Tolnai Népújság, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-27 / 199. szám

4. oldal Megyei Körkép 1997. augusztus 27., szerda Pál Imre, élt 58 évet Pál Imre, Hogyész polgármes­tere augusztus 20-ára virra­dóra szívinfarktusban elhunyt. Tegnap temették. 1939. január 14-én Hadik- falván született, édesapja szo­bafestő', kárpitos, szabó volt, édesanyja a dévai konzerv­gyárban dolgozott. 1942-ben, áttelepítéssel előbb Bácskába, majd 1946-ban Tevelre kerül­tek. A kis Tolna megyei falu fontos állomás volt a 7 éves fiú életében, itt működött akkor a Körösi Csorna Sándorról elne­vezett székely tanintézet, kiváló tanárokkal. Egyenes út vezetett innen a bonyhádi gimnázi­umba, majd Budapestre. De aztán egy kislány kedvéért, aki később a felesége lett, vissza­jött Tolnába. Huszonhárom éves volt, amikor megnősült, ekkor költözött Hőgyészre. Hu­szonkét évesen nevezték ki Murgára VB-titkámak. Nem volt államigazgatási gyakor­lata, de hamar megszerezte,' tanácsakadémiát végzett. Hő­gyészre 1968-ban került főelő­adónak, hamarosan VB-titkár lett, majd tanácselnök. A rend­szerváltást követően a „nép akaratából" kétszer is megvá­lasztották polgármesternek. Számos kitüntetést kapott, így például a Munka Érdem­érem Ezüst fokozatát, Honvé­delmi Érdemérmet és a Köz- társasági Érdemérem Arany­keresztjét. A megyei közgyűlés képviselője volt 1990-94-ig, elnöke a Falusi Turizmus Or­szágos Szövetségének, tagja az Emberi Javak Kamarájának. — Mindig a remény és a szorgalom vezetett, de nem akartam soha világmegváltó lenni. A lényeg, mennyit tu­dunk adni önmagunkból a köz számára. Hőgyészinek nem­csak születni lehet, de érte szívvel dolgozni is - vallotta. Amikor kérdezték mi lenne a három kívánsága, csak kettőt említett. — Egy kívánságom már tel­jesült, nyugalom van körülöt­tem, szép családi életet élek, két unokám van. A másik, meg akarok felelni egy feladatnak, fejleszteni kell a községet, sze­retném, ha a mi falunk jól ur- banizált nagyközség lenne. Alkotó ember volt, világos, határozott elképzelésekkel, amit elhatározott, véghez is vitte. Ha kellett, kompromisz- szumok árán is. Hosszan so­rolhatnánk mi minden viseli hosszú pályafutása keze nyo­mát Hőgyészen, de elég ha né­hányat említünk. Barátjával, Danka Vilmossal, a Hőgyészi Állami Gazdaság egykori szak- szervezeti titkárával a hatva­nas években addig járták a hi­vatalokat, minisztériumokat, míg sikerült pénzt szerezniük a községi sportpálya megépíté­sére. Ugyan így „házalták ösz- sze ” a művelődési ház rekonst­rukciójára való pénzt is. Hő- gyész valamennyi utcája szi­lárd burkolatú, van csatorna, szennyvíztelep, szervezett sze­mételszállítás és nincs még a megyében egy olyan falu, ahol ennyi köztéri szobor lenne. Van abban valami sors­szerű, hogy éppen Pál Imre volt az, aki már akkor partner- kapcsolatot épített ki a német- országi Eckental nagyközség­gel, amikor még egyáltalán nem volt dicsérendő dolog „NSZK”-s települést válasz­tani „testvérvárosnak”. 1990-ben az eckentali találko­zón, ahol a partnerszerződést aláírták, a német polgármester azt kérdezte tőlem, az újságíró­tól, mi a véleményem, újra vá- lasztják-e Pál Imrét? Ha a nép választhat, akkor igen - mond­tam nyugodt szívvel, hiszen gyermekkorom óta ismertem -, mert a hőgyésziek többsége tudja, hogy sokat tett a faluért. Pál Imre csaknem 30 évig állt a nagyközség élén. Fiatalon focizott, nem felejtette el a kö­zéppályásként tanultakat. — Egy közösség tagja va­gyok, egy falu közösségéé, ahol csak együtt lehet focizni, az én pályám Hogyész, a csapatom az önkormányzat, mondta. Amikor az elődje, Trick Fe­renc, „Fradi” nyugdíjba ment, azzal búcsúzott tőle, „Imre, most nálad van a labda ő át­vette és azóta sem passzolta tovább. Úgy érezte, nem lehet leadni, akkor is kapura kell lőni, ha esetleg mellé megy. Ezért ment vissza a szívműtétje után dolgozni. Az utolsó meg­beszélése is a sporttal volt kapcsolatban. Haza indult, amikor a halál orvul utolérte és elvette tőle a labdát. Isten veled, Imre. F. Kováts Éva (X) Motorfűrészek Régi ár Új ár Husqvarna -1600 £7493Á 29 694,­Jonsered - 2036 £8755;­42,574,­Husqvarna -36 £6674;­44 094,­Husqvarna -40 £786f,­45 826,­Jonsered - 2045 £7493;­53 217,­Husqvarna -51 76848;­58 942,­Husqvarna -61 £T35^­78 386,­Husqvarna -257 104^750;­80 658,­Husqvarna -268 £6622;­75 862,­Husqvarna -281 1£238S;­96 931,­Husqvarna -365 106896, 81 890,­Husqvarna -371 116892;­91 153,­Husqvarna -394 148893;­117 686,­Tisztítófűrészek Husqvarna - 250 RX 1£6404;­123 872,­Husqvarna -265RX 1£1823;­143 845,­Akciónk: 1997. augusztus 25.-október 3-ig, amíg a készlet tart. Keresse márkaképviseleteinket! (Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák.) Központ: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. Tel.: 336-2269, 368-4046 Fax: 168-7244 A vetélkedő pincehelyi állatorvos Az ötödik fordulóig jutott el ezúttal a Mindent, vagy semmit című tévévetélkedőn dr. Tóth László pincehelyi állatorvos. Volt olyan kör, amelyből 70 ezernél is több ponttal jutott tovább. — Mi motiválta abban, hogy egyáltalán jelentkezzen a szel­lemi vetélkedőre? — Szeretek játszani. Már kétszer szerepeltem ebben a ve­télkedőben, régebben is részt vettem sokféle versenyen, szel­lemi megmérettetésen. Hogyan lehet felkészülni? — Erre sehogy. Valamikor az Elmebajnokságban adott volt a téma, arra még lehetett készülni. Most a magam részé­ről meg sem próbáltam, amúgy is olvasok állandóan. — Mik a kedvenc témakö­rei? — A magyar történelem, a fegyvertörténet, a harcászat tör­ténete. A szakmámból eredően a biológia is kedves témakö­röm. — Az Ön számára a játék, vagy a győzelem a fontos? — Szeret valaki veszíteni? — Elmesélne valami érde­kességet, kulisszatitkot? — Majdnem úgy zajlik a ve­télkedő, ahogyan a tévében lát­ják. Ha esetleg valami műszaki hiba vagy nagy baki van, akkor leállunk. Például akkor, ha nem lehet eldönteni, jó volt-e a vá­lasz, vagy nem. Ha ilyenkor a játékvezető elfogadja a játékos érvelését, akkor visszalépünk, ismét megnyomja a játékos a gombot, bemondja a választ, s mintha mi sem történt volna, folytatódott a játék. Más eset­ben pedig, s erre is volt példa, hogy nem tudtunk megegyezni, egyszerűen ugrottunk tovább. Számomra érdekes, hogy talán a második, vagy a harmadik já­ték után derült ki, miért voltunk már régóta valahonnan ismerő­sek egymásnak Vágó Istvánnal. Két évvel járt felettem Buda­pesten a Krisztina téri általános iskolában. — Mi volt a legnehezebb a játék során? — Mint az eredmény is mu­tatja, az ötödik játék bizonyult a legnehezebbnek. Mintha érez­tem volna előre, hogy nem fo­gok továbbjutni. Az első négyet egy nap vették fel. Egy héttel később volt a folytatás, ahova már a cserkésztáborból mentem be, fáradtan. Még nem néztem magam vissza az ötödik játé­komban, de éreztem előre, hogy ez így nem fog menni. Sőt, meg is próbáltam kivásá­rolni a negyedik végén az addig összegyűjtött pontjaim árát, de százezer forintot nem tudtam mire költeni. Enyhe túlzás lett volna bent hagyni és leadózni. Győzködtek is, hogy fog ez menni, és hogy szép széria sza­kadna meg, de én valahol belül tudtam, hogy a cserkésztábor­ból visszajönni túlságosan fá­rasztó lesz. — Ha alkalom adódik, leg­közelebb is benevez valamilyen szellemi vetélkedőre? — Hát persze. Játszani jó, és gondolom mindenki szeret győzni. Aki nem indul egy ver­senyen, vetélkedőn az győztes sem lehet. Ihárosi Ibolya Föld, tulajdon, népszavazás Folytatjuk sorozatunkat, melyben a parlamenti pártok Tolna megyei képviselőit a földtulajdonnal kapcsolatos népszavazási tervről kérdezzük meg. Akárcsak az első részben, ez alkalom­mal is négy párt képviselőjét szólaltattuk meg. Dr. Tollár Tibor (FKGP): — A kisgazdapárt azt vallja, hogy a magyar föld külföldiek­nek nem eladó, az csak magyar állampolgár tulajdonát képez­heti. Ugyanakkor ha jogi sze­mély is vásárolhat, akkor a ter­melőszövetkezetek kezébe ke­rülhetnek a kárpótoltak tulaj­donában lévő földek. A téesz negyven éven keresztül műkö­dött hol jól, hol rosszul, de anélkül, hogy hivatalosan földje lett volna. Mindenképp szeretnénk elkerülni azt a fur­csa állapotot, hogy egy-egy termelőszövetkezet - a haza­térő bárókkal és grófokkal együtt - kizárólagos ura legyen a környéknek. A népszavazás­kezdeményezést mindezekre való tekintettel támogatjuk. A sárpilisi idősek otthonának szűkös anyagi helyzete miatt az otthon lakóinak csak a leg­fontosabb szükségleteit tud­ják kielégíteni. Felújításokra, korszerűsítésekre csupán mi­nimális állami támogatást tudnak biztosítani. Látva a körülményeket, az ott­hon mintegy hetven idős lakója Dr. Szűcs László (SZDSZ): — A népszavazás-kezde­ményezést egy olyan hisztéria- keltésnek tartom, mely a szer­vezők igazi szándékát igyek­szik elfedni. Egyszerűen arról van szó, hogy a kezdeménye­zők meg akarják akadályozni a szövetkezetek földtulajdon­szerzését. Ha valaki elolvassa a földtörvény-tervezetet, akkor belátja: az száz százalékig ki­zárja a külföldi tulajdonlást. De ha valaki még ezek után is lát veszélyt, akkor ott van a terve­zet parlamenti vitája, bármilyen újabb megszorítást be lehet épí­teni, népszavazás nélkül is. S hadd jegyezzem meg azt is: a magyar tulajdonosokat senki sem kényszeríti arra, hogy kül­földieknek adják el földjeiket. életkörülményeinek javítása érdekében alapítványt tettek. Egy őcsényi lakos jóvoltából létrejött „ÁBEL” Alapítvány támogatja az intézmény karban­tartásával, működésével kap­csolatos legfontosabb, megol­dásra váró sürgős feladatok el­végzését, azért, hogy az idősko­rúak, mozgássérültek, súlyos betegségben szenvedők ottho­Csáki Béla (MSZP): — Az MSZP egyetért azzal, hogy kül­földiek ne juthassanak Ma­gyarországon földtulajdonhoz. A népszavazási-kezdeménye­zést viszont nem támogatjuk, mert a törvénytervezet megfe­lelő módon tartalmazza a ga­ranciákat. Azt is tudom, hogy sokan hivatkoznak kiskapukra: ám meggyőződésem szerint éppen a parlament feladata ezen vélt kiskapuk bezárása. Azokkal értek egyet, akik a kezdeményezést kampányfo­gásnak tartják. Herbst János (Fidesz-MPP): — A Fidesz támogatja a nép­szavazás-kezdeményezést, az a véleményünk, hogy a hazai föld semmiképpen se kerüljön kül­földi kézbe. Az ívek egyébként már meg is érkeztek hozzánk, gyűjtjük az aláírásokat, s úgy tapasztaljuk, hogy nagyon so­kan egyetértenek a kezdemé­nyezéssel. nosabban, kulturáltabb körül­mények között éljenek. A va­gyon felhasználásáról a négy­fős kuratórium dönt, melynek elnöke Horváthné Holtz Márta. Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Tolna Megyei Igazga­tósága Szekszárdi fiókjánál ve­zetett számlaszámra - 11746005-20009609 - a leg­csekélyebb adományt is hálás szívvel fogadják és köszönik meg az otthon lakói. (péteri) Az idős emberekért Sárpilisen Hírek meghívó Tanévnyitó: vasárnap délután A Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische Grundschule au­gusztus 31-én, vasárnap, délután 17 órakor tartja tan­évnyitó ünnepségét. Az Is­teni Megváltóról Nevezett Nővérek felújított épületét Mayer Mihály, pécsi me­gyéspüspök áldja meg. Szekszárdiak Waregemben Augusztus 29-én Szekszárd Megyei Jogú Város Köz­gyűlésének négy tagú dele­gációja utazik két napra a belgiumi Waregembe a 150. helyi fogathajtó verseny rendezvényeire. A küldött­séget Fodor Miklós alpol­gármester vezeti, tagjai Csapó Károly, Kővári László, és Majsai-Németh Zsolt képviselők. A biológiai szúnyogirtásról Holnapután, pénteken dél­előtt 10 órától Yoel Marga- lith, izraeli professzor tart előadást a dombon Anony­mus hotelben a biológiai szúnyogirtásról. A meghí­vott vendégek között van országgyűlési képviselő, Fadd térségének polgármes­terei, biológus szakértők és a paksi atomerőmű képvise­lője. Szőlészeti bemutató Pécsett Az FM Szőlészeti és Borá­szati Kutató Intézet Állo­mása Pécsett szeptember 3- án, szerdán árutermelő sző­lészeknek és borászoknak tart bemutatót, az intézet szentmiklósi kísérleti tele­pén. A rendezvény délelőtt fél tízkor, a szabadföldi kí­sérletek megtekintésével kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom