Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-30 / 75. szám

.J 2002. MArcius 30., szombat ' TOLNA MEGYE 2 0 0 2 B 0 N Y H Á D 7. OLDAL rONy HÁn Civilek és Szövetségek Hagyományőrző németek A város egyik legrégebben működő civil szervezete a Német Kultu­rális Egyesü­let. Vezetője Rittinger An­tal, a Német Kisebbségi Önkor­mányzat elnöke.- Egyesületünk többek között a német kultúra megőrzését, ápolását, továbbadását fogalmaz­ta meg céljai között. Ennek érde­kében működtetjük a német kó­rust és tánccsoportjaínkat. Egyes kezdeményezéseink mára városi ünneppé váltak, mint a Hekwanz Egyesülettel évente kö­zösen szervezett Márton napi búcsú, vagy a Kranzlein Tánc­egyesülettel közös programunk, a Farsangtemetés, a pünkösdi fesztivál. Szervezetünknek sze­repe van Bonyhád külföldi kap­csolatainak ápolásában. Német házunkat, amit németországi se­gítséggel hoztunk létre, 10 éve működtetjük, ________ ■ Bu kovinai Székelyek Országos Szövetsége A Bukovinai Székelyek Or­szágos Szövet­sége székhely­ének választot­ta Bonyhádot. A szövetség el­nöke Potápi Árpád, ország- gyűlési képviselő.- Szervezetünkhöz harminc­négy hazai és határon túli hagyo­mányőrző egyesület, kör, másféle civil szervezet tartozik. Ezek köz­reműködésével valósítjuk meg rendezvényeinket. Vannak alka­lomszerű és rendszeres program­jaink, mint a néprajzi tábor, a Bu­kovinai Találkozások Nemzetkö­zi Folklór Fesztivál, a Sebestyén Ádám mesemondó verseny. Az utóbbit éppen a napokban tartot­tuk a Nemzeti Kulturális Alap és a Mobilitás támogatásával. Néhány hónapja vehettük bir­tokunkba a Székely Házat, ahol összejöveteleinket barátságos kö­rülmények között tudjuk megtar­tani. ■ A Rákóczi Szövetség A szövetség el­nöke Páll Gá­bor önkor­mányzati kép­viselő.- Az arány­lag fiatal szö­vetség műkö­dése különös jelentőséggel bír Bonyhádon. Céljaink között szerepel az okta­tási, a kulturális és a hagyomány- őrző és a baráti kapcsolatok kiala­kítása, erősítése a város lakói, va­lamint a felvidéki, az erdélyi és a kárpátaljai magyarok között. Fontos ez ezen a településen, hi­szen a bonyhádiak között szép számmal élnek a határokon kí­vülről áttelepítettek, áttelepültek. Legutóbb, március közepén, a közgazdasági szakközépiskola és a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum városunkban megvaló- sult programját segítettük. ___■ A szorgalom, a türelem városa Bonyhád, a Mecsek és a Szekszárdi dombság találkozásánál megbújó kisváros. Nemcsak a nagy földrajzi tájak paroláz- nak itt egymással. A németek, székelyek, felvidékiek, az ős­lakos magyarok békés szigete. A nemzetiségében, kultúrájá­ban is sokszínű települést 25 éve nyilvánították várossá.- Bonyhádon történelmi, irodalmi nagyjaink közül is sokan megtalálták otthonukat: Vörösmarty Mi­hály, Illyés Gyula, a Perczel család, s még sorolhat­nám - mondta Oroszki István, polgármester. - Ma tizenötezren élünk itt együtt, s igyekszünk közö­sen tenni a negyed évszázada várossá nyilvánított településünk múltjának megbecsüléséért, jelenben való boldogulásáért, jövőjének építéséért. Huszon­öt év alatt valóban várossá lett Bonyhád. Kiépült vezetékes ivóvíz-, szennyvíz-, gáz- és telefonháló­zata, megújultak épületei, felépült a sok száz családnak otthont adó szecskái vá­rosrész. Olyan intézményrendszert alakí­tottunk ki, amely az itt élők mindennap­jait szolgálja. Minden nehézség ellenére sikerült megtartani kórházunkat. Óvodá­ink, bölcsődéink korszerű, jól felszerelt Névjegy: Oroszki István 1990 óta Bonyhád város polgármestere, ötvennégy éves, építésztechnikus. A környezetvédelem elkötelezettje, történelmi örökségünk őrzője, a határon túli magyarok barátja. Felesége, Kovács Erzsébet a városi ügyészség alkalmazottja, két felnőtt gyermeke van. Hobbija az irodalom, a képzőművészet, az építészet. életteret adnak apróságainknak, három általános iskolánk felké­szült gyerekeket indít a középis­kolákba, gimnáziumunkból, köz- gazdasági szakközépiskolánkból kikerülő diákjaink bármely főis­kolán, egyetemen megállják helyüket, szakmun­kásképzőnkben sokszínű oktatás folyik. Közműve­lődési intézményeink színes tevékenységükkel or­szágosan is elismertek. Sportolóinknak adottak a felkészülés feltételei. Számos civil szervezetünk van segítségünkre az emberközpontú, humánus élettér kialakításában. A munkahelyek többségét sikerült megtartani. A negyed évszázad felében polgármesterként tehettem Bonyhádért, de nem boldogultam volna az itt élő emberek szorgalma, tenni akarása nélkül. Ebben a városban találkozott a sváb szorgalom, a székelyek találékonysága, a felvidékiek szívóssága, a magyarok toleranciája, egymás kultúrá­jának elfogadása, megbecsülése. Az utób­bi négy év különös pezsgést hozott a tele­pülés életében. Szociális bérlakások épül­nek, folyik infrastruktúránk mo­dernizációja, megújulnak útjaink, nemzetközi szabványoknak meg­felelően születnek játszótereink, intézményeinket, polgármesteri hivatalunkat a kor követelményei szerint alakítjuk át. Azt gondo­lom, hogy a ma meglévő, jól élhe­tő mikroklíma megőrzése fontos az itt élők számára. ■ Az országos népzenei találkozó Kerek évfordulóhoz érkezett Bonyhád egyik legnagyobb sza­bású rendezvénye, az országos népzenei találkozó. Az idén 10. alkalommal jönnek a városba a feltörekvő népzenei együttesek és szólisták. Leszámítva a budapesti táncház találkozót a bonyhádi országos népzenei találkozó az első bemu­tatkozási lehetőség volt hazánk fi­atal népzenei együttesei számára. Szabó László akkor népművelő, gyakorló népzenész hiányolta azt a fórumot, ahol az ifjú muzsikusok lettek volna a főszereplők. A hi­ányérzetből gondolat, a gondolat­ból nagy sikerű, máig népszerű, kétévenként megrendezett prog­ram lett.- A tizedik évforduló tulajdon­képpen húsz év munkáját jelenti. Kezdeményezésünk dél-dunántú­linak indult, dunántúlivá növeke­dett, majd országossá terebélyese­dett. Legszebb benne, hogy nem­csak arra a két napra jelent progra­mot, amikor maga a fesztivál zaj­lik. Hatására tanítani kezdtük a népzenét, tanfolyamokat szervez­tünk. Tolna megyében elsőként a bonyhádi zeneiskolában indult népzenei tagozat. A város kapcso­lataiban is hozadéka van a feszti­válnak. Megrendezésében rend­szeres partnerünk például a Ma­gyar Rádió, a Magyar Művelődési Intézet. Maga a találkozó mára le­tisztult, a feltörekvő zenekarok és szólisták versenyévé vált. A szak­ma komolyan számon tartja. Nép­zenész körökben Bonyhád neve jól cseng, ami a figyelmes vendég­látásnak, a jó szervezésnek is kö­szönhető. Az idei, kerek évfordu­lóra kicsit színesítjük programun­kat. A verseny mellett országos konferenciát szervezünk, ahol központi témaként a népzenei fesztiválok táncház mozgalomban betöltött szerepével foglalkozunk. A szeptember 20-21-22-re tervezett jubileumi találkozóra már meg­kezdtük az előkészületeket. ■ A festőművész Kovács Ferenc festőművész, pedagógus, a Völgység vará­zsának meg- örökítője.- Ha végig­nézek ezen a kis tájegysé­gen, minden évszakban, a nap minden órájában találok valami gyönyörűséget, s ezt az élményt szeretem másokkal megosztani, ezért megfestem. Vannak ked­venc témáim, mint a cikói ótemp­lom, vagy a Szecska tó, de nem is szabadna kiemelnem egyet sem, mert lehet, hogy a többi „megsér­tődik”. A városban évente egy­szer megmutatom a bonyhádiak­nak munkáimat, s úgy tapaszta­lom, kíváncsiak rá. Természeti szépségén túl ez a vidék szá­momra a pedagógiai pályán való boldogulást is adta. _________■ Az európabajnok A „Völgység Talentuma”, Bányai Gábor, a Petőfi Sán­dor Evangéli­kus Gimnázi­um tanulója.- A magyar bajnokság után 2001-ben sikerült megnyer­nem az Olaszországban megren­dezett távlovagló Európa Baj­nokságot. Persze ebben Gazai nevű arab shygia lovamnak is ré­sze volt, de ketten is csak szüle­im segítségével győzhettünk. Gondolatban már készülök a kö­vetkező versenyre. Áprilisban lesz a magyar bajnokság első fordulója, s néhányan tervez­zük, hogy az augusztusi világ- bajnokságon is részt veszünk. Egyelőre azonban az angol kö­zépfokú nyelvvizsgán szeretnék túllenni. ■ A városépítő Sebestyén La­jos huszonhá­rom éve dolgo­zik az önkor­mányzatnál, huszonegy éve műszaki osztályvezető.- Munkám­ban legfontosabbnak tartottam és most is tartom, hogy megment­sük amitől Bonyhád igazán Bonyhád. A korábban halálra ítélt épületeket, amelyek arculatot ad­nak a városnak. Az gondolom, egyetlen egynél sem szabad meg­várnunk a végpusztulás előtti utolsó pülanatot. Meg kell őrizni azokat az értékeket, amelyek az évszázadok során itt felhalmo­zódtak. A várossá nyilvánítás óta nagy előrelépés a kiszolgáló köz­műhálózat kiteljesítése, amitől a lakosság életminősége nagy mér- tékben javult. ____________■ A nemesség kötelez Bonyhád újkori története ösz- szefonódik a Perczel család történetével. Tagjai a gazda­ság, a kultúra támogatóiként, a szabadság szellemiségének hirdetőiként írták be nevüket az ország, a város krónikájá­ba. A család egyenes ági le­származottja, egyetlen Bony­hádon élő tagja, Perczel Ber­talan, aki a katolikus egyház- község helyi kántora negy­venhét esztendeje. Perczel Mór dédunokája iskolái nagy részét Bony- hádtól távol végezte. A nagy műveltségű gazda­tisztet munkája Fürgéd­re, Székesfehérvárra szólította. A második vi­lágháborúban többször behívták katonának, amerikai hadifogságba esett, majd egy német gazdaságban dolgo­zott. 1948-ban tért haza.- Édesapám halála után, beteg édesanyám hívó szavára jöttem vissza Bonyhádra. Őt, aki rendkí­vül karitatív személyiség volt, nem hagyhattam magára. Igen erős volt a családi kötődés. Édes­anyám 1950-ben bekövetkezett haláláig méltányosságból nem kel­lett elhagyni a házunkat, csak azu­tán államosították. Én Bonyhádon maradtam, munkát találtam a hi­dasi téglagyárban. 1955-ben a ka­tolikus egyházközség megválasz­tott kántorának, s azóta is itt szol­gálom az Urat. Jól esik érezni a megbecsülést, ami körülvesz, látni, hogy érték­ként tartják számon, amit csalá­dunk megteremtett. Ami egy kicsit elszomorít, hogy egyre nagyobb a szakadék a szegények és a gazda­gok között, hogy a tehetősebbek ritkán segítenek az el­esetteknek. A szüleim azt tartották: a nemesség kötelez, amiből nekünk több van, abból másnak is adni kell. Ezt nemcsak mondták, így is éltünk. Jó látni a város fejlő­dését. Naponta rácso­dálkozom a földből ki­nőtt új városrészekre, a Fáy lakóte­lepre és a Szecskára. Új utak épül­tek. Édesapám elképzelését láttam megvalósulni a kúria, most kollé­gium épülete mellett futó Bacsó Béla utcában. Az út átvágását, a parcellázást már ő megkezdte. • Azt látom, hogy aki ma, ebben a városban keresi a megélhetését, megtalálja. Azt azonban tudomá­sul kell venni, hogy az előrelépés az anyagi helyzet függvénye is. ■ Az értelem csiszolása, a test acélosítása, a lélek nemesítése dekeit figyelembe véve tervezi, irá­nyítja a gimnázium életét.- A különböző szintű oktatási formák alkalmazása mellett legfon­tosabbnak tartom, hogy a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium olyan intézmény, ahol a szellem, az értelem csiszolá­sa, a test acélosítá- sa, a lélek nemesí­tése harmóniában van egymással. Valószínű, hogy ennek az érték­rendnek, a kiváló tanár egyénisé­geknek, s az álta­luk átadott tudás­sal járó jó tovább­tanulási esélyek­nek, a ragyogó tár­gyi feltételeknek köszönhető, hogy soha nem látott beiskolázási népszerűsége van gim­náziumunknak. Intézményünk azon kevés isko­lák közé tartozik, ahol a régi és az új fenntartó békében oldotta meg az átadás-átvétel adta helyzetet, s ez a tolerancia az egyház és az önkor­mányzat részéről folyamatosan ér­vényesül. Ennek köszönhetően nyugodt körülmények között foly­tathatjuk a hagyományos tehetség- gondozó munkát, tovább működ­hetnek azok az alkotó műhelyek, amelyek diákoknak és szülőknek a magas szintű képzés biztosítékát je­lentik. ■ Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium A bonyhádi gimnázium fennállása óta magas szintű képzéséről vált is­mertté. Méltán büszkélkedhet hí­ressé lett tanítványaival. Több aka­démikus, egyetemi tanár, négy püs­pök, író, költő, orvos került ki falai közül. Az 1949-ben államosított gimná­zium 1992-ben visszakerült az evangélikus egyház tulajdonába. Több mint 400 millió forintot áldoz­va rá, az épület teljes körű felújítása után 1996-ban új, 21. századi igé­nyekre épülő kollégiumot avattak. Ónodi Szabolcs, az intézmény igazgatója elsősorban a tanulók ér­A könyvtáros A Solymár Im­re Városi Könyvtár Bonyhád egyik legpatinásabb épületében, a Perczel-kas- télyban fogad­ja látogatóit. Igazgatója Antal Mária.- Álmom, hogy könyvtárunk olyan kulturális és információs központtá váljon, ahol az írott és más információhordozók megfe­lelően szolgálják az olvasók igé­nyeit. Hogy az intézmény ne csak gyűjtőhelyként legyen jelen a vá­ros életében, hanem teret adjon a találkozásoknak, a gondolatcse­réknek. Olyan közösségi tér sze­repét töltse be, ahol az óvodástól a nyugdíjasig mindenki jól érzi magát, családias légköre és szel­lemisége van, s amely a munka­társaknak is otthona. ■ A helytörténész Dr. Kolta Lász­ló pedagógus, történelem­földrajz sza­kos középisko­lai tanár, böl­csész doktor, helytörténész.- Helytörté­neti témakörben hét önálló köte­tem és számos publikációm je­lent meg. Előjegyzésben van a könyvtár történetének megírása és a Perczel kutatásokról sem mondtam le. A Honismereti Kört húsz éve vezetem, bízva abban, ezzel is hozzájárulok, hogy a bonyhádiak megismerjék telepü­lésük múltját. Azt vallom, hogy a történelemszemlélet alakításá­nak eszköze a család, a szülőföld, a lakóhely, a környező vidék megismerése. Ez az alapja a nem­zeti önbecsülésnek, a hazához való ragaszkodásnak. ________■ A jelentős számú evangélikus lakosság szándéka szerint, 1806-ban Sárszentlőrincen gimnáziumot alapítottak, melynek Petőfi Sándor is diák­ja volt. Az intézményt 1870- ben áttelepítették Bonyhádra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom