Tolnai Népújság, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-31 / 125. szám

6. OLDAL MEG Y E I TÜKÖR 2002. Május 31., Péntek | m gfj Bukovina fesztivál A Lengyelországi Jastrowie- ben megkezdődött a Bukovi­nai Találkozások idei sora. A Magyarországon élő bukovi­nai székelyeket a Teveli Fia­talok Egyesületének tánccso­portja és a székely hagyo­mányőrző énekkar képviseli. A Bukovinából elszármazott és ott élő nemzetiségek legnagyobb európai folklórfesztiválja kezdő­dött meg a lengyelországi Jastrowieben, Pilában. A feszti­válra 2002-ben a Teveli Fiatalok Egyesületének tánccsoportja és a teveli székely kórus kapott meg­hívást. Az erre az alkalomra ösz- szeállított repertoárjukon hagyo­mányokat őrző bukovinai kore­ográfiák, valamint a Tevelen élő idős emberektől gyűjtött népdal- ok szerepelnek. _____________■ An nyira szerettem vol­na még élni, a betegsé­get legyőzni. Búcsúz­tam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül mentem el, szeressétek egy­mást, ha én már nem le­szek. Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GRÁNICZ GYÖRGY (volt szekszárdi, majd őcsényi lakos) 65 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 2002. június 4-én, 15 órakor lesz a szekszárdi alsó­városi temetőben. •55722* A gyászoló család Megkezdődött az Ünnepi Könyvhét A megyei rendezvények programja Nagy Vendel Lila madonna című könyvének bemutatójával vette kezdetét az Ünnepi könyvhét Tolna megyei rendezvény- sorozata tegnap délután Sárszentlőrincen. nem csak a városok, hanem a kistelepülések könyvtárait, illetve olvasóközönségét is érintette Kakasdtól kezdve Kurdon át Sár­pilisig. Az érdeklődők író-olvasó találkozókon, kiállításokon, iro­dalmi esteken vehettek részt, a szekszárdi Gyermekkönyvtár há­rom generációnak élményt és szórakozást nyújtó Családi mese­estjei pedig immár országos hír­névre tettek szert. Az Ünnepi Könyvhét megyei rendezvényei: Május 31., 10 óra: Bátaszék, Gyermekkönyv­tár: Találkozó Lázár Ervinnel. 17. óra: Bátaszék, Városi könyvtár, vendég: Vathy Zsuzsa és Lázár Ervin. Június 4., 18 óra: Szekszárd, Gyermekkönyv­tár: Globalitástól a lokalitásig. Természet- és környezetvédelmi olvasókönyv. Horváthné Papp Ibolya könyvét bemutatja: Borbély Sándor irodalomtörténész, főiskolai tanár. Június 5,10 óra: Szekszárd, Gyermekkönyv­tár: Vendégségben Kippkoppéknál. Találko­zó Marék Veronika íróval. Közreműködik Kippkopp és a gyerekek. 15 óra: Dombóvár, Városik Könyvtár: A Nyu­gat tájain. Vendég: Borbély Sándor iroda lomtörténész, főiskolai tanár. 18 óra: Megyei Könyvtár olvasóterme: Kar­nevál; Hamvas Béla élete és munkássága. Előadó: Dúl Antal, a Hamvas életmű kiadá­sának szerkesztője. Közreműködik Lőrincz Gabriella, az MTV munkatársa. Június 6. Tamási, a Könnyű László Városi Könyvtár parkjában és udvarában Könyv- fesztivál és könyvvásár. 10 óra: Dinnyés József „Énekelt versek”. 14 óra: B. Horváth István: Show(zd) meg! Koncert gyermekeknek. 17 óra: Dinnyés József „Énekelt versek". Június 7., 15 óra: Gyermekkönyvtár, Szek­szárd: A Kézjegy 8. kötetének bemutatója. A Csányi László-dijat átadja: Timár László. 16 óra: Megemlékezés Szekszárdon, az al­sóvárosi temetőben. Június 7., 17 óra: Városi Könyvtár, Dombóvár. A Városi Könyvtár kiadásában másodszor megjelent 100 év Dombóváron című hely- történeti könyv dedikálással egybekötött árusítása. Június 11,10 óra: Megyei Könyvtár olvasóter­me: Hajdani tolnai hölgyekről - dr. Töttős Gábor háromkötetes művének bemutatója. Június 4-től 7-ig: Megyei Könyvtár, Szekszárd: A Babits Kiadó Kft. kiadványainak kedvez­ményes vására. Június 14-tól 16-ig: Solymár Imre Városi Könyvtár és Perczel kert: Völgységi Könyv- fesztivál. Június 14., 15 óra: Városi Könyvtár Bonyhád: Szabálytalan helyzetelemzés az Olvasás Évéről. Vendégek: Kamarás István író, szo­ciológus, Timár László, Tolna megye Önkor­mányzatának alelnöke és Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója. Június 15., 16 óra: Városi Könyvtár, Bonyhád: Mexikóban jártam - Kovács Ferenc festő­művész élménybeszámolója. 18 óra: Városi Könyvtár, Bonyhád: Móser Zoltán Ágak és gyökerek című könyvének bemutatója. Június 16., 10 óra: Városi Könyvtár, Bonyhád: Globalitástól a lokalitásig - Horváthné Papp Ibolya könyvének bemutatója. Szállót és tavat venne a város Biztonsági kamerarendszer kiépítésére pályáznak Szekszárd Az egészségügyi alapellátás­ban dolgozó orvosok lehetősé­get kapnak a munkájukhoz szükséges eszközállomány megvásárlására. Többek között erről határozott tegnap Szek­szárd Megyei Jogú Város Ön- kormányzatának Közgyűlése. A közgyűlés elfogadta azt az elő­terjesztést, amelynek alapján az alapellátásban dolgozó orvosok térítésmentesen juthatnak az 50 ezer forint forgalmi érték alatti eszközökhöz és berendezések­hez, az ennél nagyobb értékű eszközöket és berendezéseket pedig értékbecslés után a forgal­mi érték 75 százalékáért vásárol­hatják meg az önkormányzattól. Az eszközállományon kívül az alapellátásban érintett ingatlanok is privatizálásra kerülnek, konk­rét javaslatot azonban később dolgoznak ki erre vonatkozóan. Az ország más városaiban már sikerrel építették ki a közbiztonsá­gi térmegfigyelő kamera-rend­szert, ami a bűnüldözésben jelent­het nagy segítséget. A városatyák e rendszer kiépítésének céljára 2 millió forint önerőt szavaztak meg a tegnapi közgyűlésen, a még hi­ányzó pénzt pedig pályázat útján, illetve a rendszer kiépítésében ér­dekelt cégek, intézmények támo­gatásával kívánják megszerezni. Napirendre került a Tartsay utcai Park Szálló megvásárlása is. A vala­mikori munkásszállás először ön- kormányzati szociális létesítmény­ként működött, majd egy kft. tulaj­donába került. A cég most megvé­telre ajánlotta fel a létesítményt a városnak. A közgyűlés a szociális bérlakás-állomány bővítése céljából kinyilvánította szándékát az ingat­lan megvásárlására, a vásárlás pénzügyi fedezetét a Széchenyi Terv Lakásprogram kertében pályá­zati úton elnyerhető támogatás ré­vén kívánja megvalósítani. Szán­déknyilatkozatot fogadott el a köz­gyűlés az úgynevezett Sötétvölgyi tó és annak közvetlen környéke megvásárlására is. A szándéknyi­latkozat elfogadását követően a testület megbízta a bizottságokat a területre vonatkozó hasznosítási ja- vaslat kidolgozására. __________■ Ki sebbségi konferencia Neumarkt Elsőként Tolna megyei ki­sebbségeket is bemutattak a közelmúltban, az ausztriai Neumarktban rendezett nem­zetközi kisebbségi konferen­cián. Az osztrák kormány által 35. al­kalommal a neumarkti Európa Házban megrendezett, május 20- án zárult konferencián Tolna me­gyét dr. Humné Szentesi Katalin, a gyönki Tolnai Lajos Nemzetisé­gi és Kéttannyelvű Gimnázium igazgatója, a megyei kisebbségi konzultatív tanács tagja, és Mátisné Orsós Julianna, a Hu­mán Szolgálatok Központjának munkatársa képviselte. Előadá­sukból a résztvevők megismer­hették Tolna megye kisebbségeit, kiemelve a cigányság szociális helyzetét. A rendezvényen, amelyre a Bánátból, Olaszország­ból, Horvátországból Szlovákiá­ból és Németországból érkeztek delegációk, Kaltenbach Jenő ki­sebbségjogi biztos mutatta be a kisebbségi ombudsman hazánk- ban betöltött szerepét. _______■ • 2002. június 06 -09. között a né­metországi partnermegyei Tau- berbishofsheimből kórházi dele­gáció érkezik megyénkbe. A dele­gációt Prof. Dr. Hans Ruppin Úr a tauberbischofsheimi kórház orvos-igazgatója és Bernhard Moll a partnerkórház gazdasági igazgatója vezeti. A vendégek ellátogatnak a szekszárdi és a bonyhádi kórház­ba, ismerkednek a DRG -rendszer magyarországi /helyi tapasztala­taival, valamint egy multimédia - schow keretében bemutatják saját kórházukat is. • Baden - Württemberg 50 éves. Ebből az alkalomból 2002. június 06 -10. között Tolna megyébe lá­togatnak a német tartomány azon polgármesterei, járási vezetői akiknek tolna megyei partnertele­pülési kapcsolatai vannak. A ren­dezvény nyitónapján (2002. júni­us 7. péntek) 10 órától a szekszár­di Vármegyeházán a vendégektől előadások halhatók az alábbi té­makörökben:- A megyei hivatal mint telepü­lési és állami hatóság.- A partnervárosok közötti együttműködés.- A kisrégiók struktúrája és fel­építési rendszere.- Településreform Németor­szágban, egy német település (Wülstätt) példáján keresztül.- Fejlődés az idegenforgalom­ban.- Településpolitika.- Finanszírozás az oktatásban.- Magyarország kisebbségpoli­tikája 1990 -2002 között a Szek­szárdi Német Kisebbségi Önkormányzat as­pektusából. A vendégek a látogatás során ellátogatnak Szekszárdra , Báta- székre Dombóvárra, Hőgyészre, , Dunaföldvárra, Györkönyre , Paksra, ahol kulturális programo­kon vesznek részt. Hírek, információk a Tolna megyei németség házatájáról Őszi önkormányzati választások: ■ A Tolna Megyei Német Önkor­mányzatok Szövetsége 2002. má­jus 30 -i ülésén úgy határozott , hogy az ősszel közelgő önkor­mányzati választásokon vala­mennyi szinten megméretteti ma­gát. Elképzeléseink szerint a me­gyében a közvetlenül megválasz­tott német kisebbségi önkor­mányzatok számát 4 -5 -tel növel­nénk. Arra bíztatjuk honfitársain­kat, bejegyzett egyesületeinket, hogy induljanak illetve indítsanak az őszi önkormányzati választá­sokon német kisebbségi jelöltet a települési önkormányzatba. Határozat született arról is, hogy a megyei önkormányzati vá­lasztásokon a Tolna Megyei Né­met Önkormányzatok Szövetsége mindkét megyei választási kör­zetben listát állít. • A Magyarországi Németek Or­szágos Önkormányzata az őszi önkormányzati választásokra tör­ténő felkészüléshez képzést szer­vez 2002. június 7 -én (péntek), 14.00 órakor a Szekszárdi Szt. Ist­ván Házban ( Szekszárd, Rákóczi u. 69-71 az Újvárosi Templom mellett), amelyre várjuk valamennyi, a megyében működő német ki­sebbségi önkormányzati elnö­künket, valamint mindazokat akik településükön most először tervezik helyi német kisebbségi önkormányzat megalakítását, vagy német kisebbségi jelöltként indulnak a települési önkormány­zati választásokon. A rendezvény programja:- 14.00 -14.30 a helyi közösségek tennivalói az önkormányzati vá­lasztások során. Előadó: Heinek Ottó MNOÖ elnöke- 14.30 tói tudnivalók a helyi ki­sebbségi önkormányzati, telepü­lési önkormányzati , megyei ön- kormányzati választásokkal kap­csolatban. Előadó: Dr. Péteri Atti­la az Országos Választási Iroda munkatársa Pályázati eredmények: ■ A Német Szövetségi Köztársa­ság Belügyminisztériuma által berendezési tárgyakra kiírt Begeg-nungstátte- „Találkozások háza1' pályázat tolna megyei tá­mogatottja: Lengyeli Német Kisebbségi Ön- kormányzat: 3.583 Euro ér­tékben • A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által nyári nemzetiségi olvasó-és ifjúsági tá­borokra kiírt" pályázat tolna me­gyei támogatottai:- Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: 500 Euro- Gyönki Német Hagyományőr­ző Ének -Zenei Közhasznú Egyesület 400 Euro- "Sonnenschein "Szekszárdi Német Nemzetiségi Táncegye­sület 400 Euro • A Donauschwäbische Kulturs­tiftung des Landes -Württemberg kulturális rendezvényekre kiírt pá­lyázatának tolna megyei nyertesei:- Paksi Német Kisebbségi Ön- kormányzat 300 Euro- Németkéri Német Kisebbségi Önkormányzat 150 Euro- Tolna Megyei Német Kisebbsé­gi Önkormányzatok Szövetsége 300 Euro • A Donauschwäbische Kulturs­tiftung des Landes -Württemberg iskolai - és kultúrcsoportok baden-württembergi utazására ki­írt pályázatának tolna megyei nyertesei:- Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus 200 Euro- "Sonnenschein "Szekszárdi Német Nemzetiségi Táncegye­sület 400 Euro • A Donauschwäbische Kulturs­tiftung des Landes -Württemberg színházi projektek támogatására kiírt pályázatának tolna megyei nyertese:- Deutsche Bühne Ungarn - Német Színház Szekszárd 6.000 Euro A nyertes pályázók a pályázati összegek kiutalásával kapcsolat­ban felvilágosítást kaphatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szekszárdi Irodá­jában ( Szekszárd, Garay tér 4. Tel : 74 419 948, Fax : 74 510264 ). • A Szekszárdi Német Nemzeti­ségi Egyesület és Kisebbségi Ön- kormányzat ezúton fejezi ki kö­szönetét mindazon támogatói­nak, akik az idei Pünkösdi Feszti­vál megvalósulásában, lebonyolí­tásában segítséget nyújtottak. Külön köszönetünket kívánjuk kifejezni a Három Dómőr Sze­mély - és Vagyonvédelmi Kft - nek, a nagy értékű gépjárművek őrzésében nyújtott munkájáért. A Sportcsarnok előtt 10 cég több mint 100 autóját láthatta a közönség. A Fiat Stoll már több éve kiállít a fesztivál alatt. fotó: gottvald Egy nap kikapcsolódás Mucsiban Falu- és gyermeknapot tartanak Mucsiban június 1-jén. Reggel 6- tól 9-ig horgászversenyt rendez­nek Márton István halastaván. Ezt követően délelőtt főzőverse- nyen mérhetik össze tudásukat a szabadtéri főzés kedvelői. A gye­rekeket lovaglással, kocsikázással szórakoztatják, valamint részesei lehetnek a hőgyészi tűzoltók és polgárvédelmisek bemutatójá­nak. Délután játékos vetélkedő­kön - lepényevés, zsákban futás, sorversenyek - vehetnek részt. Szintén a délutáni órákban a sportkedvelők labdarúgó-mérkő­zéseken szurkolhatnak. A helyi vállalkozók által felajánlott tom­bolatárgyak sorsolását tábortűz, majd szabadtéri bál követi. __________■ Tol na megye Az idei, sorrendben a 73. Ünnepi könyvhét sajátossága, hogy az új magyar irodalmi művek bemuta­tása mellett a most lezáruló „Ol­vasás éve” programsorozat érté­kelésére is sor kerül országos és természetesen megyei szinten is - tudtuk meg Elekes Eduárdnétól, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójától. Az Olvasás éve me­gyei értékeléséről előztesen any- nyit már elmondhatunk, hogy rendkívül gazdag és színes ren­dezvénysorozat zárult le, amely

Next

/
Oldalképek
Tartalom