Tolnai Népújság, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-31 / 125. szám

2002. Május 31., Péntek TOLNA MEGYE 2 0 0 2 Ú J I R E G 7. OLDAL Szorgalmas jászok Szerző Bálint családja 1930-ban a Jászárok- szállásról érkező jászok­kal telepedett meg Újire- gen. Fia, Szerző László ma hetvennégy éves, egyedül él Akácfa utcai házában. - Én akkor két éves kis komoly úriem­ber voltam, így szinte semmire nem emlékszem - mondja. - Any- nyit tudok, amit a szüleimtől és az idős jászoktól hallottam. Amikor felcseperedtem, kérdezgettem tő­lük. Arokszállás nagyon sűrűn la­kott, kis területű község volt, a já­szokat nem tudta eltartani. Min­ket, nyolcvan családot 1930-ban idetelepítettek az akkori Muth- pusztára. Kapott mindenki földet, ki mennyit íratott, s ezen a terüle­ten gazdálkodtunk. A háború előtt nagyon sok problémánk volt, de a háború után kicsit fellendült a településünk. A Rákosi-időben padlóra vágtak bennünket a pad- láslesöpréssel. Később a szüleim beálltak a téeszbe. Szerző László 1950-ben egy Jászárókszállásról származó, Muth-pusztán tartózko­dó lánnyal ismerkedett össze, aki vendégség­ben járt náluk. 1953 no­vember 24-én feleségül vette. Visszaköltöztek Jászárokszállásra, és mindketten Budapesten dolgoztak. 1955-ben jöt­tek vissza Újiregre, első gyerme­kük még a Jászságban született. 1957-ben egy szoba-konyhás há­zikót vásárolt a faluban.- Hogy milyen emberek voltak a jászok? Szorgalmas emberek voítak. Mi kubikus munkát vállal­tunk, ami nagyon nehéz fizikai munka. Annyiban különböztünk az itteniektől, hogy ők ilyet nem csináltak. Ha jelentkeztünk erre a munkára, örömmel vettek fel min­ket, és mindig többet kerestünk, mint egy kisiparos kőműves, ács. Iregszemcsén az egyik orvoshoz bement egy jász fogat húzatni. Az orvosnak feladta a foghúzást úgy, hogy azt mondta: a hétszentségit ezeknek a jászoknak, hogy ilyen kemény foguk van. Az újiregi faluház Az egykori Zichy-kúria felújításé- falu hetvenkét éves múltját be- val alakította ki az önkormányzat mutató helytörténeti gyűjtemény a Faluházat, amely a község kul- is. Az épületet 2001-ben újította turális és közösségi rendezvé- fel az önkormányzat, nyeinek ad otthont. Itt látható a ______________________ ■ MI NTAHÁZ. Újireg faluképéhez már hozzátartozik a nádtetős pa­rasztház, a Sörgel Kft. 1999-ben épült mintaháza, amelyből hamaro- san lakott épületek is készülnek a község határában. ______■ Ke mény munkával a jövőért Tolna megye Észak-Nyugati részén, a Nagykónyit Ireg- szemcsével összekötő út mellett fekszik Újireg. A 354 lelket számláló kis község nyugodt, csendes, az átmenő forgalomtól mentes zsáktelepülés. Ez nagy előnyük az újiregieknek a környező településekkel szemben.- 1998-ban választottak meg polgármesternek - mondja Tóth Márton, a falu első embere. - Ami­kor a feladatra vállalkoztam, tudtam, hogy sok elvárásnak, igénynek kell megfelelni. Jelenleg el­mondhatom, hogy az utóbbi négy éves időszak Űjireg mindennapjaiban sok fejlődést eredmé­nyezett. Tevékenységünk tükrö­ződik például a falu útjainak, közintézményeinek felújításá­ban, a parkok kialakításában, melyek vonzóvá, rendezetté tet­ték kis falunkat mind az itt la­kók, mind pedig az idelátogatók számára.- 1999-ben felújítottuk az óvoda épületét, üzembe helyez­tettük a II. számú tartalék ivóvízkutat - sorolja a polgármester a fejlesztéseket. - 2000-ben, a Mil­lennium évében ünnepélyes keretek között avat­tuk fel a Jász Emlékhelyet, mely az 1930-ban ide­települt jászok emlékét őrzi. Körjegyzőséget alakítottunk, mellyel a költ­ségvetés javítása és több fejlesztés megvalósítása volt a célunk. Környezetvédel­mi programot készítettünk, amely tervek alapján készül fel köz­ségünk az uniós csatlakozásra. 2001-ben a lakos­ság és az önkormányzat együttműködé­se, valamint a sikeres pályázat lehetővé tette, hogy Újiregben is földgázzal fűtse- nek. Ugyanebben az évben felújítottuk a ravatalozó épületét. Az idősek helyzeté­nek megkönnyítése érdekében bevezet­tük az idősek gondozását, amit egy fő lát el, valamint a falugondnoki szolgálatot. A falugondnok a betegeket, kismamákat szállítja, gyógyszereket szerez be, kirándulások­ra viszi a falu lakóit. 2002-től szerveztük meg a lakossági hulladék elszállítását a községből. Kor­NÉHÁNY ADAT lakosság: 354 fő terület: 1090 ha belterület: 89 ha gépjármüvek száma: 78 lakóépületek száma: 130 telefonállomások száma: 64 szerűsítettük a polgármesteri hivatal elektronikus berendezése­it, új telefaxot vásároltunk, és ISDN-rendszert építettünk ki.- Idén meg szeretnénk valósítani a közvilágítás korszerűsítését, valamint az útburkolatok javítá­sát. A következő időszak fő feladata a szennyvízelvezés kiépítése, mellyel közsé­günk infrastruktúrája teljes lesz. Falunk nagy gondja, a foglalkoztatottság hiánya. Helyben csupán két-három családnak van megélhetési lehetősége, ők a földből él­nek. A munkaképesek nagy része vidékre jár dolgozni, közülük sokan Siófokra, Tamásiba. Az általános iskolások - harminchét fő - Iregszemcsére járnak iskolába, helyben óvodát és konyhát tartunk fenn. Önkormányzatunk évente több kulturális rendezvény tart, köztük farsangot, nőnapot, anyák napját, idősek napját, Mikulás és karácso­nyi ünnepséget. 2000-től minden évben faluna­pot rendezünk, ezen ünnepség keretei között fo­gadjuk az elszármazottakat. Jászárokszállással partnerkapcsolatot ápolunk, minden évben meglátogatjuk egymást. A szorgalmas újiregi lakosok rendezett portái és a fa­lu tiszta közterületei külföldi be­fektetőt vonzott községünkbe, aki 1,3 hektáron pihenő, üdülő­i A LAKOSSÁG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA |720| M f35*tr 1950 1990 2000 Névjegy: 1947. szeptember 22-én született Lovásziban. 1974- től újiregi lakos. 1979-ig a Ta-Lux Szövetkezet építési művezetője. 19974g építési vállalkozó. Család: fele­sége vállalkozó, két lánya van, Ágnes üzletvezető, Zsófia főiskolai hallgató. parkot alakít ki. Már több külföldi rendelkezik la­kóingatlannal, s ez Újireg fejlődését mutatja. Ica mama 1913-ban Jász- árokszálláson született a falu legidősebb la­kója, a korá­hoz képest ma is jó egészség­nek örvendő Turcsányi E- mánuelné, akit a faluban Ica ma­mának szólítanak. Tizenhét éves volt, amikor Muth pusztára ke­rültek, tizenkilenc évesen ment férjhez. Három gyermeket szült, férje fiatalon a harctéren maradt. - A házunk épületien volt, ami­kor odaveszett a férjem, a hó vas­tagon esett a dunnámra - idézi fel a megpróbáltatásokat. - Énrajtam nem segített senki, amíg nem kaptam hadijáradékot. A családot most két fia jelenti, akikről azt mondja: - Mindketten szeretnek és rendszeresen láto­gatnak^. _________________■ A biotermelő Közel húsz éve foglalko­zik bionövé­nyek termesz­tésével Agócs Jánosné és családja. Két hektáron ter­mesztenek ku­koricát, búzát, egy fél holdnyi te­rületen és kertjükben zöldséget, mákot, tököt, céklát, fűszer- és zöldpaprikát, s a háztájiban is biobaromfit és sertések nevelnek. - Mindig ellene voltunk a vegy­szernek, és mióta nyolc-tíz éve tagja vagyunk a Biokultúra Egye­sületnek is, még aktívabban fog­lalkozunk bionövényekkel - mondja. - Sokkal több munka van velük, de nem mindegy, hogy mennyi vegyszer jut az em­ber szervezetébe. A családot, ba­rátainkat látjuk el, és idegenek- nek is szívesen segítünk. ■ A zászlóanya Mint a falu idősebb lakói, jászárokszál­lási születésű a ma hatvanöt esztendős Pe- thes Józsefné, aki 2000-ben zászlóanya­ként a nemzeti színű szalagot kötötte fel a falu farkasfogas ál­lami zászlajára. Ma már ritka, tíz gyermekes családban nőtt fel, ő két leány és egy fiú édesanyja, a családban már dédunoka is van. - A tíz gyereket elég nehéz volt felne­velni - mondja gyermekkoráról -, ma már elvétve van ekkora család. Nagyon jó volt nagy csa­ládban felnőni, mi nem vesze­kedtünk soha, de az is hozzátar­tozik, hogy az idősebb testvére­imnek bizony többet kellett dol- gozni. __________ ■ Cs igatészta a nyugdíjasoktól Négy éve Koz­ma Imréné ve­zeti az újiregi Búzavirág Nyugdíjas Klubot, amely­nek tizenhat tagja van. Mi­vel - magyará­zata szerint - semmi nem műkö­dik pénz nélkül, úgy gondolták, ha csigatésztát készítenek, lesz egy kis anyagi forrás programja­ikhoz. - A nagyanyám még a Jászságból hozta a csigatész- takészítés szokását. Kaptunk a polgármesteri hivataltól helyisé­get, ott készítjük a tésztát, s a be­vételből gazdálkodunk. A klub így jutott el több emlé­kezetes kirándulásra, Gyulára, Harkányba, és jártak Szegeden, a szabadtéri játékokon, és Ópusz­taszeren is. ■ Aranykatedrás pedagógus Eredetileg óvó­pedagógus, és tizenhat évet óvónőként dolgozott, már tizenkét éve az iregszemcsei gyógypedagó­giai iskola ta­nára Antoni Istvánná. - A gyere­kek kiszolgáltatottsága fogott meg, rengeteg a hátrányos hely­zetű - mondja munkájáról. - Min­den gyermekben találtam olyat, amivel fejleszteni lehet őket. Sok jó eredményt sikerült elérni, ami kollégáim érdeme is. Egyik tanít­ványa országos rajzpályázaton szerepelt jól, de ő többre értékeli, hogy a munkára nevelésben na­gyon jó eredményeket sikerült el­érnie. Márciusban az oktatási mi­niszter Aranykatedra emlékpla- kettel ismerte el munkáját. ■ Jászkürt, talicska A község címerpajzsának ezüst mezejében búzakék pajzsfő van, amelyben á lakosság származá­sára utaló jászkürt látható. Alatta, az ezüstmezőben álló kék kubi­kostalicska az újiregiek egykori munkájára utal. A pajzsot vörös­sel és kékkel bélelt pántos ezüst sisak díszíti, vörössel és kékkel ékesített heraldikai koronával. A sisakkoronából két szál arany bú­zakalász nő ki, kettőskereszttel. A takaró kék és ezüst színű. A cí­merpajzs alatt, a fecskefarok vég­ződésű szalagon a község neve olvasható. ■ A falu története A jelenlegi község az 1930-as években alakult ki, amikor Jászárókszállásról a gazdasági válság miatt elszegényedett nyolcvan család érkezett az akko­ri Muth pusztára, amelyet aztán Jásztelepszállásnak hívtak. A te­lepülés neve 1949-től Újireg, ek­kor az új települést egyesítették Nagykónyi-Kulcsármaj orral. Muth falu a középkortól a török időkig élő település volt, 1572- ben a simontomyai szandzsák fejadó-összeírásában még tíz csa­ládfővel szerepel, de a török ki­űzésének idejére teljesen elpusz­tult, s a 18. században nem is te­lepítették újra, csak a neve ma­radt fenn, és uradalmi pusztaként említik. 1930-ban a lakosság szá­ma 227 fő, 1949-ben már 720 la­kosa volt Újiregnek. Az 1950-es évektől napjainkig csökken a falu népessége. Muth puszta eredeti­leg Zichy-uradalom volt néhány gazdasági épülettel. A j4gzok hosszú lejáratra földet, mezőgaz­dasági eszközöket kaptak, s az Alföldön szokásos növényi kultú­rákat honosítottak meg. A férfiak egy része a Dunántúl különböző helyein vállalt kubikus munkát. Katolikus vallásúak voltak, első kápolnájukat az iskola épületé­ben rendezték be. Vallásukat má­ig megtartották, a falu modem vonalú katolikus temploma 1993- ban épült. _________________■ Em léktúra két keréken 1941-ben a jászárokszállási Kiss Jenő először szervezte meg a já­szok áttelepülésének kerékpáros emléktúráját. A 240 kilométeres távot egy nap alatt tette meg. Nyomában árokszállásiak több­ször jöttek két keréken Újiregre. 2000. június 10-én reggel négy órakor André Béla húsz fős bará­ti társasága indult el a Jászságból. Tizenketten este hat órakor az iregszemcsei Fehér Galamb ven­déglőnél - amely az 1941-es túra állomása is volt - álltak meg, majd még este letekerték a hátra­lévő néhány kilométert Újiregig. A faluban kitűzték a jász telepü­lés névtábláját, így - a pünkösdi királyság szokásához hasonló módon - egy napra szomszédos település lett Újireg és Jászárok- szállás. ■ Jász ízek Újiregen a gasztronómia terén is őrzik a hagyományokat. Ünnepi, közösségi alkalmakkor a fő fogá­sok ma is gyakorta a jász konyha ízei szerint készülnek. A tyúk­húslevest csigatésztával fogyaszt­ják, amelyet jellegzetes jász étel, a birkapörkölt követ. _____■ * I I A képviselőtestület: Haszonics István alpolgár­mester, Sütő Péter, Orsós Sándor. Jegyző: dr. Pálin­kás József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom