Tolnai Népújság, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-29 / 24. szám

1996. január 29., hétfő Megyei Körkép 3. oldal Kiegészítő kötet, 45 év után Az egyházak szerepe 1949-ben (Folytatás az 1. oldalról.) most jelentette meg először az 1949. évi népszámlálás kiegé­szítő köteteként a Vallási ada­tok • településenként című ki­adványt, amely a különböző, 1949-ben Magyarországon működő egyházakhoz tartozó hívők számáról, megyénkénti megoszlásáról közöl részletes adatokat. Az 1949. évi népszámlálás során összegyűjtött adatok már azokat a változásokat is tükrözik, amelyek a II. világ­háború alatt és az azt követő időszakban történt nagy né­pességmozgások miatt követ­keztek be. Tragikus bizonyítéka en­nek többek között, hogy első­sorban a holocaust miatt az izraeliták száma 1930 és 1949 között 70 százalékkal csök­kent, míg más felekezethez tartozók száma nem változott számottevően. Az 1949. évi népszámlálást követően került sor a magyar közigazgatás átszervezésére, ezért bár az adatfelvétel a ko­rábbi közigazgatási beosztás szerint történt, a településen­kénti vallási adatokat az új - gyakorlatilag ma is érvényes - beosztás (Budapest és ti­zenkilenc megye) szerint tet­ték közzé, míg a megyénkénti összefoglaló táblázatokat az eredeti közigazgatási beosz­tásnak (Budapest és 25 me­gye) megfelelően is megjelen­tették a kiadványban. Emlí­tésre méltó, hogy 1949-ben a magyar népesség közel két­harmada vallotta magát római katolikusnak, több mint egy­ötöde a református egyházhoz tartozott, a harmadik legna­gyobb egyház pedig az evan­gélikusoké (5%); a népesség­nek csak kevesebb mint más­fél ezreléke nem volt tagja egyik történelmi egyháznak sem. Tolna megyében is hasonló volt a népesség vallás szerinti megoszlása, bár a római kato­likusok aránya az országos aránynál nagyobb (77%), míg a reformátusoké alacsonyabb (16%) volt. A kiadvány elsősorban a kutatók számára jelenthet ér­tékes információforrást, hi­szen kiindulópontjaként szol­gálhat minden olyan összeha­sonlító elemzésnek, amely egy-egy település lakosságá­nak vallási adatait vizsgálja. Az 1949. évi népszámlálás, Vallási adatok településen­ként című kötet több más sta­tisztikai kiadvánnyal - így a legfrissebb, tavaly megjelent 1994. évi Tolna megye év­könyvével - együtt megren­delhető a Központi Statiszti­kai Hivatal Tolna Megyei Igazgatóságán. Katz, Marianna KSH Tolna Megyei Igazgatósága Merre tovább Agrárszövetség? Merre tovább Agrárszövet­ség? - ezzel a címmel tart összejövetelt ma az Agrár- szövetség Szekszárdon, a TESZÖV Székházban. A ki­bővített megyei választmányi ülésen arra keresik a választ, hogy a párt a politikai palet­tán hol szeretne elhelyez­kedni. Mint Solymosi József, or­szággyűlési képviselő, a párt országos elnöke lapunknak elmondta, a február közepén Hajdúszoboszlón tartandó or­szágos tanácskozás előtt min­den megyében felmérik a párt tagjainak, szimpatizánsainak a véleményét, hogy ott „színt tudjanak vallani”. Látogatók egy baranyai falucskából az atomerőműben Végleges hely a kiégett elemeknek? (Folytatás az F oldalról.) foglalkozó nemzeti bizottság intézkedett az agyagkőtömb vizsgálatának megkezdéséről. Az ok a takarékosság, az urán­bánya vágatai ugyanis a tömb közvetlen közelében vannak, és így egy vízszintes furattal elér­ték azt, ami nagyságrendekkel olcsóbb, mint a felszínről in­duló fúrás. A fejlett országok is folytatnak kutatásokat, 2010 tá­jára tervezik az első temetése­ket. Ők gránittömböket szemel­tek ki erre a célra, a szakembe­rek szerint azonban az agyagkő legalább ugyanolyan „képessé­gekkel” bír. -rákosi­Változások a tb. jogszabályokban A társadalombiztosítás alapvető rendelkezései nem változtak 1996. január 1-jétől, de a törvény néhány szakasza, illetve a vég­rehajtásra kiadott kormányrendelet módosul, s nemrégiben al­kotmánybírósági határozat semmisített meg tb-jogszabályokat. Január 1-jétől, némi kön­nyebbséget hozva, csökkent a munkáltatókat terhelő társada­lombiztosítási járulék mértéke, 44 százalékról 42,5 százalékra. Szakmai állásfoglalás alapján 1995. december hónapjára még a 44 százalékos járulékfizetési kötelezettség vonatkozik. Az Alkotmánybíróság dön­tése megsemmisítette azt a jog­szabályt, amely kötelezővé tette (1994. január 1-jétől) a válasz­tott tisztségviselőknek kiutalt tiszteletdíj utáni járulékfizetést. Az 1995. december 21-e után kifizetett ilyen tiszteletdíjak már nem járulékkötelesek. Ugyancsak az Alkotmánybí­róság döntött a kiegészítő tevé­kenységet folytató társas vál­lalkozók minimális járulékfize­téséről, de később ezt a jogsza­bályt a tb. törvény is módosí­totta. Ezt a bizonyos minimum baleseti járulékot (havi 1.050. forint) akkor is fizetni kellett, ha az érintett nem vett fel egy fillér bért sem. A módosítás je­len esetben visszamenőleges hatályú, 1995. április 1-ig. Ettől az időponttól számítva csak a ténylegesen kifizetett jövede­lem képezi a baleseti járulék alapját. Az eddig bevallott és befizetett minimális járulék, vagy járulékkülönbözet az ösz- szesítő elszámoláson elszámol­ható, illetve kérelem alapján az egészségbiztosítási pénztár visszautalja. Venter A szülői munkaközösség és a kisdedóvó dolgozói a gyerekekért Dombóvári bál az óvodásokért Jó hangulatban töltötték az éjszakát a felnőttek Javában tart a báli szezon min­denütt az országban, s ebből természetesen nem maradhat ki Dombóvár sem. Az immár ha­gyományos iparosbállal egy- időben jótékonysági estet ren­deztek a művelődési házban is. A városban népszerű Szivár­vány óvoda bálját az iskolaszék szervezte, mégpedig abból a célból, hogy a szülők és a neve­lők közelebb kerüljenek egy­máshoz, és jobban megismer­kedjenek. Mivel jótékonysági bálról van szó, a rendezvény teljes bevételét az óvodai eszközök bővítésére kívánják felhasz­nálni, konkrétan: az óvodai ját­szótérre tetszetős, jól használ­ható, balesetet nem okozó játé­kokat akarnak vásárolni. A bál hangulatát a Kaposvári Flamingó Tánccsoport ifjú tán­cosai adták meg, közel egyórás műsorukkal. Tilinger Sándor Az Ifjú Szív táncegyüttes harmadik jótékonysági bálja Háromszázan adtak műsort A bevétel nyolcvanezer-kilencszáznegyvenhat forint (Folytatás az 1. oldalról) Mint mindketten hangsúlyozták - nagyon sok segítőjükkel, tá­mogatókkal együtt, akiknek ez­úttal is köszönetét mondanak. Az estet Vitéz Zsolt, a Grunds­chule, a Dienes Valéria Általá­nos Iskola igazgatója nyitotta meg, rendezte Gál László, az Ifjú Szív nevű német nemzeti­ségi együttes vezetője. Konfe­rált és verset mondott Decsi Kiss János. Az Ifjú Szív táncegyüttes öt korcsoportban működik az óvodások játszójától kezdve a felnőtt együttesig, valameny- nyien fel is léptek az esten. A jótékonysági koncert három éve egyúttal az együttes szüle­tésnapi ünnepsége is. A Babits Mihály Művelődési Ház néző­terét zsúfolásig megtöltötte a közönség. A több, mint három órás műsort legalább hétszáz- húszan látták. Az első jótékonysági koncer­tet a mozgássérültek javára ad­ták, tavaly a kórház gyermek- osztálya kapta a bevételt, az idén a vakok és gyengénlátók számára akarnak venni egy számítógépre kapcsolható ol­vasó gépet, aminek az ára mint­egy ötvenezer forint. Az est be­vétele a vállalkozói támogatá­sokkal, és egyebekkel együtt 80.946 forint volt. A műsor folyamán több mint háromszázan léptek színpadra. Szerepelt a szekszárdi szalon­tánc csoport, a bátaszéki Edel- weis (Havasi gyopár) együttes, és a német nemzetiségi csoport, Pecze István trombitán, a Swing együttes, Háncsok László és családja gitáron, a szekszárdi német nemzetiségi kórus. Bemutatkozott Balogh László faddi karate csoportja. Őket reggel kérték fel a bemu­tatóra, miután a bátaszékiek az utolsó pillanatban lemondták a fellépést. A Colping Iskolások lézer-fényjátékkal kápráztatták a közönséget. Mesét mondott Kondi Lászlóné, Nóra néni. Az idén is a Platán nyugdíjasklub kezelte a jegyeket és a ruhatá­rat. Ihárosi Hírek A Megyéből Tájékoztató Tamásiban A tamási munkanélküliség alakulásáról, a közhasznú munkavégzésről hangzik el tájékoztató a tamási képvi­selőtestület február 1-jén, csütörtökön 17 órakor kez­dődő ülésén. Az ülésen szó esik a város ez évi költség- vetésének előkészítéséről, valamint a tisztségviselői il­letmények és más juttatások megállapításáról. Nyílt nap sztómásoknak Nyílt napot hirdet február ötödikére a ConvateTec, amely Magyarországon for­galmazza a sztómásoknak szükséges segédeszközöket. A találkozó színhelye Szek­szárdon az ÁNTSZ megyei intézete (dr. Szentgáli Gyula u. 2.) A program délután fél háromkor kezdődik, s egyút­tal a Tolna megyei ILCO-Klub rendezvénye is. A helyszínen elméleti és gyakorlati segítséget kap­hatnak a megjelentek. Az iskolákról, Gyönkön Lezajlott a gyönki általános iskola intézményfenntartó társulásának idei első inté­zőbizottsági ülése. A fenn­tartásban érintett községek képviselői ezt követően a te­lepülési önkormányzatokkal folytatnak egyeztetést. Az iskola idei költsége a tavalyi intézkedéseknek köszönhe­tően várhatóan egy-másfél millió forinttal kevesebb lesz. Hagyományos VTVbál Immár hagyományosnak mondható Dombóváron, hogy a helyi városi televízió megrendezi a nevével jelzett bált. A táncos mulatságra február 10-én, szombaton a Molnár György Általános Iskolában kerül sor este nyolc órai kezdettel. A zenét a Philips zenekar szolgál­tatja. Rémusz bácsi meséi Február 9-én délelőtt tízkor, majd délután egykor és há­romkor adja elő a Rémusz bácsi meséi, és Pinocchio kalandjai című mesejátéko­kat a dombóvári művelődési ház színháztermében a Sze­gedi Miniszínpad. A pénz gyorsasági rekordja: ötszáz méter tíz nap alatt Számítógépezik a posta Sokan - főleg nagyobb pénz- forgalmat bonyolító cégek - panaszkodnak arra: a postai pénzutalványok átfutása ez év elejétől csigalassúsággal halad. Addig ha egy összeget például a tamási postahivatalban felad­tak, az másnap általában megje­lent a szintén tamási székhelyű bankfiókok által vezetett szám­lákon, ma ez az idő akár tíz nap is lehet. A posta nemrég állí­totta csatasorba az átutalást szolgáló számítógépes rendsze­rét, és ma már a hivatalok is felküldik a pénzt a posta buda­pesti elszámoló központjába, amely tovább küldi a bankok­hoz. A késedelem miatt az ügy­feleket érzékeny veszteség éri. A Kop-Ka Áfész például egy partnerének január 5-én adta fel a szállított áru ellenértékét, a pénz 8-án megérkezett az el­számoló központba, ahonnan 11- én továbbították az áfész számlavezető bankjának, a BB- nek a központjába. Az összeg a postától alig több, mint ötszáz méterre álló tamási BB-fiókhoz azonban csak 15-én érkezett meg. Jelenleg még egy január 12- én feladott pénzösszeg is úton van. A napi 3-4 milliós pénzforgalmat bonyolító szö­vetkezetnek a szállítók kése­delmi kamatot számolnak fel, ugyanakkor vidéki üzleteiből szintén „vánszorog” a bevétel. A Köp-Kának naponta 18-20 ezer forintos késedelmi pótlék­kötelezettsége keletkezett janu­árban. Az elszámoló központ bank- és pénzforgalmi osztály­vezetője, Kovács Zoltán elis­merte, hogy gondok vannak a számítógépes rendszerrel, és a három napos átutalási határidő ritkán öt napra is eltolódott. Ha ennél tovább „utazik” a pénz, Kovács úr szerint a bankok hi­bája (a jövő héten tovább tár­gyalnak az érintett pénzintéze­tekkel). Az új rendszernek to­vábbi hátránya, hogy, lévén már csak egyféle utalványűrlap van, a számítógép nem tesz kü­lönbséget a régi zöld, és a sárga csekkes ügyfelek között. Az új szisztéma megszüntetésére nem, legfeljebb tökéletesedé­sére számíthatnak a posta ügy­felei. Ha ez nem tetszik, be vi­hetik a pénzt személyesen a bankba, ahogyan ezt sokszor a Kop-Ka Áfésznál teszik. (tf) A dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskolában is a hét végén tar­tották a szalagavató ünnepséget. A díszteremben a rokonok, barátok előtt 20 postaforgalmi, 32, bankforgalmi, 26 vasútgépész és 23 vasútüzemi szakos végzősnek tűzték ki az ezt jelző szalagot. FOTÓ: TILINGER SÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom