Tolnai Népújság, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-26 / 48. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. FEBRUÁR 26., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR Iskolából közösségi ház támogatás Az állam a kistérségeken keresztül ösztönözné a már nem használt iskolák, a megürült kisposták közösségi hasznosítását Az állam támogatni kí­vánja a megüresedő isko­laépületek más, közösségi célra történő hasznosítá­sát. Tolnában ezt már eddig is több önkormány­zati hivatal önállóan meg­tette. Steinbach Zsolt Támogatást ad a kormány a megüresedett iskolák vagy pos­taépületek más, közösségi célú hasznosítására. Többek között ezekre a feladatokra is pályáz­hatnak az idén alakuló, vagy ki­bővülő többcélú kistérségi társu­lások, illetve azok, amelyek ta­valy nem kaptak ún. ösztönző tá­A helyben maradást kellene támogatni Potápi Ár­pád, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás ' JL elnöke el- * mondta: nem vetették el a társulás kibővítését. Szerinte viszont inkább olyan ösztön­ző támogatásokat kellene adnia az államnak, ame­lyek legalább az iskolai alsó tagozatok helyben maradá­sát segítik. mogatást - tudtuk meg* a Bel­ügyminisztérium illetékesétől. Tolna megyében tavaly mind az öt lehetséges kistérségi tár­sulás megalakult. A völgységi- hez azonban az érintett telepü­lések közül kettő nem csatlako­zott, azaz ez a társulás elvileg bővíthető. A Szekszárd környé­ki is reménykedik, mivel tavaly a megpályázott összegnek csak a felét kapta meg. Nem egy Tolna megyei önkor­mányzat már korábban, „magá­tól” megváltoztatta megüresedő iskolájának hasznosítását Arra is van példa, hogy a már megszűnt postahivatalt vásárol­ta meg egy kisközség önkor­mányzata. Váralján a 2003-ban bezárt is­kolába költözött a könyvtár. Ott alakították ki a teleházat és a kö­zösségi házat is - tudtuk meg Filczinger Ágnes polgármester­től. Bikácson a ’90-es évek köze­pén épült az iskola, de tanítás nem folyt az épületben. Az in­gatlan néhány éve az óvodának ad helyet - tájékoztattak a pol­gármesteri hivatalban. Tengelicen most tervezik, hogy a régi iskolaépület kiüríté­se után az alsó vagy a felső ta­gozat az évek óta megszünte­tett, felújítandó diákotthonba költözne. Az üressé váló régi is­kola épülete továbbra is a tele­pülésé marad, de hasznosítása mikéntjéről még nincs döntés - tájékoztatott Nagy Ferencné polgármester. A tengelici régi iskola jövőre lesz százéves. A várhatóan ősztől megüresedő épületet az önkormányzat mindenképpen meg szeretné tartani, de még nem döntötték el, mire szeretnék használni - hangsú­lyozza Nagy Ferencné polgármester Egyszer volt, hol nem volt: mesét mondtak a diákok mátyás Pörbölyi elsők a versenyen bonyhád Hetedik alkalommal hirdette meg a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár a Mátyás próza­mondóversenyt. Tolna megye hét általános iskolájából - Tamá­si, Pörböly, Kakasd, Bonyhád, Fácánkert, Zomba, Bátaapáti - harminckét kisdiák idézte az igazságos király tetteit. Az első és második osztályo­sok kategóriájában első helye­zést ért el Kovács Patrik (Pörböly), második lett Bányai Barbara (Kakasd), harmadik­ként Schöffer Attila (Bátaapáti) állt a dobogóra. Különdíjat ka­pott Kákái Erika (Pörböly). A harmadik és negyedik osztályo­sok közül Góli Ramóna (Pörböly) bizonyult a legjobb­nak. Második helyezett lett Novák András (Tamási). A har­madik helyezést megosztva Ró­nai Józsefnek (Bonyhád, Széche­nyi István Általá­nos Iskola) és Csibi Jánosnak (Tamási) adta ki a zsűri. A különdíjat Kele­men Fanni (Ta­mási) érde­melte ki. Ké- pünkön: Hornok László, a fá­cánkerti ál­talános is­kola tanu-J lója. P.Á. I Húsz tanulónál van a határ beiratás Nyolc első osztály indulhat PAKS Az oktatási és kulturális bi­zottság meghatározta a város ál­talános iskoláiban a szeptember­ben induló új tanévben az első osztályok számát A döntés jogát a testület ruházta a bizottságra. Az új tanévben a Bezerédj Általá­nos Iskola kettő, a Deák Ferenc Általános Iskola szintén kettő, a lakótelepi n. számú Általános Is­kola - amely egy éve a Herman Ottó és Móra Ferenc, valamint a dunakömlődi iskolák összevoná­sából jött létre - négy első osz­tályt indíthat Az engedélyezett tanulócsoportok létrehozásának alapfeltétele, hogy valamennyi osztályban el kell érnie a húsz főt a létszámnak, ennél kisebb cso­portokat a bizottság határozata nem enged meg. Ugyancsak húsz főben határozta meg a bi­zottság az újonnan induló óvodai csoportok létszámát is. Az óvodai behatásoknál nincsenek körzet­határok, az iskolába történő felvé­telnél ezt is szabályozta a bizott­ság, a korábbi körzeteket a tavalyi összevonás miatt módosítva. A körzeteket a jövő héten hozzák nyüvánosságra. A behatások idő­pontja április 25. és 26. R. G. Seite des Verbandes der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen der Tolnau Hírek, közlemények a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége háza tájáról A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület tisztelet­tel kéri mindazokat az adót fizető - vállalkozói helyi adó (5%) és személyi jövedelemadó (1%) - személye­ket, akik az egyesület tevékenységét támogatni kí­vánják, hogy kedvezményezettként a Szekszárdi Né­met Nemzetiségi Egyesületet tüntessék fel! Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, adószám: 19230559 - 2 - 17. Bewerbungsmöglichkeiten Gesellschaftliches Engagement wird gefördert. Stipendium des Theodor - Heuss -Kollegs für junge Menschen aus Mittel -und Osteuropa Soziale Verantwortung, gesellschaftspolitisches Engagement, ehrenamtliche Projekte - das Theodor - Heuss-Kollegs der Robert Bosch Stiftung fördert im Zusammenhang junge Menschen aus 20 Ländern Mittel-und Osteuropas sowie den ehemaligen GUS - Staaten. Im Rahmen einer einjährigen Ausbildung werden 100 Theodor- Heuss Kollegiaten zunächst zu internationalen Seminaren eingeladen, die im Sommer 2005 stattfind­en. In diesen Seminaren werden Kenntnisse zu gesellschaftspolitischen Themen vermittelt und Projektideen entwickelt. Die Themen der Seminare beinhalten eine breite Palette von Fragestellungen: Verantwortung in der Gesellschaft, Massenmedien, Diskriminierungen und Chancengleichheit, Minder­heiten sowie europäische Identität. Die besten Projektkonzepte werden im Anschluss durch die Robert Bosch Stiftung gefördert. Mentoren und Fortbildungen helfen den jungen Projektteams bei der Verwirklichung ihrer Ideen. Beispiele für Projekte sind: „Kontraste der Gesellschaft” - Ein Fotowettbewerb für junge Menschen aus Ungarn und Serbien,,, „Grenzexpedition- trinationale Fahrradtouren im deutsch - tschechisch-polnischen Grenzraum.,, Im Sommer 2006 findet ein Bilanzseminar statt, hier wer­den die Projekte evaluiert, die Kollegiaten tauschen sich über die gewonnene Erfahrung aus: Die Projekte wer­den dann öffentlich präsentiert. Für das Kollegjahr 2005/06 kann man sich bis zum 10. März 2005 bewerben Für die Bewerbung benötigt man u.a. ein Empfehlungsschreiben eines (Hochschul-) lehrers, ein Motivationsschreiben und verfaßt einen Aufsatz zu einem Seminarthema „Engagement ist, was wir daraus machen.” Das Bewerbungsformular und Informationen befinden sich auf der Internetseite des Theodor-Heuss- Kolleg: www.theodor-heuss-kolleg.de 16. Ungarndeutschen Volkstanzwoche Die Stiftung Ungarndeutsches Volkstanzgut, die Leöwey Tanzgruppe, die GJU und die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen veranstaltet vom 7- 13.August 2005 die 16. Ungarndeutsche Tanzwoche. Ziele: Die Teilnehmer werden mit den ungarndeutschen Volkstanzbräuchen und Liedgut bekanntgemacht Gesamtleitung: Helmut Heil, Tanzleitung: Éva Tiegelmann und Helmut Heil, Gastreferent:Werner Gronewold aus Deutschland, Singen: Tibor Németh, Basteln: Tóbiás István Kékes, Musikanten: Gábor Schulteisz und Gábor Perlaki. Anmeldungsfrist: bis zum 30. Juni 2005. Teilnahme: 19.000 Ft (für GJU-ler 16.000 Ft) Die Summe beinhaltet: Lehrgangsgebühr, Unterkunft und Verpfle­gung. Die Anmeldungen scicken Sie an folgende Adressse (hier erhalten Sie auch weitere Infos) Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány H-7621 Pécs Szent István tér 8-10. Tel: 72 518485, E- mail: tanzgut@web.de WEB: www.tanzgut.ini.hu A Programm Die Alisca Brass Band (Blaskapelle der Szekszárder Ungarndeutschen und der Feuerwehr des Komitates Tolnau) gibt sich die Ehre jeden Interessenten zu seinem Konzert einzuladen Ort und Zeitpunkt: 26.Februar (Samstag) um 16.00 Uhr, im Babits Mi­hály Kulturzentrum in Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom