Tolnai Népújság, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2006. SZEPTEMBER 1„ PÉNTEK BONYHÁD ÉS TÉRSÉGE hírek a-tol z-ig Tolna megyei fotósok alkotásai Erdélyben bonyhád Sepsiszentgyörgyön láthatók Máté Réka bonyhádi fotós képei. Az erdélyi város a Magyar Fotográfia Napja al­kalmából nemzetközi kiállí­tást rendez. Az idén 120 alko­tó 310 fotójából választották ki a legjobbakat. Máté Réká­nak kettő, a szekszárdi Stei­ner Zoltánnak egy képe ke­rült nagyközönség elé. Az al­kotások a www.sepsiszent- györgy.info honlapon is meg­tekinthetők. (pá) Minden kisdiák ingyen könyvet kapott BONYHÁDVARASD A falu négyosztályos általános is­kolájában már túl vannak az ünnepélyes tanévnyitón. Az idei tanévben tizenöt kisdi­ákkal foglalkoznak a peda­gógusok. Valamennyien in­gyen tankönyvet kaptak. A könyvek árát az önkormány­zat fizette ki. (pá) Kétszázezer forintot adnak iskolakezdésre gyulaj Iskolakezdési támoga­tás nyújtásáról döntött a tele­pülés önkormányzata. A tá­mogatásban azok részesül­hetnek, akik nem kaptak in­gyenes tankönyvellátást. Az általános iskolás tanulók öt­ezer, a közép- és főiskolások fejenként hétezer forint egy­szeri támogatást vehetnek át. A faluban összesen mintegy kétszázezer forintot osztanak ki a tanulók között, (sv) Mesterségeket mutatnak be a könyvtárban hőgyész Különböző foglalko­zásokat mutatnak be a hőgyészi községi könyvtár­ban havi rendszerességgel. A népjóléti szolgáltatás által kezdeményezett összejövete­leken különböző mestersé­gek jeles képviselői szólnak szakmájukról a tizenéves hallgatóságnak. A legutóbbi vendég Mogyoródi Zoltán mesterszakács volt, akinek Tóth-Bera Milán szakácsta­nuló segédkezett egy étel be­mutatásában. (fké) Závod vihette haza először a vándorserleget Mucsi Hagyományteremtő szándékkal körmérkőzéses labdarúgótornát játszott Mucsi, Tevel, Nagyvejke és Závod focicsapata, amit az utóbbi falu nyert meg. A mérkőzésen résztvevőket az önkormányzat oklevéllel és kupával díjazta, egy helybe­li vállalkozó által felajánlott birkából pedig pörkölt ké­szült a meccsek után. A tor­nát ezentúl mindegyik tele­pülésen megrendezik éven­te egyszer, (sv) Paksi cég végzi a szennyvízszippantást tolna A paksi DC Duna- kom Kft. végezheti a jövő­ben Tolnán a szennyvíz- szippantást. Két pályázó kö­zül ez a társaság adott ked­vezőbb ajánlatot a szolgálta­tásra. A Dunakom köbméte­renként 1105 forint plusz áfa összegért vállalta a munka elvégzését, (sk) Vánszorog az uniós pénz phare-támogatás Még egy fillért sem látott a kúriát felújító cég Győrfi Noémi, a művelődési ház vezetője, Krachun Sziláid polgármester és Heberling Henrikné, aki sok tárggyal gyarapította a helytörténeti gyűjteményt Bátaapátiban megújult a grófi kúria. A kivitelező a téllel dacolva teljesítette vállalásait. Számlái azon­ban lebonyolító szerveze­tek között keringenek. Az üzemeltetés az önkor­mányzatra vár. Pál Ágnes BÁTAAPÁTI Elkészült az Appo- nyi-kúria helyreállítása 680 ezer eurós PHARE-támogatás- sal. Ünnepélyes keretek között avatták augusztus 20-án. A mű­emlék jellegű épületegyüttest az Alisca Bau Kft.-t újította fel. A munkát határidőre elvégez­ték, pénzükhöz azonban a mai napig nem jutottak. Mindez a pályázati elszámolás nyűgös voltának köszönhető - mondta Krachun Szilárd, Bátaapáti pol­gármestere. - A számlák kerin­genek Pécs, Budapest és Báta­apáti között. Fentről megmond­ják, mit kérnek, mi igyekszünk teljesíteni, de újra és újra hi­ánypótlást kérnek, s ilyenkor kezdődnek élőről a hatvan na­pos fizetési határidők. Mintha szándékosan húznák az időt. Dunafóldvár hasonló támoga­tást nyert a vár felújítására. A nehézségeket a város polgár- mesterével, Nagy Gábornéval levélben jelezték a miniszterel­nöknek. Válasz a napokban ér­kezett a Miniszterelnöki Hiva­tala fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztosától, Bajnay Gor­dontól. - Ebben egy oldalon azt taglalják, mi miben vagyunk vétkesek, s hogy a mi hibánk­ból késik a pénz átutalása - mondta a levélről a polgármes­ter. - Azt is felemlítik, hogy az 1. számú fizetési kérelemét 2006. június 14-én teljesítették. Ez igaz. Két hónappal azután, hogy a munka teljes egészében elkészült, az első részszámlát kifizették, tehát a 180 millióból eddig 23 milliót megkaptunk. Nem tudom, miért nem lehet egy asztalhoz ülni - fakadt ki a falu vezetője. Korcsmár István, az Alisca Bau Kft. vezetője mindezt meg­erősítette. - A beruházást júni­us 2-án adtuk át, azóta egy va­sat sem kaptunk. A fizetési ha­táridő szerződés szerint 60 nap lett volna. Ez a cégnek óriási gondot jelent, ki kell fizetni az alvállalkozókat. Ilyenkor felél­jük tartalékainkat, aztán a ban­kokhoz fordulunk kölcsönért, aminek kamata nagyobb, mint az építőiparban realizálható nyereség. A pénzügyi lebonyolí­tó cégek gyártják a papírokat, kifogásokat emelnek, bolondot csinálnak belőlünk - tette hozzá az ügyvezető. Azt is megjegyez­te, hogy ez nemcsak a bátaapáti kúriánál jelentkező probléma. Minden gond ellenére Kra­chun Szilárd nagy előrelépés­nek tartja a falu életében az épületegyüttes helyreállítását. A pályázati szerződés szerint a működtetés öt évig az önkor­mányzat feladata. A polgármes­ter szerint nem lesz egyszerű feladat, de ha néhány ember­nek munkahelyet ad, ha az üze­meltetéssel csak a fenntartási költségeket sikerül előteremte­ni már elégedettek lesznek. Mire vált alkalmassá az Apponyiak kúriája? Az épületegyüttesben hét szo­bát, konferenciatermet, borozó pincét, automata tekepályát, konyhát, szaunát alakítottak ki Két helyiségben helytörténe­ti kiállítást rendeztek be, amelynek anyagát a bátaapá- tiak ajánlották fel A kúria al­kalmas képzések, továbbkép­zések megtartására. Kiváló helyszíne lehet szórakoztató rendezvényeknek. Erre jó idő­ben lehetőséget ad a gyönyörű­en parkosított belső udvar. Az önkormányzata kúria folya­matos üzemeltetését tervezi. Három nap a barátság jegyében testvérkapcsolat A családok gyakran vendégeskednek egymásnál VÁRALJA Ötvenen érkeztek Vár- | aljára a falu németországi test- I vérközségéből, Hahnheimből. A | csoport három napig volt a | völgységi kistelepülés vendége. " Filczinger Ágnes polgármester elmondta: a kapcsolat több mint másfél évtizedre tekint vissza. Az évek alatt több alka­lommal látogatták meg egy­mást. Legértékesebbnek a csa­ládok között kialakult barátsá­got tartja. Kiemelte az óvodák és a civil szervezetek közötti együttműködést is. - Igyekez­tünk visszaadni mindazt a szé­pet és jót, amelyet mi ott-tartóz- kodásaink alkalmával kaptunk - tette hozzá. Sigrid Mangold Pukli Eszter a váraljai óvoda vezetője és Hahnheim polgármester asszonya Wegner, Hahnheim polgármes­tere szerint a környezet, a ven­dégszeretet sok családot csalo­gat vissza Váraljára. A német község vezetője elismerően szólt a falu hagyománytisztele­téről és annak megóvásáról. A vendégeket a művelődési házban az óvodások hagyomány- őrző műsorával fogadták. A bor­barát kör vacsorára invitálta őket Takács Zoltán pincéjébe. A ven­déglátók a környező városokat, Bonyhádot, Pécset és a helyi ne­vezetességeket is megmutatták, majd hagyományőrző csoportok bemutatójával, közös vacsorával és hajnalig tartó bállal köszöntek el barátaiktól. ■ L. S. Nem magánszám: több intézmény kért kiegészítést a költségvetéshez bonyhád Több önkormányzati intézmény kérte a képviselő-tes­tülettől költségvetése kiegészíté­sét Fauszt Józselné, a városháza pénzügyi osztályvezetője el­mondta: az igények elbírálásá­nál általános rendező elv volt, hogy az új, önként vállalt felada­tok megvalósítását nem támo­gatják. Többek között a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmét is elutasí­tották. Elmauer József, a zeneis­kola igazgatója magánének-ok­tatással szerette volna kiegészí­teni a tanszakok körét. Felméré­se szerint tíz növendékre szá­míthattak volna. Az oktatás tár­gyi feltételei az Intézményben adottak. A tanár, a korrepetitor díjazása és annak járulékai a tanévben 353 ezer forintot tettek volna ki, amelyre a normatív ál­lami támogatás nem elegendő. A képviselők a magánének tanítá­sának bevezetését nem támogat­ták. Javasolták, hogy az állami normatívát a növendékek költ­ségtérítéséből egészítse ki az in­tézmény vezetője. ■ Pál Á. Minden korosztály jól szórakozhat a mesés lemezen kakaso Megjelent Sebestyén Ist­ván, a Kárpát-medence díjas kakasdi népdalénekes és mese­mondó első cd-je. A lemezt a kakasdi faluházban mutatták be ünnepélyes keretek közt. Mint Krász Ernőné, a könyvtár vezető­je ismertetőjében mondta: Sebes­tyén István a gyermekkor kin­cseit őrizte meg. Jóbeszédű édes­apja meséit, édesanyja altató éne­keit, és a nagymama, „nannyó” imáit teszi közkinccsé a hanghor­dozón. Külön értéke, hogy kutat­ja és használja az archaikus be­szédet. A lemez az egykori fonók hangulatát idézi. A meséket éne­kek váltják. Mind a szöveg, mind a dallamvilág a bukovinai széke­lyekhez kötődik. Alaphangula­tát, a vidámságot a székely fur- fang adja. Valamennyi történet erkölcsi tanulsággal szolgál. Az előadó példaképének tartja töb­bek között Sebestyén Ádámot, Fábián Ágostonnét és Berecz Andrást. A tréfás székely fonó cí­mű lemez a Rézbong Kiadó gon­dozásában jelent meg. ■ P. Á. Versenyen dől el, ki a jó horgász a Szecska-tónál bonyhád Szecska-kupát szervez a Bonyhád Városi Horgász Egye­sület. A versenyt három kategó­riában rendezik szeptember 3- án. Ifjúsági csoportban azok in­dulhatnak, akik nem töltötték be a 15. életévüket. Az utánpót­lás kategóriában a 20. életévü­ket be nem töltöttek vethetik ki horgaikat. A húsz éven felüliek felnőttként tehetik próbára ügyességüket. A versenyen azok vehetnek részt, akik a Szecska-tóra érvényes területi jeggyel rendelkeznek. A gyüle­kezés 6 órakor, a vetélkedés 8 órakor kezdődik. A legeredmé­nyesebben szereplők tárgyjuta­lomban részesülnek. ■ Á. P. 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom