Tolnai Népújság, 1990. április (1. évfolyam, 1-22. szám)

1990-04-03 / 01. szám

• TÁRSADALMI - POLITIKAI NAPILAP • I 1. évfolyam, 1. szám Ára: 4,30 Ft 1 1990. április 3., KEDD Választási tudnivalók a második forduló előtt A választás második fordulójában, áp­rilis 8-án az állampolgárok csak állandó lakóhelyükön szavazhatnak. Akik már­cius 25. után változtatták meg állandó la­kóhelyüket, azok a korábbi lakcím szerint illetékes tanácstól kérhetnek igazolást arról, hogy ott törölték őket a választók névjegyzékéből. Az igazolást a személyi igazolvánnyaregyütt április 8-án az új la­kóhely szerinti szavazókörben kell a sza­vazatszámláló bizottságnak bemutatni. Ideiglenes tartózkodási helyen csak ak­kor lehet szavazni, ha az ugyanabban a választókerületben van, mint a választó- polgár állandó lakóhelye. Ez elsősorban a vidéken élőket érinti, hiszen számos választókerülethez több falu is tartozik. Akik március 25. és április 8. között töl­tik be 18. életévüket, vagy házasságkö­tés miatt nagykorúvá válnak, már részt vehetnek a második fordulóban. Egyéb­ként valamennyi szavazókörben új név­jegyzéket használnak majd, így aki leg­utóbb igazolással szavazott, annak a vá­lasztópolgárnak a neve most az állandó lakóhelye szerinti szavazókör jegyzékén szerepel, tehát ott adhatja le voksát. Az is fontos tudnivaló, hogy április 8-a előtt a választópolgárok nem kapnak ko­pogtatócédulát, személyi igazolványával mindenki abban a szavazókörben vok­solhat, ahol az első fordulóban. Százezres tüntetés New Yorkban Követelték, hogy a Szovjetunió könnyítse meg a zsidók kivándorlását Több mint százezer ember követelte vasárnap New Yorkban, hogy a Szovjet­unió könnyítse meg a szovjet zsidók ki­vándorlását, és indítson közvetlen légijá­ratot Moszkva és Tel-Aviv között. Az ENSZ székházánál rendezett tünte­tés szervezői közölték: a gyűlés közvet­len válasz arra, hogy szélsőjobboldali szovjet szervezetek zsidók elleni pogro­mokra buzdították a lakosságot, s hogy a MALÉV magyar légitársaság terrorista fenyegetések hatására ideiglenesen fel­függesztette a szovjet zsidók Izraelbe szállítását. A tüntetők amiatt is aggodalmukat fe­jezték ki, hogy a washingtoni kormány nem nyújt elég segítséget a zsidók Izrael­be jutásához. A gyűlésen Richard Schifter amerikai külügyi államtitkár felolvasta George Bush elnök üzenetét, amelyben az állam­férfi kijelentette: biztosítani kell a Szovjet­unió és Izrael közötti tranzit- és közvetlen járatokat, hogy a szovjet zsidók akadály­talanul kivándorolhassanak. Bush elnök hangsúlyozta, hogy a kivándorlást segítő kormányoknak határozottan ellen kell állniuk a terrorista fenyegetéseknek. Az amerikai elnök szerint a Szovjetunióban élő zsidóság félelmei teljesen jogosak az antiszemitizmus mind durvább meg­nyilvánulásai miatt, s felszólította a szov­jet vezetést, hogy foglaljon határozottan állást a zsidóellenességgel és a türelmet­lenséggel szemben. Kedves Olvasóink! Biztosan meglepődtek és csodálkoztak, amikor ma reggel a megszokott újságjukat Tolnai Népújság néven kézbe vették. Az évek óta szokásos címlap és impresszum megváltozott Természetes a kérdés: mi történt? Ezt az érthető bizonytalanságot szeretnénk eloszlatni, jogosan felmerült kérdéseiket megválaszolni és egyúttal bevonni Önöket az együttgondolko­dás