Tolnai Népújság, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

1997. december 1., hétfő Megyei Körkép 3. oldal Küldöttgyűlést tartott a Székely Szövetség Megőrzik és átadják az értékeket Meg kell őrizni és a fiata­loknak át kell adni a szé- kelység hagyományait - hangoztatták többen is a hazai és a határon túl élő székelyeket átfogó szerve­zet, a Székely Szövetség szombati küldöttgyűlésén Bonyhádon. Az idei év tevékenységéről szóló beszámolójában Fábián Gergely elnök gazdag prog­ramról szólhatott: Bukovina fesztivál Bonyhádon, len­gyelországi és bukovinai uta­zás, kutatóút Észak-Erdély- ben, megemlékezés a máso­dik világháború székely áldo­zatairól Szabadkán - s ez csak néhány kiragadott esemény a székelység életéből. A jövő évre is hasonló programtervvel készülnek. Az eddig a bonyhádi Székely Kör szervezésében tartott me­semondó versenyt átveszi a szövetség és a legendás ka- kasdi gyűjtő, Sebestyén Ádám nevével fémjelzi. A kakasdi Barabásné Fábián Elvira javaslatára a verseny nevében szerepeltetik majd a sok-sok mesét összegyűjtött Márika néni nevét is. A szövetség úgy tervezi, hogy az öt bukovinai falu templomkertjében keresztet állít, Bonyhádon pedig a szé­kely kapu mellett egy emlék­parkot alakít ki. Itt elhelyezik a bukovinai falvak temetői­ben állított kopjafák mását, valamint fenyőket hoznak a Hargitáról. A VII. Országos Székely Találkozót Tevelen rendezik a jövő nyáron, ahol egy buko­vinai székely lakodalmas lesz a program kerete. Felkérik Sára Sándort az esemény megörökítésére. A szövetség szervezésében a hagyományőrző csoportok képviseltetik magukat a ra­dóci és a szelykefürdői feszti­válon. Hagyományőrző tábort is szerveznek középiskolások számára, ahol a diákok szak­emberek segítségével tanul­hatják meg a régi tárgyak rögzítését, feldolgozását. A szövetség jövőre ünnepli fennállásának 10. évforduló­ját. Az alkalomból kiadvá­nyok megjelentetését terve­zik. Ismét felvetődött egy bonyhádi székely ház létesíté­sének gondolata, voltak, akik sürgették: minél hamarabb fel kellene azt építeni, hiszen a székelységnek számos tárgyi emléke van, amit jó lenne fo­lyamatosan kiállítani. Az elnöki beszámolót üd­vözölték a küldöttek, kérve, hogy a szövetség a további­akban is segítse a csoportok működését, nyújtson szakmai támaszt a csoportvezetőknek. A bátaszéki Rudolf László elmondta, hogy folyik a bu­kovinai anyakönyvek számí­tógépre történő feldolgozása. Potápi Árpád felvetette, hogy a még Bukovinában lévő anyakönyvek hazahozatala érdekében esetleg diplomá­ciai lépéseket kellene tenni. Kiemelte: a székelység identi­tástudatának erősítésében nagy szerepe van a családnak, de az iskola is sokat tehet e tudat erősítése érdekében. A küldöttek megerősítették posztján a régi vezetőséget, Fábián Gergely elnököt és az elnökségi tagokat: Barabásné Fábián Elvirát, Ló'rincz Etelt, Csibi Krisztinát, Mátyás Már­tát, Miklós Józsefet, Bőte Gergelyt, Márton Istvánt, Szó'ts Zoltánt és Csíki Bélát. A tanácskozás zárásaként a küldöttek megnézték a Szé­kely Szövetség támogatásával készült észak-erdélyi széke­lyekről szóló filmet. Hangyái Legyen sírodon a béke, Aludd csendesen álmodat, Tisztelőid vegyék körül sírodat. Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy FERCSEK FERENCNÉ szül. VARGA ÉVA („táncos” Éva váraljai lakos) életének 59. évében el­hunyt. Temetéséről ké­sőbb intézkedünk. Gyászol j család Skoda ütközött Mercedesszel Szombaton délben Pakson, a Kápolna és a Zsíros utca ke­reszteződésében az elsőbbsé­gadás elmulasztása miatt ösz- szeütközött egymással egy helybeli lakos által vezetett Skoda, illetve egy ugyancsak helybeli lakos által vezetett Mercedes személygépkocsi. A baleset következtében az utóbbi vezetője könnyű sérü­lést szenvedett, a kár eléri a 300 ezer forintot. Fordulat a nyugdíjazási ügyben? (Folytatás az 1. oldalról.) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. (A professzor látja el a nőgyógyá­szok szakmai felügyeletét a Dél-Dunántúlon. A Szerk.) — Szakmailag mi a legjob­bakat tudjuk mondani a bony­hádi szülészetről és nőgyógyá­szatról - mondta Szabó István. Emlékeztetett rá, hogy dr. Bűcs Gábor hozta létre az úgyneve­zett gyengéd születéshez lehe­tőséget adó szülőszobát és so­kat tett a kórház fejlesztéséért, megmaradásáért. Érthetetlen számára, hogy ha igazgatóként el is küldik dr. Bűcs Gábort, miért nem tartják meg a nőgyó­gyászati osztály vezetőjének. — Bár mindenütt úgy men­nének a dolgok, mint a bony­hádi nőgyógyászaton - jelen­tette ki. Elmondta, hogy a nyugdíjazás előtt nem kértek véleményt tőle, igaz, erre a tör­vény nem is kötelezi az önkor­mányzatot. Hasonlóan nyilat­kozott dr. Bezerédy Márta, az ÁNTSZ Tolna megyei helyet­tes tisztifőorvosa. A bonyhádi döntéshozók tőlük sem kértek szakmai véleményt dr. Bűcsről, aki eddig megyei vezető nő­(Folytatás az 1. oldalról,) A nyomozást eredménytelenség miatt november 3-án lezárták. A rendőrség közleménye szerint november 21-én előkészített ak­ció keretében elfogták a tulajdo­nosnál időközben jelentkező, és a kocsi visszaadásáért egymilliót kérő 26 éves dunaföldvári D. Gábort, akit a szökésben lévő Vujkov Ákossal együtt az autó ellopásával és zsarolással gyanú­sítanak, továbbá dr. Szüle Csaba ügyvédet, aki ellen a gyanú bűn­pártolás volt. A közben szabadlábra helye­zett ügyvéd szerint az ellene fo­ganatosított előzetes letartóztatás oka, a bűnpártolás nem állja meg a helyét, mint ahogy azt a Bács- Kiskun Megyei Bírósághoz be­nyújtott fellebbezésében is leírta, és azt a bíróság határozata - a szabadlábra helyezés - is alátá­masztja. A rendőrség változatá­val ellentétben ugyanis a követ­kező történt: D. Gábor, akit ko­rábban egy már lezárt ügyben képviselt november 19-én, szer­dán kereste meg dr. Szüle Csabát és elmondta, megtalálták az ello­pott gépkocsit, azt találói díj, - egymillió forint - fejében vissza­szolgáltatják. A tulajdonos ké­rése az volt, hogy egy ügyvéd közvetítsen az üzletben. Dr. Szüle Csaba a megbízást elvál­lalta, és még aznap felhívta tele­fonon a tulajdonost, a beszélge­tés során megadta nevét és tele­fonszámait. Másnap Kecskemé­gyógyászként is dolgozott. Dr. Bezerédy Mártát is meg­lepte a döntés. Elmondta: meg­próbálja felvetni a bonyhádi polgármesternek, hogy nyugdí­jasként továbbra is dr. Bűcs ve­zethesse a szülészetet. Mint em­lékeztetett, erre máshol is van példa, és nagyon jól működik a dolog. A helyettes tisztifőorvos kiemelte: a nyugdíjazott igaz­gató sokat tett a bonyhádi kór­ház modernizálásáért, és azért, hogy olyan körülményeket te­remtett, hogy máshonnan - például Paksról - is sokan men­tek Bonyhádra szülni. Lapunk megtudta azt is, hogy a betegek Bonyhádon és Pakson aláírásgyűjtésbe kezd­tek, tiltakozva a bonyhádi testü­let döntése ellen. A paksi alá­írásgyűjtést Kiss Károlyné, az Atomerőmű Rt. szociálpolitikai előadója szervezi. A Tolnai Népújságnak elmondta, hogy 1986-ban ismerte meg dr. Bű- csöt, aki több alkalommal is kezelte őt, illetve operációt haj­tott végre rajta. Az unokája is Bonyhádon született. Kissné- nek nagyon tetszett a mód, ahogy a bonyhádi nőgyógyá­szaton a betegekkel foglalkoz­ten a Dióhéj sörözőben szemé­lyesen is találkoztak, ahol az ügyvéd személyazonossági és ügyvédi igazolványával is iga­zolta magát, majd megállapodtak abban, hogy a gépkocsi és a talá­lói díj átadására a következő na­pon kerül sor. Ez a következő­képpen történt: újra Kecskemé­ten találkoztak, ahonnan a Solt felé vezető út 11. kilométerkö­vénél megtekintették a Mazdát (D. Gábor telefonon adta meg a kocsi helyét). A kocsi gazdáját elkísérte egy munkatársa is. Mi­után a tulajdonos a helyszínen maradt, dr. Szüle Csaba és a tu­lajdonos munkatársa visszatértek Kecskemétre, ahol utóbbi egy bankban felvette az egymillió fo­rintot, ám azt nem adta át az ügyvédnek. A bank parkolójában megjelentek a rendőrök és közöl­ték dr. Szüle Csabával, tanúként kívánják kihallgatni. Az ügyvéd ekkor - a rendőrök jelenlétében - felhívta telefonon megbízóját D. Gábort és kérte, jelentkezzen a rendőrségen. Időközben a rendőrség épületében megkezd­ték dr. Szüle Csaba - tanúként történő - kihallgatását, amelynek során megbízója kilétének felfe­dését követelték. Miután dr. Szüle Csaba erre az ügyvédi ti­toktartásra hivatkozva nem volt hajlandó, közölték vele, hogy immár nem tanú, hanem bűnpár­tolással gyanúsított. (Olyan ez - veti közbe az ügyvéd - mintha egy válóperben a hűtlen asszony nak. Kiemelte azt is, hogy dr. Bűcs Gábor nagyon jó kapcso­latot épített ki az atomerőmű­vel, annak korábbi és jelenlegi vezérigazgatójával. Az erőmű támogatta a bonyhádi kórházat, például a műtéteket jelentősen könnyítő laparoscop beszerzé­sében. Ez a támogatás - húzta alá Kissné - elsősorban az igazgató személyének szólt, mert benne megbíztak a pak­siak. — Önöknek mi a céljuk az aláírások összegyűjtésével. — Azt szeretnénk elérni, hogy ha már dr. Bűcs Gábor igazgatóként nem dolgozhat tovább, legalább az osztályon hagyják meg őt. Antal Gáza a nyugdíjazást javasló egészségügyi bizottság vezetője megismételte, hogy ő azért javasolta a nyugdíjazást, mert „hatvan év az hatvan év”. Az aláírásgyűjtésről és az ÁNTSZ álláspontjáról munka­társunktól értesült. Mint mon­dotta, még nem tudja, hogy vi­szonyul az önkormányzat dön­tésének esetleges megváltozta­tásához, és hozzátette: egyelőre nem kíván a dologról többet mondani. Hangyái gyóntatópapja a felszarvazott férj tanújaként szerepelne.) El­rendelték előzetes letartóztatását, amit a kecskeméti Városi Bíró­ság megerősített, majd a megyei bíróság a fellebbezést követően megszüntetett, így dr. Szüle Csabát november 27-én szabadl­ábra helyezték. A fellebbezés be­fejező, összefoglaló mondatai: „Az eljáró hatóságok teljesen fi­gyelmen kívül hagyták speciális személyi körülményeimet, hiszen egy praktizáló ügyvédet ilyen bi­zonyítékok alapján a legsúlyo­sabb kényszerintézkedéssel súj­tani nemcsak indokolatlan, de felháborító is. Úgy hiszem, a dön­tés meghozói nem mérték fel azt, hogy intézkedésükkel milyen visz- szafordíthatatlan folyamatot indí­tanak meg, mely választott pá­lyámat és ezáltal egész életuta- mat ketté törheti. ” Anélkül, hogy a furcsa ügy­ben állást kívánnánk foglalni, ér­demes idézni dr. Wartig László paksi ügyvéd, a Tolna megyei Ügyvédi Kamara elnökségi tagja e sorok szerzőjéhez intézett leve­léből: „Általános erkölcsi kérdés is szerepel az ügyben, speciális ügyvédi kötelezettség és igazság­szolgáltatással fűszerezve. Az utóbbinak a megértéséhez adom mondanivalóm eszenciáját, hogy dr. Szüle Csaba azért került elő­zetes letartóztatásba, mert az ügyvédi titoktartásra történő hi­vatkozással nem fedte fel megbí­zóját. ” Rákosi Gusztáv Háztartási praktika Jó tudni... .. .hogy miért érdemes pet­rezselyemzöldjét télen át nagyobb agyagcserépben jó időben akár gyökér eldugá- sával akár mag vetésével a konyhaablakban nevelni. Mert a petrezselyem­zöldje 166 milligramm /100 gramm C, 190 mg. B1 és 300 mg. B2 vitamintartal­mával vetekszik a friss zöldpaprika (170) a csipke­bogyó (200), a feketeri­biszke (150) vitamintartal­mával és a B vitaminok te­kintetében is a legrangosab­bak élén van. Ezen túlme­nően a leveles fűszerek ki­rálynője, a magyar konyha ízeinek legősibb tartozéka. A gyógyhatásúk tekinte­tében pedig fogyasztása az emésztőrendszerben meleg, jó érzést vált ki, kedvező az idegrendszerre és fokozza bennünk az erő, energia ér­zetét. Nem véletlen, hogy a régi görögök amíg a babér­levél ki nem szorította, a sportversenyek győzteseit petrezselyemlevél koszorú­val ajándékozták meg. Hazai népszerűségének írásos nyomai régmúlt időkre vezethetők vissza, de legkézenfekvőbbek az 1600-as évek egyik irodalmi hagyaték szakácskönyvében megfogalmazottak a ma is elkészíthető petrezselymes keménytojás saláta receptjé­ről: „Főtt tyúkmonyokat (to­jás!) öregen metéld el, rakd egymás mellé, sózd meg, tölts ecetet rá, hintsd be ap­róra metélt petrezselyem­mel”. Vagy „Apró mada­rak” (galambfiókák vagy csirke) készítésénél pl: Lisz­tet bele tölts tehénhús levet reá, pergelj lisztet bele és bőven petrezselymet is. Hadd főjön, tégy írós vajat is, szép fehér leszen attól”. Nem kell tehát a petrezse­lyem erényeinek felfedezé­sén fáradoznunk, elég csak figyelembe venni dicső elő­deink a gyakorlati tapaszta­latokra alapozott vele kap­csolatos jótanácsait! A cserépbe helyezésnél jól válasszuk meg a keres­kedelemben zacskós kisze­relésben kapható televény virág- vagy biohumuszhoz keverendő kerti földet, mert ha abban akár giliszta, akáf valami talajlakó kártevő pe­téje van, az kikel a szoba- hőmérsékleten .és hamaro­san bűzt is keltve károsít a cserépben. Nekem ilyen célra legjobban bevált a friss, mély vakondtúrásból átrostált kerti föld, fele-fele arányban keverve. Szakái László Titoktartás vagy bűnpártolás? Testületi ülés volt Bátaszéken Kifizetik a tizenharmadik havit A cselekvési programot és a testületi munkát értékelte el­sőként Bátaszék Város Ön­kormányzatának Képviselő­testülete legutóbbi ülésén. Bognár Jenő polgármester a hátralévő időszakra is kérte, hogy a képviselők segítsék a munkát. A háromnegyedéves költségve­tés végrehajtásáról és a jövő évi koncepcióról Priger József könyvvizsgáló kifejtette, hogy kritikusnak látja a jövő évet. Az 1998. feszítettnek látszik, vé­leménye szerint nem lesz annyi plusz bevétel, mint az idén volt. A koncepció foglalkozott a Gamesz önállósításával is. Pri­ger József részletesen beszélt azokról a szempontokról, ame­lyek az önállósodás mellett szólnak. Véleményével nem ér­tettek egyet a képviselők, a hi­vatal belső ellenőrzési rendsze­rének kiépítése mellett voksol­tak. Szóba került a helyi adók emelése is. Ez elhibázott lépés lenne. A képviselők megállapí­tották, hogy a legfontosabb fel­adat jövőre is az intézmények működtetése, és jó volna, ha folytatódna az útépítés, az in­tézmények felújítása, a csapa­dékvízelvezetés... A testületi ülés napirendjén szerepelt a kisebbségi önkor­mányzatok munkájának meg­tárgyalása is. A testület kérte a roma kisebbségi önkormányza­tot, hogy segítsen a roma gye­rekek tanulásban való felzár­kóztatásában. A német kisebb­ségi önkormányzat bizonyos ér­telemben szerencsésebb hely­zetben van. Csoportjai révén öregbíti a város hírnevét itthon és külföldön egyaránt. Kifizetésre kerül a hivatalok és intézmények dolgozóinak a tizenharmadik havi bér, ami 5 millió 200 ezer forintot tesz ki. Az idősek karácsonyát kívánta a testület megkönnyíteni azzal, hogy a nyugdíjas egyesületet, a nyugdíjas klubot tíz-tíz ezer fo­rinttal, az öregek napközi ott­honát ötvenezer forinttal támo­gatta. Jövőre is folytatódik a pin­ceprogram. A Lajvér és Kövesd két-két pincéjének helyreállítá­sára elkészült a terv, a beruhá­zás 8 millió forintba kerül. (péteri) A fiatalok is megnyerhetőek Véradó ünnepség Dombóváron Hangulatos ünnepség keretében 29 dombóvári önkéntes véradót köszöntöttek Dombóváron a véradó nap alkalmá­ból. A szakmunkásképző intézet ebédlőjében elköltött va­csora előtt - amely a véradók egymással való ismerkedését is szolgálta - azonban nem csak a jó kedv, hanem a nyílt, a problémákat sem véka alá rejtő elnöki köszöntő is elhang­zott. Dr. Magda Tamás, a Vöröske­reszt dombóvári szervezeté­nek elnöke egyebek mellett arra mutatott rá, hogy a társa­dalmi, gazdasági átalakulás miatt egyre kisebb az olyan cégek száma, amelyek támo­gatja a véradást azzal, hogy arra időt, illetve egy szabad napot ad dolgozóinak. E mel­lett az tapasztalható - mon­dotta -, hogy az önkéntes vér­adásokon részt vevők életkora viszonylag magas, ami talán az elidegenedés felerősödését is mutatja. Mint dr. Magda Tamás el­mondta ugyanakkor jó hír, hogy a dombóvári kórházban még egyetlen műtét sem ma­radt el vér hiánya miatt, s eb­ben nagy szerepe van azoknak is, akik éppen 30, 40 vagy 50 véradásuk miatt kaptak jutal­mat a rendezvényen. Szerencsére az ünnepségen a Vöröskereszt Ifjúsági Szer­vezetének országos vezetősé­gének dombóvári tagja - Fe­kete Tibor - azért beszámolha­tott arról, hogy a véradó nap alkalmából általuk szervezett dombóvári véradáson közel húsz, 18-21 éves fiatal jelent meg, ami talán reményt ad arra, hogy az eddig látszó fo­lyamat - vagyis a véradók át­lagéletkorának emelkedése - megváltozhat. A véradó nap alkalmából egyébként a megyei ünnepsé­gen egy nappal a dombóvári rendezvény előtt hatvan vér­adásért Varga Péter és Harta László, hetven véradásért Ker­tész Ferenc és nyolcvan vér­adásért pedig Illés Lajos dom­bóvári polgárok kaptak kitün­tetést.- nagy -

Next

/
Oldalképek
Tartalom