Tolnai Népújság, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-16 / 63. szám

8. oldal - Tolnai Népújság MŰSOROK 2000. Március 16., csütörtök IMi Drága gyógyszerek Budapest A fogyasztói árak februárban 1,1 százalékkal emelkedtek a januá­ri, és 9,8 százalékkal az egy év­vel korábbi árszinthez képest - közölte kedden a Központi Sta­tisztikai Hivatal (KSH) legfris­sebb jelentésében. A fogyasztói árindex februári alakulása megfelel az elemzői várakozásoknak. Az infláció ha­vi mértéke januárban 1,5 száza­lékos volt, az 1999. januárihoz képest az árak 10 százalékkal emelkedtek. Tavaly februárban a havi index 1,3 százalékos, az éves 9,4 százalékos volt. Februárban a telefonszolgál­tatás drágulása 0,24 százalék­kal, a szeszes italoké 0,16 száza­lékkal, a dohányáruké 0,11 szá­zalékkal, az elektromos ener­giáé 0,09 százalékkal, az idény­áras élelmiszereké, valamint a járműüzemanyagoké 0,06 szá­zalékkal emelte a fogyasztói árak előző hónaphoz mért inde­xét. Az élelmiszerek ára február^ ban 0,5 százalékkal nőtt. Ezen belül a friss zöldség és a főzelék 4,7, a tej 3, a friss hazai és déli­gyümölcs 2,4 százalékkal drá­gult. A tojás ára 10 százalékkal csökkent, a sertészsiradék, a sertéshús, a baromfihús 1,2-2 százalékot veszített árából. A ru­házkodási cikkek téli kiárusítá­sok miatti árcsökkenése 0,8 szá­zalékos volt. A tartós fogyasztá­si cikkek és az egyéb cikkek az átlagosnál kevésbé, 0,3, illetve 0,8 százalékkal drágultak. A tár­sadalombiztosítás által nem tá­mogatott gyógyszerek körében január közepén történt áremelés áthúzódó hatása februárban 1,4 százalékos volt. A háztartási energia árai az átlaggal azonos mértékben emelkedtek, ezen belül az elektromos energia díja 2,6 százalékkal lett magasabb egy hónap alatt. GAZ DAS A G - M U 5 O R O K Cégek saját helyzetükről A mikrovállalkozások vannak a legrosszabb helyzetben A korábbinál kedvezőbben ítélték meg a vál­lalatok gazdasági helyzetüket, az elkövetkező fél év várható kilátásairól viszont pesszimis­tán nyilatkoztak - derül ki egyebek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) nemrég közzétett konjunktúra-felméréséből. Budapest Az MKIK 2273 tagvállalatának 25 százaléka ítél­te jónak gazdasági helyzetét, 60 százaléka kielé­gítőnek, 14 százaléka pedig kimondottan rossz­nak tartotta azt. A kamara korábbi - múlt év jú­niusi - felméréséhez képest tovább javult az iparban, a pénzügyi szektorban és az üzleti szolgáltatásokban tevékenykedő cégek pozíció­ja, romlott viszont helyzetük a szállítási és az idegenforgalmi ágazatokban. A vállalatok gazdasági helyzete és mérete kö­zötti összefüggést vizsgálva kiderült, hogy a cé­gek méretével arányosan emelkedett a „jó” és csökkent a „rossz” válaszok aránya. Figyelemre­méltó, hogy a legjobb helyzetről nem a 250 főnél többet foglalkoztató nagyvállalatok, hanem a közepes méretű - 50-249 főt foglalkoztató - cé­gek számoltak be. A legrosszabb a legfeljebb tíz főt foglalkoztató mikrovállalkozások helyzete. A kutatók szoros összefüggést mutattak ki a vállalat tulajdoni szerkezete és gazdasági hely­zete között. A külföldi tulajdonú vállalkozások lényegesen jobbnak ítélték helyzetüket, mint a belföldi tulajdonban lévők. A legnagyobb mér­tékben a 100 százalékosan külföldi kézben lé­vők pozíciója javult, míg a hazai cégeké válto­zatlan maradt. Az előző felméréshez képest a cégek borúlá­tóbban ítélték meg az elkövetkező félévi kilátásai­kat, mindössze 22,4 százalékuk számít javulásra. A várakozások legjobban az építőipari, a szállítási és az idegenforgalmi ágazatban romlottak, ezen belül is a tisztán belföldi, illetve a belföldi többsé- gi tulajdonban lévő cégeknél. ____________iujvAhii Ú j fogyasztóvédelmi szervezet A felhasználók is felkészülnek az energiapiac liberalizálására Budapest Az EU országaiban már esztendők óta liberalizált az energia­piac. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb országban a vállalkozások - egynéhány országban már a lakosság is - onnan vásárolnak ára­mot, ahol előnyösebb árat és jobb szolgáltatást kapnak. Nálunk a jövő év első napjától szintén liberalizálják az áramszolgálta­tást; ennek feltétel- és keretrendszere most van kialakulóban. energiatermelő illetve -szolgál­tató vállalatokkal szemben? - kérdeztük az újonnan megvá­lasztott elnököt.- Mi, fogyasztók jó előre sze­retnénk felkészülni a liberalizá­cióra. Az IEF demokratikus fo­gyasztóvédelmi szerveződés, amely az ipari fogyasztók érde­keit igyekszik érvényesíteni. Az egyesület professzionális szerve­zet, amely a tagvállalati delegál­tak és elkötelezett független szak­értők bevonásával működik.- Milyen eszközök állnak ren­delkezésükre ahhoz, hogy befo­A liberalizálás eredményeként ki­alakuló verseny a remények sze­rint a fogyasztók érdekeit szolgál­ja. Ehhez azonban arra van szük­ség, hogy az energiaszektor mel­lett a fogyasztók is érdemben be­folyásolni tudják a szabályozók kialakítását. A közeli napokban nagyvállalatok kezdeményezésé­re megalakult az Ipari Energia Fo­gyasztók Fóruma (IEF). Elnökévé de Szaniszló Mihályt választották.- Milyen feladatot képes fel­vállalni az új szervezet a nagy lyásolni tudják a nagy energia- termelők döntéseit?- Álláspontunk kifejtése nélkül aligha tudunk bármit is elérni, ezért véleményünket hangoztatni kívánjuk a törvényhozási szférá­ban, például az Országgyűlés gaz­dasági bizottságában. Az állami szerveknél - gondolok elsősorban a Gazdasági és a Pénzügyminisz­tériumra - szintén megjelennek majd képviselőink, de a hazai és a külföldi szakmai, illetve fogyasz­tóvédelmi szervezetekkel is fel­vesszük majd a kapcsolatot.- Egyenrangú partnerei lesznek az energiatermelőknek?- Az ipari fogyasztók közös fel­lépése - méretüknél és jelentősé­güknél fogva - lehetővé teszi, hogy egyenrangú partnerként ve­gyenek részt, akár már a döntés­előkészítésben is. K.T. Március 16., Csütörtök - Televízió-műsor MTV1 RTLKLUB TV2 MTV2 DUNA TV 5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész, 9.05 A bes­tia (brazil sorozat 91.), 10.00 Happy Holiday (német sorozat), 11.00 Svéd gyufa (francia soro­zat 5.), 12.00 Hírek, 13.00 Nemzetiségi ma­gazinok (horvát, román), 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 Linda (magyar so­rozat), 15.10 A látogató (amerikai sci-fi sorozat), 15.58 Hírek. Időjárás, 16.00 Egészségedre! 16.25 A levegőóceán tit­kai (amerikai természet- film-sorozat), 16.58 Hí­rek. Időjárás, 17.00 Jani házhoz megy... (Betlen János műsora), 17.30 A Szent István Társulat, 17.50 Körzeti híradók, 18.00 Híradó. Időjárás, 18.15Théma, 18.30 Ra­jongó (Prokopp Dóra mozija) 19.00 Mindent a szere- lemárt _______ 1 9.30 Híradó 20.00 Komédiások - Színház az egész... (sorozati 21.00 Show-bálvánv 22.00 Híradó. Időjárás 22.05 Aktuális 22.30 Panoráma 23.00 Twin Peaks (sorozati 23.45 Bank utca 6.00 Top Shop, 6,30 Reggeli (telefon: 382- 8394), 9.00 Recept Klub, 9.10 Barátok közt (ismétlés), 9.40 A farm, ahol élünk (amerikai so­rozat, ismétlés), 10.35 TopShop, 11.30 Delelő (vidám show - ebédidő­ben. Benne: Mire gon­dolok?), 13.00 Hírek, 13.10 Celeste (argentin sorozat), 14.30 Klip Klub, 14,50 Az első csók (francia sorozat), 15.15 Helené és a fiúk (francia sorozat), 15.45 A farm, ahol élünk (ame­rikai sorozat), 16.40 Mi­re gondolok? 16.45 Esmeralda (mexikói so­rozat 31. Esz.: Leticia Calderon, Fernando Co- lunga), 17.35 Mire gon­dolok? (telefonos villám­játék), 17.40 Tiltott sze­relem (venezuelai soro­zat 14.) 18.50 Fókusz_______ 19.20 Üzenet _______ 1 9.25 Barátok közt 19.50 Esti showder Fábrv Sándorral 21.25 Zsoldosok (akció­filml________ 2 2.15 Este________ 22 .35 A holló kiáltása (francia film) 0.10 Pont hu______ 0.40 F ókusz 5.45 Faluvilág, 6.00 Reggeli kiadás, 6.30 Jó reggelt, Magyarország! (színes hírmagazin), 8.30 Gazdagok és szé­pek, 8.55 Riviéra (eu. koprodukciós sorozat ism.), 9.25 Csupa-csupa élet (német sorozat), 9.45 Egy titokzatos hölgy (olasz sorozat), 10.35 Közvetlen ajánlat, 11.05 Repülő ház, 11,30 Mila, a szupersztár, 11.55 Hurrá, utazunk! 12.10 Airport, 12.35 Ri­viéra (koprodukciós so­rozat), 13.00 Gazdagok és szépek (amerikai so­rozat), 13.25 A hegyi doktor (német sorozat), 15.10 MacGyver (soro­zat), 16.00 Sunset Beach (sorozat 388.), 16.45 Samantha (vene­zuelai sorozat), 17.40 Vi­pera, 18.30 Tények, 19.00 Szerencsekerék 19.30 Rosalinda (mexikói sorozati 20.00 Férfisztriotíz 20.30 Nyolc mester­lövész ■_____ 2 1.45 Jó estét, Magyar­____ország]______ 22 .30 Jane vessző­futása (amerikai filml________ 0 .10 Magyarország holnap_______ 1 .05 Vers éjfél után 5.42 Hajnali gondolatok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész, 9.05 Önarc­kép, 10.00 Dies irae (Egy középkori téma tör­ténete), 10.40 A múzsa csókja, 11.05 Telemázli, 11.30112.12.00 Bor és hatalom (sorozat), 12,50 Van öt perce? 13.00 Hí­rek, 13.35 Szabad ver­seny, 14.00 Delta, 14.30 Körző, 15.00 Háló, 15.30 Magyar Szalon, 16.00 Iskola utca, 1730 Magyar Ház 18.00 TS__________ 19.40 Esti mese 20.00 Híradó_______ 20.3 0 Budapesti Tavaszi Fesztivál 20.50 Unokáink is látni fogják_______ 2 1.20Ragadd mega napot! (amerikai filml________ 22.5 0 Záróra HBO 6.30 Hollywoodi akció­hősök - Jean-Claude Van Damme, 7.00 Jó ba­rátok (amerikai sorozat), 7.30 Tűzhányó (amerikai film), 9.15 Spawn (ameri­kai fantasztikus akció­film), 10.55 Mulan legen­dája, 11.45 Éjkirálynő nappal (francia vígjáték), 13.20 Hunter - A nagy csata (lengyel ifjúsági film), 14.55 Szellemta­nya (amerikai Vígjáték), 16.30 Ugrásra készen (amerikai romantikus vígjáték), 18.05 Tűzhá­nyó, 20.00 A csodafarm (amerikai családi vígjá­ték), 21.35 Egy gyilkos­ság védelmében (ameri­kai thriller), 23.05 A texa­si láncfűrészes gyilkos visszatér (amerikai hor­ror), 0.35 Fű alatt, 2.20 Halálvírus (amerikai ak­ciófilm), 4.00 Ál/arc 4.10 Plusz 1 óra Virradó­ra, 5.30 Virradóra, 9.10 A Belvárosi Plébánia- templom 100 éve, 9.25 A Gymnasiom, 10.30 Maigret (sorozat), 12.20 Régiók, 12.50 (kis) Ma­maklub, 13.25 Cifra nyo­morúság (magyar film), 14.40 Tálentum, 15.10 Helikon, 15.30 Feltáma­dás (szovjet film), 17.15 Nyelvőrző, 17.30 Mese­filmek, 18.00 Napóra, 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Összkép 19.45 A kisfiam pisz­tolva________ 2 1.10 A táncosnő és a varázslónő 22.00 Százötven művész kilenc középeurópai országból 22.30 Nézőpont 23.00 Expressz- expressz SPEKTRUM 15.00 Botswanái éden- kertek, 16.00 Az isme­retlen Dél-Afrika, 16.30 Ötlettár, 17.00 A lavina, 18.00 Állatlesen, 18.30 Mérges kígyók, 19.00 A mélység titkai, 19.30 Az úti cél, 20.00 Kultikus kedvencek, 21.00 Tudós nyomozók, 22.00 Hábo­rúk titkai, 23.00 Csodák világa, 23.30 Csillag­sztráda, 24.00 Húszéve­sen... N, GEOGRAPHIC 15.00 Egy felfedező úti- naplója, 16.00 Neander­völgyi ősember rejtélye, 16.30 Vulkán-sziget, 17.00 Óriások földjén, 18.00 Vadvilág, 19.00 Egy eltűnt törzs nyomá­ban, 20.00 Járatlan úton, 21.00 Egy felfedező úti­naplója __________EUROSPORT__________ 8.3 0 Alpesi sí vk, Bormio, 10.00 Északi összetett sí vk, 11.30 ISF World Tour hódeszka, Japán, 12.00 Alpesi sí vk, Bormio, 13.15 Biatlon-vk, 14.15 Alpesi sí vk, Bormio, 14.30 Északi összetett sí vk, St. Moritz, 15.30 WTA-tenisz, 17.00 Biatlon-vk, 18.00 Gyorsúszó-vb, 19.00 Indítsátok a motort! 20.00 Versenyvonal magazin, 21,00 WTA-tenisz, 22.30 UEFA-kupanap FELVESSZÜK A RITMUSÁT $ CIB BANK 7100 SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 1. Telefon: (74) 529-340 Érvényes; 2QQQ. március frtfl BHÉmsaman, Lekötési Idő Éves kamat, 1M Ft felett (%) (EBKM) 1 hét 6,000 (6,08) 2-3 hét 8,000 (8,11) 1-2 hó 9,500 (9,63) 3 hó 9,000 (9,13) 6 hó 8,500 (8,62) 12 hó 8,000 (8,11) Folyószámla 2,000 (2,05) MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 50 E Ft-5 MFt 5-10 MFt 10 M Ft lelett Betétek éves kamat (%) EBKM éves kamat (%) EBKM éves kamat (%) EBKM 1-2 hó 9,750 (9,89) 9,875 (10,01) 10,000 (10,14) 3 hó 9,600 (9,73) 9,725 (9,86) 9,850 (9,99) 6 hó 9,300 (9,43) 9,425 (9,56) 9,550 (9,68) 12 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjával megegyező. CIB Classic Magánszámla CIB XL Átutalási Magánszámla XL/Classic sávos kamatai: éves kamat (%) EBKM 0-100 EFt-ig 3,000 3,08/3,08 100ER-1 MFt 5,000 5,19/5,17 1 MFt felett 7,500 7,87/7,82 CIB Takarékszámla (min. 50 E Ft) sávos kamatai: éves kamat (\) EBKM 0-50 E Ft-ig 3,000 3,08 50 E Ft—1 M Ft 7,500 7,87 1 M Ft felett 10,000 10,62 KINCSEM betét kamata magánszemélyek részére (min. 50 E Ft) éves kamat (%) EBKM 3 hónap 9,700 9,83 6 hónap 9,400 9,53 12 hónap 8,600 8,72 Lejárat előtti visszaváltás esetén a bank kamatot nem fizet. KINCSEM 2000 kötvény (min. 10 E Ft) éves kamat (%) EHM' 1 hó 9,750 9,75 3 hó 9,700 9,70 6 hó 9,400 9,40 12 hó 8,600 8,60 ' Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezőek. X ÍT ELEK Éves kamat (%) Folyószámlahitel 20,00 Betétörző hitel 16,50 Lombardhitel 18,00 Ingatlanfedezetes hitel 19,50 CIB Otthonteremtő Hitel 1 éves kamatperiódus 12,8% 5 éves kamatperiódus 11,2% Éves kamat (%) HUF prime rate 14,500 CIB©06 40 242 242 A BANCA COMMERCIALE ITALiANA-CSOPORT TAGJA Kereslet - hitelre . Ezentúl nincs szükség jövedelemigazolásra Budapest Ezentúl nem szükséges iga­zolniuk rendszeres jövedel­mük mértékét azoknak a kérelmezőknek, akik nagy értékű, forgalomképes ingatlan megvételére, vagy a meglévő fedezete mellett kívánnak kedvezményes lakáshitelhez jutni - mond­ta kedden Zádori János, a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. sajtófőnöke.- A kedvezményes elbíráláshoz 1 millió forintos kölcsön eseté­ben legalább 5-6 millió forintos, valós piaci értékkel bíró ingatlan megjelölése szükséges - mutatott rá Zádori János. A nagyobb érté­kű, 10 millió forint körüli laká­soknál, házaknál azonban a jöve­delemigazolás nélkül igényelhe­tő kölcsön elérheti az ingatlan értékének egyharmadát is.- További könnyítés, hogy az 1994. január elseje után, bárme­lyik pénzintézetnél felvett lakás­hitelek akkor is kiválthatók ked­vezményes jelzáloghitelekkel, ha a kölcsön értéke nem éri el a ko­rábban alsó határértékként meg­jelölt 1 millió forintot. Zádori Já­nos kifejtette: az alsó határt a jel­zálogbank 400 ezer forintban ál­lapította meg úgy, hogy a régi köl­csönnek és az újonnan igényelt hitelösszegnek legalább 1 millió forintra kell rúgnia. Mindazokra, akik új kölcsönt nem igényelnek, csupán a régit szeretnék kedvez­ményesebb kamatozásúra válta­ni, továbbra is az 1 millió forintos alsó határérték vonatkozik. A lakáshitel-rendelet hatályba lépése óta több mint 500 millió fo­rintnyi hiteligényt nyújtottak be a jelzálogbankhoz, és két hete az el­ső kölcsönök folyósítása is meg­kezdődött. A március elsejei ka­matcsökkentés óta érezhetően megnőtt az érdeklődés e kölcsö­nök iránt - hangsúlyozta a szak­ember. A korábbi aggályokkal szemben a hitelbírálat idejét nem növeli az értékbecslő szakembe­rek hiánya, hiszen az ingatlanok értékelését szinte kizárólag külsős értékbecslők végzik. __________■ 7 0 milliárd a közutakra Budapest Ebben az évben a tavalyinál 12 százalékkal többet, összesen 70,123 milliárd forintot költhet a szaktárca útfenntartási és fejlesz­tési célokra - közölte Katona Kál­mán közlekedési miniszter ked­den Budapesten. A miniszter el­mondta: a költségek legnagyobb részét, több mint 68 milliárd fo­rintot, saját bevételből fedezik; ezen belül 57,3 milliárd forintot saját költségvetési támogatásból, a többit pedig költségvetési cél- előirányzatokból teremtik elő. Az idei beruházások között prioritást élvez az utak és a hidak karbantartása, illetve felújítása. Út- és hídüzemeltetésre 13, kar­bantartásukra 7,5, felújításukra 12, rekonstrukcióra 13,6, míg újak építésére 10,5 milliárd forin­tot szánnak. Az ez évi munkála­tok közül a miniszter a dunaföld- vári híd rekonstrukcióját, a ve­szélyes csomópontok korszerűsí­tését és a burkolatjavításokat emelte ki. Az ár- és belvízkárok­ról elmondta: most mérik fel a károkat, és áttekintik a szükséges helyreállítási feladatokat. n Helyi Programok Bonyhádi VTV 10.00 Fecsegő tipegők (is- m.). 10.30 Csillagszem (szórakoztató zenés mű­sor, ism.). 11.00 Rosszem­berek (magyar történelmi kalandfilm, ism.). Dombóvári VTV 18.00 Dombóvári Arckép- csarnok (vendég: Németh Károly). 18.50 Csillag­szem. 20.00 A per (ameri­kai film). Szekszárdi VTV 8.00 Híróra (ism.). 18.00 A Pécsi Körzeti Stúdió Hír­adója. 18.15 Bence Show - Somló Tamás. 18.45 Mese. 19.00 Híróra. 20.00 Na-És? - ifjúsági magazin. 20.30 Archí­vum. 21.00 Híróra (ism.). 22.00 Kórlap - szemé­szeti osztály. Vendég: Dr. Vastag Oszkár. 22.30 Tempo autósport. 23.00 Híróra (ism,). Alisca Rádió 91.1 MHz non-stop. Hír- szolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00­13.00 Lapszemle, útinfor- m, születésnaptár, évfor­duló, naptár, bűnügyi kró­nika, helyi hírek, állás- ajánlatok, programajánló, könyvajánló. 9.00 A nap híre, a nap vendége. 10.30 Élő kívánságmű­sor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, információk, ér­dekességek. 15.00 Nap híre. Kamarai percek: in­formációk vállalkozóknak és szolgáltatóknak. 19.00 Élő kívánságmű­sor. 21.00-06.00 Non­stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00­9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés ma­gazin. 12.00-18.00 Dél­utáni Turmix. 18.00­24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00-06.00 Könnyűzenei összeállí­tások. Bajai Rádió 7.00 Jó reggelt kívánok! (Információk, félórán­ként hírek, lapszemle, ál­lásajánlat, közlekedési hírek). 7.30 BBC-hírek. 11.05 Lemezbörze. 16.03 Négy évtized rock­története. Fortuna Rádió 00.05. Non-stop zene. 05- 09 Reggeli magazin (fél­óránként hírek, időjárásje­lentés, sport, útinform). 5.15 Névnap, születés­nap. 5.50 Rendőrségi hí­rek. 6.15 Lapszemle. 7.45 Névnap, születésnap. 8.30 Évforduló-naptár. 9.05 Tegnap történt. 12.00-13.00 Fortunamix. 13.30 BBC-hírek. 13.45 Tőzsde. 15.45 Sport. 17.00 Programajánló. 17.30 BBC-hírek. 19.00 Lemezkiadó ajánlóműso­ra. 19.30 Kívánságműsor. 22.00 Csensz. Joker Rádió 6.00-10.00 Vekker. Reg­geli információs műsor, riportokkal. 7.00-18.00 Minden egész órában hí­rek. 11.30 Humor per­cek. 12.00-13.00 Sziesz­ta. 14.00-16.00 Cseme­géző, 16.00-18.00 Mo­zaik, délutáni informáci­ós műsor, riportokkal. 19.00 Sport. 19.00­20.00 Zenei magazinmű­sor. Pécsi Rádió 6.00 Kossuth krónika. 6.15 Dél-dunántúli króni­ka. 6.30 A nagyvilág hí­rei. 6.45 A térség hírei. 7.00 Kossuth krónika. 7.15 Dél-dunántúli króni­ka. 7.30 A nagyvilág hí­rei. 7.45 A nap témája. 8,10 Eseményössze­foglaló. 8.20 Riportok. 9.00-10.30 Horvát nyel­vű regionális nemzetisé­gi műsor. 10.30-12.00 Német nyelvű regionális műsor. 12.00-13.00 Kos­suth Déli Krónika. 13.05­14.00 Szerb nyelvű zenedélután. • 14.00- 18.03 Kirakat. 18.30- 22.30 Nemzetiségiekről 30 percben. Szekszárd, Panoráma: A tehetséges Mr. Ripiey. (15.30, 17.30,20.00). Kisterem: Háborgó mélység. (17.00,19.00).

Next

/
Oldalképek
Tartalom