Tolnai Népújság, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-27 / 199. szám

1999. augusztus 27., péntek Megyei Körkép 3. oldal Aki kivár, az jár jobban, a felvásárlási árak egyre magasabbak Kezdődik a napraforgó betakarítása * Az őcsényi határban már vágják a szotyolát Fotó: Gottvaid A mezőgazdaságban a soron következő nagyobb munkát a napraforgó betakarítása és a szüret jelenti, szeptember vé­gén pedig megkezdődik a ku­korica törése. Megyei körké­pünkben annak néztünk utána, hogy van-e hely a raktárakban, illetve milyen felvásárlási árakra számíthatnak most a termelők? A bonyhádi mezőgazdasági szövetkezetben a jövő héten kezdik el a napraforgó betaka­rítását, mivel a deszikálást e hét elején végezték el. 270 hektáron termeltek az idén ola­jos napraforgót, mondta Hah- ner Ferenc, a szövetkezet el­nöke. A sok eső és pára elle­nére szép termésre számítanak, igaz, a növényvédelem is többe került, mint egy átlagos esztendőben. A várható ter­mésátlag 22 tonna, hektáron­ként. A termést előre leszer­ződték, így értékesítési nehéz­ségekre nem kell számítaniuk, ahogy betakarítják, el is szállít­ják a terményt. Úgy tűnik, ez a növény végre nyereséget is hoz a termelőknek, mondta az elnök. A kukorica is szépnek látszik, szerződésük is van rá a bonyhádiaknak, kérdés csupán az, hogy a szállítást hogyan oldják meg, illetve a Dunában lévő hídroncsok miatt az uszá­lyokat használni nem lehet, így mennyivel kerül majd többe a fuvar. A búza értékesítésével is kivártak, bíznak abban, hogy tavaszra akár a 26.000 forintot is megadják egy ton­náért. A szüret a Völgységben szeptember 20-a körül kezdő­dik a Rizlingszilvánival. Aparhanton, a szövetkezet­ben Szabó Szaniszló elnök is jó termésre számít a 44 hektá­ron elvetett étkezési napra­forgó betakarítása során. Szer­ződésük nekik is van már. Az idei év rendkívüli volt, mondta az elnök, júniusban 200, júli­usban és augusztusban 100- 100 millimétemyi esőt kaptak, sőt két esetben jég is esett. A sok eső miatt két hetes csú­szásban vannak a talajmun­kákban, a már learatott terüle­teken. A magtárakat üríteni kellene, mondta Szabó Sza­niszló, hiszen kell a hely a ku­koricának is, ahol szintén jó­nak mutatkozik a termés. Ta­valy 1300 vagonnyit raktak uszályokba és szállították el a Dunán, kérdés, az idén ezt ho­gyan lehet majd megoldani? Aparhant környékén jelen­tős szőlőültetvény is van, most várják a vevőket, mondta az elnök és megpróbálnak elfo­gadható árat kialkudni. A nö­vényvédő szerek nagyon meg­drágultak, így a 30-50-60 fo­rintos (Zöldveltelini, Char- donnay, Kékfrankos) kilós árak nem fedezik a termelők költségeit. Gerjenben, a szövetkezetben már évek óta nem vetettek napraforgót, mondta Genye Benő elnök. Nincsenek meg a termeléshez szükséges fel­tételek, inkább több repcét, gabonát, kukoricát vetettek. Eddig még semmilyen árbe­vételük nem volt növényter­mesztésből, mert amit elad­tak, (elszállítottak) még an­nak az árát sem fizették ki. A repce árát (37.200 Ft/t) szep­temberre ígérte a felvásárló, a búza értékesítésével pedig kivárnak tavaszig, bízva a jobb lehetőségekben. Kuko­ricából 500 hektárt vettek, 10 tonnás hektáronkénti átlagra számítanak.-mauthner Hírek A Megyéből A medinai képviselők ülése Ülést tartott a medinai képvise­lőtestület. Az eseményen szóba került a falu köztisztasági hely­zete, a környezetvédelem kér­dései, köztük a szeméttároló év végéig történő megtelése, a Szedressel közösen megvalósí­tandó szennyvízberuházás, a közterületek, utak, vízelvezető árkok állapota. A képviselők tá­jékoztatást kaptak a nyáron az önkormányzat által az intézmé­nyeknél végzett felújításokról, korszerűsítésekről, valamint a beiskolázással kapcsolatos in­formációkról. Útjavítások Szedresen A szedresi önkormányzat 1,2 millió forintot költött a községi belterületi utak javítására. A ká­tyúzások, felületi bevonások jú­liusban és augusztusban zajlot­tak. A Közúti Építő és Szolgál­tató Kft. kivitelezésében 733 folyóméter út készült el. Orgonahangverseny Új dombóváron Vasárnap délután öt órakor Farkasdi András apát áldja meg az újdombóvári római katolikus templom felújított orgonáját, majd azt követően egyházzenei hangverseny kezdődik, melyen fellép többek között Balatoni Mátyás, a Pécsi Bazilika nyu­galmazott karnagya és a mágo- csi Kodály Zoltán Énekkar. Új szerb pap Medinán Két év után újra van saját papja a medinai szerbségnek. Szavity Radován Horvátországból köl­tözött Medinára, ahol a helyi szerb kisebbségi önkormányzat felújította a szerb parókiát. Ide költözött be családjával - két kisfiúk van - a szerb pap, aki vasárnap tartotta első miséjét Medinán. Gólyatábor gimiseknek Pénteken és szombaton a dom­bóvári Illyés Gyula Gimnázium első alkalommal rendez gólya­tábort a leendő 5. és 9. évfo­lyamos diákjai számára. A vá­ros és az oktatási intézmény bemutatásán kívül a gyerekek tanáraikkal ismerkednek. Dombóvári hajtok Sárbogárdon A Dombóvári Lovas Egyesület tagjai közül Dávid János, Ko­vács József és Héder Róbert is részt vesz kettesfogatával szombaton a sárbogárdi aka­dályhajtó versenyen. Társulási ülés az ügyeleti díjról A dombóvári polgármesteri hi­vatal dísztermében hétfőn reg­gel nyolc órakor kezdődik a térség önkormányzati társulá­sának következő ülése, melyen többek között az orvosi ügyelet díjainak változtatásáról, a kis­régió ökológiai programjáról, valamint a Kapos-Koppány- Hegyhát Területfejlesztési Tár­suláshoz való csatlakozásról lesz szó. Festmények a sörözőben Buchmüller Ferencné Rigó Margit naiv művész festménye­iből és grafikáiból nyílott a hét elején kiállítás Faddon, a Joc­key sörözőben. „Rendezd be az életed egy saját lakással.. Szekszárdi nyertese is van a Fundamenta ajándék akciójának Az otthonteremtés, a saját lakás, az önálló ház megszerzése szervezők ezután előzékenyen vagy felépítése az életút legnagyobb beruházása, amely a vilá- felajánlották, hogy gépkocsival gon sehol nem megy hitelek és támogatások nélkül. elvisznek Budapestre: így is történt, a fővárosban annak Krasznavölgyi Krisztián a nyereményével Ay magyarországi lakáshelyzet mindenki által ismert problé­máinak megoldására egyedüli csodarecept nem létezik, a je­lenlegi szituációból csakis többféle támogatási és hitele­zési rendszer együttes alkalma­zásával található meg a kiút. A finanszírozás egyik alappillére a lakás-előtakarékossági konst­rukció, amely biztonságos, ma­gas hozamú és államilag támo­gatott megtakarításra nyújt le­hetőséget. A Fundamenta Lakás-taka­rékpénztár Rt. legutóbbi ak­ciója az egyik legérintettebb csoport, a fiatalok lakáshoz ju­tásának problémájára fókuszált és hívta fel a figyelmet a meg­oldás lehetőségére, illetve az előre gondolkodás és gondos­kodás szükségességére. Mindazoknak, akik a leg­gyorsabban felismerték ennek jelentőségét, a Fundamenta Rt. 1999. május 15-étől egy aján­dék akciót hirdetett: az első 1000, 18 és 26 év közötti, a ver­senykiírásban megadott feltéte­leknek megfelelő szerződés tu­lajdonosa közül minden 100. számítógépet kapott ajándékba. Az átadási ünnepségre Bu­dapesten, augusztus 24-én ke­rült sor. A tíz nyertes az ország k ilönböző pontjairól került ki, így Szegedről, Budapestről, Oroszlányról, Vecsésről, Sár- bogárdról, Tiszavasváriból, Nyírbátorból, Bébről, Szek- szárdról és Tápiószőllősről. A boldog „századik” ügyfelek elmondhatják, jövendőbeli la­kásukban számítógép már biz­tosan lesz. Már ki is próbálta a számítógépet Annak idején - gondolva a jö­vőre - a szekszárdi Kraszna­völgyi Krisztián is megkötötte az előtakarékossági szerződést a Fundamenta Lakás-takarék­pénztár Rt.-vel. A húsz éves fiatalember természetesen tu­dott az ajándékakcióról, de arra álmában sem gondolt volna, a sors akaratából bekerül a sze­rencsés nyertesek közé. — Mint utólag megtudtam, én voltam a 400. a sorban - mondja Krisztián, akihez levél­ben érkezett meg a jó hír. — A rendje s módja szerint át is vet­tem a nyereményemet. A nagy teljesítményű számí­tógép kiválóan üzemel. Krisz­tián - miután valamelyest ért hozzá - már ki is próbálta né­hány érdekes játék erejéig. — A család, a sok ismerős velem együtt örült a szeren­csémnek. Ez még jobban meg­erősített abban, hogy érdemes volt a megtakarítási lehetőséget igénybe vennem. Az igazi öröm persze az lesz, ha már a saját lakásomban kell azon gondol­kodnom, hogy hol is legyen a helye a számítógépemnek. Re­mélem, a Fundamenta révén néhány éven belül a lakás is ugyanolyan valóság lesz, mint amennyire az a mostani nyere­ményem. (57063) Megyei intézményvezetői értekezlet A legjobb tanárok és diákok Megyei intézmény- vezetői tanévnyitó értekezletet tartottak iskolaigazgatók, ön­álló óvodák vezetői és kollégiumigazga­tók részvételével, a Tolna Megyei Peda­gógiai Intézet szer­vezésében tegnap délelőtt Szekszár- don, az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola nagytermében. A résztvevők az új tanév aktuális ve­zetői feladatairól hallhattak előadást és kiosztották a Tolna Megyei Köz­oktatásfejlesztési Közalapít­vány díjait is. Az alapítvány ku­ratóriuma 1997-ben kiírt pályá­zata alapján a pedagógiai intézet kidolgozta a tehetséges közép- és általános iskolai tanulók és felkészítő tanáraik megyei elis­merésének rendszerét. A peda­gógiai intézethez beküldött ver­senyeredmények alapján a konkrét helyezéseket, a verse­nyek rangját, elismertségét fi­gyelembe véve, a pontértékek összesítésével az 1998/99. tan­évre szólóan is elkészült mind­két iskolatípusban ez a rangsor, aminek alapján az egyszeri ösz- szegű ösztöndíjakat kiosztották a diákoknak és tanáraiknak. A felkészítő tanárok listája érte­lemszerűen hosszabb, hiszen nem ritkán egy-egy diák több tantárgyból is kiválóan szerepelt tanulmányi versenyeken, vagy művészeti bemutatókon. A ju­talmazott általános iskolás di­ákok: Deák Norbert (V. sz. Ált. Isk., Szekszárd), Babits Anikó (Beszédes József Ált. Isk. és Szakképző Int., Dunaföldvár), Tunczinger Tamara, Buday Bence, Buday Péter és Rácz Judit (Dienes Ált. Isk., Szek­szárd), Fekete Réka és Heil Pé­ter (Tolnai L. Gimn., Gyönk), Balogh Attila (Ady E. Közép­iskola, Szekszárd), Rácz Éva (Petőfi S. Evangélikus Gimn., Bonyhád), Krausz Éva (Györ- köny), Győrffy Lilla és Hajdú Viktor (II. sz. Ált. Isk., Bony­hád), Renckecz Tibor (Beze- rédj Ált. Isk., Paks), Bognár Angéla és Pálinkás Anita (Du­naföldvár), Komjáthy Júlia (Garay gimn., Szekszárd). A felkészítő tanárok: Csizmazia Sándomé és Szabó Tamásné (V. sz. isk., Szekszárd), Klézli Mária, Marton Aladámé, Zala- kovicsné Kovács Klára (Die­nes, Szekszárd), Babits Jó- zsefné és Marótiné Szeleczky Mária (Dunaföldvár), Vargáné Róth Szilvia (Béri Balogh Á. Gimn., Tamási), Balogh István és Firkó Imréné (II. sz. Ált. Isk., Bonyhád), Feketéné Bíró Katalin és dr. Tóth István (Tol­nai gimn., Gyönk), Falkai Gyu­láné (Kölesd), Jakab Tamás (Petőfi gimn., Bonyhád), Straub Károlyné (Györköny), Kiss Jánosné és Adoijánné Éé- nárt Éva (Bezerédj, Paks), Nagy László (Garay gimn., Szekszárd). Jutalmazott közép­iskolai tanulók: Hamar Gergő (Illyés gimn., Dombóvár), Say Dorottya, Péterfalvi Csaba, Frey Dóra, Zóka Eszter, Tollár Tamara és Davidovics Gábor (Garay gimn., Szekszárd), Jung János (Petőfi gimn., Bonyhád), Varga Gábor, Sebestyén Zsolt és Ambach Balázs (ESZI, Paks), Wilhelm Péter (Tolnai gimn, Gyönk). Felkészítő taná­rok: Árokszállási Tibor, Árok- szállási Eszter és Csajági Sán­dor (ESZI, Paks), Kisvárdai Antal, Kisvárdai Antalné, Mes- terházyné dr. Illés Ágnes (Ily- lyés gimn., Dombóvár), Gesz- tesi Enikő, Huszárik Imre, Fa­zekas József, Kertes Lázár, dr. Jurisits József és Bayer József (Garay gimn., Szekszárd), Bognár Zoltán (Magyar L. gimn., Dunaföldvár).

Next

/
Oldalképek
Tartalom