Tolnai Népújság, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-02 / 281. szám

4. oldal Megyei Körkép — Dunaföldvár, Paks És Környéke 1999. december 2., csütörtök A paksi kórházról Kérdések válasz nélkül Elkészült a város egészség­ügyéről átfogó képet adó tanulmány, amelynek része a kórház megvalósíthatósá­gát célzó vizsgálat is. A tanulmány apropóján Bor Imre polgármester tanácsko­zásra hívta a Paksi Kórházért Alapítvány kuratóriumának tagjait. Az elemzés amellett, hogy kiterjed az egész beteg- ellátásra, az abban fellelhető problémákra, hiányosságokra foglalkozik a tanuszoda köze­lében talált hévíz felhaszná­lási lehetőségeivel, illetve a már említett kórház vagy sür­gősségi betegellátó centrum létrehozásával. Az anyagot a kuratórium tagjai nem tudták áttanulmá­nyozni - a 150 oldalas elem­zésből egy példányt kaptak a hétfői megbeszélést megelőző pénteken. Bor Imre is el­mondta, a hivatalban sem kezdődött még el a feldolgo­zás. így hát a dolog érdemi részéről, arról, hogy javasol­ják-e a szakértők a kórház megépítését vagy sem, nem tárgyalhattak, erre később ke­ntének sort. A kuratórium a tanulmány­tól függetlenül továbbra is ki­áll a kórház építése mellett. Nehezményezték, hogy nem elég részletes az elemzés e te­rületen, mindössze egyetlen rövid oldal foglalkozik azzal, mennyi is lenne a beruházás költsége. Bor Imre hangsú­lyozta, a tanulmány feldolgo­zása során egyeztetni kíván­nak a szakma képviselői mel­lett a civil szervezetekkel is.-vt­A Vöröskereszt rendezésében Véradókat köszöntöttek Sokszoros véradókat kö­szöntöttek a hét végén Pak­son, az ASE éttermében a Vöröskereszt rendezésben tartott hangulatos ünnepsé­gen. A hagyományos ünnepség fé­nyét emelte a Vöröskereszt országos elnökének, Andics Lászlónak a jelenléte, ő kö­szöntötte a meghívottakat, majd az ESZI diákjai szavala­tai következtek és a Vak Bottyán Gimnázium negyedi­keseiből alakult Stressz Band nosztalgia zenéje. Andics László és Ferencziné Vesz- tergombi Klára városi titkár egy szál virág kíséretében adta át a jubiláló donoroknak az elismeréseket. A hatvanszoros véradó Su­dár Imre, Schreiner Ádám és Rácz Imre a megyei ünnepsé­gen kapták ezt meg. Ötven- szer adott vért Koch Fri­gyesné, negyvenszer Takács József, Pach István Balogh Pál, Szabó Béla, Benedeczky József, harmincszor Vaszkó Péter, Ulrichshoffer József, Hoós 'László, Váradi Teréz, Bencze György, Török László, húszszor Pach Jó- zsefné, Krasznai Ivánná, Krómer Anna, Sereg Jó- zsefné, Pajor Béla, Pintér Ist­ván, Jilling János, dr. Széche­nyi Attila, Páncél Tibor, Hor­váth Kolos, Vájer Józsefné, Szabó Géza, Pokomi József, Harsányi Lajos, tízszer Hor­nok Szilvia, Virágné Bede Tímea, Gera Antalné, Ha­lászná Menyhei Mária, Veres Zoltán, Molnár Tamásné, Pongrácz István, Székely Pé­ter, Mucz Tibor, Petrik Ri- chárd János, Libor Sándor, Mukli Mónika, Madács György, Schmidt Ferenc, Horváth Lázámé, ‘Varsányi Zoltán, Vájer Márton. Németkér ünnepe A pápai nuncius szentmiséje Magas rangú vendégei lesznek vasárnap Németkérnek, a katolikus egyházközség ekkor ünnepli a község felajánlásá­nak napját. Az egyházi ünnepen a délelőtt tízkor kezdődő szentmisét Kari Joseph Räuber pápai nuncius, vatikáni nagykövet mutatja be, ott lesz dr. Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, Semjén Zsolt államtitkár és a lengyel valamint az olasz nagykövet is. Az ün­nephez társult a község önkormányzata és a német kisebbségi önkormányzat is, ez a nap egyben a kisebbségek napja is lesz. Jelen lesznek így az ünnepségen a németországi testvértelepü­lés képviselői is. A szentmisét rövid ünnepség, kötetlen beszél­getés és közös ebéd követi. -rg­A paksi tűzoltóság jelenéről Nem lettek mostohagyerekek Aligha szükséges bizonygatni mostanság a tűzoltók felkészült­ségét, bátorságát. A közelmúltban Pakson is meggyőződhettek erről az emberek a nyári felhőszakadások, legutóbb pedig a Budapest Bank tetőszerkezetében keletkezett tűz kapcsán. A múltra, a százhuszonöt esz­tendős történelemre emlékeztek a paksi tűzoltók a múlt héten. A napok azonban peregnek to­vább, új kihívásokat, feladato­kat és sajnos elkerülhetetlenül tüzeket, természeti csapásokat, baleseteket hozva. A jelen és a közeljövő éppen ezért szót ér­demel. Sátor Géza őrnagyot, Paks Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának pa­rancsnokát erről faggattam. — Több mint négy éve, hogy a város önkormányzatának „kötelékébe” került a tűzoltó­ság. Kézzelfogható azóta a fej­lődés? — Lepusztult, siralmas ál­lapotban kerültünk át az ön- kormányzathoz. Az addig eltelt időben minden a megyei pa­rancsnoksági elosztási elv alap­ján működött. Amikor 1980- ban megépült ez a laktanya, azt mondhattuk korszerű tűzoltó­ság, korszerű technika van a kezünkben, csakhogy ez az el­telt tizenöt év alatt igencsak el­használódott, elavult. Semmi fejlesztés nem történt, majd 1995-től egy éven át még ugyanígy volt. Utána viszont megindult egy lassú, de mégis látványosnak mondható fejlő­dés. Pályázat útján sikerült egy korszerű gépjármű-fecskendőt beszerezni, majd felgyorsultak az események, a kormányzat koncepciója alapján nyolc és fél milliárd forint jutott orszá­gosan a tűzoltóság korszerűsí­tésére, ebből egy újabb, Merce­des gépjármű-fecskendő jutott Paksnak. — Egyéb feltételekhez is mindenkor partner volt Paks önkormányzata, ahogy tudom. Szemben más városokkal, a paksi tűzoltóság elmondhatja, hogy nem „mostohagyerek”? — Valóban így van, min­denben támogatást kapunk az önkormányzattól. Az egyetlen kérdés, amely szerintünk nem sokáig halogatható, a laktanya felújítás. A nyolcvanban elké­szült épület magán viseli a kor építési szokásainak minden hi­báját, már új korában is voltak bajai. Becsléseink szerint egy teljes felújítás - magastető épí­tésével - hetven millió forintba kerülne. Hiú ábránd volna azt hinni, hogy a város ezt önerő­ből képes lesz finanszírozni, hi­szen más intézmények is ha­sonló cipőben járnak. Itt is pá­lyázatokat kell megcéloznunk. — Eddig eszközökről beszél­tünk. Van egy fontosabb té­nyező, az emberek, a tűzoltók. Milyen az őfelkészültségük? — Szerencsére teljes egé­szében feltöltött a létszám, a je­lentkezők is sorban állnak. Öt­venegy fő a konkrétan szolgála­tot ellátó tűzoltók száma. A képzettséget meghatározza, hogy a személyi állomány zöme fiatal, így még nincs bir­tokában mindenki az előírt végzettségnek, de elmondható, hogy kivétel nélkül tanulnak. A felkészültségük ezzel együtt nagyon jónak mondható, hiszen rendszeresen tartunk helyi kép­zéseket is. A fiatalítás tudatos, ám azt el kell mondani többször „fejezték le” a paksi tűzoltósá­Sátor Géza FOTÓ: G.K. got. Először az atomerőmű tűz­oltóságának megalakulásakor, ’90-ben, amikor 38 embert vit­tek el, köztük csaknem az ösz- szes szakképzett tisztet. Elölről kezdtünk mindent, akkor jött 1995, létszámcsökkentéssel, amikor tizenöt, még kitűnő fi­zikai állapotú tűzoltó került nyugállományba. — Az atomerőmű tűzoltósá­gával kezdetben ezért is, a jö­vedelmek miatt is feszült volt a viszony. Milyen ma? —- Felhőtlen. A mi illetmé­nyeink is közelítettek az övé­kéhez. A szakmai együttműkö­désünk pedig országosan is egyedülálló és példaértékű le­het az önkormányzati és léte­sítményi tűzoltóságok számára. Baráti kapcsolatok, továbbkép­zések, szabadidős és sportren­dezvények fémjelzik ezt, nem beszélve a vonulásokkor, ese­ményekről történő együttmű­ködésről, amelyek során sza­vakkal ki sem fejezhető a kor­szerű technikájuk és tűzoltóik segítségének értéke. Rákosi Gusztáv Tornyos és Dunaszentgyörgy Együtt az európai úton Tornyos (Tornjos) Jugoszláviában, a Vajdaságban található, közigazgatásilag Zenta (Senta) város része. Lakóinak száma meghaladja a 2000 főt, azaz majdnem annyian élnek itt, mint a valamivel népesebb Dunaszentgyörgyön. A két település - mi­ként arról már beszámoltunk - a múlt hét végén kötött egy­mással testvértelepülési szerződést. A dokumentumot a Dunaszent- györgyre érkező vendégek, il­letve Tornyos nevében Zenta polgármestere, Juhász Attila írta alá. — Kettős szempont vezérelt bennünket a kapcsolat felvéte­lekor - nyilatkozott lapunknak Juhász Attila. — Először is olyan településekről van szó, melyeknek nemzetisége azo­nos, s a hagyományrendszer, a kultúra, s talán a gazdasági hát­tér sem tér el egymástól szá­mottevően. Viszont a lehetősé­gek Tornyos és Dunaszent­györgy esetében eltérőek. Az európai folyamatok számunkra is azt diktálják, hogy , minél több közös elképzeléssel old­junk meg regionális és helyi kérdéseket. Bízom abban, hogy erre is lesz lehetőség az egy­mással való ismerkedés, a kü­lönböző szinteken zajló tapasz­talatcsere kiteljesedése révén. Hermann János, Dunaszent­györgy polgármestere zentai kollégájának mondandójához a következőket fűzte hozzá: — Szeretnénk a szótárunk­ból a „határon túli” kifejezést törölni, azaz arra törekszünk, hogy mind a tomyosiak, mind pedig a szentgyörgyiek otthon érezzék magukat a testvértele­püléseken. Kiváltképp fontos­nak tartom az ifjúsági cserelá­togatását, a minél több fiatalt megmozgató, kölcsönös nyári táborokat, a sport és kulturális rendezvényeket. Zenta polgár- mesterével már arról is szót vál­tottunk, hogy hasznos lenne közösen részt venni olyan nem­zetközi pályázatokon, melyek mindkét fél számára haszonnal járnának. A napi, élő kapcsolat érdekében pedig rövidesen kié­pítjük Tornyos és Dunaszent­györgy között az intemetetes összeköttetést. -szá­Hírblokk Mikulás Sárszentlőrincen A település önkormányzata és a cigány kisebbségi ön- kormányzat közös rendezé­sében Mikulás-délután lesz december 4-én, szombaton 15 órakor a művelődési házban, amelyen ajándék- csomaggal kedveskednek minden lőrinci, uzdi és al- sópéli általános iskolás gyermeknek. Gerjeni teremfoci A terembajnokság második napja teljes volt, így bemu­tatkoztak az „újoncok” is. A tavalyi bajnok Alisca simán verte a tavalyelőttit, a biká­kat, a szentgyörgyi derbi a tapasztaltabb Bab Lencse sikerét hozta. Eredmények: Eldorádó - Vörös Ördögök 8-3 Alisca - Gerjen Bulls 14-3 Fortuna - Kárász 10-7 Bab Lencse - Ragoncsa-autó 18-2 Kairó - Atomix 5-4 „Szenvedélybetegségek gyermekszemmel” címmel hirdetett rajzpályázatot a Tolna Megyei Kékkereszt Egyesület, a beérkezett al­kotásokból kiállítás nyílt a paksi művelődési központ­ban. A díjazott képek egyi­kéről fotót közöltünk lapunk 1999. november 11-i szá­mának negyedik oldalán. A. gyermekek által készített kollázson egyebek között egy gyógyszer doboza is szerepelt. A gyógyszer for­galmazója, a Chinoin Rt. la­punkhoz eljuttatott közle­ménye szerint a termék nem a gyártók, forgalmazók megbízásából került bemu­tatásra. Sérelmezi, hogy ké­szítménye félrevezető kör­nyezetbe került az olvasók elé és elhatárolja magát a fenti alkotástól. Kéri az ol­vasókat, hogy a kép alapján a gyógyszer tekintetében semmilyen következtetést ne vonjanak le, a gyógysze­res doboz ábrázolása csak jelkép értékű. Hiteles in­formációt a gyógyszerről szakember - orvos, gyógy­szerész - adhat. ______ -.LUES B lues és Funky Mikulás­estet rendeznek december 3- án, pénteken este 20 órától Pakson az Új Hullám Sörö­zőben. Fellép Ferenczi György & Herfli Davidson. Utolsó előtti ütemébe* érkezett Pakson a Kishegyi út csapadékvíz csatorna építése és az útburkolat felújítása. A kátyúkat, foltokat aszfaltozzák, így már csak az új burkolat lefektetése van hátra. fotó: gottvald károly A szüretnek régen rége, a bort fejtik már a paksi Dunamenti Szövetkezet Hősök te­rén lévő pincészetében. fotó: göttvald károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom