Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-10 / 237. szám

6. OLDAL BONYHÁD KU LTÚRÁJÁRÓL 2002. Október 10., csütörtök ff§ A múzeum A Völgységi Múzeum Bonyhád és környékének tárgyi és szelle­mi emlékeit gyűjti és dolgozza fel. Nem ritkák programjai kö­zött a tudományos tanácskozá­sok, vándortárlatok, tematikus kiállítások. A múlt értékeinek mentése mellett teret kap itt a napjainkban alkotó nemzedék is. Egyre sokasodó kiadványai igényes szakmai munkát tük­röznek. Az eddigi történész konferenciák anyagát három kö­tetben tárták az olvasók elé. Az intézmény vezetőjének, Szőts Zoltánnak szerkesztésében megjelent Székely Kalendárium érdekes és hasznos olvasmány. A Bonyhád várossá nyilvánítá­sának 25. évfordulójára kiadott képeslap gyűjtemény a telepü­lés régi arcának megismerteté­sét szolgálja. Az intézmény gon­dozásában folyamatosan eljut­nak az érdeklődőkhöz a Völgy­ségi füzetek, melyeknek IX. szá­mát (Az idő távolából - Az idő távolába - Illyés - Petőfi - Vörös­marty) november 5-én mutatja be a múzeumban Móser Zoltán fotóművész. ■ A könyvtár A Solymár Imre Városi Könyvtár idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az évforduló kap­csán Antal Mária, az intézmény igazgatója összegzi gondolatait: - A könyvtár a kultúra átörö­kítésének helye. Fontosnak tar­tották ezt már az ókorban. A kö­zépkorban is az a nemes kapott elismerést, akinek könyvtára volt. Napjainkban, amikor tö­megével jelennek meg az infor­mációk még nagyobb a jelentő­ségük. Az intézmény azonban mit sem ér az azt használó em­berek nélkül. Egy idézet jut eszembe: ...mert a versek és a dalok nem olyan dolgok, ame­lyeket mi találunk meg, hanem olyanok, amelyek bennünket ta­lálnak meg. És az egyetlen, amit tehetünk, hogy elmegyünk oda, ahol azok megtalálhatnak ben­nünket. Vagyis a könyvtár ne csak az írott és más információ- hordozók gyűjtőhelye legyen, hanem teret adjon találkozások­nak, gondolatcseréknek. Úgy gondolom Bonyhádon betölti ezt a szerepét. _ ■ Értékőrzés és teremtés a fejlődés szolgálatában Varinak álmok, de a valóság adott Ha egy város vigyáz öröklött értékeire, ha megteremti az új értékek létrehozásához szükséges feltételeket, akkor a fejlő­dést szolgálja - mondja Oroszki István polgármester, aki egy kulturális rendezvény kapcsán számba vette 12 év munkájá­nak eredményeit.- Bonyhád, bár kisváros, neve ország­szerte ismert. Ritkán lehet olyan ember­rel találkozni, aki ne tudná, hogy a Völgység fővárosáról van szó.- Ez nem véletlen, hiszen gazdag tör­ténelmi és kulturális hagyományairól, mezőgazdaságáról, iparáról a tanköny­vek is említést tesznek. Fekvése is kedve­ző, természeti szépségei is hírét viszik. Hogy él­hető, emberléptékű településről van szó mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a lakosság szá­ma nem csökken, a viszonylag magas árak ellené­re kelendőek az ingatlanok. Egy város életének szervezésében vannak ál­mok és reális lehetőségek. A kettőt külön kell vá­lasztani. Fontosnak tartom a stabilitást minden te­kintetben. Ennek megteremtésére törekedtem a hátam mögött lévő 12 év alatt. Arra, hogy adott le­gyen az itt élőknek a fejlődés lehetősége anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. Ehhez kiépítettük racionálisan működő intézményrendszerünket. Iskoláink alap és középfokon a személyiség