Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-26 / 250. szám

10. OLDAL HÉTVÉGI MAGAZIN 2002. Október 26., szombat A prózaíró Illyés Gyula Folytatódott a konferencia a főiskolán Folyatódott tegnap a PTE Ily- lyés Gyula Főiskolai karán a névadó munkásságát elemző konferencia. A résztvevők délelőtt megkoszo­rúzták az író szobrát a főiskola előtt, majd délután Rácegres- pusztára és Ozorára látogattak. Monostori Imre Illyés Gyula patri­otizmusáról, Vasy Géza a műfajte- remtőről, Töttős Gábor Valóság és képzelet Illyés műveiben címmel, N. Horvát Béla Esszé és vallomás címmel tartott előadást. Tarján Tamás irodalomtörté­nészt arról kérdeztük, miben fogal­mazható meg az életmű aktualitá­sa. Mint válaszában elmondta, Ily- lyés mindig aktuális, egy ilyen nagyszabású életmű, ami csak 19- 20 évvel ezelőtt fejezte be önmagát még sok újdonsággal szolgál. A Kedves, jó Kádár elvtárs című levél­gyűjtemény például eddig nem is­mert leveleket is tartalmaz. Egy kö­zelmúltban távozott személyiség­hez még szub­jektiven viszo­nyulnak a kor­társak. Vannak még tisztázásra váró problé­mák, amelyeket a szemérem, a család, barátok, ismerősök nem egészen engednek még kibontani. Aktuális az életmű lokális összefüggésben is, amiről éppen itt Szekszárdon, Tolna me­gyében esik szó, abban a környe­zetben, ahonnan ered és ahova visszatért. Az irodalomtörténész az aktualitás újabb szempontjaként vetette fel, hogy a kordivat, a poszt- modemitás húsz esztendeje kevés­sé kedvezett az életmű úgynevezett klasszikus-modem tartalmainak.- Nagyon érdekes volt számom­ra, hogy N. Horváth Béla főigazgató, és Kocsis Imre Antal polgármester a megye és a város bizonyosfajta lelki­furdalásáról beszélt a megnyitón. Ha ezt el is túlozzák, lehetnek konk­rét és komoly okai, amelyeket elemzé­sekkel, műolvasás­sal lehet feloldani. A mai fiatalok kevésbé fogékonyak azokra a kérdésekre, amelye­ket Illyés feldolgo­zott, tehát ezeket egy új interpretációs módon kell bemu­tatni nekik. Az élet­műnek vannak olyan darabjai, ame­lyekről szinte senki sem tud. Az én elő­adásomban a Csak az igazat című drá­ma szerepel, amely el van rejtve a drámakötetben, de színtiszta próza. Mint drámát nem olvassák, a prózai életműbe meg nincs beiktatva. A géniuszokat mindig meg kell köszönteni, írta Acél Géza egy versében, amikor Juhász Ferenc hatvanéves lett. A géniuszok rá­szolgáltak arra, hogy az utókor a Irodalomtörténeti társaság Tisztújító közgyűlést tartott tegnap Szek­szárdon a Magyar Irodalomtörténeti Tár­saság. Díszelnök maradt Bori Imre, az új­vidéki egyetem professzora, elnök Ko­vács Sándor Iván, az ELTE egyetemi taná­ra. Elnökhelyettesek: Kerényi Ferenc, az akadémia Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa, Imre László egyetemi tanár Debrecenből, Ftohonyi Zoltán, a pécsi egyetemről. Főtitkár maradt Praznovszky Mihály. A 35 tagú vezetőséget is újraválasztották. Kiosztották az idei Toldy Ferenc díjakat. Botka Ferenc irodalomtörténész Déry Ti­bor életművének kutatásáért, Kissné dr. Kovács Adrienne tudós tanári tevékeny­ségéért, dr. Kovács Anna, a salgótarjáni múzeum irodalomtörténésze a tájegység irodalmi hagyományainak őrzéséért kapta meg az elismerést. maga szellemi tehetségével és hű­ségével megköszöntse őket, s erre jó alkalmat adnak az évfordulók, amikor kifejezésre juttatjuk, hogy mit köszönünk neki, illetve mi- ■lyen termékeny és akár vitázó kapcsolatban akarunk lenni ve­lük - mondta Tarján Tamás iroda­lomtörténész. IHÁROSI IBOLYA A Sárvíztől az alsóvárosi temetőig Kötetben is napvilágot látnak a helytörténeti tanulmányok Aki helytörténet írásra adja a fejét, az biztos, hogy nem meggazdagodni akar belőle - utalt a műfaj művelésének egyik figyelemre méltó sajátosságára dr. Dobos Gyula. A Tolna Megyei Levéltár igazgató­ja tegnap Szekszárdon, az általa vezetett intézmény kiállító termében köszöntötte az immár 33. megyei helytörténeti pályá­zat indulóit és nyerteseit, valamint a dí­jakat átadó Tímár Lászlót, a megyei köz­gyűlés alelnökét. ___________________________# __________ Tolna m egye-Szekszárd Ez alkalommal tizenhárom pályamű érkezett a dr. Szita László történész vezette bíráló bi­zottsághoz, mely testület egyöntetűen megál­lapította: a viszonylag jelentős szám örvende­tesen együtt járt a munkák színvonalának emelkedő mivoltával. Ezzel együtt, természe­tesen akadtak tanulmányok, melyek további kiegészítésekre, pontosításokra szorulnak, de az átlagot tekintve a zsűri elégedett lehet mind a témaválasztással, mind pedig a kivite­lezéssel. A többihez képest magasan kiemel­kedő dolgozat azonban nem született, ezért a kiírók idén nem adtak ki első díjat. Harmadik helyezést ért el - s kapott jutal­mul 30 ezer forintot - dr. Csordás Jenő A gyermekek halálozása és annak okai Tolna megyében 1896-1925 között című művére. Ugyancsak harmadik lett a Neves szekszárdi­ak. Barangolás az alsóvárosi temetőben címet viselő tanulmány, Vituska Ildikó tollából. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állha­tott fel Gyimóthy Eszter Márta is, aki a Sárvíz szabályozásának XVIII. századi történetéről adott ismertetést. A második helyezettnek já­ró oklevelet és a vele járó 35 ezer forintot dr. Sólymos Ede vehette át: tanulmánya a dunaföldvári és bátai halászati társulat törté­netét mutatta be. Dr. Kolta László szintén má­sodik lett, az ismert helytörténész az 1884- ben született Knábel Vilmos bonyhádi népta­nító élettörténetét dolgozta fel. Az anyagi, s még inkább erkölcsi elismerés mellett az elismerésben részesülő szerzők - az olvasókkal együtt - hamarosan a megyei levéltár kiadványában is találkozhatnak hi­ánypótló múltkutatásaik eredményével. Külföldi tulajdonú cég igazgatósági titkárságra IGAZGATÓSÁGI ASSZISZTENST keres. Alkalmazási feltétel: • jó szervezőkészség, önállóság • kiváló német nyelvtudás • számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point) • titkársági gyakorlat Fényképes önéletrajzokat „Megbízható” jeligére a Sajtóházba várjuk. FIGYELEM! RÁNTANIVALÓ CSIRKE ÉS VÁGÓPUIYKA (7-10 kg-os) ÉRTÉKESÍTÉS 2002. október 28-tól október 30-ig, naponta 7,30-16 óráig a bogyiszlói SZIGET 21 Kft. (volt bogyiszlói TSZ) BAROMFITELEPÉN, i Ár: egységesen 250 Ft/kg. j Tel.: 74/445-437 A bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítványa köszönetét mond a jövedelem- adójuk 1%-át felajánló támoga­tóinak. A befolyt 357.985 Ft-ot az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően használta fel. A kurdi Iskoláért Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma és az iskola vezeté­se köszönetét fejezi ki mind­azoknak, akik 2001. évi SZJA- juk 1%-ával támogatták alapít­ványunkat. Az így befolyt 102.673 Ft-ot a tanulók táboroztatására és az óvodások készségfejlesztését szolgáló játékokra fordítjuk. Köszönetét mondunk minden adófi­zető állampolgárnak, akik SZJA-juk 1%-át a Kolping Iskoláért Alapítvány javára ajánlották fel. A felajánlott 205.116 Ft-ot az alapító okiratnak megfelelően a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására, nevelésére fordítja az alapíttjány. A Kolping Iskoláért Alapítvány kuratóriuma A Kolping Iskoláért Alapítvány adószáma: 19231213-1-17. •63243­Középpontban a líra Centenáriumi Illyés-szavalóverseny Tegnap rendezte hagyományos Illyés Gyula szavalóversenyét az író nevét viselő ozorai álta­lános iskola. A versenyen har­mincnégy diák indult. Ozora A versenyre Tamási környékéről érkeztek felső tagozatos diákok, akik két korcsoportban adtak elő egy-egy Illyés-verset, valamint egy szabadon választott lírai művet tár­saik és a három tagú zsűri előtt. A szavalók az idén száz esztendeje született költőtől egyebek közt a Koszorú, a Vadludak, a Gyalogút, a Délibáb című verset tolmácsolták, majd Petőfi, Vörösmarty a korosz­tály előtt ismert versei hangzottak el és a „rimhányó” Romhányi Jó­zsef verse is nevezett darab lett. Miklós Eszter, a zsűri tagja értéke­lésében úgy fogalmazott: bár a líra napjainkban nem foglal el közpon­ti helyet, ezen a napon a verseké volt a főszerep, a résztvevők kivétel nélkül gazdagodtak a versek mon­dandója és a hely szelleme által. A két korosztályban a harmadik he­lyen Piszker Bettina, a tamási 2. számú Általános Iskola tanulója, és a gyönki Vitus Kitti, a második he­lyen a tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumból Horváth Müán és a Würtz Ádám Általános Iskolából érkezett Rufli Eszter végzett, az el­ső helyezést a 2. számú általános Iskola tanulója, Szili Zsolt, illetve a tamási gimnáziumban tanuló Szerletics Marcella és a hőgyészi Pfaff Ákos megosztva érte el. A leg­jobb ozorai szavalónak járó külön- díjat Vida Nikoletta kapta. t. f. Az ALICAVIN Rt. ELADÁSRA MEGHIRDETI 95-ös évjáratú BARRIQUE HORDÓIT. Ár: 10 E Ft + áfa/db Érdeklődni lehet a szekszárdi Garay Pincénkben. Telefon; 74/412-828, 413-384 TOLNA MEGYEI BÍRÓSÁG FELHÍVÁSA Tárgy: Tolna Megyei Bíróság (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.) épülete rekonstrukciója (átnlnkitás- bővités-felújítás) kivitelezési munkáinak komplett műszaki ellenőrzése (építészet-statika- gépészet­elektromos szakterületeken). Tnlnn Megyei Bíróság a tárgyi feladat ellátására árajánlatot kér az alábbi adatok alapján: kivitelezési munka bekerülési összege: bruttó 580 millió forint kivitelezés átfutási ideje: 15 hónap Az árujánluthoz kérjük mellékelni:- ajánlattevőt bemutató anyag összeállításét- ajánlattevő tárgyi feladatra vonalkozó referenciaanyagát- műszaki ellenőri feladatot végző személyek bemutatása (tevékenységük és szakmai referenciájuk szerepeltetésével), műszaki ellenőri jogosultságuk igazolásával együtt. Az ajánlatokat 2 (kettő) példányban a Tolna Megyei Bíróság (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.) elnöki irodájá­ban kérjük benyújtani (munkanapokon 9-14 óra között) 2002. november 6. napjáig. .^i A Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza megköszöni, hogy 2001. évi személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatta intézmé­nyünket. Az összeget a színházterem új fénypultjának megvásárlására fordítottuk. -63297­Tisztelt Adományozók! Ezúton szeretnénk megköszönni a tá­mogatást mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 2000-ben és 2001-ben egyesületünknek ajánlották. Az így befolyt 39.516 Ft és 65.957 Ft összegeket csoportjaink működtetésére, valamint felnőtt tánccsoportunk részére fellépőruha vásárlására fordítottuk. Köszönjük a támogatást! Györkönyi Hagyományőrző Egyesület Vezetősége Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik adójuk 1%-ával támo­gattak bennünket. A támogatást dokumentum vásárlására fordí­tottuk. A könyvtár részére 117.817,- és az alapítvány részé­re 84.874 Ft érkezett. Köszönjük a támogatást: a Solymár Imre Városi Könyvtár és Bibliocaritas Alapítvány munkatársai Tisztelt Adományozók! Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást mindazoknak, akik sze­mélyijövedelemadójuk 1%-át 2000- ben és 2001-ben alapítványunknak ajánlották. Az így befolyt 57.179 Ft és 46.993 Ft összegeket az alapító okiratban meghatározott célok meg­valósítására fordítjuk. Köszönjük a támogatást! Györkönyért Településfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma Tolnai Népújság Almanach Örömmel tudatjuk kedves ol­vasóinkkal, hogy megjelent exkluzív kiadványunk, a Tol­nai Népújság Almanach 2002. A lapunkkal megegyező for­mátumú, keménytáblás könyv méltán számíthat olva­sóink érdeklődésére. A gazda­gon illusztrált kötetben be­mutatkozik Tolna megye va­lamennyi, összesen 108 tele­pülése. Több mint ezer ember szerepel a könyvben, köztük a települések gazdái, a váro­sok, falvak szellemiségét meghatározó személyiségek. A kötetben helyet kapnak a megye hagyományai, jeles napjai, megtaláljuk benne va­lamennyi település címerét és annak heraldikai leírását. A Tolnai Népújság Alma­nach ára 4990 forint. A Tol­nai Népújság és a Tolnai Népújság Vasárnap Reggel előfizetői azonban ennél lé­nyegesen olcsóbban, mind­össze 3994 forintért juthat­nak hozzá. A már megrendelt alma­nachot át lehet venni szer­kesztőségünkben (Szek­szárd, Liszt Ferenc tér 3.), il­letve aki küldeményként kér­te, annak postázzuk. A kiad­vány továbbra is megrendel­hető e-mailben, a hilda@tol- nainepujsag.hu címen. További részletek honla­punkon: www.tolnainepu- jsag.hu . 2002 Tolnai Népújság Almanach 2002 MEGRENDELŐ Alulírott......................................................................................................................... . I... ...................................................................................................................alatti lakos 1 j megrendelem a Tolnai Népújság Almanach 2002 | kiadványt......példányban. A kiadvány ára példányonként 4.990 Ft*, de igényt tartok a kedvezményes előfizetői árra, mely kötetenként Q^QmE32I A kiadvány árát utánvéttel fizetem Q * plusz csomagolási és kézbesítési költség *♦ A kiadványt a kiadóban (Szekszárd, Liszt. F. tér 3.) veszem át. I_| .............................aláírás............................. I* * kérjük, szándékát a megfelelő kockába írt X-szel jelezzel Dátum:................................................................ A megrendelőt a következő címre küldje: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom