium tanulója A szegénység és az AIDS Afrikában címmel, míg Tóth Zsanett, a szek­szárdi I. Béla Gimnázium tanulója Lady Diana életéről tartott előadást. Az előadá­sok nemcsak érdekesek, ha­nem hasznosak is voltak a zömében középiskolások sokat tanulhattak, különö­sen az AIDS-ről kapott téma kapcsán, (vl) @ TOVÁBBI hírek: www.teol.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom