Tolnai Népújság, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

1997. december 1., hétfő MEGYEI KÖRKÉP 5. oldal — SZEKSZÁRD, BÁTASZÉK ES KÖRNYÉKE Kriminális Év végi hajrá a rendőrségen Már hetek óta tart a szokásos év végi csúcs a bűncselekmé­nyek számának alakulásában a szekszárdi rendőrkapitány­ság működési területén is. Mint ahogy a statisztikák évek óta mutatják, december­ien a karácsonyi bevásárlá­sok időszakában további ki­ugrás várható. Ennek két fő oka van, egyrészt, akinek nincs pénze bevásárolni, az lopással, betöréssel készül a karácsonyra. A tömeg, a csúcsforgalom a boltokban, s hogy az embereknél több pénz van, szintén ösztönzően hat a tolvajokra. Érdemes te­hát jobban vigyázni értéke­inkre. A kapitányság műkö­dési területén eddig 3 ezer hatvan bűnügyet iktattak, ta­valy összesen 2900 bűncse­lekményre derült fény. Hosszú a bűnlajstromuk Három fiatalember, köztük egy fiatalkorú került őrizetbe az elmúlt héten. Az egyikőjük mindössze két napot töltött szabadlábon. A börtönből szinte egyenesen betömi ment. A Cinka tetőn 12 hekto­liter bort folyattak el egy be­törés során. Mint a vallomá­sukból kiderült, jó heccnek tartották, hogy kirugdalták a hordókból a dugót. A rendőr­ség egyikőjüket legalább 10 másik tanyabetöréssel gyanú­sítja. Van még a számlájukon például zsarolás. Egy ismerő­süket azzal fenyegettek meg, ha nem hoz pénzt a számukra otthonról, akkor szétverik a fejét. Egy másik esetben majdnem meg is tették. Az áldozatot felhívták egy la­kásba, ahol összeverték, meg­rugdosták. Megint a MÁV a károsult Megint elloptak közel két és fél kilométernyi vezetéket a MÁV-tól. A színesfém-tolva­jokat nem érdekli, hogy ak­cióikkal a vasút belső kom­munikációját teszik időszako­san lehetetlenné, amivel akár veszélyhelyzetet is előidéz­hetnek a közlekedésben. Nagy értékű autókat loptak Minden héten akad egy-két autólopás a megyeszékhe­lyen, de a múlt héten e terüle­ten is csúcs volt. A Gemenc szálló parkolójából egy olasz állampolgár 5 millió 500 ezer forintot érő Fordját lopták el. Ugyancsak külföldi volt a 2,2 millió forintos BMW tulajdo­nosa is. Azt az autót is eltün­tették ismeretlen tettesek. Ugyancsak nemrég loptak el egy Mitsubisit Szekszárdról. Gyorsított eljárással felfüggesztett Betörtek az egyik szekszárdi betéti társaság raktárépüle­tébe, ahonnét nyolcszázezer forint értékű csokoládét lop­tak el. A tolvajoknak nem volt szerencséjük, mert amikor Tolnán pakolták le a kisteher­autóról az édességet, tetten ér­ték őket a helyi rendőrök. A bíróság gyorsított eljárással felfüggesztett börtönbünte­tésre ítélte az eddig büntetlen előéletű tolvajokat. „Hamisított” személygépkocsik Feltűnően sok, hat autóról bi­zonyosodott be az elmúlt héten, hogy az alvázszámát átütötték. Mindez a műszaki vizsga előkészítése során de­rült ki. Az esetek többségében a „hamisított” autók nem lo­pottak, hanem valamelyik ré­gebbi tulajdonosuk ezzel a módszerrel próbálta megfiata­lítani azokat. Ismét betörtek a Szálkai boltba Megint betörtek a szálkai élelmiszerboltba. Vittek min­dent válogatás nélkül, 150- 200 ezer forint értékben. Ez a körülmény arra utal, hogy a tettes nem eladásra, hanem sa­ját fogyasztásra szerezte be a készletet. Betörők itt is, ott is Szekszárdon a Gróf Pál utcá­ban egy lakásból 150 ezer fo­rint értékben loptak el éksze­reket. A parkfenntartó káefté irodájából kisgépeket vittek el ötvenezer forint értékben. Egy szekszárdi lakásból két gázpalackot és ruhaneműt loptak el ismeretlen tettesek. Az alsónyéki vágóhídról négy gázpalackot loptak, amiből kettő a tettesekkel együtt, megkerült. S, mondjuk, írjuk, lopnak mindent, ami nincs le­betonozva, a legextrémebb eset Csatáron történt, ahonnét üzemi területről egy egymil­lió kétszázezer forint értékű elevátort vittek el. A tett oka bosszú is lehet Szekszárdon a piactér melletti parkolóban, már nem először öntenek le személygépkocsit maró folyadékkal. A kár ezút­tal 150 ezer forintnyi. Garay Gimnázium: rendkívüli felújítás. A rendszeres felújítások ellenére is mindeddig nedves maradt a Garay Gimnázium alapzathoz közeli falrésze. Most, miután 52 millió forintot sikerült szerezni egy rendkívüli rekonstrukcióra, van remény arra, hogy az Asztalosipari Kft. kivitelezésében sikerül kiküszöbölni ezt a hiányosságot is. Az intézmény az októberben kezdődő és a jövő év októberéig tartó munka keretében nemcsak külsőleg szé­pül meg az új párkányok, a csatornaszerkezet, a szigetelés és a tetőjavítás révén, hanem be­lül egy közösségi teremmel is gyarapodik. fotó: bakó jenó Könyv egy régi-új krónikából A szekszárdi Nagy Janka Teodóra néprajzkutató részt vesz a debreceni tudományegyetem kutatásaiban is. A jogi-néprajzi források keresése közben akadt kezébe Balogh Béla ’’Harmad króniká”-ja, ami a történeti Gömör egyik legfestőibb részén, a Rima völgyében fekvő falu történetét követi 1748-tól 1860-ig. Balogh Béla, a fiatal református lelkész 1856-ban került Har- macra, s az egyházközség, ami számára ezzel egyet jelentett, a település múltjának megisme­rését határozta el. Az össze­gyűjtött adatokat krónikává rendezte, ám műve nem egy­szerű egyháztörténet. A népi élet leírása a visszatekintés szerves része az írásban, nép­rajzi dokumentummá téve azt. A krónika sajátos utat járt be. Az eredeti, kézírással készült könyvet Balogh Béla elsősor­ban egyházának és hivatali utó­dainak szánta, ám a krónika nem porosodott az egyházi irat­tárban. Egyik példánya falu­krónikává vált, tovább gazda­godott, terebélyesedett a har­madak kezén. A Domonkos Gyula által 1931-ban átírt és kibővített példány pedig a re­formátus egyházi levéltárba ke­rült. Ez a változat szolgált alap­jául a most kiadásra került Harmad krónikának, ami a Má- ray Alapítvány támogatásával a Gömör-Kishonti Téka sorozat­ban jelent meg, a Méry ratio ki­adásában, Rimaszombaton (Szlovákia). A könyv bevezető­jét a krónika „újra-felfedezője”, Nagy Janka Teodóra írta. Az alábbiakban egy 1801- ben íródott részletet idézünk: „Balog János egész Ház-Népes­től együtt el tiltatott nem tsak az Úri Vatsorával való éléstől, ha­nem még a Templomba járástól is ezen okon: a múlt Tavaszszal el rontatván a régi Templom, meg kéretett nevezett Balog Já­nos, hogy engedje meg az Isten tiszteletnek tartását a maga Tsűribe addig, míg az ujj Templom bé sindelyeztetik, s akkor elébbi hasznát annak ve­heti. El következvén a Széna hordás ideje, jelentette, hogy neki szüksége lészen a Tsűrre és így ki kell onnét a Székeket vitetni, de kérvén a Curator hogy engedje meg az ott le- jendő Isteni szolgálatot aratásig v. búza hordásig. Reá állott. El­lenben valami ellenkező gondo­lata ötölvén elméjébe minden hír adás nélkül harmad napra ki hányta a székeket és fel for­gatva mindeneket úgy, hogy kétszer nem is volt Isteni tiszte­let. Tiltatott ez alkalmatosság­gal az illyen botránkoztató tse- lekedettől a Curator által, de semmit se hajtván a beszédre és nékie igértetett egy darab rét­nek által engedése felől való bizonyításra, a mit magába fel tett, véghez vitte. Az illyen tse- lekedetre, mellyet Pogány sem mívelt volna, indíttatott a Con- sistórium az illyen excommu- nicatióra.” Sakk: Bátaszék a házigazda Bátaszék ad otthont december 6-án, a Rozsnyay Mátyás el­nevezésű sakk emlékverseny harmadik fordulójának. A Mi­kulás-kupa néven megrende­zésre kerülő sakkversenyt a Bátaszéki Sakk Szakosztály és a Tolna Megyei Sakk Szövet­ség Ifjúsági Bizottsága általá­nos iskolások részére rendezi meg. A közelmúltban Decsen, Korona-kupa néven bonyolí­tották az elsőt, míg a napokban Pakson a „Paksi Ősz” néven a második fordulót. A három ka­tegóriában - alsós, 5-6. és 7-8. osztályosok - megrendezendő sakk verseny ma már kinőtte Tolna megye határait, mert Bá- taszékre várnak versenyzőket Pécsről, Kalocsáról és annak környékéről. A 9 órakor, a Pe­tőfi Sándor Művelődési Ház­ban kezdődő verseny során a fiúk és lányok közös mezőny­ben versenyeznek, az értékelés viszont külön-külön történik. Az idei évben a bátaszéki megméretés lesz az utolsó, ta­vasszal pedig négy fordulót rendeznek. (péteri) Hírmondó A várdombi iskolagalériá­ban december 2-án 15 óra­kor a decsi népművészeti alkotótábor munkáiból nyí­lik kiállítás. A kiállítást Bognár Cecil, a decsi Falu­ház igazgatója nyitja meg. A bemutatott anyagot naponta 8-tól 16 óráig nézhetik meg az érdeklődők. Építősök nyugdíjastalálko­zója. A volt Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalat (Táév) és a Tolna Megyei Tanácsi Építő- és Szerelői- pari Vállalat (Totév) nyug­díjas szervezete december 2-án, kedden 10 órai kezdet­tel év végi összejövetelt tart Szekszárdon, a Széchenyi u. 56-60. szám alatt. Somoskőújfalu adott ott­hont a múlt hét végén a spe­ciális általános iskolások Kárpát-Medencei Mese­mondó Versenyének. A Szekszárdi Speciális Általá­nos Iskola két növendéke kimagaslóan szerepelt: az alsó tagozatosok mezőnyé­ben a 2. osztályos Gyuricza Hajnalka első helyezést ért el, a felső tagozatosok kate­góriájában a 8. osztályos Lorencz Zsolt második lett. Angol nyelvű előadás Walesi színészek Szekszárdon Hagyományt kíván terem­teni az Illyés Gyula Peda­gógiai Főiskola Idegeny- nyelvi Tanszéke. Szekszár­don a német nyelvű szín­háznak hosszú ideje intéz­ménye van, míg az angol iránt érdeklődőknek nélkü­lözniük kell a kikapcsoló­dásnak és nyelvgyakorlás­nak ezt a formáját. A főis­kola negyedéves angolsza­kos hallgatóinak meghívá­sára már másodízben érke­zik a megyeszékhelyre a Welsh College of Drama and Music - a walesi szín- művészeti főiskola - végzős hallgatóinak csoportja, hogy bemutassa vizsgadarabját. Idén Tennesse Williams: The Glass Managerie című drámáját adják elő decem­ber 2-án, kedden 19 órai kezdettel a főiskola E-épüle- tének dísztermében Szek­szárdon a Mártírok ere 15- 17. szám alatt. Az előadás után a szereplők és a ma­gyar rendező Fekete Péter elemző beszélgetésre hív­ják, invitálják a közönséget. Decsi Kiss Dorka ANGOL, NEMET intenzív nyelvtanfolyamok indulnak! Délelőtt és délután. Mi megtanítjuk Önnek a NYELVEKET! Jelentkezzen MOST! Jelentős kedvezmények! LITE Nyelviskola, Szekszárd, Augusz I. u-9-11. „Szakszervezetek háza" 408. Tel.: 74/411-311/106 mellék. Szekszárd. 56- a Deltánál Tel.: 74/417-231 06-20/236-969 Pekek figyelmébe BL 80-as liszt 36+áfás áron eladó. Az ár a kiszállítást is tartalmazza. T.: 06-20/363-631. Fűtéstechnika a csúcson! FÉG, PELGRIM, LAMPART konvektorok,- FÉG,QADRIGA, IDR0PI gázbojlerek, ÓCEÁN, FERR0LI, FÉG, JUNKERS és NECTRA fűtőkészülékek, SANC0 rézcsövek, rézfittingek, M0FÉM golyóscsapok, csaptelepek,- PVC, KPE csövek, idomok ... NyiTVA: HÉTÍŐTÓT pÉNTEkiq: 8-16.50'iq szomöaton: 8'11'íq EUROPLUS Bt. kis- ti nagykereskedés- DUNAFERR-radiátorok: KEDVEZMÉNYEKKEL !- JUNE, H ÖTÉ RM öntvény és lemez gázkazánok- HERZ radiátorszelepek- vízszűrők, vízkezelők- Grundfos szivattyúk, egyéb víz- gáz és fűtésszerelési . anyagok f őrlángos illetve elektromos gyújtással OTP hitelvásárlás! Szekszárd Szluha György Telefon: 06-74-410-286 06-60-410-789 Vöröskeresztes kitüntetettek A Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Szervezete kö­zös véradóünnepségén elismeréseket adtak át többszörös véradók­nak. Szekszárd város kitüntetettjei. 50-szeres: Juhász Zoltán (Tolna), Sztrojny István , dr. Ótos Miklós , Balogh József, Hornyik Lajosné , Herczeg Pálné (mind Szekszárd). 40-szeres: Halmai István (Szek­szárd), Fehér János (Szedres), dr. Kiss József (Szekszárd), Győr Árpád (Szekszárd), Osztermayer Csaba (Szekszárd). 30-szoros: Soponyai János, Kovács János, Paddi Zoltán (mind Szekszárd). 20-szoros: Vadász Péter, Mérges Eszter, dr. Misetics Gábor (mind Szekszárd). 10-szeres: Zsinkó Lajosné, Káldi Lajos (mind Szek­szárd). A megye kitüntetettjei: 60-szoros: Wild János (Bonyhád), Papp István (Váralja), Horváth Ferenc (Paks), Hopp Antal (Tamási), Bakos László (Szárazd), Boros Sándor (Decs), Harta László (Csi- kóstöttös), Borosán István (Kapospula), Varga Péter (Dombóvár). 70-szeres: Rónai Mihály (Szekszárd), Link György (Tolna), Je­szenszky Ferenc (Döbrököz), Kertész Ferenc (Dúzs). 80-szoros: Il­lés Lajos (Dombóvár), Petes János (Kapospula), Kiss Gyula (Dombóvár). 90-szeres: Tóth József (Dunaföldvár). „ Véradómozgalomért” ezüst emlékéremben részesült: Csaba Jó- zsefné (Bonyhádvarasd), Simontomya heLyi alapszervezete, End- rédi Mihályné (Geijen), Stéhli Róbertné (Kurd), és Budai Józsefné (Tengelic). (péteri)

Next

/
Oldalképek
Tartalom