Tolnai Népújság, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-10 / 212. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. SZEPTEMBER 10., PÉNTEK MEGYEI TÜKÖR Társulási mérleg: közel félmilliárd Az Ab-döntés nem érinti a pályázatokat - ötből négy kistérség „jól szervezett” Összesen 445 millió forintos támogatáshoz jutnak a Tolna megyei többcélú kistérségi társulások a Belügy­minisztériumtól elsősorban öktatási, egészségügyi és területfejlesztési feladatokra. Bár az Alkotmánybíró­ság (Ab) a napokban alkotmánysértőnek találta a tár­sulásokról szóló törvényt, a szükséges módosítások a pályázatokat nem érintik. Tóth Ferenc Tolna megyében össze­sen 445 millió forinthoz jut az öt kistérségi tár­sulás - tájékoztatta la­punkat Lamperth Móni­ka (képünkön) belügy­miniszter. A társulások­hoz két kivétellel min­den település csatlakozott. A bonyhádi társulástól Aparhant és Nagyvejke maradt távol, ezért a kevésbé jól szervezett kategóriában nem a legmaga­sabb 120, hanem 50 millió fo­rintra adhatott be pályázatot, és 45 milliót nyert. A belügymi­niszter hozzátette: Tolna nagy­ságrendileg akkora összeghez jutott, mint a nagyobb lélekszá­mú Hajdú-Bihar megye. A tárca tájékoztatójá­ból kiderül: Tolnában mindenütt vállalták többek közt az oktatás, a központi ügyelet, a gyermekjóléti feladatok közös kistérségi ellátá­sát. Érdekesség, hogy ugyancsak kivétel nélkül közö­sen szervezik meg a belső ellen­őrzést. Emellett például a szek­szárdi és a bonyhádi kistérség­ben könyvtárfejlesztést, Paks térségében többek közt az állati hulladékok ártalmatlanítását is együttesen oldják majd meg. Bár a pályázatok elbírálásáról már értesítették a társulásokat, még több teendő vár az ön- kormányzatokra. Tamási körül oktatási kistársuláso- kat kell alakítani ahhoz, hogy hozzájussanak a tá­mogatáshoz. További tár­gyalások szükségesek íflMOCATflS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSOKNAK TOLNA MEGYÉBEN (MILLIÓ FT) kért összeg kapott támogatás Szekszárd 120 100 Paks 120 105 Bonyhád 50 45 Tamási 120 95 Dombóvár 120 100 Szekszárd környékén is az okta­tásra megítélt pénzhez, Pakson pedig tisztázni kell: a kistérség­ben egy központi orvosi ügyele­tet, vagy még két alközpont mű­ködését is támogatják-e. Ide kapcsolódó hír, hogy az Alkotmánybíróság legutóbbi határozatában több ponton is alkotmánysértőnek találta a tár­sulásokról ez év májusában ho­zott törvényt. A kifogások első­sorban hatásköri kérdésekre vonatkoznak. Lamperth Móni­ka ezzel kapcsolatban hangsú­lyozta: az Ab döntése nem érin­ti a mostani pályázati rend­szerű Többcélú vélemények HAJDÚ JÁNOS, PAKS:- Mindenki tisztá­ban van azzal, hogy bizonyos fel­adatokat koncent­ráltan kell megol­dani. A Belügymi­nisztérium későn kezdett a szervezés­hez, kaotikus álla­potok uralkodtak, amit bizonyít, hogy az Alkotmánybíró­ság „elmeszelte” a törvényt. Ék 1 POTÁPI ÁRPÁD, bonyháD: Az alap­vető problémákat nem oldja meg, igazából nem konkrét támoga­tást kaptunk pél­dául a területfej­lesztésben, ahol terveket kell kidol­gozni. Programo­kat fogunk gyárta­ni, és ez a pénz nem a körzetben marad. HALMAI GÁBORNÉ, SZEKSZÁRD: Ez egy ösztönző pályázat és rendszer. A fel­adatok teljes meg­oldására nem elég, de segít bizonyos te­rületeken előrelép­ni. A kistérségi tár­sulás azt vállalta, hogy racionálisab­ban és minőséget megtartva halad­junk előre minden területen. Az oroszlán ugrani készül Szekszárdon bautzeni segítséggel jöhet létre a Lions klub Tolna megyében is otthonra találhatnak az oroszlá­nok: mármint a nemzetközi kiterjedésű Lions klub tagjai. A szervezésben a német partnermegye, Bautzen Kreis segít, átadva a tapasztalatokat. Szeri Árpád Évente 71 millió óra jótékonyko­dás. Ezzel a mottóval működik a világ egyik legnagyobb humani­tárius szervezete, a Lions Klub. A szerveződés tizenöt esztende­je tevékenykedik hazánkban. Szekszárdon nemrég a helyi né­metség indította el azt a kezde­ményezést, melynek célja az it­teni, leendő „oroszlánok” ugrás­ra késztetése. A szervezőmun­kához a németországi partner­megye, Bautzen Kreis nyújt se­gítséget, tapasztalatainak átadá­sával. Ezért járt nemrég Tolna megye székhelyén a város né­met kisebbségi önkormányzatá­nak meghívására Horst Gallert volt klubelnök, valamint Carsten Ehrlich alelnök.- Nemcsak a megyék, a váro­sok, hanem a Lions klu­bok által is szeretnénk erősíteni régi kapcsola­tainkat - húzta alá Horst Gallert, aki egyéb­ként nyugdíjba vonulá­sáig Bautzen Kreis elnö­keként tevékenykedett.- Mi egyébként jövőre ünnepeljük a bautzeni Lions klub megalakulá­sának tízéves évforduló­ját, civil szerveződé­sünk mindenekelőtt a nehéz sorban élő gyer­mekeket támogatja.- Emellett rendszeresen nyújtunk segítséget a rászoruló külföldieknek is, nemrég Afri­kába, Ghánába jutott el anyagi segítségünk, melyből száz- nyolcvan szemműtét valósulha­tott meg - folytatta Carsten Ehrlich. - Ezen kezdeményezé­seinket a jövőben is szeretnénk folytatni. Örülök annak, hogy itt vagyok Szekszárdon, ahol a leendő Lions klub szempontjá­ból megállapíthattam: itt ugyanolyan, másokért őszintén tenni akaró emberek élnek, mint nálunk. Sőt, azonnal szembetalálkoztunk olyan konkrét tervekkel, melyek meg­valósításából, az otthoniakkal való egyeztetés után, esetleg mi is kivehetnénk a ré­szünket. Gondolok itt a szívbeteg, fiatal Tolna megyei hölgy műtéti költségeinek részbeni fedezésére. A vendéglátó né­met kisebbségi ön- kormányzat elnöke, dr. Józan-Jilling Mi­hály elmondta: a szakmai megbeszé­lések alapvetően megerősítették a klub létrehozásának szándékát. Ha min­den a tervek szerint alakul, ak­kor még az idén bejegyzi a bíró­ság a szekszárdi Lions klubot. Horst Gallert Carsten Ehrlich Bursa Hungarica-ösztöndij Ihárosi Ibolya Ismét csatlakozik Dombóvár a Bursa Hungarica-ösztöndíj- rendszerhez, döntött a képvi­selő-testület legutóbbi ülésén. A testület 2001-ben erre a cél­ra 1 millió, 2002-ben és 2003- ban 1,5 millió forintot különí­tett el a költségvetésből. A tá­mogatás mértéke minden pá­lyázó esetén azonos összeg volt: 2001-ben havi 3000 Ft/fő/hó, 2002-ben és 2003- ban 3500 forintos támogatás­ban részesültek a hallgatók. A képviselők a jövő évi támoga­tási keretet 2,2 millió forint­ban határozták meg. A pályá­zat lebonyolításával és elbírá­lásával ismét a „Dombóvár Fi­atal Értelmiségéért” Közala­pítványt bízták meg. A Bursa Hungarica-pályá­zat a szociálisan rászoruló fia­talokat támogatja, tanulmányi eredményüktől függetlenül. Több évre megállapított ösz­töndíj esetében a diák szociá­lis helyzetét évente vizsgálják. Az ösztöndíj három részből áll, a helyben megállapított tá­mogatást a megyei önkor­mányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti. Az Oktatási Mi­nisztérium által nyújtott ösz­töndíjrész nagysága megegye­zik a két önkormányzati ösz­töndíjrész összegével, de- ma­ximális értékhatárát rendelet­ben határozzák meg. Ez az összeg 2003-ban 5000 Ff/fő/hó volt. Ezt a részt a hallgatónak azon felsőoktatási intézmé­nyébe folyósítják, amely hall­gatói juttatás jogcímén költ­ségvetési támogatásban része­sül. Aparhant jön a fradi. az aparhanti labdarúgópályát 25 esz­tendővel ezelőtt avatták fel. A nyitó mérkőzésen vendégként szerepelt a Ferencváros. A hét végén meg­tartandó jubileumra ismét a neves klubot hívták meg. A szeptember 11-én 15 órakor kezdődő mérkőzé­sen viszontláthatják a szurkolók többek között Détárit, Ebedlit, Jan­csikát és Törőcsiket is. ipái Bátaapáti folytatódik az útépí­tés. A Bátaapátiba vezető bekötőút a Mecsek Aszfalt Kft. kivitelezé­sében rendkívül jó minőségben ké­szült el. A 33 millió forintos beruhá­zás majd folytatódik. Akkor a falu szélétől a központig újítják fel a közlekedési utat. <pá> Bátaszék KERÉKPÁRTÚRA. Egye­sületi kerékpártúrán vettek részt a Bátaszéki Német Egyesület tagjai. A gyerekekből és felnőttekből álló negyvenöt fős csapat az őcsényi re­pülőtéren vetélkedett, és ebédelt. A program olyan jól sikerült, hogy va­lószínűleg a csoport még szervez hasonló túrákat, mi Bonyhád ingyenes figyelő, a Solymár Imre Városi Könyvtár ingye­nes pályázatfigyelő szolgáltatással várja olvasóit. A felhívások az intéz­mény faliújságján folyamatosan megtekinthetők, ipái Cikó FALUKÖZPONT-REKONSTRUK CIÓ. Az önkormányzat a faluköz­pont rekonstrukciójára pályázatot nyújtott be az Agrár- és Vidékfej­lesztési Operatív programra. tpá) GrábÓC ÁROKTISZTÍTÁS. Gondot okozott a településen a belvíz elve­zetése, az árkok elszennyeződése, feltöltődése miatt. Az önkormány­TOLNÁBAN A-Z-IG zat most saját erőből megkezdte a vízelvezetők kitisztítását, tpá) Dombóvár PÁLYÁZAT. Új tartalmú pályázatot nyújtott be a város a Lekvárgyár területén található U alakú vasbetonvázas épület felújí­tására. A pályázati besorolások vál­tozása lehetővé teszi, hogy a felújí­tás keretében több munkát is el le­hessen végezni. A megpályázott összeg 12 és fél millió forint, amelyhez a 20 százalékos önerőt a képviselő-testület biztosítja. Ha nyernek, a pénzből többek között el lehet végezni a gépészeti tervez­tetést, művésztermek és vizesblokk kialakítását, au Dunaföldvár gyulára utaztak. Gyulára látogattak tegnap a polgár­mesteri hivatal munkatársai. Az egynapos, autóbuszos kirándulás során megtekintették az alföldi vá­ros nevezetességeit és a gyógyfür­dőben jártak, m Gyönk griesheimből jöttek. Gyönkön töltött egy napot szerdán a griesheimi Gyönkért Egyesület harmincfős csoportja, akik magyarországi körúton tartózkodnak. A község német partnertelepüléséről érkezett vendégek megnézték a táj házat, megismerkedtek az új gondozási központtal, a két tannyelvű gimná­ziummal, és Simigh János pincéjé­ben megkóstolták a gyönki borokat is. A német közönség előtt délután helyi kulturális csoportok mutatkoztak be. <m Iregszemcse óvodatej. az általá­nos iskolások után e hét hétfőjétől az óvodába járó gyerekek is ingyen kapnak naponta két deciliter tejet. Az óvodatejhez az önkormányzat december 31-ig pályázott az állami támogatásra. A község iskolájában már az előző tanévtől igényelték az ingyen tejet a diákoknak, m Izmény tagiskola lesz. Alig kez­dődött meg az 2004/2005-ös tan­év, a izményi általános iskola és a bonyhádi Arany János Általános Is­kola már a jövő év programján dol­gozik, ugyanis az intézmény a kö­vetkező tanévtől a bonyhádi iskola tagiskolája lesz. A szakemberek megkezdték a pedagógiai progra­mok egyeztetését, tpá) Kakasd tanfolyamra mennek, a könyvtár Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz beadott pályázata eredményesnek bizonyult. így két fő [ ingyenesen vehet részt azon az akkreditált számítógép-kezelői kép­zésen, amelyet Szekszárdon indíta­nak. (pá) Kalaznó ÁRKOK, JÁRDÁK. A megyei vis maior pályázaton nyert pénz se­gítségével állították helyre Kalaznón a tavaszi árvíz során megrongált árkokat, járdákat a Bé­ke, Kossuth és a Fő utcában. A nyár elején elkezdett munkákat most fejezték be. mi Kismányok kiegyensúlyozottan. Az önkormányzat áttekintette a 2004. év első félévi gazdálkodását. A képviselő-testület megállapította, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyo­zott volt. A bevételek 73, a kiadá­sok 43 százalékban teljesültek. Hi­telfelvételre nem volt és előrelátha­tólag nem is lesz szükség, (pit 1 I á 4 t Vöröskeresztes küldöttek : Pál Ágnes | Ez év decemberében tartja : XI. kongresszusát a Magyar : Vöröskereszt. Ennek jegyé- : ben zajlott bonyhádi szerve- • zetének küldöttértekezlete. : Beszámoló hangzott el az el- : múlt négy év munkájáról. A : jelenlévők a kongresszust kö- | vető időszak feladatainak fő : irányvonalait is meghatároz­ták. A Bonyhád városi vezető- : ség elnökének újra dr. Kere- • kés Anna főorvost választót-: ták. A Tolna megyei küldöttér-: tekezletre Csaba Józsefnét, ; Túróczi Lászlónét, Németh j Ágnest és Szabó Bélát dele-: gálták. A Vöröskereszt Tolna : megyei vezetőségében Csaba ; Józsefné fogja képviselni a ■ bonyhádi szervezetet. Főzőverseny a závodi falunapon : Pál Ágnes : Ma 19 órakor misével és a paksi : Camerata vonósegyüttes kon- : certjével indul a Závodi Falunap ■ programja. Szombaton a Nagy- : mányoki Ifjúsági Fúvószenekar : 9.45-kor kezdődő térzenéje után : székely és német szobát avat ■ Lőrincz Etel textütervező ipar- : művész. Az ünnepélyes megnyi­tót követően, 11 órakor megkez­dődik a bográcsételfőző verseny. Amíg a hús megpuhul, nép­táncegyüttesek, mesemondó és Féderer László szórakoztatják a közönséget Hogy kinek a bográ­csában főtt a legjobb étel, az a 15 órakor kezdődő eredményhirde­tésen derül ki. A Nothing együt­tes koncertje 18 órakor, az utca­bál 21 órakor kezdődik. Hegyen-völgyön lakodalom Vida Tünde Jubileumi néptánctalálkozót tart szombaton a dunaszent- györgyi Vadrózsa Népi Együt­tes. A menettánc után székely, német, sárközi, szerb, duna- menti lakodalmast táncolnak majd a Vajdaságból, Bátáról, Tévéiről, Várdombról és Medi­náról érkező vendégegyüttesek, j A Hegyen-völgyön lakodalom ■ elnevezésű program szervezői : kiállítást is rendeznek, ehhez a : község lakóinak segítségét ké-; rik. Régi esküvői képeket, ruhá- ■ kát, nászajándékokat, lakodal-: mi tárgyakat szeretnének be-: mutatni, illetve várják a kul- ■ csoskalács-felajánlásokat is. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom