Tolnai Népújság, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-25 / 224. szám

M EGY E I T Ü K Ö R 5. OLDAL 2001. Szeptember 25., Kedd ________Mondom A Magamét________ VE NTER MARIANNA Nemzet és egészség Az egész ségrőlionja a mondás: csak akkor tanuljak meg becsülni, ha már elveszítettük. Fiatal korában mindenki természetesnek tekinti, hogy bármilyen megterhelés után könnyedén kipiheni magát, hogy friss, erős, s legfeljebb néha nátha, vagy influenza éri utol Hallja per­sze a 40-50 évesek siránkozását fájó derékról, ropogó ízületekről, ren­detlenkedő vérnyomásról, allergiáról, visszérről, de az ember fiatalon el nem hiszi, hogy ezek a kisebb-nagyobb bajok majd őt is elérik. Pedig így történik, szinte észreválenül, apró, inkább bosszantó „döccenőkkel” indul, aztán 40-50 évesen már maga is kivizsgálásokra, kezelésekre jár, roppan az ízület, fáj a derék, rendetlenkedik a vérnyomás. A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt 20 évben fokozatosan romló statisztikát mutat. A vezető halálokok között a szív­ós érrendszeri megbetegedések, valamint a daganatos megbetegedések szerepelnek, ezen belül az utóbbi tíz évben ugrásszerűen megnőtt a májzsugor okozta halálozások száma. A legveszélyeztetettebbek a középkorú férfiak, s ez az egyéni tragédiák mellett a társadalom tragédiája is. Az a korosztály fogy a leggyorsabban, amely alkotó munkája teljében van, megállapodott, tapasztalatai megfize­thetetlenek. Hatalmas kár éri a családokat, hiszen legtöbbször még nem repültek ki a gyerekek, szükségük lenne a gondoskodásra, az anyagi támogatásm is. 1 íz évre tervezett népegészségügyi program indul az idén, országos összefogást hirdetve a negatív statisztika megváltoztatására. A rengeteg egészségi problémával küszködő középkorú lakosságon nem tudom, fog-e segíteni a program, bár reméljük a legjobbakat. Úgy gondolom, a legtöbbet a fiatalok körében teheti, ha már iskolás korban rögzíti: az egészség kincs, amü óvni és félteni kell, s akkor a legjobban, amikor még tökéletes. Négy új tantermet megépítenek Központi marad a Széchenyi iskola Tolna A tegnapi tolnai képviselő- testületi ülés talán legizgal­masabb témája a Széchenyi általános iskola elhelyezése volt. Bár a testület úgy ítélte meg, hogy nem szabad elkap­kodni a végleges döntést, azt már elhatározták, hogy az is­kola a központban marad, il­letve, hogy a művelődési ház melletti telken (egyelőre) négy új tantermet felépítenek a 2002/2003-as tanév kezde­tére. A Széchenyi iskola elhelyezése azért vált sürgetővé, mert az intéz­ménynek a következő tanév végén ki kell költöznie az általa használt, de az egyház tulajdonában, a tolná katolikus iskola udvarán álló ún. la­pos tetős épületből, ahol jelenleg négy széchenyis osztály működik. A tegnapi testületi ülésre három bizottság azt javasolta, hogy a Szé­chenyi iskolában a jövőben évfolya­monként csak egy osztály működ­jön. Ehhez azonban nyilvánváóan több év kifutási idő kell. A művelő­dési bizottság viszont azt javasolta, hogy a művelődési ház melletti tel­ken - amely telekszomszédos a Széchenyi iskola jelenlegi fő épüle­tével - a lapos tetős épület kiválásá­ra építsenek (egyelőre) négy osz- táytermes épületet. A képviselők egyeztetéssel tarkított, építő jellegű vita után fenti javaslatot egységesen elfogadták. Arról is határoztak, hogy a polgármester tárgyájon a Pécsi Püspökséggel az egyháznak a tolná katolikus iskolával kapcsola­tos távlati elképzeléseiről. Felállítot­tak egy ad hoc bizottságot is. (El­nök: Stróbl József, tagok Pirgi Jó­zsef, Stercz Jánosné, Takács István és Takács János.) A bizottság fel­adata a témává kapcsolatos társa­dalmi érdekegyeztetés koordináá- sa, az önkormányzatot érintő szer­vezési feladatok áttekintése. A Szé­chenyi iskola hosszú távú, meg­nyugtató elhelyezése során ugyanis az olyan ellentmondásokat is fel kellene oldani, mely szerint míg a Széchenyi épületgondokká küzd, addig a korszerű, új mözsi iskolá­ba nüres osztá lyok^isva nnak. -s­Két pályázó Újiregen 18 órakor az újiregi képviselő- testület. A felsőoktatási ösztön­díjra két pályázó van, a javaslat szerint az önkormányzat havi ezer forinttal támogatja tanulmá- nyaikat.____________________■ Föl a lépcsőn, le a csúszdán Galériás megoldással nagyobb játéktér A nyári pihenő után az óvodák is újra megtelnek gyermekz­sivajjal. A bonyhádi Széchenyi téri óvoda meglepetéssel várta „tanévkezdő” kicsinyeit. Bonyhád Galéria kiépítésével nagyobbították meg a játékra al kalmas teret a bonyhádi Malom óvodában. Az épüle adottságai lehetővé tették - régi kastély, nagy beírna gassággal - a felfelé való megoldás alkalmazását. A fából készült kar­zatot Zsók Antalné óvónő szakmai szemmel kiváló nevelési terepnek tartja.- Sokféle tevékenykedésre ad le­hetőséget a tér. Itt alakítottuk ki a babaszobát, nagyszerű pihenő­hely, alatta elfért a babakonyha, mozgásigényük kielégítését szol­gálja az oldalában elhelyezett csúszda. Az, hogy megvalósíthat­tuk a szülőknek köszönhetjük. A hagyományos szülői bálunk teljes bevételét erre a célra fordítottuk. Ez már a második galériánk, s egy harmadik kialakítását is tervez­zük. A családokat egy évben nem­csak egyszer szólítjuk meg. Októ- Babaszoba, babakonyha a galéria mögött fotó: gottvald károly A GJU nem zár ki senkit- mondja az Ifjú Németek Szövetségének vezetője Gyönkön, a Tolnai Lajos Gimnáziumban tartott országos találkozót a GJU, az Ifjú Németek Szövetsége. A szövetség jelenéről, terveiről Siegrist Adrien egyesületi vezető beszél. Gyönk- Melyek a GJU sürgős, megoldásm váró problémái?- Nehéz a fiatalokat motiválni, olyan programokat szervezni, aho­vá szívesen elmennek, és főleg ne-' héz rábírni őket, hogy megtartsák a magyarországi német hátteret. Ez a mi feladatunk. Próbálkozunk, de sajnos nem mindig járunk sikerrel. Állandó kérdés az utánpótlás, új ba­ráti körök alapítása.- Milyen arányban vannak a né­metet tanuló, illetve magukat német származásúnak valló tagok? Meny­nyire beszélik a nyelvet és őrzik a ha­gyományokat?- Aránylag sokan hozzák otthon­ról a német nyelvet, a hagyományo­kat. Ők talán példát nyújtanak a töb­biek számára. Sokan nem tudnak németül, de jól érzik magukat kö­rünkben. A GJU nem zár ki senkit. Ellenkezőleg, örül azoknak, akik ájJőlják a kulturális értékeket. In­kább arra kell figyelnünk, hogy ma­gyarul és németül is legyenek prog­ramok. A nyelvprobléma elsősor­ban a gyűléseken ütközik ki, de ez áthidalható.- Gyönkön a szövetséghez a gim­názium csatlakozott, így a továpbta- nulás során sok fiatal kiesik. Ők ho­gyan tudják megtartani a tagságu­kat?- Ez az a probléma, amit a GJU ném tud kezelni. Mi előírunk egy egyesületi formát, amiben folyik a munka. Ha kifejlődik egy baráti tár­saság , akkor GJU-s marad, érzi azt, hogy hová tartozik, még akkor is, ha elballagott. Ha nem, akkor idővel megszakad a kapcsolat.- Terveztek egy GJU-házal Me- cseknádasdon. Milyen céllal?- Mecseknádasd felajánlott egy iskolaépületet, ahol képzési köz­pontot szeretnénk kialakítani. Cé­lunk, hogy délen is legyen egy köz­pontunk.- A kulturális munka mellett bu­likat is szerveztek.- A buli alatt mi a svábbált értjük. A következő „buli” Bonyhádon a Márton-napi búcsú lesz. Szintén Bonyhádon rendezzük a küldött- gyűlést, amihez újra egy bál kapcso­lódik, majd az év utolsó napjaiban a szokásos előszilveszteri partit szer­vezzük meg. KEMLER BEÁTA Új műsorszolgáltatót választottak Dombóvár Tizenhét témát tárgyalt hétfő esti ülésén a város önkormányzata. Elsőként a településen keletke­ző kommunális hulladék gyűjté­sét és elhelyezését végző Kapos­vári Városgazdálkodási Rész­vénytársaság tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a képviselőtestület, ám határozott arról is, hogy a szolgáltatásért fi­zetendő jövő évi díj meghatározá­sakor a cég köteles egyeztetni az­zal a négy fős szakbizottsággal, mely felhatalmazást kapott a tár­gyalásokra és a település érdekei­nek képviseletére. A televíziós szolgáltatásokra kiírt pályázat győztese két helyi ajánlat­tevő - a Dombóvári Média Tömeg­kommunikációs Kft., valamint a Sinyi és Társai Digitál Stúdió Kft. - közül az utóbbi lett, mely 2002 ja­nuárjától öt évig készíti és közvetíti majd a képviselőtestület által meg­rendelt közéleti műsorokat. Az önkormányzat többségi tulaj­donában lévő Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Rt. volt elnök­igazgatójának, Bőr Nagy Ádámnak a kártérítési felelősségre vonását szeretné kezdeményezni a cég igaz­gatósága. A gazdasági társaság egy­kori vezetőjének ügyében a tények feltárására egy öt fős ad hoc bizott­ságot hozott létre a képviselőtestü­let, mely hamarosan ismerteti vizs­gálatának megállapításait. A dombóvári és a környékbeli betegek ellátását végző éjszakai és hétvégi ügyeletet eddig a kistérség településeinek területfejlesztési tár­sulása működtette. Az orvosok most egy közhasznú társaságot kí­vánnak létrehozni, mely január el­sejétől vállalkozna a szolgáltatásra. GLAUB HÍREK BÁTAAPÁH. Folytatódnak a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló építésének előkészületei. A Magyar Állami Földtani Intézet huszonhét geoló­gusa járt a településen. Itt tartózkodásuk három napja alatt a szakemberek elemezték az eddigi fúrásmintákat. DOMBÓVÁR. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kedd délután két órától a kistérség cégvezetőinek és vállalkozóinak fórumot rendez a művelődési házban, ahol a régió gazdaságá­nak élénkítését célzó pályáza­tokról és a Dombóvári Ipari Park fejlesztési terveiről kapnak tájékoztatást az érdeklődők. GERJEN. Ma, szeptember 25-én tartja ülését a község képviselő­testülete. Napirenden szerepel a csatornázási munkák alakulása, a költségvetés módosítása és új pályázat kiírása a jegyzői tisztsé­gre. BONYHÁD. A Pedagógus Nyugdíjas Klub szeptember 26-án 15 órától tartja foglalkozását. A csoport tagjai a Solymár Imre Városi Könyvtár előtt találkoznak, mivel programjukban az intézmény munkájával való ismerkedés szerepel. _________■ A nők és a közélet Dombóváron, a városháza díszter­mében kedd délelőtt tíz órakor kezdődik „A nők lehetőségei a közéletben” című konferencia, ahol előadást tart dr. Forgó Györgyné, a Szociális és Család­ügyi Minisztérium főosztályveze­tője, Szabó Loránd, a dombóvári kistérség önkormányzati társulá­sának ügyvezetője, Bondomé Nagy Ibolya, Dalmand polgármes­tere és Ruzsits Éva, a helyi önkor- mányzat civil tanácsnoka. _____■ Jö vőre a D+M főz A közbeszerzési eljárást követő­en elbírálta a tamási önkor­mányzat eseti bizottsága a köz- étkeztetésre beérkezett pályáza­tokat. A konyhák üzemeltetésé­re négy cég tett ajánlatot, közü­lük egyet érvénytelennek nyil­vánítottak. A bizottság a főváro­si Diák és Munkahelyi Vendég­látó Kft. pályázatát ítélte a leg­jobbnak. A kft. budapesti okta­tási intézményekben végez szol­gáltatást, - a tamási önkormány­zat előzetes információi szerint - megelégedésre. A D+M ajánla­ta, mint Hajdics József polgár- mester elmondta, pénzügyi szempontból lényegesen kedve­zőbb volt a másik két ajánlatnál. A cég valószínűen 2002 január 1-től végzi a közétkeztetést a ta­mási intézmények számára, ígé­retek szerint az alkalmazottak teljes létszáma a konyhák jelen- legi dolgozói közül kerül ki. t. f. Megkérdeztük olvasóinkat: Veszélyes-e a légtér használat? A parlament határozata alapján Magyarország, mint a NATO tagja, biztosítja légterét az amerikai hadsereg számára. Megkérdeztük az utcán a járókelőket: szerintük jelenthet-e valamilyen veszélyt hazánkra a légtér használat? 4 Halász Katalin Halász Katalin, pedagógus:- Sajnos, félő, hogy ez a döntés - illetve a háború - ránk is hatással lesz valamilyen szinten. A légtér használat jelentheti azt is, hogy előbb-utóbb bennünket is bevon­nak a konfliktusba. Kívánom, hogy kerüljön el minket. Brucker Antalné ügyintéző:- Nem hiszem, hogy a légtér használatból különösebb gond lehet. Afganisztán messze van, a politikusok azt mondják, hogy nem vagyunk veszélyben. Bízom abban, hogy nem történik semmi ked­vezőtlen dolog ránk nézve. Sztankovics Ferenc, nyugdíjas: ­Ennek a lépésnek csak akkor lenne következménye, ha nálunk is lennének beépített terroristák. Ha a nemzetközi helyzetet nézem, mégsem tartok a veszélytől. S ha már egyszer beléptünk a NATO- ba, akkor kötelesek vagyunk eleget tenni a katonai kéréseknek. Fenyvesi Henrik, alkalmazott: ­Most még nem lehet egyértelműen megmondani, hogy helyesen dön- töttünk-e vagy sem. Lehet, hogy ez csak évek múlva fog kiderülni, amikor egyszer majd ismét a politi­ka színterére viszi valaki. Kikre gon­dolok? Nyilván azokra, akik a vesztesek közé fognak tartozni. ■ Újabb vita a kultúráról A fejlesztő pedagógusok ingyen is dolgoznának Levette a napirendről a közművelődési rendelet elfogadását a város képviselő testülete tegnapi ülésén. A rendeletet a kul­turális bizottság is elutasította. A képviselők várható likvid­itási problémákról kaptak tájékoztatást a költségvetés féléves teljesítése kapcsán. SlMONTORNYA Bár június 30-ával a bevételek ötven százaléka teljesült, a saját bevételek, helyi adók mindössze 33 százaléka folyt be az önkormányzathoz. A he­lyi bevételek aránya a szeptember 15-i adófizetési határnap után sem javult jelentősen. Az ötven százalék annak köszönhető, hogy az állami támogatás 70 százalékát már meg­kapta a város. Ez azt jelenti, hogy - amennyiben a helyi adók elmarad­nak -, novembertől nehéz helyzet­be kerülhet az önkormányzat ­hangsúlyozta Bárdos László jegyző. Túllépte költségvetési keretét a vá­ros oktatási intézménye; az iskola nyáron nem tudta kiegyenlíteni a te­lefonszámlákat, és nem kapott szakképzési hozzájárulást sem. Hosszas vita után levette a napi­rendről a testület a közművelődési rendelet elfogadását. Az elutasító bi­zottsági álláspontot Könyv István Já­nos képviselő a tervezet hiányossá­gaival indokolta. Gácsi Vendel az oktatás és kultúra finanszírozás kapcsán - siófoki példára - az okta­tás „leadását” sürgette. Bárdos Lász­ló emlékeztetett: a megyei önkor­mányzat minden bizonnyal meg­szüntetné a szakiskolát Simon- tomyán, Németh János pedig felhív­ta a figyelmet, a város a költségvetés mindössze 2,5 százalékát fordítja kultúrára. Több pályázat benyújtá­sát támogatta a testület. Egy járda­építésre tervezett pályázat esélyeit Gácsi Vendel szerint csökkentheti, hogy az utca a Vörös Hadsereg ne­vet viseli. Döntöttek többek közt a városban dolgozó két fejlesztő pe­dagógus további foglalkoztatásáról. Bérüket két évig a szociális tárca tá­mogatása fedezte. A pedagógusok kijelentették: ingyen is készek vé­gezni munkájukat. A testület úgy döntött, hogy egy családsegítő felvé­tele helyett a két tanár munkáját ho­norálja. __ _ T.F. bér 5-én megszervezzük a nagy­szülők napját. Meghívjuk a nagy­mamákat, nagypapákat. Ilyenkor együtt játszhatnak a gyerekekkel. Kávéval, süteménnyel kínáljuk őket, majd az óvónők bábszínházát játszanak, amit együtt nézhetnek meg ■ unokáikkal. Ez a fajta kapcsolattartás segít minket t abban, hogy kéréseink meghallgatásra találjanak, terveink megvalósulhassanak. .pál­A helyi rendezési terv módosítá- 1 sáról, a Tamási Közös Víz- és t Csatornamű Kft. átalakítására tett c javaslatról és a Bursa Hungarica s önkormányzati ösztöndíjról tár- e gyal szeptember 26-án, szerdán r

Next

/
Oldalképek
Tartalom