Tolnai Népújság, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-29 / 24. szám

2. oldal Világtükör — Hazai Tükör 1996. január 29., hétfő Pártok önmagukról és egymásról Államháztartási reform, kapunyitás új szimpatizánsok előtt Élénk volt az élet a hét végén a „nagypolitika” műhelyeiben. Alig egy héttel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt mind a hat parlamenti párt reprezentánsai tanácskozá­son, konzultáción, testületi ülésen fogalmazták meg terveiket és közéleti prognózisukat. Pető Iván Amerikában Pető Iván pártelnök vezetésével SZDSZ-delegáció utazott vasár­nap az Egyesült Államokba és Kanadába. A küldöttség tagja Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, s Eörsi Má­tyás, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A kéthetes út célja, hogy erősítsék a jól fejlődő magyar-amerikai kapcsolatokat. Akadémiák találkozója Budapesten tartja közgyűlését március 21-22-én az európai tudo­mányos akadémiákat összefogó szervezet, az ALLEA. A kétévente megrendezett találkozón a kontinens valamennyi akadémiája ve­zető személyiségeivel képviselteti magát. A mostani közgyűlés után két évig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tölti majd be az ALLEA irányító testületének elnöki tisztét. Esélylatolgatás Magyarországnak jó esélyei vannak arra, hogy még az ezredfor­duló előtt az Európai Unió teljes jogú tagjává válhasson - mondta Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió nemzetközi elnöke, az Európa Parlament tagja egy lakossági fórumon. Úgy vélte: Magyarország felvételi esélyeit növeli, hogy az 1990-es fordulat óta jó úton jár. Munkaügyi szolgálat Szolgáltató jellegűvé alakítják a munkaügyi kirendeltségeket. A jövőben a partnereket megrendelőknek tekintik, akik azonos szol­gáltatásokra számíthatnak az ország valamennyi központjában és kirendeltségén. Ezek az irodák fogják össze a tanácsadást, az állás- közvetítést, a kapcsolattartást az álláskeresőkkel és a munkaadók­kal, valamint a járadékfolyósítást. Később hozták a Népújságot Újabb levelet intézett Ion Ili­escu román államfőhöz Ghe- orghe Funar, a Román Nemzeti Egységpárt elnöke. A kolozs­vári polgármester azt követeli, hogy Iliescu juttassa el a ro­mán-magyar megbékélésre vo­natkozó magyar válasz és az alapszerződés-tervezet szöve­gét a román pártokhoz. Elismeri Jugoszláviát az Európai Unió, mégpedig „na­pokon vagy talán órákon belül” - állítják Belgrádban dolgozó vezető nyugati diplomaták. Ugyanakkor azt is közölték: ennek előfeltétele, hogy Belg­rad elismerje Macedóniát. Hamasz-aktivistákat bocsá­tott szabadon palesztin börtö­nökből a PFSZ, a radikális cso­porttal való megbékélés jele­ként. A 12 elengedett között volt Ahmed Nimr, a Hamasz katonai szárnyának vezetője. Jasszer Arafat palesztin elnök jóvá­hagyta egy közös PFSZ-Ha- masz bizottság felállítását is. Hatalmas botrányt kavart egy, a hét végén megjelent könyv Portugáliában. A „Tiltott elbeszélések. Emlékek egy is­meretlen PS-ről” című kötet a CIA-val való együttműködéssel vádolja a most leköszönő ál­lamfőt, a szocialista Mario Soa- rest. A könyv szerzője, Rui Ma- teus több mint tíz évig volt a párt nemzetközi osztályának vezetője. A nigeri államcsíny vezetője, Ibrahim Barré Mainassara fog­lalta el az államfő elűzése után létrehozott testület, a Nemzeti Megmentési Tanács vezetői székét. A nigeri katonai vezetés szombaton tartóztatta le az or­szág állam-, illetve kormányfő­jét, Mahamane Ousmane-t és Hama Amadout, mire Francia- ország minden együttműködést felfüggesztett Nigerrel. Mesterlövészekkel megerősí­tett rendőrségi osztagok vették körül John du Pont-nak, az egyik leggazdagabb amerikai család leszármazottjának vidéki házát. A hatóságok azzal gya­núsítják az 57 éves férfit, hogy pénteken három puskalövéssel megölte a birtokán élő Dave Schultz amerikai olimpiai bir­kózóbajnokot. A milliomos el- barikádozta magát pennsylva­niai birtokán. Jichak Rabin gyilkosa teg­nap „ideológiai” indítékkal magyarázta tettét. Jigal Amir megerősítette, hogy nem tartja bűnözőnek magát, mert az egy­kori kormányfő megölésekor vallási meggyőződés vezérelte. Az egykori egyetemista egy már-már elfeledett zsidó vallási törvényre hivatkozott; ez feljo­gosítja követőit, hogy megöljék azokat, akik veszélyt hoznak a zsidó népre. MSZP: Reformmenetrend A szocialisták országos veze­tőinek és parlamenti frakció­jának összejövetelén Bokros Lajos pénzügyminiszter fölvá­zolta az államháztartási re­form végrehajtásának menet­rendjét. A nagy gazdaságpoli­tikai vállalkozást a jövő év ja­nuárjában kezdik meg. Ehhez a részletes elgondolásokat az idén március végéig, a reform­lépéseket meghatározó tör­vénytervezeteket ez év köze­péig el kell készíteni. Elsősorban a nyugdíj-, az egészségügyi törvényről, a kü­lönböző szociális törvényekről van szó, amelyek a második fél évben már a Ház elé kerül­hetnek. A nyugdíjreform megvalósítása legalább 30-35 évig tart, az egészségügyi rendszer átalakítására is 5-6 év kell. SZDSZ: Területfejlesztés A szabaddemokraták a ké­A Vám- és Pénzügyőrség ösz- szegezése szerint a felderített bűnügyek között a legnagyobb tétel az adócsalásoké. 224 ilyen esetben jártak el s össze­sen mintegy 18 milliárd forin­tos manipulációra derítettek fényt. Az államot legnagyobb mértékben megrövidítő bűn­szülő területfejlesztési törvény kapcsán úgy foglaltak állást: mielőbb ki kell alakítani a re­gionális fejlesztési politika koncepcióját. Fontos, hogy az eddiginél nagyobb önállósá­got, több anyagi eszközt kap­janak a területfejlesztési taná­csok. A koalícióban e témáról kibontakozott viták nem a kormánypártok, hanem az el­térő elképzelések képviselői között zajlanak - közölte Dörnbach Alajos, az SZDSZ Országos Tanácsának elnöke. FKgP: Nyitási politika A kisgazdák képviselőcsoport­jának és országos vezetőségé­nek tanácskozásán meghirdet­ték: szélesre tárják a párt ka­puit „a kompromittált vezetés által szétvert MDF nemzeti bázisa előtt’'. Torgyán József elnök elmondta: fel kell ké­szülniük a mind nagyobb tö­megekben érkező új szimpati­zánsok fogadására. A politikus kategóriák közé tartozott a csempészet és a jövedéki ter­mékekkel való visszaélés. Tavaly 1581 esetben indult eljárás csempészet miatt, több mint 8 milliárd forint érték­ben. A jövedéki ellenőrzések során a pénzügyőrök 502 bűn- cselekmény nyomára jutottak; szerint az előrehozott válasz­tások lehetőségével egyre- in­kább tényként kell számolni, MDF: Önelszámolás A fórum képviselőcsoportja a frakció tavalyi pénzügyi gaz­dálkodását elemezte. A szám- vizsgálók jelentése szerint - amelyet 19 igen, 7 nem szava­zattal és 3 tartózkodással fo­gadtak el - nagyobb hiányos­ság nem fordult elő. KDNP: Kormányzás? Nő a párt népszerűsége s mind többek számára világos, hogy a jelenlegi kormánykoalíció megérett a leváltásra, (gy ma­gától értetődő, hogy a KDNP készül a kormányzásra. Giczy György elnök értékelte így a kereszténydemokraták kilátá­sait és feladatait a KDNP Fe­jér és Veszprém megyei veze­tőinek konferenciáján. Fidesz: Vállalkozói kör Megalakult a fiataldemokraták pártjának vállalkozói köre - jelenetette Varga Mihály alel- nök. Nemcsak fideszes lehet tagja, s az alapszabály szerint a kör testületként anyagilag nem támogatja a pártot, de bármely tagja dotálhatja azt. az elkövetők több mint 3 mil­liárd forint jogtalan hasznot vágtak zsebre. A jövedéki törvény múlt évi - módosításával ugyair meg­szűntek az olajszőkítési ügyek, de szinte azonnal meg­jelent egy új bűncselekmény­változat. Elkövetői a fogyasztási adó megfizetése alól kérnek - meghatározott célú felhaszná­lás címén — mentességet olajra, benzinre, és azokat az­tán busás haszonnal üzem­anyagként értékesítik. Az elmúlt hét közepén lehullott óriási mennyiségű hó miatt az országos napilapok egy részét csak jelentős időbeni csúszással kapták meg az előfizetők, a Tolnai Népújság terjesztőin vi­szont nem fogott ki az ítéletidő. Szombaton nem volt hóvihar, volt viszont ónos eső, a Me­csekben. A rendkívül csúszóssá vált hegyi utak miatt a pécsi nyomdából csak reggel nyolc óra körül ért Szekszárdra az új­ságot hozó gépkocsi, az egész A boszniai szerbek vasárnap délután a szarajevói repülő­téren elengedtek 74 muzul­mán hadifoglyot, akiket ed­dig a focsai börtönben tar­tottak fogva. Drágán Bulajics, a fogolycse­rék ügyében illetékes boszniai szerb állami bizottság elnöke elmondta, hogy Focsában még három fogoly maradt, akiket háborús bűnök elkövetésével vádolnak. A nemzetközi vöröskereszt adatai szerint a szerbek össze­sen 150 muzulmán, illetve horvát katonát tartanak fogva, míg szarajevói vádak szerint több ezer muzulmán van a szerbek fogságában. A mu­zulmánok és a horvátok szom­baton több mint 300 szerb fog­lyot engedtek el. Richard Goldstone, a hágai nemzetközi törvényszék fő­megyében - kisebb-nagyobb - késést szenvedett a Népújság kikézbesítése. Olvasóink hiába várták reggeli kávéjuk mellé a hétvégi újságot, erről többen te­lefonon is értesítették lapunkat. (A késedelmes kézbesítés okozta bosszúság mellett a tele­fonok- bizonyították, mennyire várják előfizetőink a Népújsá­got.) Olvasóinktól ezúton kérünk elnézést és megértést a kelle­metlenségért. -es­ügyésze időközben úgy véleke­dett, hogy a boszniai, a horvát és a jugoszláv hatóságoknak kötelességük, hogy elfogják a háborús bűnökkel vádolt sze­mélyeket. A Novi List című fiumei ellenzéki lapban megje­lent nyilatkozatában Goldstone külön kiemelte Tihomir Blas- kics nevét. Blaskics a boszniai horvát hadsereg vezérkari fő­nöke volt, akit Franjo Tudjman horvát elnök a horvát hadsereg felügyelőjévé nevezett ki a vádemelés után. Goldstone kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy vádat emelnek-e majd Szlobodan Mi­losevics szerb és Tudjman hor­vát elnök ellen, de közvetve megerősítette, hogy ellenük már vizsgálatot indítottak. A főügyész bizakodó Ratko Mla­dics és Radovan Karadzsics boszniai szerb vezetők elfoga- tásával kapcsolatban. Támogatás a környezetvédelemnek Megjelentek a központi Környezetvédelmi Alap támogatási irányelvei a Környezetvédelmi és Építésügyi Értesítőben. Több mint 13 milliárd forintra lehet pályázni. Az irányelvek szerint támoga­tást jogi személy, jogi szemé­lyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vágy egyéni vállalkozó kaphat, és az kizárólag olyan fejlesztésre nyújtható, amelynek kivitele­zése, megvalósítása a pályázat benyújtásakor még nem kez­dődött meg. További megkö­tés, hogy támogatásban csak a műszakilag megvalósítható, üzleti szempontból megalapo­zott, az érvényben lévő szabá­lyoknak megfelelő, nemzet­közileg elfogadott megoldá­sok részesíthetők. Az alap - és a hozzákötött Phare-forrás - terhére a kör­nyezet védelmét közvetlenül elősegítő beruházások, mű­szaki intézkedések, a környe­zetbarát termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos ke­reskedelmi megoldások, va­lamint a környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, akciók támo­gathatók pályázat útján. El­nyerhető vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású kölcsön, illetve hitelgarancia. Az alap idei bevételei meg­haladják a 12 milliárd forintot. A Phare-segély összege 1,3 milliárd forint. Csempészek, adócsalók, okmányhamisítók fekete esztendeje Tavalyi vámmérleg: húszezer lebukás Mozgalmas és eredményes éve volt 1995-ben a Vám- és Pénzügyőrségnek: 33,2 milliárd forint értékben derítettek fel jogsértő cselekményeket, ami 1994-hez képest több mint 50 százalékos növekedést jelent. A vámosok összesen 19 539 esetben jártak el, s a jogsértő cselekmények általában a ko­rábbinál nagyobb összegű visszaélések voltak. Milosevics és Tudjman szerepét is vizsgálják Rendezetlen fogolycserék Több ezer etiópial zsidó tüntetett Jeruzsálemben. A rendőrség vízágyúkkal és könnygázzal oszlatta szét a kormányfő irodája elé vonulókat, akik amiatt tiltakoztak, hogy az izraeli vérbank nem használja a színes bőrű zsidók vérét. fotó: feb/reuter Bonn kiáll csatlakozásunk mellett Glóbusz-díjjal tüntették ki Genschert a vállalkozók „Megmagyarázhatatlan lenne, ha Magyarország, amely meg­határozóan járult hozzá 1989-ben a megosztottság felszámolá­sához, kívül rekedne az Európai Unión” - hangsúlyozta nyilat­kozatában a német exkülügyminiszter. Hans-Dietrich Genschern^ k, aki a hét végén magánvendég­ként látogatott Budapestre, Ko­vács László külügyminiszter nyújtotta át az Operaházban a magyar vállalkozók Glóbusz­díját, Szász Endre szobrát. Genscher nem hivatalos tárgya­lást folytatott Horn Gyula mi­niszterelnökkel is, aki külügy­miniszterként egy időben kol­légája volt. Lapunk kérdéseire válaszolva Genscher aláhúzta: Bonn kiáll azért, hogy hazánk mielőbb az Európai Unió tagja lehessen. „Ma sem a kisebb, sem a na­gyobb országok nem képesek egyedül megbirkózni a kihívá­sokkal. Németország ezért is pár­tolja, hogy Közép- és Délkelet- Európa államai beilleszkedjenek a földrész gazdasági, biztonsági rendszerébe.” A hetvenes-nyolcvanas évek német külügyminisztere fáradha­tatlanul munkálkodott a ke­let-nyugati párbeszéd kialakítá­sában. Arra a kérdésre, vajon a politikai dialógus a két pólusú vi­lág megszűnte után hatéko­nyabbá vált-e, a politikus kifej­tette: „Ma egész Európa, tehát nem csupán a nyugat-európai közösség egyesítése a tét. Eköz­ben más földrészeken, térségek­ben is törekednek a gazdasági­politikai erőforrások összefogá­sára. A párbeszédnek és az együttműködésnek, kitüntetett szerepe van abban, hogy ne es­sünk a század első felének hibá­jába, amikor az egymástól elkü­lönülő nemzetállamok egymás kárára képzelték el boldogulásu­kat. Földrészünkön főként az EBESZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet befolyásolhatja Európa összeko­vácsolását. E célért a szervezet megítélésem szerint tavaly, ami­kor Magyarország töltötte be az elnöki tisztet, példaszerű ered­ményességgel munkálkodott” - mondta végül Genscher. Toronyi Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom