Tolnai Népújság, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-27 / 251. szám

4. oldal Megyei Körkép Tamási, Simontornya És Környéke 1998. október 27., kedd Képviselők, polgármesterek Tamási Polgármester: Hajdics József. Egyéni képviselők: Kalányos István, dr. Pálinkás József, Gere Zoltán, Renczes Béla, Ba­lassa Zoltán, Bakó Béla, Szenczyné Witzl Éva, Filotás István, Hajdics József, Tolnai Imre. Listás képviselők: Mohai Ti­bor, Szamosfalvi Imre (Tamási Nyugdíjasok Egyesülete - Tamási és Környéke VE), dr. Benkő András, Kalmár István, dr. Erdős Tibomé (MSZP), Györke Dániel, Kovács Károly (FKGP - MDF). Simontomya Polgármester: Cserháti Péter. Képviselők: Körtés István, Su­dár Mátyás, Könyv István Já­nos, Csőszné Katz Edit, Gácsi Vendel, Árendás Sára, Várni István, Németh János, Csősz László, Horváth Kálmán, Do- lovainé Gyarmati Erzsébet. Belecska. Polgármester: dr. Jakab Róbert. Képviselők: Her- dics Tibor, Kosár Ferencné, Bölcskei Attila, Schéfer Kon- rád, Heilné Benedek Hajnalka. Diósberény. Polgármester: Zei Péter. Képviselők: Bécsiné Hajnos Erika, Manhalt Péter, Lajtos Ferenc, Lőrincz István, Wilhelm János. Értény. Polgármester: Szá­lai István. Képviselők: Ács Béla, Boda Sándorné, dr. Ka- kucs Sándor, Simon Ferenc, Szabó Emőné, Szécsi Emőné, Viszti György. Felsőnyék. Polgármester: Ács István. Képviselők: Cseke István, Simon Gábor, Fábián Tibor, Ravasz István, Pinczési Ferenc, Piszker György, dr. Vágó Adrás. Fürgéd. Polgármester: Bar- kóczi József. Képviselők: Tóth Gábomé, Lázár Ádámné, Kán­tor József, Császár László, Pa- holik Mihály, Gyémánt Éva, Szépszó Ferenc. Gyünk. Polgármester: Fe­kete József. Képviselők: Farkas Dezső, dr. Arbanász Gyula, Fe­hér József, Garai László, Szaka Gyuláné, Lönhardt Ferenc, dr. Kozári Ferenc, Jakab Ede, Waffenschmidt Ibolya. Hőgyész. Polgármester: Gyetvai László. Képviselők: Ba- laskó László, Banai István, Bernhardt Ferenc, Bús Miklós, Kristóf Károly, Ortner Tamás, dr. Molnár Sándor, dr. Prinz István, Kupás-Deák Zoltán, Szili Istvánná, Temesvári Fe­renc. Iregszemcse. Polgármester: Túrós László. Képviselők: Adomán József, Bakonyi Er­zsébet, Bakonyiné Térmeg Ilona, Barna Tibor, Dobos Andrea, Dömyei József, Hajdú László, Kántor Ferenc, Ötvös László. Keszőhidegkút. Polgármes­ter: Nagy Aranka. Képviselők: id. Bertus István, Bodóné Tün­dik Valéria, Dobai László, Ja­kab László, Varga István. Kisszékely: Polgármester: Nagyné Máté Rozália. Képvise­lők: Barka József, Martina Zol­tán, Nagy László, Pajor Ágota, Neumann László. Koppányszánt 6.Polgármes­ter: Niklai János. Képviselők: Csalló Károly, Csordás Károly, Csikvári Ernő, Magyar Sán- domé, Makovics István. Magyarkeszi. Polgármester: Kiss Károly. Képviselők:^Bog­nár Vendelné, Dankházi Árpád, Keszler Dezső, Nagy János, Pete László, Pintér József, Sza­kács Imréné, Tongori Sándor, Tóth Imréné. Miszla. Polgármester: Baksa János. Képviselők: ifj. Baksa János, ifj. Balaskó Ferenc, Bo­dor István, ifj. Boza Ferenc, ifj. Győri István. Nagykónyi. Polgármester: Csató Iván. Képviselők: Kor- pádi Lajos, Boldizsár Béla, Gál Sándorné, dr. Mittich János, ígért József, Neumayer István, Csereklei Gabriella, Túri Géza, Csima Tibor. Nagyszékely. Polgármester: Tippel Péter. Képviselők: Bató Béla, ifj. Csépai György, Nagy Sándor, Reinhardt Henrik, Sze­der Jenő. Nagyszokoly. Polgármester: Fejes István. Képviselők: Papp Géza, Szuhai József, Nagy Ká- rolyné, Varga Csaba, Nyikosné Foki Margit, Papp Gyuláné, Il­lés György. Ozora. Polgármester: Schranz Istvánná. Képviselők: Brannauer János, dr. Csepregi Veronika Teréz, dr. Pomázi László, Baráth György, ifj. Rajna Pál, Gubritzky Gyuláné, Matuza József, Cziráki Rózsa, Bodaki Lajos. Pincehely. Polgármester: Ocsovai László. Képviselők: Dobrovics Jánosné, Gyulasi Já­nos, Herdics Béláné, Juhász Já­nosné, Pintér József, Slauch Ede, Sóhajda Mónika, dr. Varga Myra, ifj. Zsiga József. Regöly. Polgármester: Dávid Sándor. Képviselők: Dunai At­tila, Kelemen Gyula, Tolnai Zoltán, Fazekas Zoltánné, Porga Ferenc, Véghné Erdélyi Valéria, Antal Ernő, Dékány Viktória, Szintai Géza. Szakadát. Polgármester: Laszk Gábor. Képviselők: Varga Ferenc, Pálinkás György, Schüszler Jánosné, Pál-Kovács Ferencné, Nemes Ferencné. Szakály. Polgármester: Ba­logh Arpádné. Képviselőik: Horváth Attila, Bánfalvi Fe­renc, Törő Péter, Gergely László, Csapó József, Kugyela Balázs, Hollósi Ferenc, Nagy Gyula, Simon József. Szárazd. Polgármester: Várkonyi Henrik. Képviselők: Schmidt Károly, Szalontai Jó- zsefné, Vígh János, Gallai Bé­láné, Fojtek László. Tolnanémedi. Polgármes­ter: Miklós Lajos. Képviselőik: Kuvik Lajos, Feketéné dr. Jó­házi Erika, Zsifkovits Sándor, Gergály Imre, Koncsek Lajos, Szabó Gábor, Gárdonyi Sán­dor. Udvari. Polgármester: Peszt Attila. Képviselők: Kilvinger Péter, Wirth Tibor, Radványi Ottó, Garamné Gadányi Mar­git, Nedves Ferenc, Papp Géza, Farkas Zsigmond, Czechmeisz- ter József. Újireg. Polgármester: Tóth Márton. Képviselőik: Csikós Sándor, Jankó János, Bati Já­nosné, Haszonics István, Sütő Péter. Varsád. Polgármester: György Ferenc. Képviselők: Andrási Zoltánné, Balázs An- talné, Deres Attila, Lovasi Imre, Vislótczki János. Német kisebbség Tamási: Buchholz János, Hen- kei Sándorné, Kohári Jakabné, Pelcz Magdolna, Sógorka Lász- lóné. Gyönk: Petz Pétemé, Strei­cher György, Bíró Kornélia, Heil Pétemé, Humné Szentesi Katalin. Hőgyész'. Ament Jó­zsef, Homoródi Károlyné, Po- lácsi Ferenc, Tillmann József, ifj. Vágó István. Keszőhidegkút: Apt József, Bertus Istvánná, Bodó István. Szakadát: Kanter József, Ritterwald János, Feith Klára. Szárazd: Szalontai Jó- zsefné, Schmidt Károly, Budai Mária. Udvari: Schneider Hen­rik, Kilvinger Csilla, Peszt Ti­bor. Roma kisebbség Tamási: Balogh Lászlóné, Dobroveczky Józsefné, Kalá­nyos István, Kalányos József, Orsós József. Gyönk: Kalányos János, Gulyás Ilona, Brandt Róbert, Kanalasné Baranyai Ilona, Kanalas Mihály. Hő­gyész: Barát István, Boros Pálné, Kovács Árpád, Kovács János, Varga Mátyás. Magyar­keszi: Flórián Imre, Oláh Fe­renc, Orsós László, Orsós Zol­tán, Sarlós Gábor. Nagykónyi: Bogdán János, Bogdán Já­nosné, 111 János, 111 Jánosné, Kerpács Rezső. Nagyszokoly: Orsós Imre, Molnár Tamásné, Óvári József. Ozora: Baranyai Istvánná, Pfeifer Lajos, Gertner Józsefné, Sárközi Lajos, Sztojka-Kovács Gyula. Pince­hely: Kovács Antal, id. Szarkali Gyula, Szarkali Gyula, Szécsi Lajos, Szirmai Ottó. Szakály: Tóthné Kovács Erzsébet, Hor­váth Lajos, Orsós Mártonná, Orsós Istvánná, Orsós Péter. Nem a csapat, a taktika változik A kompromisszumokat keresi Tamási új polgármestere, Hajdics József- Mivel töltötte első napját új hivatalában?- Tíz órára beszéltem meg találkozót a polgármesterasz- szonnyal, és azonnal elkezd­tük a folyamatban lévő ügyek számbavételét. Szó volt a Massive Kft.-nél induló beru­házásról, a Hinke Kft.-vel zajló tárgyalásról, a város tu­lajdonában lévő kft.-k folyó ügyeiről.- Van már világos képe ar­ról, mekkora város adóssága?- Most már igen: jelentős.- A választás éjszakáján úgy nyilatkozott: pénzügyi te­rületen dolgozott, és ezt talán majd jól tudja kamatoztatni az önkormányzat vezetőjeként. Nyilván erre lesz lehetősége: szeptemberben olyan informá­ció került nyilvánosságra, hogy ez évben havi öt-öt millió forint hiánnyal küzd az ön- kormányzat. Tudja már, honnan lesz pénz?r- Én arra számítok, hogy az el­következő hónapokban a pénzügyi feszültség fokozódni fog, a kollé­gáim most dolgoznak egy olyan ja­vaslaton, hogy konkrétan miben tudjuk „megfogni” a költségeket. Most is azt vallom, - mint a választás előtt -, hogy az első időszakban nem tudjuk a be­vételeket jelentősen növelni, a költségeket kell mérsékelni.- Visszatérve: mekkora a város adóssága?- Ezt nem lehet egy szám­mal megmondani. Röviden: a polgármesteri hivatal kifizetet­len számlaállománya 47 millió forint. Ez önmagában nagy szám, ha azt nézem, hogy en­nek a városnak 927 millió fo­rint a költségvetése. Ehhez még jönnek rövid és hosszú távú hitelek is. Névjegy Hajdics József, 45 éves köz­gazdász. 1977-ben került a Tamási Állami Gazdaság­hoz, amelynek 1990-től 1992-ig igazgatója. Ezt kö­vetően magánvállalkozó, 1994-ig pénzügyi tanács­adást végez agrár- és keres­kedelmi cégek részére, kft.-t alapít, amelynek tulajdona a tamási Koppány Fogadó. 1994 és 1998 között a szek­szárdi Limex-H Rt. gazda­sági vezérigazgató-helyet­tese.- A programjában hatéko­nyabb és kisebb polgármesteri hivatal szerepelt. A szóbeszéd szerint már megvannak a kije­lölt új vezetők. Tervez-e sze­mélyi változást?- Szintén a választások előtt tették fel a kérdést: mi­lyen csapatot fogok pályára küldeni. Én azt mondtam, hogy a csapat már a pályán van, és a taktika fog elsősor­ban változni. Nem tervezek azonnali drasztikus személyi változásokat, viszont ameny- nyiben, - és ezt az apparátus­nak is elmondtam -, azt ta­pasztalom, hogy valaki nem az elvárásoknak megfelelően végzi munkáját, ott feltétlen változtatni fogok. Arra törek­szem, hogy munkájukat a ta­mási választópolgárok meg­elégedésére végezzék.- Van-e konkrét elképze­lése arról, hogyan oldja meg a Vízmű Kft.-ben kialakult köz­gyűlési válságot, illetve, hogy hosszú távon el tud-e tartani a város két középiskolát?- Mindenképpen az első lépés, hogy a vízműben érde­kelt községek polgármesterei­vel a viszonyt rendezni kell. Úgy tapasztaltam, megvan a szándék, hogy ismét normális keretek közé tereljük ezt az elmérgesedett ügyet.- Az eddig tamási állás­pont módosulni fog?- Nem azt mondom, hogy feladjuk az érdekeinket, de túl merev tárgyalási alapállások voltak egymással szemben, kompromisszumot kell ke­resni. Vannak eltérő érdeke­ink, és ehhez adódott sok olyan dolog, ami a helyzetet tovább mérgesítette. Minden polgármesternek felajánlot­tam, hogy először szemé­lyesen találkozzunk.- Itt is személyi válto­zást vetettek fel a társtu­lajdonos községek képvi­selői.- Csak személyi válto­zásban gondolkodni nem lehet, minden embernek meg kell találni azt a he­lyet, ahol a leghasznosab­ban tudja végezni a mun­kát. Korai lenne kategori­kusan kijelenteni, hogy ennek, vagy annak az em­bernek mennie kell.- Mit gondol a két kö­zépiskoláról?- Nehéz ügy. Úgy terve­zem, hogy testület elé kell vinni a kérdést. Eltelt négy év az előző döntés óta, én úgy gondolom a város mostani anyagi helyzetében ez túl nagy teher. Nem egyeztettem még az új testület tagjaival, tudom eltérnek a vélemények. Rend­kívül szorító a város pénzügyi helyzete.- Konfliktustűrő ember?- Inkább úgy mondanám, hogy kompromisszumokat ke­reső típus vagyok, és azt hi­szem, szükségem is lesz erre az elkövetkező időszakban. Tóth Ferenc Négy megyei képviselő a térségből Bár az érvényben lévő válasz­tási rendszer szerint a megyei közgyűlések tagjai nem lakó­helyüket képviselik, a válasz­tók - joggal vagy anélkül - feltételezik, hogy adott eset­ben településük, térségük ér­dekeit hangsúlyosan figye­lembe veszik döntésüknél. A Tolna megyei közgyűlés 41 képviselője közül öt város szavazói 15, a többi település 26 képviselőt választhatott meg. Az öt város választóinak akaratából Tamási térségéből nincs megyei képviselő. A 10 ezer alatti lakosú települések szavazói négy képviselőt jut­tattak mandátumhoz Tamási környékéről: Barkóczi József, fürgedi polgármester a Fidesz- MDF, Cserháti Péter, simon- tomyai polgármester és dr. Benkő András, tamási képvi­selő az MSZP, illetve Baksa János, miszlai polgármester az FKGP-től került be a közgyű­lésbe. Szemléletes példával élve: a pincehelyi kórház léte őket érintheti közvetlenül. Hirdetésfelvétel Tamásiban és környékén Hirdetés-felvevőhelyünk Tamásiban: Tolnatourist, Szabadság u.43. Telefon/fax: 471-941. * További hirdetésfelvétel: Vércse Bori: Szakály 7192, Szabadság u. 188. Szabó Gyuláné: (BEZO- KERFU) Hőgyész 7090, Zrínyi u. 3. Üzenet a 488- 378 telefonon. Bosnyák József, Tamási, telefon: 06-30-460-727. Gyászközlemények: PAN­HOL Bt., Tamási, Aradi u. 19. Szabó Gyuláné, Hő­gyész, Zrínyi u. 3. telefon: 488-378. A kisbíró hirdet A szüreti felvonulások kisbí- rói általában csípős megjegy­zésekkel kommentálják a falu aktuális fejleményeit, az isme­retlen szerző vérmérsékletétől függően, persze a jó ízlés hatá­rain belül maradva. A kesző- hidegkúti kisbíró szombaton a falu élő lelkiismerete is volt, amennyiben felhívta a fiatal­ság figyelmét a község de­mográfiai mélypontjának fe­nyegető közelségére, illetve a kisgeneráció alulreprezentált- ságára a helyi óvoda viszony­latában. Ezentúl jótanáccsal is ellátta a publikumot, miszerint a szociális brigád helyett az embernek a saját háza táján sem érdemes fát aprítani. Képünkön: a kisbíró hirdet, ez már nem tréfa. A főszerep­ben Jakab Ernő. (tf) Röviden Alakuló ülések Simontomyán október 28-án, szerdán 15 órakor tartja alakuló ülését az önkormányzati képvi­selő-testület. A ülés napirend­jén az alpolgármester megvá­lasztása, a polgármesteri tiszte­letdíj megállapítása, és a pol­gármester programjának ismer­tetése szerepel. Tamásiban november 2-án, hétfőn 17 órakor lesz az új kép­viselő-testület első ülése, ame­lyen az alpolgármester-válasz­tás, a tiszteletdíjak megállapí­tása mellett meghatározzák a bizottságok összetételét. Gyün­kön október 28-án szerdán 17.30 perckor tartják az alakuló ülést. Pincehelyen szintén az októ­ber 28-án 16 órakor kezdődő ülésen teszik le az esküt az új önkormányzati képviselők. Előléptetések A tamási Városi Rendőrkapi­tányság tizenhárom dolgozója részesült elismerésben október 22-én. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon vehe­tett át jutalmat Izsák László százados, Fekete László had­nagy, soron kívül századossá lépett elő Nagy B. Gizella, egyéb elismerésben részesült Riba Béláné és Jankó Istvánná közalkalmazottak. A tamási rendőrkapitánysá­gon soron kívül főtörzszász­lóssá léptették elő Kiss Zoltánt, törzszászlóssá Sándor Lajost, törzsőrmesterré Patkó Gábort, törzszászlóssá Vinkovics Jó­zsefet. Jutalmat kapott Lukácsi Zoltán hadnagy, Frank Norbert zászlós, Horváth József törz­szászlós és Németh József zász­lós. 1 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom