Tolnai Népújság, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

2. oldal Világtükör Hazai Tükör 1997. december 1., hétfő Lemondott Vaclav Klaus Sajtóhíresztelések titkos svájci villáról és számlákról Lemondott Václav Klaus cseh kormányfő, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke azt követően, hogy Josef Lux, a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL) elnöke, miniszterelnök-helyettes be­jelentette pártjának kilépését a kisebbségben lévő prágai kormánykoalícióból. A média hatására? A kormányfő engedett a nyomásnak FOTÓ: FEB/REUTER A cseh kormányválság hosszú folyamat következménye, közvetlen kirobban­tója azonban az a tény, hogy a Nova nevű kereskedelmi televízió megvá­dolta Václav Klaus pártját: privatizá­ciós előnyökért mintegy 160 millió ko­rona értékben titkos bankszámlát nyi­tott Svájcban, ahol a kormányfőnek sa­ját villája is van. Václav Klaus mindkét állítást kategorikusan cáfolta, és a tele­víziós magántársasággal szemben rá- galmazási pert helyezett kilátásba. Mindezt akkor közölte, amikor Sza­rajevóból hazaérkezve, Prágában beje­lentette a maga és kormánya lemondá­sát. Egyúttal bejelentette azt is, hogy nem kíván egy újabb kormányban részt venni. (Václav Havel köztársasági el­nök kijelentette, hogy örömmel venné a miniszterelnök és a kabinet távozását.) Klaus egyelőre nem döntötte el, hogy a december közepén tartandó rendkívüli kongresszuson újra indul-e a pártelnöki tisztért. A pártvezetés ugyanakkor megbízta Václav Klaust és Ivan Pilip alelnököt, hogy az ODS nevében ve­gyenek részt a Havel köztársasági el­nök által kezdeményezett kormány­alakítási tárgyalásokon. Josef Lux már korábban megje­gyezte: Pilipben látja azt a személyt, aki az igazságosságot, a jogállamiságot, a polgárok tulajdonhoz és igazsághoz való jogát, mint legfőbb demokratikus értékeket garantálni tudja. Václav Havel a lemondás hivatalos átvétele után arra kérte Václav Klaust és kormányát, hogy az új kabinet létrejöttéig ügyvezető kormányként maradjon hivatalában. Atlanti krónika Biztonság: Gibraltártól Izmirig Fontos változásokról hoz döntést a NATO közelgő decemberi csúcsértekezlete. Nemcsak a keleti bővítés ügyében várható határozat: a tanácskozás megjelöli a parancsnoki szerkezet átalakításának leglényegesebb feladatait is. Románia újabb kisebbségvédelmi okmányt írt alá A közös Európa közepén Tudósok nyilatkozata. A polgári értékrendet vissza kell ültetni a köztudatba, mert anélkül nincs polgári társada­lom, és Magyarország nem ta­lálhat kiutat a jelenlegi nehéz helyzetből. Ezt hangsúlyozza a mintegy 100 tudós oktatót tö­mörítő Professzorok Batthyány Köre tanácskozásán szombaton elfogadott nyilatkozat. Népfőiskolák a vidékért. A jövőben otthont ad a vidék- fejlesztéssel foglalkozó civil szervezeteknek a Magyar Nép­főiskolái Társaság. A hétvégén Jászfény szaruban a mezőgaz­dasági és falusi népfőiskolák országos találkozójának részt­vevői az azonos céllal dolgozó szervezetek munkájának össze­hangolásáról döntöttek. Választás előtt. A Vállalko­zók Pártjának hétvégi kong­resszusán a küldöttek elhatároz­ták, hogy a jelenlegi kormány- koalícióval nem lépnek válasz­tási szövetségre, és az ország összes választási körzetében önálló jelöltet indítanak. Szeretet Posta. Tegnap ismét megnyitotta kapuit a Szeretet Posta Nagykarácsonyban. A Magyar Posta különleges szol­gáltatásaként karácsonyig min­den héten más-más ünnepi bé­lyegzővel látják el az országban bárhol "Nagykarácsonyon ke­resztül" jelzéssel feladott üd­vözleteket. Küldeményenként mindössze 10 forint a felár. Öngyilkos börtönőr. Ön­gyilkosságot követett el szolgá­lati fegyverével a Kalocsai Fegyházban és Börtönben szol­gálatot teljesítő T. Péter bünte­tés-végrehajtási őr. A tragikus eset körülményeinek tisztázá­sára vizsgálat indult. 1600 éves műemlék. Az ál­lamalapítás millenniumára vár­hatóan bemutathatóvá teszik Pécs legveszélyeztetettebb, 1600 éves műemlékét, az óke­resztény Péter-Pál sírkamrát. A belváros kiemelkedő értéke pá­lyázik arra, hogy felkerüljön a Világörökség listájára. Különös lőszerraktár. Gyűjtőszenvedélyére hivatko­zott az a 17 éves, dunaújvárosi fiú, akinek kocsijában 9 kiló robbanószert találtak a rend­őrök. A fiú lakásán további lő­szerek, robbanószer gyártáshoz használt alkatrészek, gyújtó­szerkezetek kerültek elő egy aknavető gránát társaságában. Új vasúti kedvezmény. A magyar-német utasforga­lomban számottevő kedvez­mény bevezetéséről döntött a MÁV, valamint osztrák és né­met partnere. Az úgynevezett München-City járaton Buda­pest és München között a retúr­jegy 15 990 forintba kerül. Másfél évig tárgyaltak az észak-atlanti szervezet diplo­matái az első pillantásra pusz­tán szakmainak nevezhető kérdésekről. Arra kerestek vá­laszt, hogy hosszabb távra vál- tozzék-e, s ha igen, miként az Egyesült Államok „vezénylési szerepköre” a szervezet euró­pai haderejének irányításában. Párizs korábban csak azzal a feltétellel tért volna vissza a szövetség katonai szerveze­tébe, ha a korábbinál jóval na­gyobb szerepet kaphat a pa­rancsnoki struktúrában. Spa­nyolország teljes jogú tagságát e struktúrában viszont Gibral­tár kérdése hátráltatta. Míg az előbbit nem sikerült Franciaország szája íze szerint rendezni, addig a tengerszoros ügyében megvan az alku. A brit fennhatóság alá eső terület felett a jövőben joga lesz Madridnak korlátozott katonai ellenőrzést gyakorolni. Kényesebb kérdés a gö­rög-török ellentét a larisszai főhadiszállás ügyében. An­kara „kézenfekvőnek” tartja, hogy a görög térséget a NATO izmiri, tehát török regionális parancsnoksága alá helyezzék, míg Athén már csak a két or­szág Ciprussal kapcsolatos el­lentétei miatt is önálló pa­rancsnokságot szeretne. Kelet-Közép-Európában most főként a tagfelvétel áll az érdeklődés homlokterében, noha hosszabb távon az új ta­gok számára is elsőrendűen fontos, hogy élvezzék a meg­újított parancsnoklási szerke­zet előnyeit. Még akkor is, ha a hírek szerint a decemberben jóváhagyandó rendezés állító­lag csak három-öt évig lesz érvényben. Toronyi Attila A sűrű köd miatt Horn Gyula kormányfő nem tudott Szara­jevóba, a Kelet-európai Kez­deményezés kormányfőinek szombati csúcsértekezletére utazni. A magyar delegációt ezért a péntek óta Boszniában tartózkodó Kovács László külügyminiszter vezette. A Közép-európai Kezdemé­nyezés legutóbbi grazi csúcs- találkozója óta két olyan ese­mény is történt, amelynek ha­tása volt környezetünk bizton­ságára. Az egyik a daytoni békeegyezmény végrehajtása, a másik pedig az euroatlanti in­tézmények bővítésének meg­kezdése. Az euroatlanti integ­ráció bővítése pedig hozzájárul majd a parlamentarizmus, a jogállamiság és a piacgazdaság közösen elfogadott értékeinek térhódításához kontinensün­kön, mondotta a miniszter. „Az új helyzet kihívást jelent az Európai Unió és a NATO tagjait is magába foglaló Kö­zép-európai Kezdeményezés számára. Magyarország, amely meghívást kapott a NATO-ba, és alkalmas arra, hogy tárgyalá­sokat kezdjen az Európai Uni­óba való felvételről, kész lépé­seket tenni a kontinens új meg­osztottságának elkerülése érde­kében.” - jelentette ki Kovács László. A Közép-európai Kezdemé­nyezés tagállamainak csúcs- találkozójának jelentős esemé­nye volt, hogy Románia csatla­kozott a szervezet kisebbség- ügyi okmányához. A tagállamok között egyetér­tés alakult ki abban, hogy erősí­teni kell az együttműködési rendszer szervezett kereteit. Eszerint a tájékoztatási és a do­kumentációs központot állandó titkársággá alakítják át. • • Ötszáz gyennekprostituált Kevés az eredmény az állami és társadalmi fellépések nyomán Mérvadó becslések szerint napjainkban a fővárosban mint­egy 2500 prostituált sétál az utcákon, és további négy-ötez­ren pedig masszázsszalonokban, bárokban ismerkednek. Hasonlóan nagy arányú a vidéki prostitúció is. A számadatok azt mutatják, hogy a jelenség megelőzésé­ben és az érintettek gondozá­sában a hatóságok, az állami intézmények eddig nagyon szerény eredményeket tudtak elérni. De az is tény, hogy a probléma megoldására a bün­tetőjog önmagában alkalmat­lan. Ezt Györgyi Kálmán han­goztatta szombaton, a Prosti­túció és leánykereskedelem nélküli Európáért elnevezésű budapesti konferencián. A legfőbb ügyész rámuta­tott, hogy ezen a téren kétféle társadalmi érdek figyelhető meg. Az egyik a tisztességes állampolgárok védelme a prostitúciót övező jelenségek­től, a másik, maguknak a lá­nyoknak a védelme, az őket kihasználó szervezett bűnö­zéssel szemben. Ez utóbbihoz kapcsolódva Polt Péter, az állampolgári jo­gok országgyűlési biztosának általános helyettese hangsú­lyozta: az emberi méltóság­hoz, az önrendelkezéshez való jog védelmét többek között a New York-i egyezmény is megköveteli, amelyet Ma­gyarország is aláírt. Az állami és társadalmi fellépés különö­sen a gyermek- és fiatalkorúak esetében fontos. Ezt bizonyítja az ENSZ gyermekszervezeté­nek legutóbbi felmérése is, amely szerint ma Budapesten 500 gyermeket kényszerítenek prostitúcióra. Az elfogadhatatlan állapo­tok megváltoztatását szolgálja az a felvilágosító program, amely a közelmúltban a keleti országrészben indult. Csonka csúcs: az időjárás közbeszólt fotó: feb/reuter Az országos lista első 75 helyéből 15 a választási szövetségeseké Az MSZP tavasszal jelöl kormányfőt A Magyar Szocialista Párt Országos Választmánya szombati ülésén jövő év március 6-7-re hívta össze a párt következő kongresszusát. Baja Ferenc választmányi elnök szerint ez nem kampánynyitás, hanem a választási előkészületek nyitó eseménye lesz. A kongresszuson Horn Gyula pártelnök-miniszterelnök tart beszámolót a kormányzás négy évéről, és az ezredfor­duló Magyarországa előtt álló feladatokra vonatkozó szocia­lista párti javaslatokról. A küldöttek ezt követően elfogadják a párt választási programját. Szekeres Imre al- elnök, kampányfőnök pedig előteijeszti a Választmány és az Elnökség együttes javasla­tát az MSZP országos válasz­tási listájára és a párt miniszterelnök-jelöltjére. A hétvégi tanácskozáson határoztak a politikai, társa­dalmi szervezetekkel kialakí­tandó választási együttműkö­désről. Az Magyar Szocialista Párt az országos lista első 75 helyéből 15-öt, a továbbiakból pedig 20 helyet biztosít vá­lasztási szövetségeseinek. A lehetséges partnerek nevét a megállapodások aláírása előtt nem hozzák nyilvánosságra. A választmány értékelte az MSZP-képviselőcsoport mun­káját, s megállapította: a frak­ció biztosította a kormányzás stabilitását, eredményesen se­gítette a párt- és a kormány- program végrehajtását. A választmány megvitatta az MSZP és az SZDSZ képvi­selőcsoportja közötti kapcso­lat helyzetét és rámutatott: a vezetőségek között a viszony jó, de előfordult, hogy az SZDSZ cserben hagyta part­nerét. A szocialista frakció tagjai szerint az SZDSZ par­lamenti súlyához képest túl­zott hatalmat és döntési jogot vívott ki magának. A képvi­selőcsoport azonban azt is le­szögezte, hogy az ország ér­dekei, az eredményes és biz­tonságos kormányzás miatt célszerű volt a koalíciós meg­állapodás megkötése és a kö­zös kormány létrehozása. Közkívánatra ÜGYES! Rendkívül gyorsan hódította meg olvasóit az ÜGYES,- ezt bizonyítja a sok-sok eladott példány és számos olvasói levél is. A sikeres hódítás eredménye, hogy a december 5-én, pénteken megjelenő soron következő havi ÜGYES után az ünnepek előtt, december 19-én utcára kerül az ÜGYES - karácsonyi-szilveszteri - különszáma, a már megszokott DAEWOO TICO SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL. Januártól pedig már kéthetente kínál értékes szórakozást és sok nyereményt az első női rejtvény- és viccmagazin. December elején Tom Selleck, a Magnum, a Falkenaui erdészház és az Űrgammák a vezető témák, de a szerelem és a jó bor sem hiányzik a kínálatból. Legyen velünk kéthetente ügyes! szupernyereménnyel

Next

/
Oldalképek
Tartalom