folyamatába: hogyan lehetne a legjobban megfelelni egy nyitott és libe­rális sajtópiac követelményeinek. Az Önök érdekében ez biztosítaná újság­juk jövőjét egy demokratikus Magyarországon. A címváltoztatás nem csupán divat, hanem fordulópont a lap történetében. Nem a régi öltött új ruhát; egy újonnan alapított újság van a kezükben, ame­lyet azonban a szerkesztőség régi csapata írt és szerkesztett Ez az első, ám döntő lépés a függetlenséghez vezető úton, amely nélkül az újság léte és fennmaradása nehezen képzelhető el egy szabad és demokratikus beren­dezkedésű országban. Olvasóink bizalma igen sokat jelent számunkra, hi­szen a Tolnai Népújságot nem magunknak, hanem Önöknek készítjük. Elő­ítéletektől mentes, az igazságnak megfelelő információt akarunk nyújtani az eseményekről és azok hátteréről, megvilágítani az összefüggéseket, bemu­tatni a fejlődés perspektíváit, hogy ezzel is megkönnyítsük tájékozódásukat és véleményalkotásukat Az információ- és véleményszabadság, amely vég­re hazánkban is megvalósult, kötelez arra, hogy államunkhoz és alkotmá­nyunkhoz lojálisán viszonyuljunk, viselkedésünket ne igazítsuk pártokhoz. Pártatlanok vagyunk, érdekektől függetlenek és senkinek nem leszünk - kü­lönösen a választások második fordulója után a szócsöve. Meggyőződé­sünk, hogy lapunk a Tolnai Népújság így lehet igazán azoké, akiknek szól: az olvasóké. Magyarország legutóbbi évtizedeinek fejlődése sajnálatos módon azt eredményezte, hogy itthon elég nehezen lehet ma olyan partnert találni, aki az említett alapelveket hitelesen képviselheti, valamint a szükséges kia­dói ismeretek birtokában garantálja a Tolnai Népújság szerkesztői és gazda­sági függetlenségét és szabadságát. Ezért örömünkre szolgál, hogy mától kezdve a budapesti Axel Springer a Tolnai Népújság kiadója. A Springer konszern az európai földrész legnagyobb és legjelentősebb médiaházainak egyike, ahol reigonális és több országban terjesztett újságok és folyóiratok jelennek meg igen nagy példányszámban, különös tekintettel a rádió és a televízió prorgamújságjai- ra. Az itt dolgozó szerkesztők és újságírók száma közel 1600, őket a követke­ző mottó vezérli munkájukban: „A mi árunk az élő szó”. Új partnerünk alapítá­sától kezdve, azaz már jó négy évtizede, a néhány éve elhunyt Axel Springer hitvallását érzi sajátjának: - a szabad és demokratikus rend, a sajtó- és véle­ményszabadság védelmét - a szociális piacgazdaság védelmét, valamint - a politikai totalitarizmus minden formája elleni harcot. A Springer konszern szándéka, hogy a Tolnai Népújság korszerűsítéséhez jelentős összeget biztosít, hogy ezzel is felvértezze magát a szabad média­piacon várható kemény harcra. A szerkesztőség és a kiadó hangot ad annak a reményének, hogy Önök a továbbiakban is hűséges partnereink maradnak. Bizalmuk segítséget jelent és arra sarkall, hogy azt színvonalas, minőségi írá­sokkal viszonozzuk, a Tolnai Népújságban. A szerkesztőség és a kiadó munkatársai Nem a telefon, az igénylő sír Bekötés de már nem az érdemtelen érdem alapján Az Alkotmánybíróság határozata megfellebbezhetetlen Az Alkotmánybíróság hétfő délelőtti teljes ülésén megtárgyalta Németh Mik­lós miniszterelnöknek az Alkotmánybíró­sághoz intézett levelét, amelyben a ka­matadó tárgyában hozott alkotmánybíró­sági határozat felülvizsgálatát kérte. A testület a következő döntést hozta: az Alkotmánybíróságról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az Alkotmánybíró­ság határozatai véglegesek, azok ellen fellebbezésnek nincs helye. A törvény ál­talános szabályai értelmében az alkot­mánysértő jogszabály akkor veszti hatá­lyát, ha az alkotmánysértést megállapító határozat a Magyar Közlönyben megje­lenik. Az Alkotmánybíróság nem látott elég okot arra, hogy a törvénynek a meg­semmisítés időpontjára vonatkozó sza­bályától eltérjen. Rendkívül sok mendemonda kering Ta­másiban a telefon körül. Miközben a Tolna Megyei Távközlési Üzem - a városi tanács­csal megkötött szerződés alapján - sietős tempóban dolgozik, kérdések, nyilvános­ságot igénylő kérdések árasztják el a vá­rost Miért kémek 33 ezer forintot az új be­kötésekért, amikor azt a tamási körzetmes­teri iroda dolgozói - igaz, növekvő várako­zási idő mellett - olcsóbban el tudnák vé­gezni? Bosszankodnak az úgynevezett „törzsgárda vállalkozók” is, akiknek 5-10-15 éves igényük van, és a beugrójuk hiányzik. Kérdés, az, hogy miért kerül az át­helyezés is 33 ezer forintba. Nem vette meg a jogot első alkalommal a telefonnal ren­delkező városlakó? (Folytatás a 3. oldalon.) Bush inzultálta a magyarokat? Két amerikai a kapitalizmusról és a kommunizmusról Újságírói pályafutásom során már ta­lálkoztam néhány amerikai (tehát ponto­sabban az Egyesült Államokból érkezett) riportalannyal, de ilyen udvarias személ­lyel talán még soha. Azaz személyekkel, mert hiszen Szekszárdon egyszerre két USA-polgár is vendégeskedett, illetve dolgozott: Margaret Yeakel és Richard Steinman a szociális foglalkoztatás té­makörében szerzett tapasztalatait osz­totta meg a múlt héten a hallgatósággal. (Folytatás a 2. oldalon.) Akár egymilliárd dollár is lehet az idei külkereskedelmi aktívum A Kereskedelmi Minisztérium a külkereskedelmi joggal ren­delkező vállalatok információi alapján prognózist készített az idén várható külkereskedelmi forgalomról. A vállalati vélemé­nyek alapján kialakult becslések szerint a tőkés export az idén várhatóan 6-8 százalékkal növekszik, az importban pedig ha­sonló mértékű csökkenést prognosztizálnak. Összességében a tőkés áruforgalmi aktívum akár egymilliárd dollárt is elérhet, ami csaknem kétszerese a tavalyinak. Ekkora többletre ebben az évtizedben még nem volt példa. (Folytatás a 3. oldalon.) Kint van a gödörből - a Gödör! A Gödör mellett vízhez vezető lépcsőt épített a tanács Évről évre szépül a tolnai Duna-part, lassan elnyeri régi hangulatát. A sétálóutak, a parkosítás nagy része már elkészült most a régi, jellegzetes Gödör vendéglő megnyi­tásán fáradoznak. A vendéglőt Schäffler Mihály 1939-ben építette, s fogadta benne vendégeit 1950-ig. Majd az államosítástól 1970-ig a halászati szövetkezet volt a „gazda”. Utána néhány évig még maszekok próbálták felvirágoztatni a vendéglátóhelyet - nem sok si­kerrel. Most az eredeti tulajdonos testvérének unokája. Klemm László feleségével május elején előbb presszót nyit benne, de későbbi terveik szerint a hagyományos tolnai ha­lászlé révén új perspektívát is nyit a Gödörnek. Fotó: Gottvaid Károly A megújuló épület udvarán fél évszázados fák A Duna-parti teraszról kilátás a Duná­ra

Next

/
Oldalképek
Tartalom