ki­bontakoztatásához rendkívül gazdag programo­kat ajánlanak jól felkészült pedagógusok irányítá­sával, minden igényt kielégítő körülmények kö­zött. Művelődési házunk, könyvtárunk és múzeu­munk a szabadidős tevékenységek egész tárházát kínálja, s elöljárnak tárgyi és szellemi örökségünk megőrzésében. Több országos rendezvény szer­vezői, lebonyolítói, mint például a hétvégén meg­rendezésre kerülő Országos Népzenei Találkozóé. Számos civil szervezet alakult érdekvédelemre, nemzeti, nemzetiségi hagyományok őrzésére. Úgy vélem, ha egy település vigyáz kulturális érté­keire, megteremti más területen is a fejlődés alap­jait. Egészségügyi ellátásunk jól szervezett. A gaz­daság alakulását is folyamatosan szemmel tartot­tuk. Támogattuk a kis- és középvállalkozások tö­rekvéseit, kerestük az együttműködést. Minden területen lépésről, lépésre haladtunk. Az egyik feladat megoldásával segítettük a követ­kező megvalósulását. Ügyeltünk arra, hogy kínálkozó lehetősége­inkkel a legoptimálisabban él­jünk, hogy a ránk bízott vagyont megtartsuk, gyarapítsuk. Amit kaptunk, arra fordítottuk, hogy vállalt kötelezettségeinknek eleget te­gyünk, ebből teremtettük meg a nagy fejlesztésekhez szükséges önrészeket. A teljesség igénye nélkül csak néhá­nyat sorolok elvégzett feladatainkból: bővítettük a Közgazdasági Szakközép- iskola kollégiumi férőhelyeinek szá­mát, a Vörösmarty Mihály Általános Is­kola épületét, minden intézményünkben elvégez­tük a szükséges felújításokat, kialakítottuk a Kórház-Rendelőintézet ápolási osztályát, fejlesz­tettük eszközeit, korszerűsítettük fűtését, nem kótyavetyéltük el ifjúsági táborainkat. Vállalkozói alapon az utóbbi három évben 121 új lakás épült a városban, befektetői alapon megújítottuk távfű­tésünket. Épülnek szociális bérlakásaink, felújí­tás alatt van a polgármesteri hivatal. Bár Bonyhádon is, mint másutt, a gazdaság át­szerveződött, az arányok eltolódtak, mégis van lehetőség a munkavállalásra. Helyi adózási rend­szerünk kidolgozásánál figyeltünk arra, hogy az segítse a meglévő munkahelyek megtartását, ne rójon nagy terheket a vállalkozókra és a lakosság­ra. Szolgáltatásainkat úgy alakítottuk, hogy az megfizethető legyen városunk polgárai számára. Vannak tartalék lehetőségeink, mint például a melegvíz hasznosítás, de eddig még nem körvo­nalazódtak a megvalósítás anyagi feltételei. A kez­deti lépéseket állami támogatással meg is tettük, elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, a kör­nyék közművesítése, folyik a Völgység patak me­derrendezése. A város vezetése szívesen együtt­működne a vállalkozókkal, szívesen vonná be a magántőkét. Úgy gondolom, ami Bonyhádon reálisan meg­valósítható volt, azzal nem maradtunk adósok, s ha valaki ötleteivel, anyagi forrásokkal hozzá tud járulni a város további fejlődéshez szívesen vesz- szük támogatását, élni fogunk vele. Az előrelé­pés, a fejlődés mindannyiunk érdeke, ehhez az összefogás mellett nem szükséges más mint „tisz­ta kéz, hideg fej és meleg szív”. __________ ■ A város szellemi műhelye A Petőfi Sándor Evangélikus Gim­náziumban az alapos tárgyi tudás megszerzése mellett számos prog­ram ad lehetőséget a tanulóknak a testi és szellemi épülésre. Nincs ünnep Bonyhádon a gimnázium diákjainak közreműködése nélkül. Kevés az olyan középiskoláknak szervezett verseny, találkozó, ahol ne lennének jelen, gyakran ők ezen események házigazdái. Ónodi Szabolcs, az intézmény igazgatója a tanulók magas szintű felkészítése mellett fontosnak tartja a pedagógusok szakmai tapaszta­latszerzését, önképzését, a szak­emberek közötti munkakapcsola­tokat is. Ennek jegyében szakmai konferenciát szerveztek az ország­ban működő tizenkét evangélikus középiskola pedagógusai számára október 10-től 12-ig.- Az 1949-ben államosított gim­názium 1992-ben, éppen tíz esz­tendeje került vissza az evangéli-. kus egyház tulajdonába. Ez alatt az idő alatt számos rendezvény volt diákoknak, igazgatóknak, de a mindennapi munkát végző pe­dagógusok még nem ültek egy asztalhoz, hogy elemezzék, érté­keljék a rendszerváltás óta eltelt időszakot, meghatározzák a to­vábbi tennivalókat. Most, a kerek évforduló apropót teremtett erre. A konferencia alapgondolata, hogy az autonóm személyiséggé válást hogyan segíti a keresztény értékrend. Erről dr. Frenkl Róbert országos felügyelő osztja meg ve­lünk gondolatait nyitó előadásá­ban. Átfogó tájékoztatások kereté­ben képet kaphatnak a jelenlévők az elmúlt tíz esztendő szakmai eredményeiről, az egyházi iskola- rendszer helyzetéről, helyéről és szerepéről az országos közoktatás struktúrájában, országos mérések eredményeiről. Nem kisebb elő­adók tiszteltek meg minket, mint Mihályi Zoltánné az egyházköz­pont osztályvezetője, Platthy Iván államtitkár, Pongrácz László az OKÉV főigazgató helyettese, Sipos János az Oktatási Minisztéri­umhelyettes államtitkára. A záró napon vendégünk lesz D. Dr. Har­mati Béla püspök úr is. Izgalmas­nak ígérkezik az a munka, ame­lyet a különböző tantárgyak mun­kaközösségeinek tanárai végez­nek majd. Ok saját iskolájuk szel­lemi műhelyének üzenetét hoz­zák, tapasztalataikat megosztják egymással, amelyet a konferencia végén írásban megjelentetünk. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Jövőnket formáló iskolák A város oktatási-nevelési intéz­ményei jó felszereltséggel, felké­szült pedagógusokkal gondos­kodnak a város és a városkör­nyékről ide iratkozó gyerekekről, fiatalokról. A település vezetői nagy gondot fordítanak a tárgyi feltételek javítására, s büszkék arra a szellemiségre, amely intéz­ményekben jelen van. Bonyhád óvodáiban, bölcső­déjében gyermekbarát környe­zetben képzett szakemberek gondoskodnak az apróságokról. A három alapfokú iskola mind­egyikében speciális programokat is kínálnak a diákoknak. A Vörös­marty Mihály Általános Iskola né­met kéttannyelvű programja, mű­vészeti tanszakai sokféle lehető­séget biztosítanak az ismeret el­sajátításra, önkifejezésre. Az Arany János Általános iskolában a sport, az informatika és a kultu­rális élet számos területén van esélyük a tanulóknak tehetségük kibontakoztatására. A Széchenyi István Általános Iskola emelt szintű angol és német nemzetisé­gi nyelvoltatásával, emelt szintű úszás tanításával, gazdag szabad­idős programkínálatával hívja fel magára a figyelmet. Az eltelt időszak minden ne­hézsége ellenére a városnak sike­rült megtartania középfokú okta­tási intézményeit. A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola új képzések sokaságát vezette be, figyelve a gazdaságban, társa­dalomban megjelenő igényekre. Vezetői megteremtették a felsőfo­kú képzés bevezetésének feltét­eleit is. A Jókai Mór Szakképző Iskolákban szakmák sokaságát oktatják, tanítják. Új szakterület­ként kínálják az informatikus képzést. Mint Oroszki István polgár- mester mondja nem könnyű fel­adat a számos intézmény fenn­tartása, de minden fáradtságot megér, hiszen ezekben formáló- dik a jövő.__________________■ X. Országos Népzenei Találkozó és Völgységi Szüret Jubileumot ünnepelnek Bonyhádon a hét végén. Immár tize­dik alkalommal rendezi meg a Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Művelődési Központ az Országos Népzenei Találkozót, amely az elmúlt két évtizedben komoly rangot vívott ki magának határainkon innen és túl.- A jubileum szinte kötelezi intéz­ményünket, hogy a már hagyo­mányossá vált programok mellett tudományos konferenciát is szer­vezzünk, Népzenei fesztiválok a magyarországi táncház-mozga­lomban címmel. A hazánkban működő más népzenei fesztivá­lok szervezői, a magyarországi táncház-mozgalom elindítói, a népzenei oktatás szakemberei az eddigi tapasztalatokat és a to­vábblépés útját vitatják meg októ­ber 11-én 10 órától - tájékoztat Ju­hász Józsa, a művelődési központ igazgatója.- A népzenei találkozó iránt idén is nagy az érdeklődés?- A megmérettetésre 14 zene­kar és 30 szólista (hangszeres, népdal) nevezett, ifjúsági és fel­nőtt kategóriában. Érdekesség, hogy míg az eddigi találkozókon az énekesek és szólisták nagy túl­súlyban voltak, most minden ed­diginél több zenekar nevezett a versenyre. Bízunk benne, hogy a bonyhádiak maguk is kíváncsiak lesznek a színvonalas műsor­számokra, és ellátogatnak a mű­velődési központba. A verseny­zőkre a példamutatás erejével hatnak a nagy elődök: szombaton este a Méta együttes koncertje kí­nál pr.ogramot az ínyenceknek, ezt követően pedig széki muzsi­kusok húzzák a talpalávalót a táncházban. A versenyműsor szombaton 10 órakor kezdődik, a díjkiosztó gálaműsor pedig vasár­nap 16 órakor lesz. A zsűri tagjai évek óta dr. Olsvay Imre és dr. Halmos Béla népzenekutatók, Dévai János, a Magyar Rádió Nép­zenei Szerkesztőségének vezető­je, Eredics Gábor népzenész, va­lamint Fábián Éva népdalénekes, akik nívódíjjal jutalmazzák az ar­ra érdemes előadókat.- A három napos fesztiválhoz már nem először kapcsolódik a Völgységi Szüret programja.- Bonyhád igen színes etni­kummal rendelkező város, nagy számban élnek itt német nemzeti­ségiek, bukovinai székelyek, fel­vidékiek. A művelődési központ igyekszik szerepet vállalni értéke­ik megőrzésében, kiegészítve mindezt a magyar kultúra ápolá­sával. A bemutatkozásra kiváló al­kalmat nyújt a Völgységi Szüret, ahol természetesen környékbeli csoportok is fellépnek. Október 12-én, szombaton 13 órakor nyí­lik a Borudvar, és két napon át várjuk az érdeklődőket szórakoz­tató műsorokkal, vasárnap 14 óra­kor szüreti felvonulással. A szom­bati játszóházat az a Kőszegi Ist­ván népihangszer-készítő vezeti testvérével együtt, aki az intézmé­nyünkben most látható kiállítás alkotója is. A X. Országos Népzenei Talál­kozó és Völgységi Szüret támoga­tói: Bonyhád Város Önkormány­zata, Colonia Alapítvány, Danubiana BT., Hagyományok Háza, Magyar Rádió Rt., Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu­ma, Völgység-Hegyhát Takarék. MÁ-RÉ Megyénkben elsőként a bonyhádi zeneiskola indított népzenei tagozatot két évvel ezelőtt ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom