Tolnai Népújság, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-27 / 199. szám

1997. augusztus 27., szerda Megyei Körkép — Dombóvár És Környéke 5. oldal Pályázati sikert remélnek Jágónak útépítésre készül A közelmúltban a Tolna megyei Jágónak és a So­mogy megyei Kercseliget önkormányzati képviselő testületéi együttes ülést tar­tottak, aminek napirendjén a két települést majdan ösz- szekötő műút kérdése volt. A nem újkeletű terv megvaló­sításának kérdésében immár mindkét település egyönte­tűen az út megépítése mellett foglalt állást. Kercseliget egyértelműen zsáktelepülés­nek számít, míg Jágónaknak úgymond nem éppen könnyű a megközelítése. A tervezett műút megnyitná Kaposvár, vagy éppen Sásd, Komló, Pécs felé a közlekedési lehe­tőségeket, ami természetesen a jobb munkavállalási lehető­ségek és a piacra jutás alapja is lehet a két település szá­mára. A két önkormányzat az út megépítése mellett nem csak állást foglalt, hanem egy ter­vező iroda megbízást kapott arra, hogy a műút már koráb­ban elkészült kivitelezési ter­veit bírálja felül, s engedé­lyeztesse. Az út építésében nem csak a két önkormányzat, hanem a kaposszekcsői termelőszö­vetkezet is részt vállal, ami azért is szükséges, mert egyik önkormányzat sincs túl jó anyagi helyzetben, s csupán a kivitelezési tervhez szükséges pénz is meghaladja a félmillió forintot. Természetesen a két telepü­lés önkormányzata pályázati úton - az útalapból és a terü­letfejlesztési tanácstól is - szeretne segítséget kapni a 2,2 kilométeres út építéséhez, aminek kivitelezéséhez hoz­závetőleg kilencven millió fo­rint szükséges. A megbeszélésen szóba ke­rült az is, hogy melyek lehet­nek azon munkafázisok az út kivitelezésében, amelyekben a gazdasági élet helyi szerep­lői és jövedelempótló támoga­tásban részesülő közhasznú munkások is szerepet kaphat­nak. - nagy ­A zarándokút programja Mint arról két héttel ezelőtt hírt adtunk, Farkasdi András dombóvári esperes, apát-plé­bános kapott megbízást Mayer Mihály pécsi megyés­püspöktől arra, hogy Tolna megyében megszervezze azt a római zarándokutat, amely­nek célja Róma, illetve az a pápai szentmise, aminek so­rán Apor Vilmos volt győri püspököt boldoggá avatja a szentatya. A zarándokút prog­ramja már véglegessé vált - tájékoztatta lapunkat Farkasdi András. A különbusz novem­ber 7-én indul, s minden je­lentkezőt lakóhelyén vesz fel. A jeles eseményre november 9-én, szombaton kerül sor a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén, majd 10-én a ha­zautazás kezdődik. Ennek so­rán a zarándokút résztvevői megtekintik az orbiétoi temp­lomot, valamint Szent Antal városában, Padovában a szé­kesegyházat. Bár eddig is je­lentős az érdeklődés az út iránt, még lehet jelentkezni. A szállás és útiköltség együtte­sen 25 ezer forint. Önkormányzati ülés Csikóstőttősön Beiskolázási segélyt adnak Csikóstőttős önkormányzati képviselő testületé hétfőn este hét órától ülésezett. A képviselők egyebek mellett a beiskolázási segélyezés módjáról is döntöttek. Döntés született arról is, hogy a belterületi csapadék­víz elvezetésének a jelenlegi­nél jobb megoldására szinte­zési felmérést végeztet az ön- kormányzat, s ennek alapján a település anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a település lépni kíván. Ehhez a munká­hoz a helyi termelő szövetke­zet segítségét is kéri. A testület határozatot ho­zott arról, hogy minden isko­lás korú gyermeknek kétezer forint beiskolázási segélyt adnak, s ebbe bele tartoznak a felsőfokú oktatási intézmé­nyekben tanuló csikóstőttősi diákok is. A testületi ülésen elhang­zott, hogy a település a helyi MÁV-megálló rendben tartá­sára együttműködési megál­lapodást kíván kötni a MÁV Rt. Pécsi Területi Igazgatósá­gával, valamint a képviselők döntést hoztak a szociális se­gélyügyekben, s az iskolás gyermekek étkezési hozzájá­rulási támogatási kérelmekről is. Telefonfülke egy szobor helyett (Folytatás az 1. oldalról.) Ott az alkotótelep menedzselé­sét és programok szervezését végeztem. Aztán - ma már ne­vetségesnek tűnő viták után - helybenjárássá vált ottani tevé­kenységem és Budapestre köl­töztem.- Ezek szerint a művészi szabadság a szabad költözkö­dés jogát mindenképpen magá­ban foglalja.- Ez a jog természetesen szerencsével és pénzekkel is összefügg. Egyébként nem könnyű a sok eszközzel, anyaggal költözködni.- A költözködés is utazással jár, ám talán szívesebben em­lékszik vissza azokra az útjaira, amik azt a sajátos helyzetet ad­ják, hogy több köztéri alkotása található külföldön, így Afriká­ban, Finnországban, Bulgáriá­ban, Spanyolországban vagy éppen Szardínián, mint Ma­gyarországon.- Ez részben úgy alakult, hogy még Nagyatádon, ahol nagyon sok külföldi járt, s kö­zöttük igazán jó művészek for­dultak meg sok társ-alkotóte­lepről kaptam információkat. Aztán számos pályázatot készí­tettem, s egy-egy ilyen pályázat hozta magával a külföldi ven­dégmunkákat. Voltak olyan helyek, hol csak körülnéztem, de nem dol­goztam, ám sokszor - szokás szerint - a külföldi művésztele­peken maradtak az ott készült munkáim. Ezek az utazások mit adtak a művészi munkájához?- Ami nekem igazán tetszik ebben, az úgymond életstílus­ban az az, hogy az ember nem turista külföldön, hanem dol­gozni megy, így formálisan nem is kiszolgáltatott. Ilyenkor nagyon jó barátságok szövőd­Mint Kisvárdai Antal elmondta, a tábort a szövetség februári megalakulása, s havi rendsze­rességgel tartott megbeszélések előzték meg. A szövetség ed­digi legnagyobb munkája a Ki­hívás napjának megszervezése és lebonyolítása volt, ám - s ez a táborban is kiderült - ennél többre is képesek az iskolai di­ákönkormányzatok tagjai és a szövetség is. Egyelőre gondot jelent az, hogy a szövetség még nem be­jegyzett társadalmi szervezet, nek és megismerhető az ottani emberek szokása, gondolko­dásmódja egyaránt. Az pedig a játékszabályok­hoz tartozik, hogy egy-egy ilyen út során elkészült munka ráhagyományozódik a meghí­vókra, akik az ellátást és úti­költséget térítik, néha pedig némi tiszteletdíjat is adnak.- Ezek a munkák mennyiben hordozzák az Ön elgondolásait, s mennyire az ottani élménye­ket, benyomásokat?- Alapvetően az én elgondo­lásaimról szólnak a szobrok, ám természetesen az ember felméri azt a környezetet, ahová a majdani alkotás kerül, s igyekszik olyan munkát készí­teni, ami csak abban a környe­zetben „működik”.- Dombóvárra mit tudna így megálmodni?- Végső soron azt a tervet, amit Dombóvárra készítettem, megvalósítottam a nagyatádi strandra. Egyébként készültek tervek a volt iskolám, az Apác­zai Csere János Szakközépis­kola részére is, ám az a terv sem mozdult ki a holtpontról. A városban vannak helyek, ahová az emberek talán szíve­sen leülnének, ami nem csak egy szobron múlik, hanem ko­moly kertészeti, iparművészeti, építészeti tervezésen is. Dombóváron azt látom, hogy a széles út kettévágja a várost és az újonnan épült épületek közötti terek nincsenek valójá­ban kitalálva, megoldva.- Az Ön meghívására érkez­tek Dombóvárra tavasszal ba­rátai, a budapesti Táltos Klub tagjai, akik idegen és szakértő szemmel nézték végig a várost.- Ők a város arculatterv ké­szítése miatt érkeztek Dombó­várra, s ez a kezdeményezés nincs elfelejtve, hiszen őszre ám a tervek szerint alapítvány létrehozásával a szövetség mű­ködésének anyagi háttere is biz­tosítható lesz. Egy évvel ezelőtt még csak három napos diákönkormány­zati vezető-képző tábort szer­veztek Gunarasban a városi ön- kormányzat segítségével, ám a mostani egy hetes táborozás konkrét eredményeket, éves munkaterv kidolgozását is ma­gával hozta. A diákok több előadást is meghallgathattak, így képet készítünk egy fényképes, írásos anyagot az önkormányzat szá­mára az elképzeléseinkről. Ab­ban bízom, hogy az abban fog­lalt tervek esetleges megvalósu­lásában nekem is jut majd sze­rep.- A laikus azt feltételezi, hogy a megfelelő szellemi tőke mögött felgyűjthető a tényleges anyagi erőforrás is az ilyen ter­vek megvalósításához.- Ennyire logikusan nem kapcsolódik a két dolog, mert itthon nincsenek meg ennek a kijárt útjai. Pénz biztosan van erre, de ehhez olyan ember is kell, aki megfelelő kapcsola­tokkal rendelkezik, s képes megszerezni a szükséges pénzt akár nemzetközi vállalatoktól, intézményektől.- Meddig tartózkodik most Dombóváron?- A napokban visszautazom Budapestre, hiszen van ott két- három munka is, ami a fővá­roshoz köt. Várhatóan ott vár rám egy műterem felújítása is, de tervezem azt is, hogy néhány év múlva már sikerül egy elfo­gadható dombóvári műtermet is létrehozni.- Ezek szerint Dombóvár nincs elfelejtve egy dombóvári művész számára?- A tavaszi beszélgetés so­rán vetődött fel az az ötlet, hogy létrehozzunk egy olyan alkotótelepet Dombóváron, aminek hátterét viszonylag könnyű megteremteni. Ehhez a város és a város néhány polgá­rának részéről kell a szükséges akarat, mert kívülről lehet segí­teni, de a lényegi dolgoknak itt kell működniük. Mindenesetre nyugodtan ál­líthatom, hogy Dombóvár ré­szemről nem egy elfelejtett vá­ros. Nagy László kaptak munkájuk törvényi hát­teréről, kötelességeikről és jo­gaikról, és a gyermekvédelmi törvényről egyaránt. A táborban kidolgozott éves munkatervben fő célként szere­pel a jövő év áprilisára vagy májusára tervezett városi diák­napok megszervezése, amely két napos, számos kulturális és sporteseménnyel tarkított ifjú­sági rendezvény lesz. Ezen felül az önképzés mel­lett a diákvezetők és iskolai ön- kormányzatok egyebek mellett aktív részesei szeretnének lenni a tanulmányi versenyek, sze­métgyűjtési akció, egészségne­velési program, tömegsport rendezvények szervezésének és lebonyolításának is.- nagy ­Hírmondó Jegyzői fogadónap Frellemé dr. Kovács Anna, Dombóvár város jegyzője ma reggel nyolc órától dél­után négyig tartja fogadó­napját a városházán, ahová , tisztelettel várja a város polgárait. Kernennek több testvére van Kemenben, Dombóvár né­metországi testvérvárosában több jelentős esemény is zajlott a nyáron, amely a vá­ros más testvérvárosi kap­csolatainak elmélyítését szolgálta. Mint azt a helyi folyóirat tudtul adja, Kernen Städten városrésze francia testvértelepülésük, D’Al- bigny küldötteinek jelenlé­tével rendezte meg azt a nyári fesztivált, amin a helyi civil szervezetek, egyesüle­tek sörsátrai mellett felvo­nulás és zenekarok fellépése tette emlékezetessé a rész­vételt. Szintén a közelmúlt­ban rendezték meg Kernen- ben azt a jótékonysági ke­rékpárversenyt, amin a vá­ros polgármestere és a helyi képviselőtestület több tagja is részt vett. A kerékpár ver­seny nevezési díjaiból be­folyt összeget a város afri­kai testvértelepülésének, Masvingónak adta. A pénz az ott lévő vak gyermekek­nek épített iskolát, és az idő­sek otthonának működését segíti. A Álláskeresők figyelmébe A dombóvári munkaügyi ki- rendeltség a következő ál­láshelyeket tartja nyilván: tehergépkocsi vezető (C,E), mosó-vasalónő, tégla­gyártó, női betanított mun­kás, varrónő, esztergá­lyos-marós, vegyesbolti el­adó, villanyszerelő, targon­cavezető-rakodó, konyhai kisegítő, bolti eladónő, pá­lyakezdő váltókezelő, se­gédmunkás (férfi), köny­velő-ügyintéző, fizika sza­kos általános iskolai tanár, szántó kezelő, elletős (nő), faipari gépmunkás, asztalos, vizsgázott vagyonőr, bioló­gia-földrajz szakos tanár, alkalmi segédmunka (férfi), tanító. Önkéntes véradás Dombóváron Holnap kilenc órától délután kettőig tartanak önkéntes véradást a Vöröskereszt szervezésében a dombóvári kórház véradó állomásán. Tervbe vett városi diáknapok Nemrégiben fejeződött be az az egy hetes diákönkormányzati vezető képző tábor Balatonfenyvesen, aminek résztvevői a dombóvári általános- és középiskolák diák önkormányzatai­nak tagjai voltak. A tábor céljairól, eredményeiről Kisvárdai Antalt, a dombóvári diákönkormányzati szövetség egyik veze­tőjét kérdeztük. Tizenegy millió forintos beruházás kivitelezése kezdődött meg augusztus elején - képünk ekkor készült -, a dalmandi polgármesteri hivatalban. Az épület födémcseréjét végzi egy pécsi székhelyű kft., amely három hónapos határidővel vállalta, s a tervek szerint október 31-én fejezi be a volt kastélyépület födémcseréjét, a hivatal korszerűsítését. A hiva­tal addig egy épülettel odébb költözve végzi munkáját. fotö: ótós A dombóvári rendőrkapitány­ság illetékességi területén a nyár vége felé közeledve is bőven adtak munkát a nyomo­zóknak ismeretlen és már is­mertté vált bűnelkövetők. Az alábbi esetek ezt példázzák. Komlói betörőbandát értek tetten Gunarasban Augusztus 24-én egy négy tagú komlói betörőbandát ér­tek tetten Gunarasban, amint az elkövetők közül ketten egy nyaralóba annak ablakán ke­resztül bejutva kezdték meg ténykedésüket. Az ügyben nem a dombó­vári kapitányság nyomozói, hanem komlói kollégáik foly­tatják az eljárást. A Gunaras­ban nyakon csípett gyanúsítot­tak rovására egyébként to­vábbi két tucat bűncselek­Lebilincselő mény írható a komlói rend­őrök tájékoztatása szerint. Eltolták a biciklit, főrésszel együtt Augusztus 24-én este fél tíz­kor jelentette a kurdi körzeti megbízott, hogy ismeretlen tettes ellopta egy helyi lakos mountain bike kerékpárját, amire egy motoros fűrész is rá volt erősítve. A kerékpárt egy családi ház udvarából tolta el az elkövető, aki a sértettnek 100 ezer forint kárt okozott. Riasztó látvány a szakcsi községházán Hétfőn reggel jelentették a rendőrkapitányságnak, hogy a szakcsi polgármesteri hiva­talba ismeretlen személyek próbáltak meg bejutni a hátsó ajtó kifeszítése után. Vélhe­tően az elkövetőket a hiva­talba szerelt riasztó berende­zés látványa riasztotta meg annyira, hogy elálltak korábbi szándékuktól. Eltűnt személy után kutat a rendőrség Eltűnése miatt országosan kö­rözik a dombóvári Kelemen Jánosné született Kenyeres Andreát, akinek eltűnését ro­konai jelentették a dombóvári rendőrkapitányságon. A há­rom kiskorú gyermekét ma­gára hagyó nő 30 éves, 160 centiméter magas. Haja vállig érő, vörösre festett. Eltűnése­kor kockás nadrágot és póló inget viselt. A kapitányság kéri, hogy aki információval tud szolgálni az eltűnt tartóz­kodási helyéről hívja a 74/465-300-as telefonszámot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom