Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-11 / 288. szám

..SZERDA HAZAI TÜKÖR 3. OLDAL Az ország 40 százaléka Budapest A legfrissebb felmérések sze­rint nőtt az idegenellenesség Magyarországon. A tegnap, éppen az emberi jogok világ­napján közzétett jelentés sze­rint a megkérdezettek 40 szá­zaléka nem látja szívesen ha­zánkban a külföldieket. Az idegenellenesség mértékét vizsgáló kutatás szerint a lakos­ság 6 százaléka tekinthető ide­genbarátnak, a többség, azaz 54 százalék mérlegelné, íönek, mi­lyen okból adna menedéket. A megkérdezettek 40 százaléka pe­dig nem jó szemmel nézi a me­nedékkérőket. A kutatási ered­ményeket közzétevő Sík Endre szociológus a korábbi felméré­sekkel összhangban úgy látja, leginkább az alacsony iskolá- zottságúak mondják azt, hogy senkit nem látnak szívesen Ma­gyarországon. Mellettük az öre­gek, a falun élők, a nők és a mun­kanélküliek a kevésbé tolerán­sak. Á kutatás úgy találta, nőtt az antiszemitizmus, és a legkevésbé elfogadott idegenek az arabok. A lakosság a határon túli ma­gyaroknak, a kínaiaknak és a volt iszovjet tagállamokból érkezők­nek mérlegelés nélkül adna me­Az összes, menedékjogért folyamodó külföldi állampolgár kevesebb mint 20 százalékának korlátozzák személyes szabadságát - reagált a Belügyminisz­térium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának főigazgatója ama a nyílt le­vélre, amelyben a Magyar Helsinki Bi­zottság a fogvatártott külföldiek helyze­tére hívta fel a figyelmet. Az Országgyű­lés elnökének és a belügyminiszternek eljuttatott levelet több mint száz közéle­ti személyiség írta alá, akik sérelmezik: a menedékeseket pusztán azért veszik őrizetbe, mert illegálisan érkeztek az or­szágba, holott túlnyomó többségük nem bűnöző. Végh Zsuzsanna, a bel­ügyi tárca illetékese és Dúzs József, a Határőrség Országos Parancsnoksá­gának főosztályvezetője közösen tartott sajtótájékoztatójukon elmondták: a ha­tárőrség és az ügyészség folyamatosan ellenőrzi a fogdákat, az ENSZ Mene­kültügyi Főbiztossága által felvetett hiá­nyosságokat pedig rendezték. nedékjogot. Az uniós csatlako­zás okozta migráció kapcsán fel­tett kérdésekre a válaszadók 54 százaléka véli úgy, hogy az uniós országokból érkező bevándorlók nem tesznek jót Magyarország­nak, 44 százalékuk pedig nem tartja kedvezőnek a magyar ál­lampolgárok letelepedését Euró­pában. HORVÁTH Kettős félmegoldás Budapest A Magyar Katolikus Püspöki Kon­ferencia (MKPK) szerint a kor­mány Mádl Ferenc köztársasági elnök javaslatát terjeszti a parla- i ment elé, vagyis a katolikus és a református egyház - a többi egy­háztól eltérően - a népszámlálási adatok arányában kapja meg a hitéleti támogatás állami kiegé­szítését. Veres András püspök, az MKPK titkára az államfővel, Medgyessy Péter miniszterelnök­kel és a történelmi egyházak ve­zetőivel folytatott előző napi megbeszélése kapcsán azt mond­ta: Mádl Ferenc hétfőn azt java­solta: a katolikus és a református egyház a népszámlálási adatok, a többi vallási közösség pedig a másik megoldás szerint, azaz a személyi jövedelemadó 1 száza­lékáról rendelkezők arányában részesüljön az állami kiegészítés­ben. „Mi ezt csak így tudjuk értel­mezni, mert erről kaptunk értesí­tést” - közölte a püspök, aki sze­rint az államfő javaslatát az egy- ház elfogadhatónak tartja. mti Kiút a mélyből REKORDIDŐS HÍD SÖRÖSHORDÓVAL. A szekszárdi Duna-híd már átível a két part között a folyón. A hídépítések történetében rekordidő alatt jutottak el a jelenlegi készültségi fokig - jelentette ki Balázsy Katalin, a hídépítést végző konzorcium egyik tagja, a Ganz Acélszerkezet Rt. vállalkozási igazgatója. Teg­nap a hidászhagyományoknak megfelelően átgurították a söröshordót a hídon. Mintegy kétszázötven meghívott volt jelen, azok, akik munkájukkal hozzájárultak a mű mostani állapotában történő elkészülté- hez. A hídépítők egyébként hamarosan leállnak, a munka január 6-áh kezdődik újra. fotó. gottvald károly Szűkül az átvilágítandók köre Szűkül az átvilágítandók köre - többek között erről is döntött az Országgyűlés. A Ház elfogadta a helyi önkormányzatok cím­zett és céltámogatási rendszeréről szóló törvény módosítását. Budapest Sikerült elérni, hogy a külföldiek magyarországi földvásárlásának korlátozása a csatlakozás után hét év helyett tíz évig tartson, va­lamint azt, hogy a mezőgazdasági támogatások saját költségvetés­ből 20 százalékkal kiegészíthe- tőek legyenek - mondta Kovács László külügyminiszter az Or­szággyűlésben, amikor beszá­molt Magyarország európai uniós csatlakozásának helyzetéről. Sze­rinte elhárult annak a veszélye is, hogy a vállalatok kivonuljanak Magyarországról. A Ház döntött a közéleti sze­repet betöltő személyek állam­biztonsági múltjának nyilvá­nosságra hozataláról szóló tör­vényjavaslathoz beterjesztett képviselői indítványokról. Az Országgyűlés elfogadta azt a szocialista indítványt, hogy szűköljön az átvilágítandók kö­re. Eszerint kikerülnek az or­szágos munkavállalói érdek- képviseletek vezetői, a Magyar- országon bejegyzett egyházak országos és területi vezetői, a Az Országgyűlés nem tűzte napi­rendjére az afganisztáni magyar misszió jelenlétével kapcsolatos előterjesztést. Időközben megér­kezett az a hivatalos amerikai ké­rés, amelyben egy esetleges iraki akció esetén a taszári bázison kapnának nyelvi (tolmácsolás, for­dítás) kiképzést a kisegítő felada­tokat ellátó személyek. Donald Rumsfeld amerikai védelmi mi­niszter kérését Nancy Goodman Brinker amerikai nagykövet adta át Juhász Ferencnek. A honvé­delmi miniszter a parlament elé terjeszti a kérést, és a testület jóváhagyását fogja kérni. média és a sajtó közvélemény­formáló vezetői. A képviselők által elfogadott foglakoztatási törvény módosítá­sa bevezeti az álláskeresést ösz­tönző juttatás intézményét: azok a munkanélküliek vehetik igény­be, akik a járadékellátásból kike­rülve vállalják a rendszeres állás- keresést, az együttműködést. A Ház elfogadta a helyi önkor­mányzatok címzett és céltámoga­Kovács László Koppenhága előtt FOTÓ: EUROPRESS/KALLUS GYÖRGY tási rendszeréről szóló törvény módosítását. Ez lehetővé teszi, hogy a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az önkormány­zatok központi támogatással megvalósuló beruházásai ne ve­szítsék el a felhasználási jogosult­ságot. A javaslat szerint a belügy­miniszter indokolt esetben a tör­vényben jelzett határidőt meg­hosszabbíthatja. mmom A Vivendi Telecom Hungary Rt. indirekt értékesítési igazgatósága üzleti kommuniká­ciós termékei értékesítésére viszonteladó partnereket keres. IKM Telekommunikációban való jártasság feltétel, értékesítési gyakorlat előnyt jelent. Vállalkozások és egyéni vállalkozók jelentke­zését várjuk az alábbi elérhetőségeken: Kárász Mónika ' > Vivendi Telecom Hungary Összeköt tpinfeet Felzárkóztatásban segít az EU A szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségének megteremté­se érdekében összesen 2,4 milliárd forintos keretösszeggel hir­det pályázatot az oktatási tárca és az Európai Unió Bizottsága. Budapest Az Európai Unió Bizottsága ma­gyarországi delegációjának vezetője Budapesten ismertette a programmal támogatni kívánt célokat: egyebek mellett 960 millió forinttal segítik roma kö­zösségi házak és információs központok létesítését. A delegá­cióvezető a támogatások be­jelentésekor hangsúlyozta: Ma­gyarországon is egyre többen felismerik azt, hogy ami a roma kisebbség érdekét szolgálja, az az ország érdeke is. Iskolai integrációt segítő pe­dagógiai programok fejlesztésé­re 605 millió forintot fordítanak. A programhoz mediátorképző (közvetítő) is kapcsolódik, en­nek keretében mintegy 40 köz­vetítőt tanítanak be. Kiemelt célkitűzés, hogy a roma gyere­keket magasabb iskolai végzett­séghez segítsék. A közoktatás­ban meglehetősen sürgető, ám eddig részben megoldatlan fel­Januártól elkezdi működését az Orszá­gos Integrációs Központ és Hálózat, és a legelmaradottabb 53 kistérségben koordinátorok tevékenykednek majd - jelentette be Mohácsi Viktória. A roma és hátrányos helyzetű gyermekek integ­rációjáért felelős miniszteri biztos beje­lentette: jövő évtől bevezetik az integrá­ciós normatívát is, amely szintén az elkü­lönített diákok felzárkózását segíti majd. adat a hátrányos helyzetű, köz­tük a nagy arányban jelen lévő roma gyermekek oktatása, ké­pességeik kibontakoztatása. Kö­zülük sokuknak nincs meg az esélye arra, hogy többségi isko­lában sikeresen folytassa tanul­mányait. Amennyiben elterjed az egyéni képességeket figye­lembevevő oktatás, a gyerekek a többségi iskolákban is sikeresen haladhatnak. Ezért a pályázati kiírás a differenciált oktatást szorgalmazza. A program 240 millió forintot biztosít romoló- giai tanulmányok és képzések bevezetésére a felsőoktatásban, valamint olyanok számára, akik napi munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a ro­mákkal. A pályázati csomagok 2002. december 3. hetétől a www.cfcu.hu és a www.phare- office.hu honlapokon olvasha­tók, illetve letölthetők. STEINER-HORVÁTH INGYENEBÉD A kormány 2003. szeptember 1-jétől rászorultsági alapon ingyenessé teszi az ét­keztetést az önkormányzati fenntartású óvodákban. így a közel félmillió rászoruló gyermek több mint egyharmada ingyen étkezhet majd. Több mint 160 ezer rászoru­ló gyermek juthat jövőre indokolt esetben ingyenes étkeztetéshez az önkormányza­ti működtetésű óvodákban. Teleki László romapolitikai államtitkár szerint az intézke­dés lényege az, hogy az olcsóbb étkeztetés miatt több szegény család gyermeke járhat óvodába. Á kiegészítő hozzájárulás azok után a tanulók után igényelhető, akik­nek a fenntartó intézmény étkeztetést biztosít: mértéke 15 600 forint gyermeken­ként. Ennek az összegnek a kétszerese jár a fogyatékos gyermekeknek, illetve azoknak, akik három- vagy többgyermekes családban élnek, vagy szüleik kiegészí­tő családi pótlékban részesülnek. Az igénybevétel akkor válik jogszerűvé, ha annak költségei önkormányzati szinten elérik a havi 6000 forintot. Teleki kiemelte, hogy az oktatási esélyegyenlőség megteremtését már az óvodában el kell kezdeni. Az okta­tási tárca elképzelése szerint az óvodákkal kezdődik az ingyenes étkeztetés rend­szerének kialakítása, amelyet felmenő szisztémában kívánnak bővíteni: minden év­ben négy iskolai évfolyamot vonnak be abba. Hírek HELYETTESVÁLTÁS. Kovács Ferenc, az eddigi gazdaságfej­lesztési és pénzügyi helyettes államtitkár tölti be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedési helyettes államtit­kári posztját. Ruppert László a Közlekedéstudományi Intézet Rt.-nél folytatja szakmai pálya­futását. MTI MARADNAK. A Fidesz-frakció kisgazdatagozata nem kíván ki­lépni a képviselőcsoportból, és a közös Fidesz-kisgazda prog­ram érdekében dolgozik to­vább. Túri-Kovács Béla, a Kis­gazda Polgári Egyesület (KPE) elnöke azt mondta: a tizenegy tag nem kívánja elhagyni a Fidesz-frakciót; „mi annak a Fidesz-frakciónak vagyunk a része, amellyel bekerültünk az Országgyűlésbe”, mti MÁR JÖVŐRE. Örömmel fogadja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) azt a javaslatot, amely szerint az élet elveszté­séért járó kárpótlás összege négyszázezer forint lenne, és a kifizetés már 2003-ban megtör­ténne. Bárándy Péter igazság­ügy-miniszter közölte, hogy a törvénymódosításhoz szüksé­ges kormánydöntés már meg­született. MTI EGYFORINTOS DÍJ. Az em béri jogok nemzetközi napja alkalmából az írott sajtóból a Magyar Narancsban megjelent írásai kapcsán Virág Tamás, a szerkesztőségek közül az Élet és Irodalom, és a Mérleg folyó­irat kapta a Másság Alapítvány idei Tolerancia Díját. A mozgó­kép kategóriában Révész Jánost és Szirmai Norbertét jutalmazta a zsűri, rádiós kategóriában Orosz József, a Klubrádió mun­katársa vehette át a díjat, mti DROGSZÁZALÉK. Egy debre­ceni felmérés szerint az egyete­misták 16 százaléka már kipró­bálta a drogot, a fiatal felnőttek körében pedig a kábítószerrel visszaélők száma az utóbbi években több mint 10 százalék­kal növekedett, mti DEMONSTRÁCIÓ. A Dunaferr társaságcsoporttal kapcsolatos kormánydöntések befolyásolá­sa, az állami szerepvállalás meghatározott mértékű fenn­tartása érdekében demonstrá­ciót tartanak a Dunaferr mun­kavállalói december 12-én, csütörtökön az ÁPV Rt. szék­háza előtt. A demonstráción felolvassák a dolgozók petíció­ját, és az ÁPV Rt. igazgatósága elnökének pedig átnyújtanak egy 15 ezer aláírást tartalmazó csomagot, mti PARLAMENTI KORCSOLYA. A budapesti Szín-Lap Bt. lett a Kossuth téri jégpálya kivitele­zője. A „Békés karácsonyt, Európa - Jégpálya az Ország­ház előtt” tárgyú közbeszerzési eljárásra 24 cég kapott meghí­vást, a Szerencsejáték Rt. vál­lalta, hogy a jégpálya felállítá­sának költségeit fizeti. Az 1800 négyzetméternyi jégpálya az Országház előtt december 22- től január 2-ig, reggel 10-től este 10-ig lesz látogatható ingyenesen, mti MŰPÉNZ. Növelni szeretné közgyűjteményeknek szóló, műtárgyvásárlást támogató ke­retét jövő évi költségvetésében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, amely az idén összesen 60 millió forintot oszthatott ki e célra. Az állami elővásárlási keretként az idén 15 millió forintot használhatott fel a minisztérium, műtárgy­vásárlási keretként 45 millió forint odaítéléséről dönthetett. Ebben az évben négyszeres, 183 millió forintnyi igény érke­zett. MTI 4 I > Budapest A lassan népbetegséggé váló depresszióról az Országos Alap- ellátási Intézet igazgatója Balogh Sándor azt mondta: a háziorvos­nak segítenie kell az embereket, hogy válhatnak ellenállóbbá. Arató Mihály pszichiáter szerint a depresszió jelei a kedvetlenség, alvászavar, fizikai fáradtság, fi­gyelemhiány, tétovaság, valamint öngyilkossági gondolatok. 1983- ban Magyarországon 100 ezer lakosra évente 48 öngyilkosság jutott, tavaly már 34-35. mti

Next

/
Oldalképek
Tartalom