Tolnai Népújság, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-10 / 212. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. SZEPTEMBER 10., PÉNTEK 5 MEGYEI TŰKOR Gyógyszerek landolnak a szemeteskukában F. Kováts Éva A házi patikákban felgyülem­lett, feleslegessé vált gyógysze­rek - évente mintegy kétezer tonna - a szeméttel együtt jó­részt a kukákba kerülnek. Pe­dig a gyógyszereknek nem ott lenne a helyük, mivel azok veszélyes hulla­déknak számítanak, megsemmisítésüknek speciális égetőkben kel­lene megtörténni.- A gyógyszertárak kötelezettség hiánya mi­att nem veszik át a la­kosságnál felgyülemlett, lejárt szavatosságú vagy már fölösle­gessé vált gyógyszereket - mondta Benczédi Gyula, a Ma­gyar Gyógyszerészkamara Tol­na Megyei elnöke. Mint megtudtuk, a helyzet tisztázatlansága miatt vállalko­zik kevés gyógyszertár a lejárt szavatosságú gyógyszerek átvé­telére. A visszavitt, kiselejtezett patikaszereket ugyanis tárolni­uk kell, külön gyűjteni a tablet­tákat, injekciókat, alapanyago­kat, ezt adminisztrálni, majd hívni a szállító céget, amely a veszélyeshulladék-lerakóba vi­szi a szemetet és a költségeket kiszámlázza a gyógyszertárak­nak. Ha ehhez még a lakosság Benczédi Gyula feleslege is hozzáadódik, az a gyógyszertárak nyereségét csökkenti, adott esetben eladó­sodáshoz is vezethet. így aztán marad a lakosságnak a kuka. De nem sokáig. A gyógyszerészkamara ugyanis nemrég véleményezte az Egészségügyi Minisz­térium ezzel foglalkozó rendelettervezetét. Az elképzelések szerint gyógyszergyűjtő konté­nereket helyeznének el a patikákban, melyek­ben a lakosság bedob­hatná a lejárt vagy feles­leges gyógyszereit. A gyógy­szertárak tárolnák a felgyülem­lett tablettákat, de a szállításról és a megsemmisítésről vagy az egészségügyi tárca vagy a helyi önkormányzat gondoskodna. A gyűjtést már egy megyében ki­próbálták, a hírek szerint be­vált a módszer. A kamara jónak tartja az el­képzelést azzal a módosítással, hogy a konténer egyszer hasz­nálatos legyen, tartalmával együtt megsemmisíthető. Ben- cédi István szerint a gyógysze­részek örülnek a minisztérium kezdeményezésének és várják, hogy megnyugtató, a patikusok és mindenki számára elfogad­ható megoldás szülessen. Foltvarrók Bonyhádon Klujber Károlyné a maga készítette tárgyak társaságában Acélosné Solymár Magdolna - munkáiból látható kiállítás a foltvarró céhmester öt tanítvá- városi könyvtárban. A bemuta- nyának - Szekerczés Zsoltné, tó szeptember hónapban az in- Klujber Károlyné, Rieger János- tézmény nyitvatartási idejében né, Huszti Józsefné, Pál Jánosné tekinthető meg. Mibe kerül egy család fenntartása? Havonta legalább 120 ezer forintra van szüksé­ge egy négytagú család­nak ahhoz, hogy a mini­mális kiadásokat fedezni tudják. A minimálbért ke­reső szülők esetében még ez az összeg is nehezen jön össze. Venter Marianna Mennyi az az összeg, amelyre szüksége van egy négytagú, két iskoláskorú gyermeket nevelő családnak? Azért ezt a család- modellt választottuk, mert még mindig ebből van a leg­több. Másrészt azért is, mert a kétgyermekes családok esetében a nő nem lehet főál­lású anya, nem jár ingyen tankönyv és ingyenes napkö­zis ellátás sem. A számítások szerint a legalapvetőbb ki­adásokat nézve minimum 120 ezer forintra van szüksé­gük ahhoz, hogy egyik hó­napról a másikra megélje­nek. Ha olyan „luxuskiadáso­kat” is számításba veszünk, mint a fodrász, vagy a nyara­lás és ha beszámítjuk az ün­nepi- és ajándékköltségeket is, akkor havi bontásban 150 ezer forint szükséges. A fenti számításban nincsenek ben­ne az esetleges javítási költ­ségek (autó, cipő, háztartási gép) és az autó esetében havi egy tankolást vettünk figyelem­be. Szintén nem került bele a költségek sorába valamilyen nagyobb összegű kiadás, példá­ul új hűtőszekrény, vagy televí­zió és nem számítottuk áru-, vagy bankkölcsön törlesztő részletét. Ha mindezeket is szá­mításba vesszük, valamint fel­tételezzük, hogy nemcsak a leg­olcsóbb ruhaneműt és élelmi­szert vásárolja meg a család, va­lamint szeretnek olvasni, netán színházba is járni, akkor havon­ta legkevesebb 200 ezer forint­ra van szükség. Tolna megyében a nettó átlag- kereset 83.120 forint a Központi Statisztikai Hivatal adatai sze­rint. Sokan keresnek azonban az átlag alatt, tehát feltételezhe­tő, hogy kevés családnak jön össze havi 170 ezer forintja. Ha mindkét szülő minimálbért ke­res, vagy valamelyikük munka- nélküli, a családi bevétel a 100 ezer forintot sem éri el, I ami azt jelen- ! ti, hogy a mini­mum költségek­re sem futja hónapról hónapra. Természetesen van családi pót­lék, egyéb támogatási formák, segélyek, de nem lehet egy csa­lád életét hosszútávon ezekre alapozni. Márpedig egyre töb­ben erre kényszerülnek Tolna megyé- J ben. A rezsi Gáz (3000 köbméter esetében) Áram (havi 6.500 forint esetében) Víz (havi 3.500 forint esetében) Kábeltévé (havi 3.460 forint esetében) 131.400 forint 85.657 forint 42.000 forint 41.520 forint Telefon: 6-12 ezerforint/hó |A FENTI AUPVETO REZSIKOLTSEC HAVI BONTÁSBAN MINIMUM 31.000 FORINTOT TESZ KI. ■ Az élelem Reggeli, vacsora, tízórai: 1.000-1.500 forint/nap Menza, napközi: 4.000 forint/hó Heb nagybevásárlás: 6.000-10.000 forint Egyéb költségek Buszbérlet (diák): Buszbérlet (felnőtt): Autóhasználat egy tankolásra Zsebpénz, nagyobb gyerekeknek: Egy lakás- és egy életbiztosítás minimum Négytagú család ruházkodása minimum havi 12 ezerforint. 800 forint/hó 2.500 forint/hó 10-15 ezer forint 2-5 ezerforint/hó 10 ezerforint/hó AZ EGYEB KÖLTSÉGEK A FENTIEK ALAPJAN LEGALÁBB HAVI 42 EZER FORINTOT JELENTENEK. „Luxus” költségek: Fodrász: 4.000 forint/hó Kozmetika: 12.000 forint/év Nyaralás (nagyon szerényen számolva) 120 ezerforint/év Ünnepek, ajándékok (szerényen számolva) 200 ezerforint/év HAVI BONTÁSBAN MINDEZ: 27 EZER FORINTOT TESZ KI Parlagfű ellen nincs csodaszer Csodamódszer még min­dig nincs a parlagfű-aller­gia legyőzésére. Marad a gyógyszeres kezelés és a hagyományos praktikák, például a gyakori hajmo­sás és ágyneműcsere, va­lamint a „séta a szabad­ban” című program fel­függesztése. Az allergiá­sok kínjai valószínűleg csak októberben enyhül­nek. Budavári Kata Tartózkodjanak minél keveseb­bet a szabadban, ne aludjanak nyitott ablaknál és mossanak gyakrabban hajat, ajánlja dr. Gagyi Emma, a megyei kórház tüdőgondozójának főorvosa az allergiásoknak. A napokban te­tőzik a „parlagfűszezon”, és azok az allergiás betegek is szenvednek ilyenkor, akik rendszeresen szedik a gyógy­szert. Csodaszer még ma sem létezik, mégis sokan próbálkoz­nak például akupunk­túrával, fényterápiával, melyeknek eredménye bizonytalan. Mint azt dr. Gagyi Emmától meg­tudtuk, néhány éve ők is próbálkoztak az úgy­nevezett hyposzenzibi- lizálással, melynek lé­nyege, hogy emelkedő adagban szoktatják hozzá a szervezetet az allergénhez, de ez a módszer a Tolna megyei betegek körében nem aratott osztatlan sikert. Maradt tehát a gyógyszeres kezelés. A fő­orvostól azt is megtudtuk, mit tegyenek azok, például a várandós anyukák, akik nem szedhetnek gyógy­szert. Dr. Gagyi Emma el­mondta, hogy ilyenkor mérlegelik a kockázatot és Dr. Gagyi Emma a hasznot és általában azt taná­csolják a kismamáknak, hogy lehetőleg ne szedjenek gyógy­szert. Ha viszont fullad a beteg, inkább szedje a gyógyszert, ezzel keve­sebbet árt magának és a kicsinek is. Arra a kér­désünkre, hogy idén meddig kell még elvisel­niük az allergiásoknak a parlagfű okozta kelle­metlen hatásokat, a fő­orvos asszony azt mondta, hogy októberben valószínűleg eny­hülnek az allergiás panaszok, az első fagyokkal pedig el is tűnnek. Pollenhelyzet a megyében Csalánfélék (Urticaceae) magas Gombák (Fungi) nagyon magas Libatopfélék (Chenopodiaceae) közepes Parlagfű (Ambrosia) nagyon magas Pázsitfüvek (Poaceae) közepes Úbfű (Platango) közepes Üröm (Artemisia) alacsony Ingyen tankönyv minden diáknak F. Kováts Éva Törődnek a kisebb és nagyobb iskolásokkal Szakályban, az ön- kormányzat támogatja a diákok tanévkezdését, a községben va­lamennyi általános iskolás - több mint 120 gyerek ingyen kapta a tailkönyvet idén. A képviselő-testület nemcsak az általános iskolások tanév­kezdését támogatta, hanem a nagyobb diákokét is, a középis­kolások 3 ezer, a főiskolások, egyetemisták 5 ezer forintot kaptak. De nem maradtak ki a támogatásból azok a családok sem, akik általános iskolás gye­rekeiket nem a helyi, hanem valamelyik környékbeli telepü­lés általános iskolájába járat­ják, ők háromezer forintot ve­hettek kézhez. Az iskolakezdési támogatás az önkormányzatnak csaknem egymillió forintjába került. Kisvejke az óvoda felújítása. Megkezdődött az óvoda tetőszerkezetének felújítása. A munkálatok során kiderült, hogy teljes tetőcserére van szükség. A ki­sebb helyreállítás azt a veszélyt hordozza magában, hogy rövid időn belül ismét javítani kell a tetőszer­kezetet (pá) Lengyel őszi napok, a település önkormányzata és az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet közösen rendezi meg az immár hagyományossá vált Lengye- li Őszi Napokat. Az október első hétvégéjén lebonyolításra ke­rülő program előkészítése megkez­dődött. (pá) Mórágy hengermalom, a telepü­lés egyik nevezetessége a hengermalom, amely a néprajzi tárgyi emlékeknek ad otthont. Fel­újítására az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Prog­ramra. Ipá) Nagymányok FELLÉPÉSEK. Mozgal­mas hétvége vár a nagymányoki együttesekre. Az Ifjúsági Fúvósze­nekar a závodi falunapon lép fel, a Glück Auf Egyesület táncosai Dunaharasztiban, a Sváb Napon vendégszerepeinek. tpi> Paks BICIKLIÚT CSÁMPÁRA. Az önkormányzat városépítő bizott­sága és a külső városrészek telepü­lésrészi önkormányzata együttes ülést tartott, amelyen a Paks- Csámpa kerékpárút előkészítéséről adott tájékoztatást a tervező. A két bizottság tagjai javaslatokat tettek a kerékpárúttal kapcsolatban és kérték, hogy Csámpánál, az atom­erőmű déli bejárójánál gyalogátke­TOLNÁBAN A-Z-IG lőhelyet is alakítsanak ki a hatos főúton, ezt a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. azonban nem tá­mogatja. (rg) Pincehely közgyógyellátás. A képviselő-testület módosította a szociális rendeletet és a közgyógyellátás igénybevételét is újraszabályozták. A pénzügyi és ügyrendi bizottságban helyet cserélt két képviselő: Dobrovics Jánosné és Csepregi József, (vi) Simontomya ismét mozi. újra filmvetítést tartottak a művelődési házban. A Polgári Kör szervezésé­ben nagy sikerrel, telt ház előtt mu­tatták be Koltay Gábor Trianon cí­mű filmjét, m) Szekszárd veszettség ellen, az emberek és az állatok veszettség elleni védelmében az önkormányzatok ebnyilvántartást vezetnek. A törvény előírásai értelmében szeptember végéig be kell jelenteni a három hónapnál idősebb kutyát, beleértve, hogy mikor kapott veszettség elleni oltást, s közölni kell az állatorvos nevét. Jelenteni kell, ha az állat új tulajdonoshoz került, tartózkodási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, illetve elpusztult. (H) Tamási NÉPTÁNC. Tegnap meg­kezdte a próbákat a Pántlika nép­táncegyüttes. Az együttes Csillaghír és Rügyecske csoportjában jelen­leg ötvennyolc gyermek táncol, a kezdők számára indított Gyöngyvessző csoportba pedig most is várnak hat-hét éves jelent­kezőket. A Csillaghír és Rügyecske legközelebb szeptember 18-án, a tamási szüreti fesztiválon lép fel, a Rügyecske október 2án, a városi óvoda Szent Mihály napján is mű­sort ad. (w Tolna mözs és tolna válna, a Mözs Tolnától való esetleges elsza­kadásával kapcsolatos történések újabb epizódjára kerül sor ma este. A hétfői - a szétválást előkészítő bizottság megválasztására hivatott - falugyűlés után mára a tolnai pol­gármester hívott össze fórumot amelyen a város gazdasági helyze­téről, a mözsi településrész esetle­ges leválásának folyamatáról kíván­ja tájékoztatni a mözsieket. (sk> Tevel KÁROK HELYREÁLLÍTÁSA. A néhány hét alatt minden családi ház tetőszerkezete cserépborítást kapott azokon az épületeken, amelyeket a szélvihar tönkretett. A családok is lassan végére érnek a belső károk helyreállításának. A gyors segítség az önkormányzatnak és számos támogatónak köszönhető, (pá) Váralja VÉRADÁS. A nagy vérhiány­ra való tekintettel a Vöröskereszt Bonyhádi Szervezete rendkívüli vér­adó napot tart szeptember 11-én Váralján a Parkerdőben, az ifjúsági táborban, a polgári körök találkozó­ja alatt. A segíteni szándékozókat délelőtt 10-től 17 óráig várják az oktatóterem mellett lévő épületek­ben. (pá) (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) » i

Next

/
Oldalképek
Tartalom