Tolnai Népújság, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-18 / 91. szám

4. OLDAL MEGYEI TŰK Ö R 2003. ÁPRILIS 18., PÉNTEK Európai mércével mérték a színvonalat Rezet és fát fújtak, kiemelt aranyat kaptak A Bonyhád Városi Zeneiskola Fúvószenekara a minősítő hangversenyen Kakasd - Bonyhád Kiemelt arany minősítést kapott a Bonyhád Városi Zeneiskola Drága László karmester vezette fúvószeneka­ra. A kakasdi Faluházban megtartott hangversenyen nyújtott teljesítmé­nyükről Dohos László, a Magyar Hon­védség főkarmestere, Liszt-díjas kar­nagy mondott véleményt. Bonyhádon kevés olyan rendezvény van, amelyen ne lépne fel a városi zeneiskola fú­vószenekara, vagy annak szólistái. Szívesen tesznek eleget a városkörnyéki települések meghívásainak, jnegyei vagy országos kultu­rális programok felkéréseinek. A fúvószene klasszikus és szórakoztató ágához tartozó muzsikát egyformán magas művészi színvo­nalon adják elő. Ennek bizonyítéka a kakas­di Faluházban megtartott minősítő hangver­senyükön elért eredmény. Teljesítményük­ről Dohos László ezredes, a Magyar Honvéd­ség főkarmestere, Liszt-díjas karnagy mon­dott véleményt. Értékelésében hangot adott annak, hogy a szakmai megmérettetés tük­röt tart a muzsikáló fiatalok elé, amelynek alapján el tudják helyezni magukat az egész Európában használt skála mutatóján. Ósz- szegzőjében elmondta: a szakmai minősíté­sek - a továbblépés útjának megmutatása mellett - azért fontosak, mert alapot adnak arra, hogy a zenekarok hazai és külföldi fel­lépéseik alkalmával elmondhassák, milyen szakmai színvonalat képviselnek az egysé­ges európai minősítési rendszerben. A Bonyhád Városi Zeneiskola fúvósze­nekara a múlt eszten­dő őszén ünnepelte fennállásának öt éves évfordulóját. Megala­kulása óta Drága László az együttes karmestere. Vezeté­sével az együttes fél évtized alatt többször állt szakmai zsűri elé. Minősítésük minden esetben arany fokoza­tú volt. Legutóbb ezt az elismerésre méltó eredményt is túlszár­nyalták, a szakmai bíráló bizottság kiemelt arany kategóriába sorolta őket, _______-pál­Dr ága László, a Bonyhád Városi Zeneiskola fúvósze­nekarának karnagya Thelena: vitatott korlátozások Rendeletet alkotnak a Duna-part rendjéről Rendeletet készül alkotni a tolnai önkormányzat a város alatt levő holtág környékének használatáról. A képviselőtestület­ben nincs egyetértés arról, hogy korlátozzák-e az augusztusi Thelena Fesztivál nyitva tartását. Tolna BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár mackó-kiállításra ké­szül. Kéri, hogy aki szívesen meg­mutatná kedvenc játékmackóját a nagyközönségnek, április 30-ig juttassa el a gyermekkönyvtárba. BÁTAAPÁTI. A bekötő utak kor­szerűsítésére pályázik Bátaapáti önkormányzata a Regionális Fej­lesztési Tanácshoz. A beruházás konstrukciós terve elkészült. A 45 millió forintos beruházás 20 százalékát önerőből kell előte­remtenie a község önkormányza­tának, sikeres pályázat esetén 80 százalékban a fejlesztési tanács biztosítja az útépítés költségeit. BONYHÁD. A Vörösmarty Mi­hály Általános Iskola több fordu­lóban kulturális bemutatót tartott. A seregszemlék legjobb produk­cióiból gálaműsort szerkesztettek az iskola pedagógusai, melyet nagy érdeklődés mellett mutattak be a szülőknek. Az intézmény tantestülete ezzel a rendezvény­nyel köszönte meg a szülőknek az iskolának nyújtott segítséget. ■ Mint arról nemrégiben beszámol­tunk, 51, a tolnai Duna-part kör­nyékén lakó személy petíciót in­tézett a város polgármesteréhez, a közel egy hetes Thelena Feszti­vál korlátozását kérve. A képvise­lőtestület fórumot rendezett a kérdésről, amelyen úgy tűnt, kompromisszum van kialakuló­ban: a polgármester a lakók kéré­sei közül „megfontolásra érde­mesnek” tartotta a rendezvényen szóló zene hangerejének csök­kentését, a nyitvatartás időbeni korlátozását (hétköznap 23 óra, hétvégén 24 óra után be kellene szüntetni a zenét), illetve a feszti­vál idején a környék kisebb utcá­iban a parkolás rendjének felül­vizsgálatát, (ami lényegében az autók kitiltását jelentené a kör­nyékről). A tolnai képviselőtestület teg­napi ülésén dr. Szilák Mihály pol­gármester ismertette a fenti javas­latot, illetve azt az indítványt, hogy a Duna-part használatáról - beleértve a fesztiválozáson kívül a horgászatot, kutyasétáltatást, stb. - alkosson rendeletet a város. Képviselői felkérésre Hikádi Attila, a fesztivál rendezője is ki­fejtette a véleményét az elképze­lésekről. A vállalkozó nehezen tartotta kivitelezhetőnek a terve­zett korlátozásokat. Felhívta pél­dául a figyelmet arra, hogy a programok este 8 körül szoktak beindulni, a 11 órás záróra esetén egy bált nem is érdemes elkezde­ni. A Duna-partiaknak sok bosz- szúságot okozó szabálytalan par­kolásról úgy vélekedett, hogy ezt a kérdést a KRESZ szabályozza, a kapuk előtt álló autósokat meg kell büntetni, ahol viszont nem tiltja tábla, ott meg szabad állni. Doszpod Lászlóné képviselő arra emlékeztetett: a mözsi búcsú, az „Émausz” több napon át folyama­tosan akadályozza a környéken lakókat a közlekedésben, még­sem jutott még eszébe senkinek, hogy betiltassa a búcsút, mert nem tud kijárni a kapuján. Takács István azt mondta: nem ért egyet Tolna jelképes rendez­vénye, a Thelena Fesztivál esetle­ges korlátozásával, amely szerin­te életszerűden. A testület májusban alkotja meg a kérdést szabályozó rende­letet. -s­Eltévedt őzike az oviban Regionális tanácskozás Kaposvár Az Európai Unió pénzügyi alapja­iból a csaüakozást követő két év­ben, 2006-ig a kötelező hazai társfinanszírozással együtt fel­használható 1.200-1.500 müliárd forint támogatási keret sikeres le­hívását segítő Európa Pályázati Előkészítő Alapról (PEA) tartottak regionális tanácskozást csütörtö­kön Kaposváron. Dobrák Klára, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU támogatások Hivatala elnökhelyettese a tanács­kozás szünetében tartott sajtótájé­koztatón kifejtette: kedvező eset­ben a csatlakozásig több mint 100 milliárd forint feletti értékben tud­nak pályázatokat előkészíteni. A tájékoztató fórumon a régi­óhoz tartozó három megyéből - Baranya, Tolna, Somogy - több mint kétszázan vettek részt. ■ SZEKSZÁRD Bábjátékot, az eltévedt őzike meséjét mutatták be Szek- szárdon a kórházi óvodában az oviváró program keretében a gyerekintézménybe látogató bölcsiseknek tegnap. Oviváró program keretében látták vendégül tegnap délelőtt a szek­szárdi 4. számú óvoda kórházi óvodájában azokat a bölcsődés gyerekeket, akik ősztől ovisok lesznek. A 25 kicsinek és kísérő­iknek az óvónők az eltévedt őzike meséjét bábozták el. A gyereke­ket elbűvölte a mesejáték, mely­nek végén nagy megkönnyebbü­léssel és tapssal fogadták, hogy az eltévedt őzike rátalált az anyu­kájára. A gyermekintézményben az oviváró programot azért találták ki, hogy a bölcsődések időben életükben a szeptemberi váltás, megismerkedhessenek az óvodá- mondta Botos Jánosné óvónő, val és ne okozzon nagy törést az __________________________5Ü Sz avaltak a szedresi diákok A legjobbak könyvjutalmat kaptak Szedres A szerdresi Bezerédj István Általá­nos Iskolában 28 kisdiák részvéte­lével rendezték meg a Weöres Sándorról elnevezett versmondó versenyt. A megmérettetésen a legjobbnak Kustos Anna és Novák Norbert bizonyultak, akik mind­ketten 1. helyezést értek el. Felké­szítő tanáruk Sáfrány Judit. A 2. helyezett Nyerges Nikolett, felké­szítő tanára Bónyai Gusztávné. Harmadik helyezést pedig Kovács István Patrik ért el, felkészítője Szigetfalvi Gáborné. A felső tagozatosok sem ma­radtak szavalóverseny nélkül, ők a Petőfi Sándorról elnevezett versenyen bizonyíthatták be tu­dásukat. Az 5-6. osztályosok mezőnyében 1. Rózsavölgyi Eri­ka, 2. Palkó Dóra, 3. Véner Éva. A 7-8. osztályosok közül 1. Pal­kó Beatrix, 2. Hajdú József, 3. Csordás Alexandra. Felkészítő tanáraik Katonáné Gárdái Anikó és Bese Adrienn voltak. A szava­lóverseny legjobbjait oklevéllel és értékes könyvekkel jutalmaz­ták. VM DOMBÓVÁR. Téves információként közöltük tegnapi számunkban a város képviselőtestületének legutóbbi üléséről szóló tudósításban az önkormányzat sportegyesületek támogatására szánt 18 millió forintos keretének tételes elosztását. A helyes listát az alábbiakban olvashatják. A SPORTEGYESÜLETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA: Dombóvári VMSE 9.000.000 Ft Dombóvári FC 4.900.000 Ft Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 900.000 Ft Dombóvári Sportiskola Úszószakosztálya 700.000 Ft Dombóvári Lovas Egyesület 300.000 Ft Dombóvári Kézilabda SK 300.000 Ft Dombóvári Bokszbarátok Klubja 300.000 Ft Dombóvári Kötélugró Sportklub 250.000 Ft Dombóvári Spartacus SK 200.000 Ft Amatőr Teke Szövetség 200.000 Ft Dombóvári Diáksport Bizottság 200.000 Ft Black Angels Női Labdarúgó Egyesület 150.000 Ft Amatőr Kispályás Labdarúgó Egyesület 150.000 Ft Aerobik Szabadidő Egyesület 150.000 Ft Kórház SE 100.000 Ft Városi Labdarúgó Szövetség 100.000 Ft Pátria SE _ 100.000 Ft Gárdonyi Géza Általános Iskola Diáksportköre 0 Ft József Attila Általános Iskola Diáksportköre 0 Ft Molnár György Általános Iskola Diáksportköre 0 Ft Zrínyi Ilona Általános Iskola Diáksportköre 0 Ft Illyés Gyula Gimnázium Dáksportköre 0 Ft Apáczai Csere János Szakközépiskola Diáksportköre 0 Ft Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola Diáksportköre 0 Ft PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatot ír ki a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai célok, feladatok megvalósítására, vissza nem térítendő támogatásokra. PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG 51 MILLIÓ FT. 1. sz. pályázat Fogyatékkal élők speciális játék - és sporteszköz beszerzésének támogatása. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. május 20., 16.00 óra. 2. sz. pályázat A pedagógiai átmenetek nevelési és szocializációs kérdéseinek kezelését segítő kezdeményezések támogatása. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. május 20., 16.00 óra. 3. sz. pályázat Az informatikai eszközök szaktárgyi oktatásban való alkalmazásának elősegítése. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. május 20., 16.00 óra. 4. sz. nálvázat Térségi feladatokat ellátó közoktatási társulások működésének elősegítése. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. 5. sz. pályázat Intézményi együttműködések kialakítása a tanulók emelt szintű érettsé­gire való felkészítésében. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. 6. sz. pályázat Oktatást segítő kiadványok, oktatóanyagok készítése. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. 7. sz. pályázat A kollégiumi élet megújítását szolgáló programok támogatása. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. 8. sz. pályázat A tehetséges tanuló felkészítését, versenyeztetését segítő iskolai pro­gramok, megyei rendszerek támogatása. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. 9. sz. nálvázat Az e- oktatás feltételeinek javítása az iskolában. A pályázatok beérkezési határideje: 2003. szeptember 22., 16.00 óra. A pályázati csomag (részletes pályázati kiírás, pályázati űrlap és a pályáza­ti feltételek) a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Humán Osztálya címén (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), illetve személyesen Szabó Józsefnénél, valamint a Humán Osztály titkárságán díjmentesen kérhető. A csomag letölthető a Tolna Megyei Önkormányzat www.tolnamegye.hu valamint a Tóba Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai Intézete www.tmamk.hu internetes honlapjáról is. Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési *7i67i* Közalapítvány Kuratóriuma Á t i á

Next

/
Oldalképek
Tartalom