Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-07 / 259. szám

6. OLDAL MEGYEI TŰKOR 2002. November 7., csütörtök Szépen, jól, Goethe nyelvén A betörés-sorozat felborította a város nyugalmát Bűnmegelőzési stratégiát dolgozott ki a kapitányság Első helyezett és különdíjas szekszárdi diákok A készülődés pillanatai SZEKSZÁRD „Szabatos a kiejtés akkor, ha a szónak egyetlen betűje el nem vész, hanem mindegyik a maga valóságos értéke sze­rint hangzik.” Ez a Goethe idézet volt a mottója a német nyelvű regionális szépkiejtési és prózaíró versenynek, melynek a szekszárdi Szent István Ház adott otthont. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által rende­zett megmérettetésen több mint száz általá­nos, illetve középisko­lás diák vett részt, s a végső összesítést tekint- p ve átütő szekszárdi si­ker született. Az alsó ta­gozatosok kategóriájá­ban, a 3-4. osztályosok mezőnyé­ben Kiing Fanni (Dienes Valéria Ált. Isk., Szekszárd) lett az első, a különdíjat az ugyancsak szek­szárdi Babits Mihály Általános Is­Szabó György FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY kola tanulója, Szabó György ve­hette át. Az 5-6. osztályosok kö­zül Helfenbein Dávid (Katolikus Általános Iskola, Szekszárd) áll­hatott fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára, különdíjban a Dienes Valéria Általános Iskola kisdiákja, Bállá Bianka részesült. A 7-8. osztályosok mezőnyében a Babits Mihály Általános Iskola versenyzője, Szabó Tímea dia­dalmaskodott, különdíjas a Dienes Valéria Általános Iskola tanulója, Lenkei Anita lett. A középiskola 1-2. osztályosainak verse­nyéből a szekszárdi Garay János Gimnázi­um diákja, Balogh Ni­kolett került ki győzte­sen, a különdíjat iskola- ____ társa, Antal Zsófia vi­hette el. A 3-4. osztályo­soknál a szekszárdi Hunyadi Má­tyás Szakközépiskola tanulója, Gáspár Viktória vitte el a pálmát, míg a Garay gimnazista Palkó Zsófia különdíjban részestiltszERi A t ávoktatás jövőjéről A Pécsi Tudományegyetem Regi­onális Távoktatási Központjának szervezésében Pécsett konferen­ciát tartottak a PTE központi épü­letében. Gáspár János, a PTE RTK igazgatója elmondta, a kon­ferencia célja, hogy megvizsgál­ják: hogyan lehet a szélessávú internet segítségével minél job­ban és hatékonyabban elfogad­tatni a virtuális oktatási formá­kat. A neves vendégek előadása­in az úgynevezett „E-módszer- tanról”, vagyis az internet alapú távoktatással kapcsolatos peda­gógiai, oktatásfejlesztési, mód­szertani kérdésekről esett szó. A szakember szerint hamarosan az interneten nagy sikerrel futó előadásokat követhetünk, ahol a számítógép előtt ülő hallgató azon­nal kérdéseket intézhet az oktató­hoz, így tehát valódi párbeszéd ala­kulhat ki tanár és diák között. A PTE egyes karain már komoly elő­készületeket tettek arra, hogy ki­használják az internetes távoktatás széles lehetőségeit, m. andrás csaba \ TOLNA MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT ■* AFSZ > 7HH) SzcíszÁrd, Szent kíván tér 11-13 7J-5Ü5-600 ~4-31l-~~3 Internéi: n-x-w.ioína mfr-immt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Tolna Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítésé­ről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A. § (2) bekezdés a.) pontjában és a munkaerő­piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújt­ható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 3. §-a és a 21. § (1) bekezdés a.) pontja alapján pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A pályázati kiírás célia olyan munkaerő-piaci szolgáltatások tá­mogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási- információk nyújtásával a munkaerőpiacon hátrá­nyos helyzetben lévő rétegek számára Tolna megyében. A pályázaton való részvétel feltételeit, az elnyerhető támogatás forrását és mértékét, a pályázat tartalmára vonatkozó feltételedet, az elbírálás módját és határidejét tartalmazó részletes pályázati dokumentációt a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Képzési és Foglalkoztatási Eszközök Osztályán (7100 Szekszárd, Szent Ist­ván tér 11-13., 3. em. 302. szoba) lehet térítésmentesen átvenni. A pályázatot a Tolna Megyei Munkaügyi Központ által kiadott pá­lyázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell ugyanitt 2002. november 20. napjáig benyújtani. Az emlékezetes lakásbetörés-sorozat, amely a dunaszentgyör- gyi Csók gyűjtemény ellopásával zárult megzavarta a város és a környék nyugalmát. A lakosság igen nagy érdeklődéssel rea­gált, szóbeszédek születtek. Az események rámutattak arra, hogy Paks sem mentesülhet a bűnözés hatásaitól. Paks A tizenhét lakásbetörés 2000. ok­tóbere és 2001. február között a magyar viszonyokat tekintve saj­nos nem különlegesség, de Paks addig megszokott nyugalmát ala­posan felkavarta - mondta Köllő Imre alezredes, a város rendőrka­pitánya. A sorozatra a dunaszent­Utazó bűnözők györgyi műkincslopás tette fel a koronát. Az elkövetők már hosz- szú ideje látókörünkben voltak, tudtuk, hogy egy fővárosi csoport­ról, utazó bűnözőkről van szó, ám nem álltak rendelkezésre bizonyí­tékok. Végül ezek is meglettek, a tettesek megkapták büntetésüket. Ezzel azonban nem zárhattuk le az ügyet, hiszen kiderült, hogy 2000. 2001. 2002. történő Az utazó bűnözők legfrissebb módszere, hogy különféle szol­gáltató cégek - MATÁV, DDGáz, DÉDÁSZ - vagy az önkor­mányzat megbízottjainak kiadva magukat csöngetnek be laká­sokba, elsősorban idős emberekhez, számítva azok segítő- készségére, jóindulatára. Az előtérben bizalmat keltő megje­lenésű, jó beszédkészségü ember áll, miközben ő leköti a sértett figyelmét, a többiek ellopják az értékeket, készpénzt, ékszereket. Nagy biztonsággal, percek alatt találják meg eze­ket a szekrényekben, fiókokban. egy nyugodt kisváros és környéke sem mente­sülhet a bűnözés hatá­sai alól. Az idén év ele­jére elkészült a bűn- megelőzési stratégiánk, amelynek legfontosabb eleme a lakossággal együttműködés. Folyamatosan megkeressük a különféle korosz­tályokat, a potenciális sértetteket, az idős embereket, a civil szerve­zeteket. Elmondjuk a bűnözök jel­lemző magatartását, kérjük az emberek segítségét. Meglepően jó hatása volt ezeknek a tájékozta­tóknak. Folyamatosan érkeznek a telefonok, a legkisebb gyanús je­lekre is reagálnak az emberek. A nagy lakásbetörés sorozat után volt még egy próbálkozás - mondta Köllő Imre - az idén szep­temberben, két eset után azonban ennek véget tudtunk vetni. A bűn- cselekmények száma a város és a kapitányság területén is csökkenő tendenciát mutat. Helyi bűnözés létezik ugyan, de ennek száma és súlya csekély az országos átlag­A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A PAKSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN. (január 1. és szemtember 30. között) Együvé tartozó szekértáborok Tolnai tájakon áttündöklő irodalom Frissen megjelent könyvvel és szerzőjével találkozattak Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárban az érdeklő­dők. Az író, Gacsályi József ott elhangzott gondolatai szemé­lyes élményekkel gazdagították a jelenlévőket. Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár­ban író-olvasó találkozón ismer­kedhettek meg az érdeklődők Gacsályi József Meditáció és be­szélgetés című, nemrégiben megje­lent könyvével és magával a szer­zővel. A szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár kiadásában köz­zétett kötetben Gacsályi József fo­lyóiratokban, napilapokban publi­kált írásaival találkozhat az olvasó. Mint az író a bonyhádi rendezvé­nyen mondta: ezt a könyvet azok­nak köszönheti, akik nemcsak a tolnai tájakon meghatározói az iro­dalomnak, akikkel könyvtárosként találkozhatott, s akiknek az elmúlt évtizedek során más-más bélyeget ragasztottak homlokukra. Az Elő­szó és a Végszó kö­zött három nagy részre tagolt írás­műben Mindenki örökségeként adja közre Illyés Gyula lányával Máriával és Lázár Ervinnel készült interjúit, Csengey Dénes- ről szóló visszaemlékezését, Perczel Mór Az aranykor Tolna megyében, Móser Zoltán Babibn- ban ez nem így volt, Kis Pál István Bakkhosz szekszárdi kertjéből, a Szekszárdi borok könyve - 2000 és H. Németh István Domboldabn cí­mű könyvekről írott gondolatait. A második fejezetet két nagy kortárs irodalmárnak, Baka Istvánnak és Mészöly Miklósnak szenteli. Az ide sorolt írások egyértelműen jel­zik a szerző és a megszólaltatott költő, író lelki és gondolkodásbeli hasonlóságát, személyes kötődé­sét. A címre utaló interjú is itt jelenik meg. A harmadik rész látszólag különbözik elődei­től. A Pad című szekszárdi lap­ról és annak szerzőiről, dr. Töttős Gáborról, Máté Gyulá­ról szól ez a fejezet, akik az új hullámot képviselik. Itt talál­kozhatunk először a szerző ironikus hangvételével, amely meglepetésként éri az olvasót. Gacsályi Józsefnek a bonyhá­di találkozón megfogalmazott és a könyv végszavában leírt gondo­latai összecsengenek. Arra a kér­désre adnak választ, hogy miért kerültek egy kötetbe a látszólag teljesen különböző értékrendet képviselő írók, költők. Mint mondta, írta, azért tette, hogy lássék: akiket a szekértáborok megosztottak, együvé tartoznak. Az egészségért, a drog ellen Tanártréninget, diákok számára személyiségfejlesztő és önis­mereti képzéseket szerveznek a Gyermek, Ifjúsági és Sport­minisztérium, valamint az Oktatási Minisztérium támogatá­sával az I. István Szakképző Iskolában. Paks-Biritó Közel félmillió forintot nyert a bir- itói I. István Szakképző Iskola a két minisztérium múlt tanév vé­gén meghirdetett közös pályáza­tán, mely a középfokú intézmé­Új alpolgármester Simontornyán nyékén belül folytatott egészség- fejlesztést és drogmegelőzést szolgálja. Az iskolában a szekszár­di Egészségért Alapítvány szak­mai segítségével több tréninget és képzést, valamint sportnapot szer­veznek a pályázati összegből. . A hét elején kezdődött a tanártré­ning. Az intézmény 1998-ban csatlakozott a Pakson zajló Egész­ségesebb Iskolákért programhoz. A pályázati támogatásnak köszön­hetően a már meglévő foglalkozá­sokon túl az egészséges életmód mellett szóló programokat szer­veznek. Az első ilyen találkozót hétfőn tartják, amikor Zsibrikről drogfüggőségből kigyógyult em- bereket látnak vendégül. __vt 14 21 1252 1000 hoz képest. A mintegy huszon­egyezer fős lakosság számához képest az általunk ismert helyi bűnözők mindössze legfeljebb tí­zen vannak, rájuk az alkalmi lopá­sok jellemzőek. A térfigyelő ka­merarendszer kiépítése is megtet­te hatását, távol tartja az utazó bű­nözőket. Külön ki kell emelni - hangsúlyozta a rendőrkapitány -, hogy az elmúlt évben nem történ­tek súlyos bűncselekmények terü­letünkön, nem volt emberölés, pénzintézetek elleni támadás. A városi nagyrendezvények is nyu­godtan telnek, nincs például a má­sutt jellemző zsebtolvajlás. Az idén először nem történek gépko­csi feltörések a Halottak napján a temetők parkolóiban, nem utolsó­sorban a fokozott rendőri jelenlét­nek köszönhetően. RÁKOSI Gusztáv Konferencia a szociális ellátásról Dombóvár Az Egyesített Szociális Intézmény a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen ünnepséget és konferenciát rendez a Szociális Munka Napja alkalmából péntek délelőtt kilenc órától a művelődé­si házban, ahol a Dél-Dunántúlról érkező szakemberek többek kö­zött az idősellátás új lehetőségei­ről, a civil szervezetek feladatvál­lalásairól és az átmeneti gondozás gyakorlati működéséről hallgat­hatnak meg előadásokat. Gondoskodnak az erdő vadjairól A Duna-Dráva Nemzeti Park bédai őrei ezen a héten gondoskodnak az illetékességi területükön telelő madarak éleméről. Javítás alatt áll a 16, ember nagyságú etető, amelyben az énekesmadaraknak helyeznek el napraforgómagot. Fo­lyamatos az úgynevezett egérvá­rak építése is, amely a rágcsálók­nak menedéket, így a baglyoknak élelmet biztosít a fagy beállta után. Közmeghallgatás: november 25-én _________Szekszárd__________ Nov ember 25-én, hétfőn 16 órára tűzte ki az új szekszárdi közgyűlés az idei közmeghallgatást. Mivel té­mát a testület határozott meg, a vá­ros polgárai bármely közérdeklő­désre számot témát felvethetnek, illetve kérdéseikre választ kérhet­nek. A közmeghallgatás a városhá­za konferenciatermében lesz. ■ SlMONTORNYA Körtés Istvánt választotta alpol­gármesternek alakuló ülésén a simontornyai képviselő-testület. A tizenegy képviselőből kilen­cen szavaztak az új az alpolgár­mesterre, aki korábban a pénz­ügyi bizottság elnökeként tevé­kenykedett. Módosították az ön- kormányzat szervezeti szabály­zatát. Eszerint az eddigi öt he­lyett négy bizottság működik majd: Várni László vezetésével a pénzügyi-gazdasági, Cserháti Péter vezetésével az ügyrendi, valamint az egészségügyi-szoci­ális, illetve az oktatási és kultu­rális, amelyeknek Csősz László, illetve Tótímé Unghy Ilona lett az elnöke. Az idegenforgalmi bi­zottság feladatait a pénzügyi bi­zottság veszi át. Amadeus hangszerbolt a megyeszékhelyen Minden egy helyen, amivel zenélni lehet Mozart óta az Amadeus ke­resztnév nagyon jól cseng a zenerajongók táborában. S akik a hangszereket kedvelik, szintén nem csalódnak az Amadeusban. Mármint abban a hangszerbolt hálózatban, melynek legújabb láncszeme Szekszárdim várja a vásárló­kat. Akik eddig Kaposvárra, vagy Pécsre jártak minőségi hangsze­reket beszerezni, egészen biztos, hogy kapcsolatba kerültek az Amadeus márkanévvel. Ám a hét eleje óta, Baranya és Somogy után a régió harmadik megyéjé­nek székhelyén is feltűnt egy üz­let homlokzatán ez a felirat, még­hozzá a Kossuth Lajos utca 8. szám alatt (telefon: 74/411-600).- A kínálat gyakorlatilag a hangszerek teljes válasz­tékát felöleli - adott tájékoz­tatást Nánási László, az Amadeus hangszerbol­tok vezetője.- Amit eset­leg mégsem találna meg a kedves vevő, azt pedig megrendelés után, rövid határidővel beszerezzük. Hasz­nált hangszerek árusításával is foglalkozunk, emellett kották, ze­nei tárgyú könyvek, kiadványok is megtalálhatók az üzlet polcain. Az érdeklődőket - akik hétköz­nap 9 órától 17.30 óráig, szomba­Márkás hangszerek az Amadeusban ton 9 órától 12 óráig kereshetik fel a boltot - a széles áruskála mellett udvarias, korrekt kiszolgálás is fogadja. Ez az Amadeus hang­szerboltban már egyáltalán nem a jövő, hanem a jelen zenéje. ______________________l«w»l e

Next

/
Oldalképek
Tartalom