Tolnai Népújság, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

Tolnai Népújság |?s'oá A A / U 006. SZEPTEMBER 1., i^ÉNTEK' XVII. EVTOLYAM, 205. SZÁM, ÁRA: 84 FT, ELŐFIZETVE: 63 FT WWW.TOLNAINEPUJSAG.Hll I? S ö 2006. SZEPTEMBER 1., f^ÉNTEK' XVII. É /(/ ÁT J www.tolnainepujsag.hu LENGYELORSZÁGBAN TARTANAK A NÉMET NACIONALIZMUSTÓL* 7< MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉKOK; KEVESEBB FIZETÉSBŐL KIBÍRNI A HÓ VÉGÉIG ..... VISSZAESETT A TAMÁSI FŰRDŐZŐK SZAMA ► 5. OLDAL EGY PERCBEN Mehet Brüsszelbe a csomag Elfogadta a kormány a konvergenci­aprogramot balatonőszödi ülése első napján. A kabinet tárgyal az egész­ségügyi reformokról is. Az átalakítás vélhetően nem lesz zökkenőmentes: az ellenzék máris a társadalom elleni merényletről A megbékélés jegyében Válaszjegyzéké­ben a szlovák kormány elítélte a magyarellenes eseteket, de nyug­talanítják a ma­gyar reagálások. ► 7. OLDAL ► 6. OLDAL TARTALOM’* PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 ÍNYENCSÉGEK 9 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR 11 SMS 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 Baleseti sebészet: trauma A baleseti sebészek több szabadidőt vagy több pénzt szeretnének. A me­gyei szakorvosok is egyetértenek az országos állásfoglalással, hogy a jelen­legi helyzet - rengeteg túlóra pár száz forintért - tarthatatlan. ► 3. oldal IDŐJÁRÁS Ma a reggeli köd- foltok féloszlása után kisüt a nap. Mérsékelt észak- nyugati szél fúj, a hőmérséklet 12 és 21 fok között lesz. ► 13. OLDAL Már csurog a programfolyam A Csurgó zenekar fellépésével és egy konferenciával kezdetét vette a megyehét prog­ramsorozata. ► 16. OLDAL VÁLASSZON ÉTELT A Tolnai Népújsággal! Ölj/ . ■ [ AZ ÉTTERrVÍl^^fWÜAJÁNLATÁT MEGTALÁLHATJA A 13- OLDALON Jó étvágyat kívánunk! SZÓVÁ TESSZÜK A forgalomszervezés még hagy némi kívánnivalót maga után. Ez a lámpa például csak tíz másodpercig zöld. Jó, nem végzetes gond, ha kilépek, átérek az úton. Szinte még egészséges, szinte még fiatal ember vagyok. Felvállalom a kihívást. Átsietek a zebrán. Körülbe­lül tíz másodpercig zöld a lámpa. Nem gond - nekem. Gond viszont, hogy ez a tíz másodpercnyi átiramo- dást engedélyező közlekedési lámpa a szekszárdi központi rendelőintézet előtt van. Ott, ahol köztudottan nem olimpiai edzőtáborozók szoktak átke­lésre várakozni. Ott, ahol tíz járókelő­ből nyolc, képtelen átevickélni a túlol­dalra, tíz másodperc alatt, (wg) 06205 7 7 D 36 5 6 3 D 5 0 Leckét kapott tanár, diák tanévnyitó Harmincötezren koptatják az iskolapadot a megyében Ma már az iskolapadban ülnek a tolnai Wosinsky általános iskola elsősei. Képünkön Kruhl Henriett, Csurgal Eszter és Nagy Zsófia Tavalyhoz képest mintegy hatszázzal kevesebb diák kezdte meg tegnap az iskola­padok koptatását a megye ál­talános iskoláiban - tudtuk Egységesen kell fellépni, hogy a kivágás helyett a régi ültet­vények felújítását támogassa az unió, mondta Horváth Csa­ba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára. Hozzá­tette, mivel más országokban új tőkéket ültetnek, így nem meg az OKÉV dél-dunántúli igazgatójától, Horváth Miklós­tól. Az új elsősök kétezerhá- romszázan vannak, a középis­kolába beiratkozottak száma lesz kevesebb bor a világpia­con, csak a magyar termelők maradnak munka nélkül. Az uniós borreform hazai állás­pontjáról tegnap egyeztettek az agrártárca vezetői és a par­lament mezőgazdasági bizott­ságának tagjai, illetve a szak­kétezerkilencszáz. Ebben a tanévben összesen mintegy harmincötezren tanulnak ál­talános és középiskolában Tol­nában. A diákok létszámával ma képviselői. Az már tény, hogy 2008-ban megkezdődik az uniós borreform, így más­fél év van arra, hogy a hazai érdekeket méltóan képvisel­jék a szakemberek. A tervezet szerint hazánkat a C/l-es alzónába sorolnák, akárcsak párhuzamosan csökkent a pe­dagógusok száma is. Szak- szervezetük az óraszámeme­lés miatt Alkotmánybíróság­hoz fordult. ► 3. OLDAL az olasz és dél-francia termő- területeket. Ebben a kategóri­ában tilos a must cukrozása. Ez elfogadhatatlan, mondta Horváth Csaba, aki a német, cseh, szlovák és osztrák szak­mai képviseletekkel együtt sürgeti a változtatást. ■ M. I. Háromszor több látogatót vonz Szakályban az új könyvtár A szakályi könyvtár a tavasz- szal készült el, jórészt pályá­zati támogatással. A beruhá­zás nem volt hiábavaló, a ké­nyelmes és korszerű épület háromszor annyi látogatót vonz, mint elődje. A település önkormányzata és az intéz­mények vezetői nem véletle­nül örülnek ennek, hiszen mindannyian azt tartják az egyik legfontosabb céljuk­nak, hogy a szakályiak, ezen belül is elsősorban a gyere­kek és az ifjak, tájékozott, művelt emberekké váljanak. Többek között erről is olvas­hatnak a Tolnai Népújság mai számában, amely a helyi ön- kormányzatnak köszönhető­en minden szakályi háztar­tásba eljut. > 4. OLDAL Fekete péntek: ma az áfa emelte az árakat Szeptember elsejétől az év vé­géig mintegy százmilliárd fo­rinttal fizet többet a magyar lakosság a szolgáltatásokért és a termékekért. A fekete péntekként elhíresült naptól 15-ről 20 százalékra emelik az áfát. Emiatt drágulnak az élelmiszerek, a tömegközle­kedés és sok más, köztük a gáz-, a víz-, és a távhőszolgál­tatás. Mától többet fizetünk a személyszállításért, a gyógyá­szati és fogászati terméke­kért, a közétkeztetésért, a szállodáért, a moziért, a tűzi­fáért és a temetkezési szolgál­tatásokért is. ► 8. OLDAL Borreform: másfél év és bevezetik összefogás Cukor nélkül elképzelhetetlen ebben a régióban a szüret Román érdeklődés az atomerőmű üzemideje iránt paks-nagyvárad Magyaror­szág és Ausztria után, Romá­niában is tartottak közmeg­hallgatást a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbí­tásáról. Nemzetközi egyez­mény teszi lehetővé, hogy nemcsak hazánkban, hanem a szomszédos országokban is tájékozódjon a lakosság és a hatóság az erőmű további mű­ködésének hatásairól. Mind­erre a környezeti hatásvizsgá­lat keretében kerülhet sor. A Nagyváradon tegnap tartott közmeghallgatásról, melyen a Paksi Atomerőmű Zrt.-t a tár­saság egyik főosztályvezetője képviselte, lapzártánkig nem érkezett bővebb hír. ■ V. T. Uj ártámogatás miatt kevesebb a hődíjemelés szekszárd Határozatképte­lenség miatt elmaradt teg­nap a megyeszékhely rend­kívüli közgyűlése. A szocia­lista és a szabad demokrata frakció azért nem ment el az ülésre, mert a téma, a távfű­tés hődíjnak emelése állandó mozgásban van, fogalmazott Kocsis Imre Antal polgár- mester. Hétfői hatállyal ugyanis új miniszteri rende­let jelent meg a gáz áráról. Ennek alapján a szolgálta­tást végző Alfa Nova Kft. új javaslatot adott be a távfűtés hődíjának emelésére. Balog János, az Alfa Nova területi igazgatója elmondta, hogy az új rendelet szerint szeptem­ber elsejétől megemelték a földgáz lakossági ártámoga­tását. Ezért 29 helyet 19 szá­zaléknyi hődíjemelést ter­jesztettek elő. Megismétel­ték abbéli igényüket, hogy augusztus 1-jétől 11 száza­lékkal nőjön a közületi fo­gyasztók számára a hődíj. Ács Rezső, a pénzügyi bi­zottság vezetője kifejtette, az Alfa Novával kötött szerző­dés szerint a költségvetésből kell fizetni, ha a közgyűlés nem fogadja el az indokolt áremelést. A Fidesz-frakció igazságtalannak tartaná, ha a közösből kapnának ked­vezményt a távfűtött lakás­ban élő emberek. ■ 1.1. AJÁNDÉK HOLNAP] a Gyöngy szeptemberi száma a Tolnai Népúisá lakossági folyószámláról fizető előfizetőinek! “ é'1 ....... Ön is lakossági folyószámláról? Folyószámlás előfizetőink negyedévente a GYÖNGY aktuális lapszámát kapják ajándékba! LC 06/ 74-511-50- ... ... . ':/V. Tolnai Népújság w BÁJOS DOKI ffr BÚGÓ HANGGAL Hívja a "-SfflHBE: FENG SHUI GAZDAGSÁG ÉS BOLDOGSÁG Rendeué ól o lakost es várja a «ódat! as telefonszámot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom