Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-10 / 159. szám

2002. JÚLIUS 10., SZERDA TOLNA MEGYE 2 0 0 2 F A D D 7. OLDAL A Volent-öböl igazi kuriózum Egy garázsból szökkent szárba a Margaréta A fadd-dombori holtág Fadd alatti része a csendet, a hábo­rítatlan természetet kedvelők birodalma, ahol természete­sen vendéglátóhelyek is szol­gálják a pihenni vágyók ké­nyelmét. Ilyen létesítmény a vízparttól néhány méterre ta­lálható Margaréta Motel is. Olasz Gyula 1991-ben eladta a ga­rázsát, és ebből a pénzből kezdte a Margaréta kialakítá­sát. A lépésről lépésre történő fejlesztések eredményeként ma már kilenc apartman, úszómedence, rendezett, kul­turált környezet várja a turis­tákat, a minőségi vendéglátás jegyében. Mint a tulajdonos mondja, mára már csak ki­sebb belső javítások, útépítés ma­radt hátra, a létesítmény lényegé­ben elkészült. A Margarétában És hogy miként látja ő a Volent-öblöt? - Ez a terület egy gyöngyszem. Kellemes klímája, nyugalma, tiszta levegője ideális a csendes sétákra, horgászatra, békés szemlélődésre, családok­nak, egyedül érkezőknek egy­aránt. Úgy gondolom, a Volent- öböl igazi kuriózum az idelátoga­tók többsége számára. Örvende­tesnek tartom, hogy egyre több magyar vendég is érkezik hozzánk. A fő szezon természe­tesen a nyár, de ta­vasszal és ősszel is jönnek ide vadá­szok, horgászok. Mi egyébként állan­dó lakosok vagyunk a Volentben, és egy­re többen költöznek ki ide, hi­szen ez a terület lakóhelynek is kiváló. ________:____I eg yébként a tulajdonoson kívül mások is láthattak fantáziát, hi­szen a szakemberek Olasz Gyulát érdemesítették az országban elő­ször arra, hogy a turizmus fejlesz­tését szolgáló vállalkozói mikro- hitelt kaphasson. És még valami. Nem az udva­riasság mondatja velem, hanem tény: az önkormányzat idén na­gyon sokat törődik a Volent-öböl- lel, mostanra igazi gazdájává vált ennek a helynek. A legsportosabb település Példátlan sorozatot produkált Fadd a magyarországi kihívás napi rendezvények történeté­ben. A nagyközség idén im­már hetedik alkalommal neve­zett a vetélkedőre, és ezúttal is nyert. A település az idei győ­zelemmel együtt a hét év alatt összesen négyszer volt kate­gória első, egy alkalommal az abszolút versenyt is megnyer­ték, majd az azt követő Szuper Kupán is győztek. Az ered­ménylistát egy-egy második, harmadik és negyedik helye­zés egészíti ki. Az eredmé­nyek eléréséhez a település apraja-nagyjának szó szerinti együttmozdulása szükségelte­tett. Az is biztos azonban, hogy közreműködők, így Soponyai Mihályné főszervező munkája Maca néni Nyugdíjközeli­ek Klubjaként indult, ma a szekszárdi nyugdíjas ér­dekszövetség részlegeként működik a ko­rosodó faddi polgárok szerveződése, Schiff- ler Györgyné, Maca néni vezeté­sével. - A hónap első és második szerdáján van fogadóóránk, a harmadikon klubfoglalkozás, a negyediken megyünk kirándul­ni. Rengeteg fürdőhelyen vol­tunk már, de nem csak lubicko­lunk, hanem mindenütt meg­nézzük a látnivalókat is. A klub- foglalkozásokon nagyon sok té­mával foglalkozunk, a helyes ét­kezéstől kezdve a kertészetig. A tagság nagyon aktív, részt ve­szünk mindenféle helybéli meg­mozduláson is, legutóbb a kihí- vás napján. _________________b Ap róvadas terület Kilencezer hektáron, 43 tag vadászik a faddi Új Élet Vadásztársa­ságban - tájé­koztat dr. Tóth Tamás, a szer­vezet elnöke. - A terület érinti Gerjen, Fadd és Dunaszent- györgy közigazgatási határát. Döntően apróvadak találhatók itt, nagyvad csak átvonulóban van. A természetes szaporulat pótlására, és, hogy nagyobb va­dászati élményt tudjunk a társa­ság tagjainak nyújtani, évente 2- 3 ezer fácánt és vadkacsát neve­lünk. A döntően a fenti három te­lepülésről verbuválódott tagság olykor találkozik más apropóból is, de egy-egy ilyen alkalomnak többnyire van valami vadászati esemény is a hátterében.­Egy ideális pihenő- és lakóhely Fadd nagyközség infrastrukturális ellátottsága a napokban válik teljessé. Az ez által nyújtott ké­nyelem és a természeti környezet révén a tele­pülés lakó- és pihenőhelynek egyaránt ideális. A település polgármestere, Kocsner Antal hat évvel ezelőtt, időközi választások alkalmával került a köz­ség élére. - Annak ide­jén a falu nagyon mély gödörben volt, amit üres kassza és S3 millió forintos adós­ság jellemzett - emlé­kezik a faluvezető. - A lakosság legégetőbb problémája a régóta húzódó telefonbekö­tés volt, amit sikerült megoldanunk. Eztán jött a következő nagy lépés, a gázberuházás, amit a la­kosság segítségével 59 nap alatt sikerült elvégezni. Az intézmények felújítására is áldozni kellett. Megszépült az is­kola, a kultúrház, a napközi, je­lenleg a jövőre 90 éves községhá­za tatarozása folyik. Az utóbbi években kilenc utcában több ki­lométer hosszú szilárd burkolatú út épült, a település frekventál- tabb területeit díszburkolattal lát­ták el. A szennyvízcsatorna-be­ruházás napokon belül elkészül, ezzel 100 százalékossá válik az infrastrukturális ellátottság. Fadd polgármestere 55 éves. Felsőfokú vadgazdálkodási, középfo­kú egészségügyi képesítéssel rendelkezik. A Tolna Megyei Vadászkamara, a megyei vadászszövetség el­nöke, az országos vadászszövetség alelnöke. Fele­sége dr. Harangi Erzsébet, faddi háziorvos. Két fiuk van. Gábor üzletkötő, Pakson él, Tibor Szekszárdon állatorvos, Faddon lakik. A két unoka Péter és Már­ton. A polgármester kedvenc időtöltése a vadászat. Étele a vadnyúlból készült vadas. Itala az ételhez illő minőségi bor. Kedvenc írója Moldova György. A LAKOSSÁG SZAMANAK ALAKULÁSA fan 4000 3000 2000 1000 2000 2001 2002 A polgármester két örö­költ, egyelőre megoldatlan problémát is említ, az ún. Kákonyi-féle telek és a holtág tulajdonlása körüli jogvitát. Mindkét ügy évek óta bírósá­gon van. Kocsner Antal úgy érzékeli, hogy a la­kosság egyre türel­metlenebb ezen ügyek kapcsán, ezért is tartja fontosnak, hogy mindkét vita minél előbb nyugvó­pontra kerüljön. A község vezetője örvendetesnek tartja, hogy az önkormány­zat immár a kultúrá­ra is többet tud fordí­tani, egyre több színvonalas műsor zajlik a faluban, mint például a hagyományte­remtő szándékkal megrendezett karácso­nyi koncert a katolikus templomban. A következő ciklusban a polgármester megvalósíthatónak tartja valamennyi ut­ca szilárd burkolatának megépítését. A teljes infrastruktúra adta kényelem és a szép, csendes, nyugodt természet a holt­ággal ideális környezetet biztosít mind a pihenni vágyóknak, mind az itt lakók­nak. Ezt jelzi, hogy egyre nagyobb a ke­reslet a faddi ingatlanok iránt, főként a Szekszárd és Paks panelházaiban lakók találnak letelepedési lehetőséget a szé- pen fejlődő nagyközségben. _________■ Pe zsgés a megye Balatonján Vonzó programok a népszerű üdülőhelyen „Tolna megye Balatonja”, a Faddhoz tartozó Dombori üdü­lőtelep egyre népszerűbbé vá­lik országos és nemzetközi vi­szonylatban is, többek között a „rehabilitálás alatt álló”, jó vízminőségű hol tágnak és a színvonalas nyári programok­nak köszönhetően. A holtág vízpóüásának néhány év­vel ezelőtt történt megoldása után, a vízminőség javulásával párhuza­mosan ismét nőtt az érdeklődés Dombori iránt. A strandok látoga­tottsága jelentős, a fejlődő infrast­ruktúra egyre nagyobb komfortot hogy a nyaralók még jobb kiszol­gálása érdekében vonzó progra­mokra is szükség van. Ma már ha­gyományosnak számítanak a kü­lönböző sportesemények, ame­lyek közül kiemelkedik az augusz­tusi országos triatlon fesztivál. Ugyancsak tradicionális rendez­vény a Dombon Nyári Fesztivál tíz napos kulturális rendezvénysoro­zata, amelynek keretében idén is számos, országosan ismert és helybéli előadó szórakoztatja a több ezres közönséget. 2002. nya­rán a szokásos nyári program egy új, roadshow jellegű műsorral is bővül. ■ Sportsikerek Balogh Zoltán­ná két éve a Faddi SE elnö­ke. - Három szakosztá­lyunkban (lab­darúgás, kara­te, fogathajtás) közel százan sportolnak. Labdarúgóink egyre feljebb ke­rülnek a bajnokságban, az ifik a megye Ill-ban idén már másodi­kak lettek. Karatékáink hagyo­mányosan jól szerepelnek, töb­ben országos válogatottak. Ta­valy Báli Csaba lett a megye leg­jobb karatésa. Hasonló címet szerzett fiatal fogathajtónk, Kákonyi Norbert. A versenyered­mények mellett fontosnak tart­juk, hogy minél több fiatalnak biztosítsunk lehetőséget a spor­tolásra. Mindezt az önkormány­zat és számos cég, magánsze- mélv támogatásával. m Főiskolára készül A Fadd Nagy­községért Ki­tüntető díjat el­sőként Vadász Terézia, nyug­díjas pedagó­gus vehette át. Ót kérték fel zászlóanyának a millenniumi zászlóátadásra is. Terka néni idén gyémántdiplomát kapott a helyi Gárdonyi iskola tanévzáró­ján. A hatvan évvel ezelőtt vég­zett pedagógus ma is aktív, álta­lános, közép- és főiskolásokat készít fel, idegen és magyar nyelvből. Rendszeresen jár úsz­ni a holtágra, de csak ha nem túl hideg a víz. Terka néni ősztől új­ra főiskolás, etikát fog tanulni, mert úgy látja, nagy szükség van erre manapság. Bár senki nem mondaná meg róla, de tény: Terka néni 80 éves elmúlt. b Munkát adni Palcsó József alpolgármes­ter, az Egyedi Gépeket Terve­ző Gyártó, a Solio és a Dejó Kft. tulajdono­sa: - Egy tele­pülés életében létkérdés a fog­lalkoztatás. Vállalkozóként és képviselőként is az a célom, hogy minél több embernek ad­jak munkát. Ám ez nem köny- nyű feladat. Meggyőződésem például, hogy egy község fejlő­dése a fiatalok foglalkoztatásá­tól is nagyban függ, ugyanakkor az állam a nyári munkára felvett fiatalok után is adót vet ki, ami abszurdum. Vállalkozásainkkal rendsze­resen támogatjuk a községi ren­dezvényeket, sport és civil szer­vezeteket. Ez nálunk már meg­szokott,természetes dolog. __B Ke ramikusok „szomszédsága” Nem gyakori, hogy egy köze­pes méretű településen két is­mert képzőművész is alkos­son, ráadásul szinte egymás szomszédságában. Fad don ez a helyzet, Gáti Mariann és Ódryné Horváth Judit Krisz­tina esetében. A Mítosz-Mesegaléria a Temp­lom utcában őrzi a Gáti Mariann sajátos (mese) világában fogant alkotásokat, főként kisplasztiká­kat és képeket. A magángaléria olyan, a múlt és a jelen harmó­niáját megte­remtő befoga­dói terepként szolgál, ahol a látogató vásár­lás nélkül is egy kicsit birtokosa lesz a kiállított tárgyaknak, a művész az alkotás folyamatába is bepillantást engedő kalau- zolása-vendég- látása nyomán. Gáti Mariann, aki gyakran tesz kirándu­lást a költészet birodalmában is, mostanában leginkább a mélységbe vá­gyó sellőket al­kot. A gyakor­lati életben pedig egy újdonsá­gon töri a fejét a galéria elhelye­zését illetően. Indián stílusú kerámiáival vált ismertté Ódryné Horváth Judit Krisztina, aki húsz éve foglalko­zik ezzel a tevé- kenységgel. Manapság első­sorban alkotó­házak, kézmű­ves foglalkozá­sok számára kerámiafestés­hez készít tár­gyakat, ezen kí­vül az áttört kerámia és a fél­dombormű készítés jellemzi je­lenlegi alkotói munkásságát, de az önkormányzat őt bízta meg a felújítás alatt levő községháza feliratának elkészítésével is. Ke­rámiái most is láthatóak fővárosi galériákban. Fadd központjában található bemutatótermében, a Mátyás király utca 18. szám alatt (74/447-549) várja az érdeklődő­ket, vásárlókat, megrendelőket. Legek A legidősebb faddi polgár Má- csik Istvánná sz. Fehér Katalin, a jövő héten tölti be 99. évét. A legismertebb faddi szárma­zású hölgy dr. Csehák Judit, aki a mostani kormány egészség- ügyi minisztere. A legmagasabb rangban levő (közjogi szempontból) Faddon élő polgár Tóth Ferenc, akit im­már másodszor választottak meg országgyűlési képviselővé, a paksi (ide tartozik Fadd is) vá­lasztókörzetben. Soponyai Mihályné és a polgármester az idei díjkiosztón Budapesten nélkül Faddon sem tudtak volna ilyen eredményesen reagálni a kihívásra, és nem büszkélkedhet­nének - méltán - a legsportosabb település címmel. ____________■ bi ztosit a nyaralóknak, emelkedik a vendéglátás színvonala is. Az üdü­lőtelep népszerűségének növekedé­sét jelzi, hogy a várakozásokat meg­haladóan, egyre többen vásárolnak telket, ingaüant Dombodban. Az üdülőtelepért felelős vezetők évekkel korábban felismerték,

Next

/
Oldalképek
Tartalom