Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-11 / 288. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2002. December 11., szerda Kézfogás a svéd királlyal Kertész Imre átvette az irodalmi Nobel-díjat Kertész Imre Sorstalanság című könyvét minden svéd érettségiző diák ajándékba megkapta fotó: europress/epa Stockholm A svéd uralkodócsalád jelen­létében XVI. Károly Gusztáv királytól Kertész Imre átvette az irodalmi Nobel-díjat Stock­holmban. Az indoklás szerint azért a munkásságért kapta az elismerést, amely „az egyén sérülékeny tapasztala­tának szószólója a történelem barbár önkényével szemben.” A díj átadásán részt vett Medgyessy Péter kormányfő és Görgey Gábor kulturális miniszter is. Svéd és német nyelven elmon­dott méltatásában Torgny Lindgren író azt mondta: Kertész Imre munkássága arról szól, hogy az egyén nem hajlandó fel­adni személyes akaratát. Sorsta­lanság című regénye holokauszt- történet: egy fiú elhurcolását, lá­gerbeli hányattatását meséli el, aki életben marad, s élete folytat­ható. „A Nobel-ünnepségek után vissza kell térnem az íróasztalhoz, és be kell fejeznem a regényemet” - mondta a díjátadás után az író. Arra a kérdésre, vajon a Nobel- díj jelentette ismertség mellett vissza tud-e vonulni alkotó magá­nyába, azt válaszolta: nincs más választása. Alfred Nobel tiszteletére - aki életének utolsó éveit San Remóban töltötte, és ott is halt meg 1896-ban - az olasz város hétezer virágot küldött a svéd főváros szívében található neo­klasszicista épület feldíszítésére. A Stockholmi Királyi Filharmoni­kus Zenekar Mozart-, Schubert-, Bach-, Vivaldi- és Bartók-műveket szólaltatott meg az 1550 fős kö­zönség előtt. Utóbbit azt köve­tően, hogy Kertész Imre átvette a kitüntetést. A díjátadási ünnepséget ban­kett követte. Az 1930 óta a város­házán megrendezett eseményre idén 1300 személyt, köztük 200 diákot hívtak meg; a Nobel-díja- sokon és családjukon kívül a résztvevők között vannak a svéd uralkodócsalád tagjai, a kormány és parlament képviselői, továbbá a nemzetközi tudományos és művészeti élet kiemelkedő sze­mélyiségei. A díszvacsora helyszínét, a hí­res Kék Termet túlnyomórészt vörös szegfűk ékesítették. A bankett első része, a dísz­vacsora a díjkategóriák egy-egy képviselőjének rövid köszönőbe­szédével zárult; elsőként az iro­dalmi Nobel-díjas emelkedett szólásra. A Száműzött nyelv című esszéjéből olvasott fel németül: „Azt gondolom, hogy a holo­kauszt az európai civilizáció traumája, s e civilizáció lét­kérdése lesz, hogy ez a trauma a kultúra vagy a neurózis, az alkotás vagy a rombolás for­májában él-e tovább az európai társadalmakban.” A vendégek a vacsorát követően átvonultak a bál helyszínére, az Arany Terem­be, amelynek falait 18,6 millió üveg- és aranymozaik borítja. A Nobel Alapítvány által ren­dezett díjkiosztó ünnepséget, illetve az elegáns Nobel-bankettet minden évben nézők millió köve­tik figyelemmel a televíziók kép­ernyőjén,__________________■ A VILÁG HÍREI JIMMY CARTER a háborúk katasztrofális következményei­re figyelmeztetett, amikor Osló­ban átvette a Nobel-békedíjat. A volt amerikai elnök az el­ismerést azért kapta, mert év­tizedek óta fáradhatatlanul munkálkodik a konfliktusok békés megoldásán, az emberi jogok és a demokrácia előmoz­dításán, a társadalmi és gazda­sági fejlődés fellendítésén, mti MEDGYESSY PÉTER minisz­terelnökhöz nyílt levelet inté­zett a Közép-európai Emberi Jogvédő Bizottság. Közbenjárá­sát kérik a Benes-dekrétumok szlovákiai magyarságot ma is sújtó hatása miatt, mti BÉCSI VÉLEMÉNYEK szerint a magyar mezőgazdaság öt-tíz év alatt aligha jelent veszélyt az osztrákokra. Eszerint a ma­gyar agrárium fő előnye a nagy­üzemi struktúra, de kétséges, hogy ezt hazánk uniós tagként ki tudja-e használni, mti ROMÁNIÁBAN, a Veres patak környékén folyószennyezés történt, amikor a bányavállalat meddőhányójának vezetéke megrepedt a hirtelen fagy követ­keztében. A üzemben vasárnap nem dolgoztak, így megszakadt a hálózat vízellátása, mti PUTYIN OROSZ ELNÖK meg ígérte, hogy nem telepítenek haza erőszakkal csecsen mene­külteket Ingusföldről. A Cse- csenfölddel szomszédos köz­társaságban több mint százezer csecsen él, aki a háborús cse­lekmények miatt volt kénytelen elhagyni otthonát, mti NÉMETORSZÁG pekingi nagy- követségének épületébe két észak-koreai állampolgár mene­kült be. Eddig több mint húsz észak-koreainak sikerült Dél-Ko- reába jutnia úgy, hogy a nagy- követség iskolaépületébe mene­kültek, majd onnan átszállítot- ták őket a külképviseletre, mti ■ Döntés Koppenhágában Brüsszel _________ A tegnapi külügyminiszteri ta­nácsülés a javaslatoknak csak kétoldalú vonatkozású, illetve technikai jellegű elemeiről tudott megállapodni. Jóváhagyták emel­lett a mezőgazdasági kvótákra vo­natkozó elképzeléseket, de a kop­penhágai csúcson kell majd meg­állapodásra jutni többek között a közvetlen mezőgazdasági jövede­lemtámogatások szintjéről és a bevezetésükre szánt időszak hosszáról is. A dán indítványokat egyes tag­államok túlságosan nagyvonalú­nak minősítették, a keddi tanács­ülésen azonban a Tizenötök egyi­ke sem utasította el őket. Az Eu­rópai Unió költségvetésének leg­nagyobb nettó befizetője, Német­ország kormánya szerint a dán EU-elnökség „pótjavaslatai” már szétfeszítik az eredeti berlini keretet. A tíz tagjelölttel folytatott elő­zetes egyeztetéseken Ciprus, Szlovákia és Észtország elfogadta a dán javaslatokat. A csomag egé­szével szemben már csak Len­gyelországnak és Máltának van­nak súlyosabb kifogásai. A csatlakozási tárgyalásokat le­zárni hivatott koppenhágai csúcs- értekezlet előtt két nappal a Vi­segrádi Négyek kormányfői a Fi­nancial Times keddi számában felhívással fordultak az EU-tag- államokhoz, hogy teljesen tárják fel a bővítés finanszírozására szánt pénzügyi kereteket. Az Európai Bizottság elnöke, Romano Prodi maga is felszólítot­ta a tagországokat: megkönnyí­tendő a csatlakozást, adjanak több pénzt a tagjelölteknek. Anders Fogh Rasmussen, a közös­ség soros elnökségét betöltő Dá­nia kormányfője viszont arra in­tette a tagjelölteket: ne remény­kedjenek, hogy még több pénzt sikerül „kipréselniük”. Az EU-bizottság szóvivője cá­folta, hogy Prodi „alá akarja aknázni” Dánia erőfeszítéseit a tárgyalások sikeres befejezésére. „Prodi úr százszázalékosan tá­mogatja a dán elnökség erő­feszítéseit, hiszen a pénzügyi kor­látok ismertek” - hangsúlyozta Jonathan Fau.ll. Medgyessy Péter bizakodó: „A koppenhágai tárgyalásokon mindnyájunknak nyernünk kell. Meggyőződésem, hogy meglesz a kompromisszum a dán főváros­ban” - jelentette ki a magyar mi­niszterelnök. Amerikai héják és galambok Egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Bagdad tö­megpusztító fegyverekkel rendelkezik. A nemzetközi ellen­őrök tegnap több új, az iraki fegyverkezési programokhoz fel­tehetően kapcsolódó helyszínt kerestek fel. Washington Ha az ENSZ munkatársainak kül­detése kudarcot vall Irakban, Wa­shington kész a legharcosabb „héják” által kidolgozott haditerv alkalmazására. Szakértők elkép­zelhetőnek tartják, hogy Bush el­nök hajlandó akár 250 ezer kato­nát a közel-keleti „olajsivatagba” küldeni, akikhez Nagy-Britanniá- ból néhány ezer, különleges kép­zettségű harcos csatlakozna. A Pentagon a ma legmoder­nebb fegyverekkel, a 11 évvel ez­előtti öbölháborúnál jóval rövi- debb idő alatt reméli a végső dön­tés kicsikarását. Ifjabbik Bush ap­jától eltérően nem akar megállni félúton: a tét Szaddám Húszéin rendszerének teljes felszámolása. A kiszivárogtatott haditerv szerint az amerikai invázió „repülőstart­tal” kezdődne, lézerirányítású, precíziós bombák bevetésével. Ma ezek az „okos fegyverek” teszik ki az amerikai arzenál mintegy hat­van százalékát. A hagyományos vadászbombázók csak mutatóba bukkannának fel az iraki légvéde­lem által elérhető térségben. A stratégiai célpontok bombázásá­val egy időben kezdődne a száraz­földi hídfőállások kiépítése kisebb létszámú egységekkel - majd dél­ről, nyugatról és északról az álta­lános szárazföldi támadás. A Pen­tagon hosszabb küzdelmekre Bagdadon kívül csak a Tigris folyónál, az elnök-diktátor szülő­földjén számít. Állítólag ide telepí­tenék háború esetén az iraki parancsnoki központokat. A stratégák a kockázati ténye­zőket is számításba vették. így azt a lehetőséget, hogy Szaddám eset­leg mérges gázokat vet be; iraki rakétákkal lőhetik Izraelt; a hábo­rús események hatására atom-, biológiai vagy vegyi szennyeződés támad. Végső fokon Irak szét­eshet, sőt a szomszédos Jordánia jövője is bizonytalanná válhat. A „héják” terve azonban nem aratott osztatlan sikert Donald Rumsfeld védelmi miniszternél. Ő inkább kevesebb katonát és főként különleges erőket alkal­mazna Irakban. Nem szólva a wa­shingtoni kormányzat „galambja­ként” emlegetett Powell külügy­miniszterről, aki továbbra is bízik a „józan megoldásban”, a háború elkerülhetőségében. KOCSIS TAMÁS ÁLLÁSPONT TORONYI ATTILA Jóvátétel Minden okunk megvan az ünneplésre. A díjat Kertész Imré­nek, az ő irodalmi munkásságának ítélte oda a svéd akadé­mia, ám - amint az író maga is hangsúlyozta - a kitüntetés most ráirányítja a figyelmet az eddig méltatlanul mellőzött egész magyar irodalomra is. Nem szégyellt úgy fogalmazni egyik kritikusunk, hogy ő úgy örül, mint 1953-ban a londoni 6:3-nak, és a fényes magyar sportsikereknek az olimpiákon. Kertész Imre az egyik legne­mesebb versenyben állhatott tegnap a képzeletbeli dobogó legfölső csúcsára, s aki nézte a stockholmi közvetítést, joggal érzékenyült el. Megtört a jég: eddig hiába „kacérkodott” a svéd bírálóbizott­ság magyar szerzővel, végül mindig elvetette a javaslatot. Mi­közben szó sem volt Kelet-Európa általános lenézéséről, hi­szen lengyelek négyszer is részesültek az elismerésben, és csehek, jugoszlávok, oroszok éppúgy örülhettek a maguk Nobel-díjasának, mint a nyelvrokon finnek; az irodalmuk képviselőjét is kitüntették már. Napjainkig a magyar kultúrát - írja a Die Welt - inkább a film és a zene képviselte a világban. Rokonszenwel fogadták ugyan muzsikusainkat, kameramanjainkat; honfitársainkat azonban „intellektuálisan nem vették nagyon komolyan”. A rendszerváltozást követően azonban fordult a kocka. Márai Sándor, Nádas Péter, Esterházy Péter neve minde­nütt ismerősen cseng az irodalom kedvelőinek körében, s most már persze Kertész Imréé is, akinek köszönhetően olyan értelemben is gazdagodhatunk mi és a világ, hogy lendületet kap a magyar könyvek külföldi forgalma. A ki­adói szakma joggal fogalmaz tehát úgy, hogy „a Nobel-díj- nak aprópénzre váltható haszna is van”. Túl azon az erköl­csi diadalon, amit Kertész Imrének köszönhetően a magyar kultúra aratott. Régen vártunk erre a megérdemelt elismerésre. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0&-90-330304 GAÁL CSABA Féligazságok Szakmai vita helyett egyre inkább sekélyes politikai csatáro­zássá alakul át a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájá­ról folytatott szóváltás. A hozzászólók többnyire csak egyéni érdekeiknek megfelelő féligazságokat hajtogatnak, ami meg­nehezíti az értelmes párbeszédet. Az gyáriparos-szövetség elnökének legutóbbi indulatos kiró- i hanása a jegybankelnök ellen - amelyet saját bevallása sze­rint nem politikusként, hanem gazdasági szakemberként tett - valóban az erős forinttól szenvedő exportőrök jogos segély­kiáltásának tűnhet fel, ha nem tennénk rögtön hozzá, hogy a nemzeti fizetőeszköz drámai erősödése nem most, hanem jó egy éve történt, s az idén a szerinte padlóra került gyáripar tízszázalékos reálbéremelést hajtott végre. A Fidesz ügyvezető elnöke joggal mondja, hogy Széles Gábor rossz ajtón kopogtat, hiszen az alacsonyabb kamatok előfel­tétele valóban az államháztartási deficit csökkentése lenne, de épp a Fidesz politikusai azok, akik az uniós felkészülés miatt nagyobb költekezést és magasabb hiányt javasolnak. Egyszer gyors bérfelzárkózást akarnak, máskor a kormány túlzott költekezését bírálják. Nem kevésbé kétarcú a jelenlegi pénzügyi vezetés sem: mi­közben feladatához híven jövőre igyekszik jelentősen csök­kenteni az államháztartási hiányt, az ideit hagyja elszaladni, ráadásul igencsak kreatívan értelmezi a nyáron a jegybank­kal közösen elfogadott inflációs célokat. Végül a Magyar Nemzeti Bank elnöke teljes joggal mondhat­ja, hogy csak a nyári megállapodás betartásán munkálkodik, nehéz azonban elvonatkoztatni a választások előtt tanúsított, a jelenlegitől eltérő magatartásától. Jó lenne tehát valóban szakmai szintre szorítani a vitákat, tel­jesíteni a megkötött megállapodásokat, és tiszteletben tartani a törvényes jogköröket. EGYETÉRTEK: 0«(W30422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90030423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-43Oas telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Ciprusi béketerv Nicosia Módosított béketervet terjesz­tett elő az ENSZ Ciprus kon­föderációs újraegyesítésére. Az 1974 óta megosztott szigetor­szág uniós csatlakozási esélyeit nagy mértékben javítaná, ha sike­rülne megvalósítani a világszerve­zet elképzeléseit. Kofi Annan nemrég körvonalazott konföderá­ciós béketervét az érintett közös­ségek észrevételeinek figyelembe­vételével a napokban a módosítot­ták. Az ENSZ főtitkára felkérte a ciprusi görögök és törökök veze­tőit: álljanak készen az új javaslat koppenhágai megvitatására. A 2004-es csatlakozásra esé­lyes tíz tagjelölt leggazdagabbjá- nak számító, de megosztott or­szág vezetői már jó ideje tárgyal­nak az ENSZ égisze alatt, hogy Ciprus újraegyesített országként csatlakozhasson az Unióhoz. Az EU álláspontja az, hogy a béke­megállapodás hiányában az or­szágnak csak a nemzetközileg el­ismert görög államalakulatát haj­landó felvenni. Törökország ko­rábban azzal fenyegetőzött, hogy ez esetben annektálná a török részt, a csak az általa elismert Észak-ciprusi Török Köztársasá­got. Az új ankarai kormány némi­leg rugalmasabb álláspontot kép­visel, s Törökország ahhoz köti a ciprusi rendezés ügyét, hogy a koppenhágai EU-csúcs konkrét időpontot tűzzön ki az Ankarával való csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A novemberi ENSZ-javaslat szerint a török közösség Ciprus területének 28,5 százalékán őriz­né meg fennhatóságát. A rende­zés keretében 85 ezer görög me­nekült térhetne vissza otthonába, miközben 42 ezer török, illetve' ciprusi török kényszerülne köl­tözésre. ■ f 1 A Az EU-bővítéssel kapcsolatos legkényesebb pénzügyi kérdé­sekről csak a legmagasabb szinten, a csütörtök-pénteki kop­penhágai csúcson születhet megállapodás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom