Tolnai Népújság, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-10 / 85. szám

ül fii H 2004. Április 10., Szombat 7. OLDAL MEGYEI T Ű K Ö R Éjjel támadott a vörös kakas Csodával határos módon menekült meg az anya és két gyermeke Teljesen kiégett egy családi ház felső szintje, megsemmisült a tető. A tragédia éjjel, legmélyebb álmában érte Derék Károlynét és gyermekeit. Hogy megmene­kültek, szinte csodával határos. _____ Tevel ____ Le gmélyebb álmát aludta a család. Egy édes- . anya két gyermekével. Éjjel léi kettő volt. És ki tudja honnan indult, de felröppent a vörös ka­kas. Derék Károlyné recsegésre-ropogásra éb­redt. Azt gondoltam, valaki jár a garázsban, s a válogatásra előkészített csavarokon lépked - mondja a semmibe néző, borzalmas éjszakát felidéző fiatalasszony, aztán az üszkös ajtófél­fákra mutat.- Tizenkét évvel ezelőtt költöztünk a házba, aztán szépen lassan alakítgattuk. Sok verejték­kel jutottunk odáig, hogy a padlástér is elké­szült. Beteljesült a két fiam vágya, elkészült a régen áhított birodalmuk. Csak a beköltözés volt hátra. De jó, hogy hét végére hagytuk! Ki tudja, hol menekültek volna - könnybe lábad a szeme, és ismét a szörnyűségről beszél.- Mire felocsúdtam, már a felső szintre ve­zető lépcső égett. Pattogtak, durrogtak a csere­pek, égig szöktek a lángok. Nagyob­bik fiam az egyik szomszédba sza­ladt, én a másikba rohantam. A sze­rencsétlenségben szerencse, hogy az önkéntes tűzoltók parancsnoka mellettünk lakik. Míg kiérkeztek a hivatásosok, oltottunk, locsoltunk, ahogy tudtunk. De nézze meg mi maradt. Szinte semmi. Oda lett min­den. A bútorok, a szőnyeg, a tetőtér­ben kialakított tárolóhelyiségekben elhelyezett értékeink. Elolvadtak a radiátorok, semmivé vált a fürdő­szoba, ami a földszinten volt, elázott - és elfordul, hogy ne lássam, újra a szemét törölgeti. A tűz okát még vizsgálják. Azt vé­lelmezik a szakértők, hogy elektromos hiba hívta életre a lángokat. Derék Károlyné és két fia azonban nem maradt magára. A Tondach Magyarország békéscsabai gyára hatalmas ár­engedménnyel adta a cserepet, amelynek fennmaradó árát a teveli önkormányzat és a Tolna Megyei Közgyűlés elnökasszonya, Frankné dr. Kovács Szilvia állja. A tető újraépí­téséhez a faanyagot egy teveli és egy hőgyészi Vállalkozó adta hosszú fizetési határidőre. Az Derék Károlyné a kiégett tetőtérben ács- és villanyszerelő munkát a faluban élő szakemberek minden ellenszolgáltatás nélkül végzik. Derék Károlyné munkatársai, a bony­hádi Mebona Kft. dolgozói is beálltak a segítők sorába. A falu vezetése a lakosság körében gyűjtést szervezett. Az önkormányzatnál és a község boltjaiban van lehetőség az adomá­nyok felajánlására. Amíg a ház ismét lakható­vá válik, a két fiú és édesanyjuk egy rokonnál találtak menedékre. pál ágnes Irodalom, szolgálat, hitvallás, halál Irodalom, egy író, szerelem, hitvallás, halál. így lehetne sum­mázni a pécsi Dominikánus Házban túlnyomórészt női hall­gatóság előtt folytatott beszélgetést Polcz Alaine-nel. A pszi­chológus-író jobbára a férjével, Mészöly Miklóssal kapcsola­tos emlékeit és a belőlük született általános gondolatokat osztotta meg a hallgatósággal. Földi szolgálat A nagy író mellett szolgálni is kel­lett, hogy ne legyenek gondjai a földi világgal - hozta föl a látszólag magától értetődő megállapítást a moderátor. A szolgálatnak az a ré­sze, hogy Mészölynek legyen tisz­ta ruhája, a feleség főzzön, hogy az írónak ne kelljen gondolnia a vil­káját - rendkívül rendetlen ember volt: oda dobta le a zokniját, ahová az esett, nem fordította ki az ingét, mert másnap azt ugyanúgy föl le­het venni... De ez volt a legkeve­sebb - idézte közös életüket Alaine asszony. Mert hosszú ideig úgy élt, hogy a férfi volt a fontos. Amikor Mészöly elment, az erkélyről né­zett utána, és minden egyes alka­Mészöly: morális tartás A 2001-ben, 80 éves korában elhunyt Kossuth-dé jas Mészöly Miklós életművének nagy részét elbe­szélések, novellák, kisregények teszik ki. Nem­csak írói teljesítményével, hanem morális tartásával is kitűnt alkotótársai közül. Nem alkudott meg a ha­talommal, sem 1956 előtt, sem utána, ezért időről időre feketelistás szerző volt. Bár 1942-ben jo­gászdoktori oklevelet szerzett, a frontkatonai szol­gálatot követő szerbiai hadifogságból való visszaté­rése után csak fizikai munkához jutott, volt terménybegyűjtő és malom- ellenőr. Első, 1948-ban megjelent novelláskötete azonnal vihart kavart, így egy ideig csak a Bábszínház dramaturgjaként tevékenykedhetett. 1956-tól szabadfoglalkozású író, a kádári rendszer csak a ’80-as évek második felében kezdi elismerni. Az 1966-ban született Az atléta halála című regénye előbb jelent meg franciául és németül, mint magyarul. lanyszámlával vagy a bevásárlás­sal, hogy legyen otthona - termé­szetes volt Polcz Alaine számára. Annál is inkább, mert úgy jött Er­délyből, egy patriarchálisabb világ­ból, ahol ezek vállalása természe­tes volt a nők számára. Mészöly amúgy - leszámítva a jegyzeteit, az írásait, tehát a mun­lommal úgy érezte: ott megy az élete nagyobbik része. S csak az író halála után jött az éntudat, hogy ki is ő, a nő valójában? Ebbe a „na­gyobbik részbe” az is belefért, hogy ahhoz, hogy egy alkotó iga­zán tudjon írni, nem elég, hogy csak egy nőt, egy embert ismerjen, és ahhoz kösse az életét - vette föl a fonalat Polcz Alaine akkor, ami­kor a férj időnkénti hűtlenkedése került szóba. Az író merített a fele­ség életéből, s viszont, a másik az intellektusból, a tudásból. A halott és a rádió Példa: a nagymama olyan kórte­rembe került élete utolsó stádiumá­ban, ahol napról napra egyre köze­lebb „vándoroltak” a betegek az egyik sarok felé - ahol általában pa­raván takarta az ágyat. Egy reggel a nagyit is ott kellett keresniük a hoz­zátartozóknak - és közben szólt az egyik kereskedelmi rádió... A hos­pice eddigi magyarországi tevé­kenysége során sikerült általában tudatosítani, hogy vissza kell adni a halál méltóságát. Csakhogy a kór­házakban még nem sikerült áttö­rést elérni - mondta Polcz Alaine, jóllehet az egészségügy reformjáról szóló tervezetben benne foglalta­tik, hogy a haldokló­nak joga van ahhoz, hogy mellette ma­radjon a hozzátarto­zó. Igen ám, de az or­vosok és a nővérek számára a halál a munkájuk sikerte­lenségeként jelenik meg. Ezért szólhatott a rádió, és ezért van a paraván, mert ezek az eszközök egyfajta menekülésre adnak módot. Mert nem tudják embersége­sen megoldani a problémát. A pszi­chológus a dolgozó­kat és a betegtársa­kat egyaránt sajnálja, mert valamennyien azt látják, hogy így kell meghalni. És miután ez ki­szivárog, mindenki elkezd félni a haláltól. Pontosabban nem is a ha­láltól, hanem a hozzá vezető úttól, ezért vannak az eutanáziaviták - érvel Polcz engedjék vagy segít­sék meghalni a leginkább a kiszol­gáltatottságtól félő embert. S Márait idézi, aki szerint nem volt még olyan kultúra, amelyik úgy bánt volna a haldoklókkal és holttesttel, minta - magunkat is beleszámítva- fejlett nyugati kultúra. Mára a ha­lál üzleti vállalkozássá vált, hiszen semleges emberek intéznek min­dent. Ezzel szemben Erdélyben a kórházból kiadják a holttestet, amit- Marosvásárhelyen például - sze­kéren visznek haza, otthon ravata­loznak föl, és temetik el a megszo­kott rítussal. Polcz Alaine az utolsó pillanatig ott lehetett a férje halálos ágyánál. balogh zoltán Polcz: csak méltósággal Polcz Alaine, Mészöly Miklós író özvegye 1922-ben született Kolozsvárott, író, a leghíre­sebb hazai halálpszicbológus, thanatológus: a méltóságteljes halállal foglalkozik. A13 éve ala­pított Magyar Hospice-Ala­pítvány kezdeményezője és elnöke. A hospice ellátás célja a hosszú lefolyású, ha­lálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lel­ki gondozása, és emberi méltóságának halálig való megőrzése. A thanatológia, ____ ______ a halál tudománya Európa- szerte az 1960-as évektől indult fejlődésnek. Olyan tabukérdéseket kezdett feszegetni, mint a halál, a haldoklás, a gyász és a fájdalom. Félmilliárd a vár felújítására Komoly erőpróba lesz a program megvalósítása Dunaföldvár Mérföldkő lesz a város életé­ben a vár és környékének fel­újítása, amelyre több mint félmilliárd forintot nyert az önkormányzat a Phare pályá­zatán. Ugyanakkor komoly erőpróba is, miképp tudnak megfelelni a nagyon szigorú uniós előírásoknak és a szo­ros határidőnek a projekt megvalósítása során. A szennyvízberuházást nem szá­mítva még soha nem nyert pályá­zaton ekkora összeget a város, mint most a vár és környéke felújí­tására. Az uniós Phare-alap integ­rált helyi vidékfejlesztési pályáza­tán 2 millió 124 ezer euróhoz, az­az 530 millió forinthoz jutott az önkormányzat. A pályázat három önálló fejezetből állt - mondta el lapunknak Nagy Gábomé polgár- mester. Ebből kettőt fogadtak el. A legfontosabb a vár teljes felújítása. A toronyra igen ráfér már a helyre- állítás, javítani kell a cserépfedést, az erkély faszerkezetét. A belső udvaron új díszburkolat készül, nagyszüárdságú »téglából, felújít­ják a romos Ispán-házat és egy új épület is készül, amelyben egy WC-csoport kap helyet. A híd felől érkezőknek gyönyörű látványban lesz részük sötétedés után is, mert díszvilágítás is része a program­nak. A pályázat második eleme a történelmi városmag, a Templom, Ilona, Rákóczi és Flórián utcák út­burkolatainak felújítása, bazalt kockakővel. A járdák a várudvar­hoz hasonlóan nagyszilárdságú téglából készülnek, ennek régi ha­gyományai vannak Földváron. Nem kapott támogatást a kézmű­ves műhely indítása, de erről sem mondtak le, hiszen a felújított épületekben lesz lehetőség a meg­valósításra. Nagy Gábomé szerint a vár felújításával teljes lesz a tu­risztikai fejlesztésre indított prog­ram, a Duna-parttal és a gyógyfür­dővel együtt igazán vonzó lehet a város a vendégek számára. A most elnyert pénz felhasználása és el­számolása azonban igen szigorú feltételekhez kötött, mint ahogy az unióban szokás. Nemzetközi köz- beszerzési tendert kell kiírni a munkálatokra, a határidő pedig szoros, jövő év végére be kell fe­jezni a kivitelezést. A lebonyolítás során számítanak a pályázat ké­szítőjére, a pécsi Ecocortex Kft.-re, akik már komoly uniós tapaszta­lattal rendelkeznek, bákosi Gusztáv A torony tetőzete és az erkély is felújításra vár A Jelenkor áprilisi száma Megjelent a Jelenkor áprilisi szá­ma, mely a lap néhai főszerkesz­tőjére, a hetven éve született Sze­derkényi Ervinre emlékezik. Ber- tók László, Parti Nagy Lajos, Es­terházy Péter és Lengyel Balázs esszéi után Szederkényi Ervin 1980-as, szigligeti naplójegyzete- iből olvashatunk részleteket. Ezt levélválogatás követi Szederké­nyi Ervin hagyatékából, amely Örkény István, Nemes Nagy Ág­nes, Kálnoky László, Bertha Bulcsu, Lázár Ervin, Ilia Mihály, Nádas Péter és Esterházy Péter leveleit adja közre. Az áprilisi Jelenkor szépirodal­mi rovata Polcz Alaine Márta (a III/II1 asszonyszemmel) című esszéjével indít, amelyet Tóth Krisztina Törésvonal című elbe­szélése, illetve Scherter Judit Tóth Krisztinával készített be­szélgetése követ. Latzkovits Mik­lós Gyakorlóolvasmány című groteszk novellája után a rovatot Géher István László, Murányi Zi­ta és Csehy Zoltán versei zárják. A tanulmányrovat három, a szakmai érdeklődés homlokteré­ből többé-kevésbé kikerült szer­ző életművét járja körül: Margócsy István Illyés Gyuláról, Szántó F. István Hamvas Béláról, Kántor Lajos pedig Reményik Sándorról közöl tanulmányt. Ézt követően szintén három szöveg elemzi az elmúlt évek egyik leg­fontosabb szépprózai teljesítmé­nyét, Márton László Testvériség­trilógiáját: Dérczy Péter kritikát, Győri Orsolya és Balázs Eszter Anna tanulmányt közöl a műről. Pályázat az ■éSMÉí -Úiyütt 3 parlagfű ellen” Alapítvány 'r főállású ügyvezetői munkakörére Főbb feladatai: A kuratóriumi határozatok végrehajtása. A környezet- és egészségvédelmi programok magas színvonalú megszervezése. Az Alapítvány működőképességének biztosítása, a hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, végrehajtása. Elvárások: Megfelelő, hasonló területen szerzett szakmai és vezetői gyakorlat Jó kommunikációs készség, nagy munkabírás, sikerorientáltság Számítástechnikai ismeretek A felvételnél előnyt jelent: a felsőfokú végzettség, ill. a szakirányú felsőfokú végzettség A pályázatokat 2004. április 19-ig kérjük eljuttatni az alapítvány elnökéhez, Dr. Varga-Sabján László, 7031 Paks, Pf. 71. címre. A borítékra kérjük ráírni: „Alapítvány ügyvezetői munkakörére pályázat” A pályázatokat 2004. április 30-ig bíráljuk el. GARZON BÚTOR aaiuaí ÖRÖM HAZATÉRNI TAVASZI AKCIÓ Akció ideje: 2004. 03. 18-2004. 04. 30-ig. • 50%_a stúdióban kiállított SZTÁR diószínű összeállításokra, • 40% a standard SZTÁR diószínű összeállításokra, • 25% a többi STAHDARD összeállításra • 20% a szabadon választott SZTÁR dió elemekre • 10% a tetszőlegesen választott elemekre GARZON BÚTOR STÚDIÓ 7621 Pécs, Király u. 23-25. Tel.: 72/313-902, 534-450 IRODAHELYISÉG BÉRELHETŐ! A Tolna Megyei Állami Köz­útkezelő Kht. Szekszárd, Sár­víz u. 10. sz. alatti gépészeti üzem területén lévő épületében irodahelyiségeket és raktárhe­lyiségeket kíván bérbe adni. Az irodák nagysága 14 m2-58 m2, a raktárak nagysága 76 m2-133 m2. Az összes bérelhető helyiség 450 m2 alapterületű. A helyiségekkel kapcsolatos ismertető anyag átvehető hétköznap 10-14 óra között Szekszárd, Liszt F. tér 1., II. emelet 209. sz. irodában. A létesítmény 2004. 04. 21-én, 10-11 óráig megtekinthető. Ajánlatukat 2004. 04. 23-án, 10 óráig kérjük beadni. Suchen Produkt-Konstrukteur Sie haben Spaß und Erfolg beim Konstruieren von Design orientierten Produkten. Bei uns entwickeln und konstruieren Sie neueste Produkte unter Anleitung eines weltberühmten Designers. Wir bieten viel mehr als ein interessantes Einkommen, in einem modernen, innovativen Unternehmen. Eventuelle Umzugskosten übernehmen wir. Weitere Info's auf www.maxblank.com oder auch per Telefon, erteilen wir gerne im persönlichen Gespräch. Fa. Max Blank Kft. 7754 Böly Tel.: 69/568-041 Werden Sie Feuer und Ramme MAX BLANK HIGH QUALITY DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT. Szekszárd, Sárvíz u. 3. Telefon: 74/511-210 TAVASZI AKCIÓ A DANUBIUSBETONNÁL, mely az AB TÉRKŐ RT. teljes térköválasztékára akciót hirdet, Április 8-tól április 15-ig megrendelt térkriv^krfi n listás árakból 30%-tól akár 48% A fektetéshez szükséges ágyazó anyagokra 12% árkedvezményt biztosítunk megrendelőink részére. Használja ki az alkalmat épületének, kertjének, járdájának, díszburkolatának elkészítéséhez. Keresse a Danubiusbeton Dunántúl Kft. az AB TÉRKŐ RT. hivatalos képviseletét. A Garay János Ének-zenei Általános Iskola a 2004. szeptemberében induló két első osztályba továbbra is várja a szekszárdi és Szekszárd környéki gyerekeket! Jelentkezés: a Garay téri épületben, 2004. április 16-ig. *94786* DELTA-E ***■ 1 Mediterrán tavasz Tetőcserép akció M10-es tetőcserép 1.590 Ft/m!-től Mediterrán Coppo 2.470 Ft/m2 Akció: április 30-ig! Az árak az áfát tartalmazzák. Nyitva tartás: H-P: 7-17-ig, Sz: 8-12-ig Tel.: 30/355-4400, 30/300-8660 Fax: 74/512-612 I > r

Next

/
Oldalképek
Tartalom