Tolnai Népújság, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

2 VÁLASZTÁS TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2006. OKTÓBER 2., HÉTFŐ Nem volt mozgóurna a megyei kórházban a tolna megyei kórházban és a büntetés-végrehajtási intézetben nem jártak moz­góurnával a választási bizott­ság tagjai. Ennek az volt az oka, hogy ezekben az intéz­ményekben csak az szavaz­hatott volna, aki július 11-e, azaz a választás kiírása előtt tartózkodási helyként jelölte volna meg ezeket - tudtuk meg Parrag Ferencnétől, a szekszárdi választási infor­mációs szolgálat vezetőjétől. Az idősekhez, mozgásképte­lenekhez viszont mozgóur­nát vittek a választási bizott­ságok tagjai szerte a megyé­ben. Ezt a választás napján is lehetett kérni. Összeírta a betegek névsorát a boltos SZEK5ZÄRD0N Parrag Ferencné arról számolt be, hogy egy kisbolt munkatársa a környékbeli idősek, moz­gásképtelen betegek kérésé­re írta össze nevüket. A segí­tőkész boltosnak a tájékozta­tási iroda munkatársai azt ta­nácsolták, hogy rokonainak, szomszédjainak a szavazó­körben kérjen mozgóurnát. Többen akartak voksolni a kisebbségi jelöltekre bonyhádon többen szerettek volna szavazni a cigány ki­sebbségi jelöltekre a választói névjegyzékben szereplőknél. Erre összesen 277-en kérték felvételüket A regisztráció nélkülieket a választási bi­zottság tagjai felvilágosítot­ták, miként lehettek volna ré­szesei a voksolásnak. A né­met kisebbségi önkormány­zati választáson csak azok je­lentek meg, akik kérték felvé­telüket a választói jegyzékbe. Délelőtt csak hárman járultak az urna elé GYUUUON a választási bizott­ság vasárnap délelőtt attól tartott, hogy érdektelenségbe fullad a kisebbségi választás. Délután háromnegyed egyig a cigány kisebbség jelöltjeire hárman voksoltak, holott a névjegyzékben 52-en szere­pelnek. Háromnegyed egy után azonban sorra érkeztek a szavazók, este 6 óráig több mint 30-an éltek a romák kö­zül szavazati jogukkal. Az inga most jobboldalra lendült megyei voksok A megyénél abszolút többséget szerzett a Fidesz-KDNP Tolna megyében tegnap ugyanannyian voksoltak, mint a négy évvel ezelőtti önkormányzati választá­son. A megyei közgyűlés­ben kényelmes többséget szerzett a Fidesz-KDNP. A megyeszékhelyen Kocsis Imre Antalt négy győze­lem után nem választot­ták meg polgármesterré. Szeri Árpád Tolna megyében 197 600 válasz­tásra jogosult polgárból 106 ezer 600 választó adta le voksát tegnap. Ez 54,08 százalé­kos arányt jelent. Két tized száza­lék híján ezúttal is ugyanannyi­an járultak az urnák elé, mint a négy évvel ezelőtti önkormány­zati választáson. A politikai inga azonban most nem a bal-, hanem a jobboldal felé lendült A megyei közgyűlés 41 képviselője közül 25 tagja a Fidesz-KDNP győztes és abszolút többséget szerző koa­líciójának. Az MSZP tizennégy, az MDF pedig két helyet szer­zett. Más párt, illetve szervezet nem szerzett mandátumot a tes­tületben. A szavazás mindenütt rendben zajlott le, dr. Tornóczki Judit megyei aljegyző arról tájé­koztatta lapunkat, hogy a me­gyéhez tegnap nem érkezett vá­lasztási panasz, kifogás. Tolna- Mözsön egy állampolgári beje­lentés szerint személygépkocsi­val szállított választópolgárokat, és a szavazatukért ellenszolgál­tatást ajánlott fel egy képviselő- jelölt. A tolnai választási bizott­ság megkezdte az ügy kivizsgá­lását, de döntést várhatóan csak szerdán hoz. Koltai Tamás, a Fidesz-MPSZ megyei vezetője az eredmény is­meretében az alábbi összegzést adta: - Az első szó a köszöneté, ami támogatóinkat illeti. Másod­sorban hadd hívjam fel a figyel­met arra: papíron ugyan a Fi­desz-KDNP szép győzelmet ara­tott Tolna megyében is, de még inkább igaz az, hogy ezt a vá­lasztást tartalmilag az MSZP vesztette el. Ennek oka elsősor­ban a Gyurcsány-féle megszorí­tó csomag: erre mondott nemet Tolna megye. A helyzet különle­ges lesz, hiszen az országot egy MSZP-SZDSZ kormány vezeti, ugyanakkor a megyei és városi vezetés többségét a Fidesz­Este fél hét, Tolna, 2. számú szavazókor: Schmidt János adja le szavazatát. A városban 4779-en, a választásra jogosultak 48,16 százaléka voksolt KDNP adja. A helyi, megyei ösz- szefogás ezek után nem afféle szólam, hanem a társadalom ál­tal kikényszerített parancs. Egy­másra vagyunk utalva, egy új fejezet kezdődött az országban.- Tolna megyében is érvénye­sült az országos áramlat: a kor­mánykoalíció megfizette a költ­ségvetés rendbetételének, az egyensúlyi pályára állításnak az árát - fogalmazott Právics József, az MSZP Tolna Megyei Szerveze­tének elnöke. - A választási eredménytől függetlenül azt re­mélem, hogy az új ciklusban is folytatódnak korábbi, hasznos kezdeményezéseink. Ha az ösz- szefogásra biztató felhívás azt je­lenti, hogy a száznyolc település fogjon össze a kétszázötvenezer Tolna megyei érdekében, akkor ezt csak üdvözölni tudjuk. Tímár László, az MDF Tolna megyei választmányának elnöke a választások előtti célkitűzésre emlékeztetett: - Azt mondtuk, hogy továbbra is szeretnénk je­len lenni a megyei közgyűlésben Ez meg is valósult. Továbbra is annak a szakszerű, higgadt, nyu­godt politizálásnak a jegyében kívánunk tevékenykedni, ami 1990 óta jellemez bennünket. Tagja a testületnek az MDF-es Horváth István, személye garan­ciát jelent törekvésünk sikerére. A megyeszékhelyen is jelentős változás történt. Nem sikerült ötödször is újráznia Kocsis Imre Antal eddigi polgármesternek. A leköszönő városvezető minde­nekelőtt győztes riválisának, Horváth Istvánnak gratulált, majd így folytatta: - Az országos politika mindenütt felülírta az önkormányzati munkát, a pol­gármesterek egy része azokon a településeken sem győzött, aho'l egészen nagyszabású fejleszté­sek történtek. A politikával való kapcsolatom megmarad az ér­deklődés szintjén: ezzel együtt megszűnik a tizenhat éves, ál­landó készenléti állapot, és ezt jó érzéssel veszem tudomásul. Dávid Ibolya megújulást vár az önkormányzatnál tamási Nem arról szólt az ön- kormányzati választási kam­pány, hogy ki lesz a jobb polgár- mester, kinek milyen programja van - vélte dr. Dávid Ibolya, az MDF elnöke, aki röviddel 12 óm után adta le szavazatát Tamási­ban, az Eszterházy iskola szava zóhelyiségében. - Ennek a vá­lasztásnak az önkormányzatok­ról kell szólnia, hiszen a jelöltek 60 százaléka figgetlen, 40 szá­zaléka elkötelezett valamilyen szervezetnek és csak 30 százaié ka pártok jelöltje - fogalmazott. - Balgaság minden olyan feltéte­lezés, hogy az önkormányzati választás felülírja az április par­lamenti választást - tette hozzá. A kérdésre, tamási polgárként mit vár az új polgármestertől és képvisel&testülettől, azt vá­laszolta: azt a megújulást, amire szüksége van a város­nak. - Az új polgármesternek komoly menedzseri feladatai lesznek, hogy a város élni tud­jon a régiós és európai uniós pályázati lehetőségekkel. Egyetértő testületet kívánok a polgármesternek. Egy feladat- m kell koncentrálnia, Tamási­ban munkahelyekre és az ide­genforgalom fellendítésére van szükség. m T. F. Önkormányzati válsztások, 2006. október 1. ALSÓNÁNA egyenlőség alakult ki. (Szavazat­CSIKÓSTÖTTŐS FADD GYULAI KAPOSSZEKCSŐ Czifra Ferenc (független) ALSÓNYÉK egyenlőség esetén a választás ered­ménytelen, és időközi választást kell tartani. - a szerk.) Pintér Szilárd (független) DALMAND R Fülöp János (Fidesz-KDNP-Faddi P. E.) FÁCÁNKERT Dobos Károlyné (független) HARC Csapó Gyuláné Remler Ibolya (független) KESZŐHIDEGKÚT Dózsa-Pál Tibor (független) APARHANT Szűcs György (független) Bondorné Nagy Ibolya Julianna (függ.) Orbán Zsolt (független) Bóni Zoltán (független) Nagy Aranka (független) BOGYISZLÖ DECS Biczó Ernő (független) FELSŐNÁNA Bognár László (független) HŐGYÉSZ Gyetvai László (függétlen) KÉTY Gödrei Zoltán (független) Tóth István (független) B0NYHÄD ATTALA DIÓSBERÉNY FELSŐNYÉK IREGSZEMCSE K1SDOROG Kalocsa Jenő (független) Potápi Árpád (Fidesz-KDNP) BONYHÄDVARASD Tillmann András László (Fidesz-KDNP) Ács István (független) Süvegjártó Csaba (Fidesz) Klein Mihály (független) BÁTA DOMBÓVÁR FŰRGED IZMÉNY KISMÄNYOK Sziebert György (független) BÁTAAPÁT1 Juhász Ferencné (független) bölcske Szabó Loránd (MSZP-SZDSZ-Sz. D.-ért) DÖBRÖKÖZ Barkóczi József (Fidesz) GERJEN Wm Wtf Fábián Ferenc (független) jágónak 9HHHÉHHI Simon László (független) KISSZÉKELY Krachun Szilárd (független) Kiss József (független) Szili Lajosné (független) Molnár József (független) Lőczi László (független) Keresztes László (független) CIKÓ BÁTASZÉK DUNAFÖLDVÁR GRÁBŐC KAJDACS KISTORMÁS Bognár Jenő (független) Dr. Ferencz Márton (független) CSIBRÄK m Nagy Gáborné (független) Tüske László Károly (független) Boda János (független) Csapó László (MSZP) BELECSKA DUNASZENTGYÖRGY GYÖNK A KAKASD KISVEJKE Dr. Jakab Róbert (független) bikácsHI ■ 1 ■ Lapzártáig nem volt eredmény. A jelöltek: Kardos János (független), Hencze Sándor (független) DÚZS Fekete József (független) GYŐRÉ H Bányai Károly (független) KALAZNÓ Höfler József (független) KOCSOLA Nyerges Ferenc (Fidesz-KDNP) és Var­ga János (független) polgármesterié­Mohai Viktor (független), Orosz Istvánná (független), Orsós József Ignácz István (független) ÉRTÉNY Csorna József (független) GYÖRKÖNY 'Ül László János (független) KAPOSPULA Horváth Zoltán (független) KOPPÁNYSZÁNTÓ löltek között az első helyen szavazat­(MCF), Szűcs János (független). 4 Máj Zoltán (független) Braun Zoltán (független) 1 Markovits Géza Sándor (független) 4 Niklai János (független) ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom