Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-30 / 75. szám

8. OLDAL T OLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. Március 30., Szombat | jp Kerekes hagyományok- Tolna megye a magyar kerékpározás utánpótlás bázisa, j hiszen Szekszárd és Tamási | qntja a fiatal tehetségeket - szólt elismeréssel szűkebb pátriánk eddigi kerekes hagyományairól Bor Sándor, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke. - Ha jól emlékszem, már vagy három évtizede nagyon színvonalas Gemenc Kupákat rendeznek az itteni kollégák, j Gyönyörű a táj, a környék, nagyon jó szervezőgárda van, tehát azt hiszem, hogy az egyik lehetséges helyszín valóban ez a megye lehet, ha elnyeri hazánk az olimpia rendezésének jogát. Triatlon főpróba A Magyar Triatlon Szövetség el­nöke, a Magyar Olimpiai Bizott­ság tagja, Bence Gábor is támo­gatja Tolna megye kezdeménye­zését, miszerint a magyarországi | olimpiai játékok alkalmával Tol­na megye is helyszíne lehessen a térség adottságainak és hagyo­mányainak megfelelő verseny­számok - a triatlon, az országúti kerékpározás és a koronglövé­szet - megrendezésének. Ezt ja­nuár 24-én jelentette ki Szekszár- don, ahol a megyei közgyűlés el­nökével, Koltai Tamással együtt kézjegyével is ellátta a Tolna Me­gyei Olimpiai Nyilatkozatot. Ben­ce Gábor - aki annak idején vitor­lázóként Müchenben maga is olimpikon volt - alkalmasnak tartja a Duna-parti Fadd- Domborit a triatlon számok meg­rendezésére. Mint az elnök el­mondta, 2005-ben minden jel szerint Magyarország rendezi a sportági világbajnokságot. Ennek Fadd-Domboriban való lebonyo­lítása - ami mintegy 1800 ver­senyzőt és a hozzátartozó kíséret fogadását jelenti -, kiváló főpró- ba lehet az olimpiához ■ Aranyosaink Aranyérmes olimpikonokkal nincs elkényeztetve Tolna me- | gye, de azért akad a bajnokok j között is olyan, aki egykoron ( szűkebb pátriánkban élt. Az 1928-as és 1932-es olimpiák aranyérmes kardvívójának, Glykais Gyulának a neve Szek- szárdhoz köthető, Buzánszky Jenő (1952) a negyvenes évek­ben Dombóváron focizott, a paksi Kovács Antal 1992-ben Barcelonában állhatott fel a do­bogó legmagasabb fokára, 1996- ban pedig a dombóvári Rózsa Norbert gyarapította a Tolna j megyei „ara-nyosok” számát. ■ I Az olimpia felé, gyorsforgalmi úton Koltai Tamás az ötkarikás játékok és Tolna megye kapcsolatáról Deutsch Tamás átveszi Koltai Tamástól a Tolna megyei olimpiai íveket Tolna Megye Közgyűlésének elnöke, Koltai Tamás kezde­ményezte azt - két megyei szakosztályi vezetővel együtt- , hogy a 2012-es magyaror­szági olimpia megrendezése esetén szűkebb pátriánk ad­jon otthont a triatlon, az or­szágúti kerékpározás és a ko­ronglövészet sportágaknak. A választ ismerjük: több mint 44 ezer aláírás erősítette meg ezt a szándékot, azaz minden hatodik Tolna megyei lakos támogatta nemcsak az olim­pia megrendezését, hanem a házigazda szerepet is.- Az említett szám mögé, úgy ér­zem, rögtön odakívánkozik, hogy ilyen mértékű, széles összefogás a megyében, még évtizedekre visszatekintve sem volt - állapítot­ta meg Koltai Tamás. - Tekintetbe véve az országos szinten össze­gyűlt, 650 ezer aláírást, még azt is meg merem kockáztatni, hogy la­kosság arányosan megyénkben látták el a legtöbben kézjegyükkel az íveket. Ez az a komoly összefo­gás, mely rendkívül fontos közös céljaink megvalósítása érdekében.- És amiről ön többször megál­lapította, hogy túlmutat önma­gán.- Mint a megyei közgyűlés elnö­ke, de kiváltképp, mint a regionális fejlesztési tanács elnöke, az olim­piában nemcsak a világ legrango­sabb sporteseményét látom, ha­nem az odáig vezető utat is. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta, az olimpia felér egy nem­zeti fejlesztési tervvel is. Mi ma­gunk is megláttuk a megye terület- fejlesztési felzárkóztatásának lehe­tőségeit az olimpiával összefüg­gésben. Az ötkarikás játékokra va­ló felkészülés jegyében - túl a Bezerédj program még sikeresebb megvalósításán - az infrastruktu­rális, létesítményi és turisztikai fej­lesztés újabb lehetőségei előtt nyíl­nak távlatok. Hiszen nyilván utak, csatornahálózatok, szállodák, ven­déglátó helyek, stb. épülnek majd, természetesen új munkahelyeket teremtve. A beruházások kivitele­zőit tekintve pedig tovább erősöd­hetnek megyénk kis- és középvál­lalkozásai. Ezt támasztja alá az is, amit Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter jelentett ki, amikor elvittem hozzá a,Tolna megyei alá­írásokat: fontos az olimpia, de ta­lán még fontosabb, hogy Magyar- ország képes legyen megrendezni egy ilyen világverseny-sorozatot. Ha Tolna megye is rendezési hely­szín lehet, akkor szűkebb pátriánk is fel fog kellően készülni, végre­hajtva a szükséges beruházáso­kat, hogy megyénk is büszkén nyithassa meg kapuját a világ előtt.- Milyen egyéb jellegű, kedvező hatást lehet remélni, saját há­zunk táján maradva, a rendezés­ben történő részvételtől?- Nem szabad természetesen el­hanyagolni azt sem, hogy esetle­ges házigazda szerepünk milyen jelentős húzóerőt gyakorolhatna a sportéletre, elsősorban a közvetle­nül érintett triatlon, kerékpározás és lövészet sportágakra, de mások­ra is. Nyilván nem kell különöseb­ben hangsúlyoznom a sport neve­lő hatását, mely az élet számos te­rületére gyakorol kedvező befo­lyást. Stílszerűen szólva, jó érte­lemben vett egészséges változások következhetnek be megannyi szin­ten. Éppen ezért tartom nagysze­rűnek a kezdeményezés ilyen ki­terjedt támogatottságát. Hozzáte­szem: amikor átadtam a sportmi­niszternek a 44 ezer aláírást, meg­szűnt a kezdeményezői szerepem. Ettől kezdve Tolna megye kívánsá­gát tolmácsolhatom minden fóru­mon, és biztos vagyok abban, hogy ezt a Tolna megyei akaratot valamennyi, a szűkebb pátriánk fejlesztésén munkálkodó személy önzetlenül támogatja. Ennek szel­lemében vettem fel a kapcsolatot Bienerth Gusztáv úrral, a Pricewaterhouse Coopers, azaz a magyarországi olimpia megvaló­síthatósági tanulmányát készítő cég vezérigazgatójával, tájékoztat­va őt kezdeményezésünkről. Egye­bek mellett arról, hogy a magyar- országi sportvezetők, köztük a tri­atlon, a kerékpározás és a lövészet országos szakági vezetői ugyan­csak támogatják a Tolna megyeiek kívánságát. Sőt, ehhez kapcsolód­va feltétlenül említésre érdemes, hogy a triatlon.szövetség országos elnöke úgy látta, hogy például a ki­váló adottságú Dombori alkalmas lenne - mintegy az olimpia főpró­bájaként - a 2005-ös triatlon világ- bajnokság megrendezésére.- Milyen változást jelentene a megye imázsa, önképe számára az olimpia?- Mindenekelőtt fontos, hogy - alkalomadtán, az esemény televí­ziós közvetítéseit is beleszámítva -, Tolna megyébe invitálhatunk sok százmillió érdeklődőt, ezzel is öregbítve, világhírnévvé változtat­va jó hírünket. Az odáig vezető út, ha megmarad ez az összefogás, akkor gyorsforgalmi, sőt, egyene­sen autópálya minőségű lesz. És valóra válik egy újabb álmunk. Kovács Antal: ez a szívügyem Jelenleg egyetlen olimpiai bajnok él Tolna megyében, pontosabban Pakson, nevét minden sportszerető ember ismeri: Kovács Antal csel­gáncs bajnokról van szó. A barcelonai olimpia legyőzhetet­len dzsúdózója fenntartás nélkül tá­mogatja az olimpiai ügyet, azaz, hogy Budapest adjon otthont a 2012-es ötkarikás játékoknak. - Ez a szívügyem - árulja el Atom Anti, ahogy a népnyelv nevezte el a pak­si tatamikirályt.- Három olimpián vettem részt, s van némi összehasonlítási alapom, mely alapján kijelenthetem: mi, ven­dégszeretetünkről ismert magyarok is meg tudnánk rendezni ezt a sport- eseményt. Tisztában vagyok azzal, hogy van lemaradásunk az infrast­ruktúra terén, de ezt a hátrányt tíz év alatt ledolgozhatjuk, s le is kell, még ötkarikás játékok nélkül is. Az olim­pia egyébként óriási üzlet, nagy lö­kést adnak az országnak, tehát meg­érné a rengeteg beruházás. Japán­ban például az úszó világbajnokság zárásakor a medencékből leenged­ték a vizet, s ugyanott megnyitották a mezőgazdasági kiállítást... Ami Tolna megyét illeti: a távol­ság, Budapesttől számítva, egyálta­lán nem vészes. Ilyen távolságokkal találkozhattunk Barcelonában, At­lantában és Sydneyben is. S meg­győződésem, hogy a versenyek kö­zeledte magával ragadná a most még talán kétkedő sportbarátokat is. Nem kétséges, hogy a három sportág versenyeinek itteni meg­rendezése komoly hasznot hozna szűkebb pátriánknak. Mindent ösz- szegezve, nemcsak közel vagyunk a fővároshoz, de ráadásul jó kis me­gye vagyunk az olimpiához! A kormánybiztos bizakodó Fürjes Balázs, az olimpiai pá­lyázat miniszteri biztosa szekszárdi látogatásakor ki­jelentette: egyáltalán nem példa nélküli az ötlet, mely szerint a rendező város mel­lett más települések is szere­peljenek, mint egy-egy sport­ág házigazdái.- A Nemzetközi Olimpiai Bizott­ságban bevett szokás, hogy egyes sportágakat akár a pályázó város­tól száz-százötven kilométernyi­re lévő helyszíneken rendezze­nek meg - mutatott rá a kor­mánybiztos.- A magyar kormány nemzeti olimpiát kíván rendezni 2012- ben, s bár a zászlóshajó nyilván Budapest lesz, valamennyi régió szerepet vállalhat a lebonyolítás­ban. Megnyugtató, hogy a külön­böző pártok, az országgyűlés, a fővárosi közgyűlés, a Magyar Olimpiai Bizottság és számos ci­vil szervezet is felsorakozott az aláírásgyűjtés mögé, s ami a NOB kedvező döntése érdekében még igen fontos: a kezdeményezés mögött kormánytámogatás is van. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy hazánkat már többször is alkalmasnak találták olimpia megrendezésére, az 1920-as olimpia jogát is elnyertük, ám ek­kor a világháború elsodorta a já­tékokat. Jó kilátásokkal kecseg­tet, hogy a NOB igyekszik kiter­jeszteni az olimpia helyszíneit, s eddig sem Közép-Európa, sem Magyarország nem adott otthont ennek a világversenynek. Ami a felkészülés menetrendjét illeti, 2004-ben kell hazánknak beadni pályázatát, s feltehetően legalább 15 vetélytárssal számolhatunk. A NOB 2005-ben választja ki a győztes várost, addigra itthon el kell készülnie a megvalósítható­sági tanulmánynak, melyre ép­pen most adta be pályázatátnégy cégcsoport. ___________________■ A SPORTOLNA, FADD-OOMBORIBAN valósággal fesztivállá vált, s nemcsak a triatlon kedvelő közönség körében. Evről-évre tömege­ket vonz - legyen szó akár az indulókról, akár a közönségről - a hár­mas megmérettetés, a 750 méter úszás, a 20 kilométer kerékpározás és az 5 kilométer futás. A szervezők rendre megállapíthatják: a Sportolna minden esztendőben a legnagyobb triatlon viadalok közé tartozik Magyarországon, sőt, nemzetközi méreteket tekintve is. FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Sportvezetők véleménye Koronglövészet, országúti ke­rékpározás és triatlon. Ez len­ne az a három versenyszám, melyet - az esetleges buda­pesti olimpia idején - Tolna megye rendezne meg. A kez­deményezésről a megye érin­tett sportvezetői is elmondták véleményeiket. Szabó Miklós, a Tolna megyei sportiroda vezetője sportolók vé­leményét is tolmácsolva leszö­gezte, hogy az iroda dolgozói jó szívvel csatlakoznak a felhívás­hoz, és versenyeken, edzéseken, általános és középiskolákban is megjelennek majd az aláírás- gyűjtő ívekkel. Módos Ernő, a Tolna Megyei Triatlon Szövetség elnöke úgy vélte, hogy a több év­tizedes múltra visszatekintő nemzetközi Sportolna Triatlon Fesztivál már bebizonyította, hogy képes a rendezésre, s hogy a Fadd-Dombori Duna, a csodála­tos táj megfelelő lehet az olimpi­konok fogadására. Schneider Konrád, a Tolna Megyei Kerékpá­ros Szövetség elnöke örömmel csatlakozott a kezdeményezés­hez, annál is inkább, mivel több szekszárdi versenyző is vett már részt ötkarikás játékokon. Szabó- Kovács János, a Gemenc Nagydíj Szervezőbizottságának elnöke úgy vélte, sok még a tennivaló egy ilyen nagyságrendű verseny­hez, de büszkék lennének, ha ré­szesei lehetnének a szervezés­nek. Annál is inkább, hiszen a megye több olimpikonnal is di­csekedhet már. A GEMENCI NAGYDÍJ SZEKSZÁRDON, Tolna és Baranya me­gyében rendezett nemzetközi sportversenyek sorában az egyik leg­színvonalasabb, legnagyobb közönségsikernek örvendő esemény. Az elsőt 1975-ben rendezték meg, azóta évről-évre várja a kerékpár­sport művelőit és híveit. A rendezvényt 1999-ben pályázat útján fel­vették a nemzetközi versenynaptárba és megkapta a 2.6 UCI minősí­tést. Ez a tény a kerékpársport magyarországi megreformálása óta olyan jelentőséggel bír, amely megváltoztatta hazánk arculatát a nemzetközi kerékpáros térképen. A nagydíj idegenforgalmi vonzere­je sem lebecsülendő. A kerekes erőpróba helyszínei főképpen Tolna és Baranya megyében számtalan történelmi, kulturális és népművé­szeti érték megismerésére is lehetőséget adnak, fotó: gottvald károly Szép otthon a lövészetnek- A sportlövészetnek vannak hagyományai Tolna megyében - húzta alá Krizewsky Miklós, a Magyar Sportlövők Szövetsé­gének elnöke. - Egykoron többször is jártam errefelé, magyar bajnokságokat rendeztünk a szekszárdi sportcsarnokban. Sajnos az utóbbi jó néhány évben elapadtak az erre szánt források.- Azt mindenesetre örömmel hal­lom, hogy vannak ígéretes fiata­lok ebben a sportágban, magam is ismerek egy Tolna megyei kis­lányt, aki az ifjú tehetségek közé lépett elő - folytatta az elnök. - Nagy erénye ennek a térségnek a természeti szépsége is. A sportlö­vészetet nem lehet a vadászattól élesen elválasztani, s jól tudjuk, hogy Gemenc a vadászok paradi­csoma, tehát ennél szebb otthont nem lehetne biztosítani a korong­lövészetnek. Persze nem tudjuk, hogy addig a nemzetközi szabá­lyok hogyan változnak, mennyire lehet az egyes sportlövő számo­kat szétválasztani. Ha megfigyel­jük a legutóbbi olimpiákat, a pontlövészetet, a futócéllövésze­tet és a koronglövészetet mindig sportlövő:pályán rendezték meg, ezeket a pályákat mindet egy sportlövő centrumban helyezték el. Egy biztos: mi nem ellenez­zük, sőt, támogatjuk, hogy szét- választhatóak legyenek az egyes versenyszámok, ez a látványos­ság és a nézők szempontjából is előnyös lenne; de azért azt kívá­nom, hogy mindegyik sportlövő szám itt legyen. Létesüljön itt olyan sportlövő objektum, ahol valóban világszínvonalú verse­nyek tarthatók. Sőt, kívánom, hogy legyen minél előbb, hogy előtte főpróbaként akár egy VB-t vagy EB-t rendezhessünk. Nem olcsó egy világszínvonalú sport- lőteret felépíteni, ezekkel a kor­szerű elektronikus célberendező és eredménykijelző műszerekkel nem filléres mulatság egy sportlö­vő állás, viszont, nagyon szeret­nénk, ha megoldható lenne, hi­szen Magyarországnak ebben ha­gyományai vannak. Olimpiai baj­nokunk is van 300 méteren, Prokop Sándor személyében, s bár ilyen távon ma már olimpiát nem rendeznek, de világbajnok­ságot igen. S mikor egy VB hely­színét kijelölik, akkor igenis szempont az, hogy van-e 50 mé­teres futó céllövő pálya. Örül- .nénk, ha Szekszárdon sikerülne egy ilyen szép centrumot létre­hozni. ■ Javítás 2012-ben Pálinkás Csaba kerékpár versenyzőként vett részt az 1980-as moszkvai olimpián.- Miként vélekedik arról, hogy Magyarország, s benne Tolna megye adna otthont ennek a rangos versenynek? - érdeklőd­tünk a Szekszárdi Spartacus egykori kiváló kerekesétől.- Nem lehet olyan ember, akit ez ne lelkesítsen és ne legyen tő­le boldog - hangzott a válasz. - Ennek örülni kell és támogatni Szekszárdon, illetve az egész megyében.- Milyen meghatározó él­ményt őriz a moszkvai ötkarikás játékokról?- A magyar csapat tagjaként indultam, sajnos nem sikerült olyan eredményt elérnünk, ami­lyet szerettünk volna. De talán majd javítunk 2012-ben. ________________________(X)

Next

/
Oldalképek
Tartalom