Tolna Megyei Népújság, 1989. december (39. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-16 / 298. szám

TÁRSADALMI - POLITIKAI NAPILAP XXXIX. évfolyam, 299. szám 1989. december 18., HÉTFŐ Jövőbe néző tekintettel Püspöki beiktatás a pécsi székesegyházban- A püspöki tekintély egyetlen korlátja az isteni törvény, a püspök a legfőbb „püspöknek”, vagyis Istennek van alá­vetve - mondotta szombaton délelőtt Ke- le Pál, a pécsi belvárosi templom plébá­nosa, a püspöki beiktatásra érkezett ven­dégeket köszöntve. A püspöki székfoglalón bizonyára sok szekszárdi híve szeretett volna jelen lenni Mayer Mihály volt szekszárdi plébános­nak, immár a pécsi egyházmegye püs­pökének, amikor fölcsendült a Balatonyi Mátyás székesegyházi kántor kompo­nálta Ecce Sacedous Himnusz. A püspö­ki székfoglalón részt vett Francesco Co- lasuonno római érsek, pápai nuncius és munkatársa, Pater Jan Bukosky, dr. Pas- kai László bíboros, prímás érsek, a ma­gyar katolikus egyház feje, dr. Szennay András pannonhalmi főapát, dr. Kerekes Károly, a Magyar Cisztercita Rend pré- zesapátja; külföldi vendégek között üd­vözölték Cyrill Kos djakovói megyés püs­pököt, valamint Szemedi Jánost, a negy­ven éven át némaságra ítélt kárpátaljai görögkatolikus egyház ungvári püspö­két. Jelen volt Adam Leicht építészmér­nök, a Máltai Lovagrend kitüntetett lovag­Dr. Cserháti József bíboros köszönti az új püspököt Szigorúan ellenőizött húsboltok Egyre elképesztőbbek a húsárak, százhetven vagy éppen kétszáz- negyven forintért pedig nem akaród- zik mócsingot, véres cafatokat vagy bizonytalan színű szalámimaradékot vásárolnunk. Érzékenyebbek lettünk mi, vásár­lók, s magunk is ellenőrizzük a hen­test és az eladót. Mégsem fölöslegesek a hatósági vizsgálatok sem. (Folytatás a 3. oldalon.) Forintért Citroent? A közelmúltban hallhattuk, olvashat­tuk a sajtóban a hírt, mely szerint ha­marosan Magyarországon is megvá­sárolhatjuk a francia autógyárnak, a Citroennek a termékeit, mégpedig fo­rintért. Bizonyára sok, nyugati gyárt­mányú gépkocsira áhítozó olvasónkat érdeklik a hírrel kapcsolatos részletek. Hol, mikor, mennyiért, milyen feltéte­lekkel? - kérdeztük a forgalmazási jo­got régiónkban kizárólagosan meg­szerzett, alakulóban lévő pécsi kft. ügyvezetőjétől, Kálovics Gábortól. (Folytatás a 3. oldalon.) Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács vasárnapi ülésén úgy határozott, hogy a jövőben az Országos Ár­hivatal elnöke helyett a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter fogja gyakorolni a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és élvezeti cikkek tekintetében az árhatósági jogokat. A kormány megvitatta a Magyar Köztársaság államhatáráról, annak rendjéről és őrizetéről és átlépésének szabályairól szóló törvény alapelveit, s jóváhagyólag tudo­másul vette a Belügyminisztérium szervezetének és vezetési rendjének átalakításáról készített előterjesztést. A Minisztertanács módosította a társadalombiztosításról szóló 1975. évi törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletet, valamint egyes munkaügyi szabályokat. Elfogadta az 1990. évi pénzügyi politikáról szóló előterjesztést és határozatot hozott a pénz- és hitelpolitikai irányelvekről. A kormány meghallgatta a belügyminiszter beszámolóját a november 26-ai népsza­vazás megszervezéséről és lebonyolításáról. A belügyminiszter tájékoztatja a végre­hajtásról az Országgyűlést. A Minisztertanács beszámolót hallgatott meg a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer államközi szerződésmódosításával kapcsolatos kormánybiztosi tevékenységről. A kormány tudomásul vette a Hungaroring autóverseny-pálya további működésével kapcsolatos javaslatot. A Minisztertanács létrehozta az Országos Nukleáris Balesetelhárítási Rendszert, vé­gül személyi kérdésekről döntött. (Folytatás a 2. oldalon.) Helmut Kohl és Németh Miklós budapesti tárgyalásai Az Országgyűlés decemberi ülésszaka elé Krízisköltségvetési javaslat - Felhívás utcai tömegtüntetésre - Hány forintba kerül egy rubel? Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének meghívására szombat dél­előtt hivatalos látogatásra Magyaror­szágra érkezett Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja. Helmut Kohlt ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással fogadták az NSZK és a Magyar Köztársaság lobo­góival díszített Ferihegyi repülőtér beton­ján. A repülőgépből kilépő vendégeket Németh Miklós kormányfő és felesége, valamint Kovács László külügyi államtit­kár köszöntötte. A Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság Himnuszának elhangzása után Kohl kan­cellár Németh Miklós társaságában ellé­pett a tiszteletére felsorakozott díszszá­zad sorfala előtt. A vendégek és a ven­déglátók ezután kölcsönösen bemutat­ták a fogadtatási ünnepségen megjelent személyiségeket. A kölcsönös üdvözlé­sek után a kancellár és kísérete autóba szállt, s az Eötvös Loránd Tudomány- egyetemre indult. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán ünnepi közgyűlést tartottak abból az alkalomból, hogy az egyetemi tanács kiemelkedő ér­demei elismeréseként tiszteletbeli dok­torrá fogadta dr. Helmut Kohlt. A díszdok­torjelölt tudományos munkásságát és ér­demeit Györgyi Kálmán professzor, a kar dékánja méltatta az egybegyült né­pes hallgatóság előtt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem újonnan felavatott tiszteletbeli doktora, Helmut Kohl Fülöp József rektortól vette át a kitüntető címet, majd beszédet mon­dott a hallgatóság előtt. Helmut Kohl a délutáni órákban kato­nai tiszteletadás mellett koszorút helye­zett el a Magyar Hősök Emlékművénél a Hősök terén. A kegyeletes aktust köve­tően a kancellár Németh Miklóssal talál­kozott a Parlamentben. A két kormányfő szűk körű megbeszé­lésén az MTI értesülései szerint tág teret szenteltek a magyar reformfolyamatok értékelésének. A magyar vendéglátó, Németh Miklós az ország helyzetét ele­mezve mindenekelőtt a jövő héten ese­dékes parlamenti költségvetési vita fon­tosságáról szólt. Elismerte, hogy kormá­nya rendkívül kemény intézkedésekhez kéri az Országgyűlés támogatását, ezek­nek a feladatoknak az elvégzése azon­ban tovább már nem halogatható. A kor­mánynak az ezzel járó népszerűséget is vállalnia kell, annak ellenére, hogy már­ciusban valószínűleg választásokat tar­tanak Magyarországon. Ezzel kapcsolat­ban Németh Miklós úgy vélekedett, hogy bármilyen kormány lenne is hatalmon, ezeket a súlyos lépéseket mindenkép­pen meg kellene tennie. Helmut Kohl nagy szimpátiával szólt az úttörő magyar reformokról, s azokat pél­damutatónak nevezte a kelet-európai, il­letve más országok számára is. A ma­gyarországi belső átalakulások egyik fontos jele volt az NDK-ból kivándorolni (Folytatás a 2. oldalon.) Hétfőn megkezdődik az Országgyűlés ez évben utolsó, négynaposra tervezett ülésszaka. Több mint 20 törvény-és tör­vénymódosítási javaslat, tájékoztató, il­letve határozattervezet megtárgyalása vár a plénumra - ezek túlnyomó többsé­gét a kormány terjeszti elő. Az Országgyűlés decemberi üléssza­kának nem kisebb a tétje, mint az ország kormányozhatóságának megőrzése, az átmenet békés jellegének fenntartása, a gazdaság talpon maradása. Mindez azon múlik elsősorban: hogyan dönt a parla­ment az 1990. évi költségvetésről. Hetek óta pattanásig feszült légkörben zajlik a vita: elfogadható-e a kormány beterjesz­tette krízisköltségvetés. A kormány érvei világosak és egyértelműek: a költségve­tés és az abban meghatározott - az IMF- fel egyeztetett - fő tételek elfogadása nélkül nincs IMF-megállapodás, megál­lapodás nélkül pedig összeomlik a gaz­daság. Míg Közép-Európában a fehér kará­csonyra áhítozóknak tavaszias meleggel kell beérniük, az Egyesült Államokból sarkvidéki hidegről és vulkánkitörésről érkezett jelentés, Nyugat-európában pe­dig a heves szélviharok egyszerre okoz­nak árvizeket és tűzvészeket. Nagy-Britannia és Spanyolország nyugati felében a nagy erejű orkán nem­csak vezetékeket szaggatott le, hanem a folyók vizét oly mértékben felkorbácsol­ta, hogy több közút járhatatlanná vált, s a településeken az emberek térdig gázol­nak a „hús habokban”. Spanyolországban nemcsak az árvi­zek jelentenek problémát, hagem az is, A költségvetés sarkalatos pontja a la­kásgazdálkodás reformjához kapcsoló­dó intézkedési tervek - a kedvezményes hitelkamatok emelésének, vagy a kamat­adó bevezetésének - elfogadása vagy elvetése. Ezen a ponton feszül leginkább egymásnak a kormány - ismerve az IMF feltételét - valamint a parlament, háta mögött a lakossággal. A lakosságot ke­vésbé terhelő megoldás kimunkálása ér­dekében a kormány előterjesztése az utolsó pillanatokig formálódott, ám sok választási lehetőség nincs. A lakásgaz­dálkodási rendszer reformját el kell kez­deni, a lakáskoncepció elvetésével kieső 10-12 milliárd forint pótlására nincs má­sik forrás. Az IMF feltétele is - Kemenes Ernőnek, az Országos Tervhivatal elnö­kének állítása szerint - egyértelmű: a la­kásgazdálkodási rendszer racionalizálá­sának terheit mindenképpen a lakosság­ra kell hárítani. A képviselők viszont - a sokasodó két­hogy a széllökések tovább szítják az er­dőtüzek lángjait. Szombat este csupán Baszkföldről hetven tűzesetet jelentettek. az Atlanti-óceánon a spanyol partok közelében szombat este vészjeleket adott le egy portugál hajó, amely 16 em­berrel a fedélzetén bajba került a vihar­ban. A világ túlsó részén, a Jávái tenge­ren egy indonéz hajócska fel is borult a viharban. Ráadásul a 25 személy szállí­tására alkalmas vizijárművön majdnem százan utaztak, de zömüket sikerült ki­menteni. Észak-Amerikában egy kis repülőgép és hat utasa után kutatnak, egyelőre si­kertelenül. A gépnek New York közel­ségek, a fokozódó bizonytalanság és a mindinkább érzékelhető bizalmatlanság közepette - teherbíró képességük hatá­rához érkeztek. Eljutottak addig a pontig, amikor feltették önmaguknak és társaik­nak is a kérdést: vállalhatják-e egyáltalán egy ilyen döntés felelősségét. Vélemé­nyük szerint az alapos szakmai felké­szülés lehetőségének hiánya, a törvény- tervezetek mennyisége, áttekinthetetlen­sége, sok esetben kiérlelhetetlensége, kapkodást tükröző jellege és állandó módosulása, az alapvető információk és részadatok visszatartása megkérdője­lezheti döntésük megalapozotztságát. Többen fontolgatják, hogy lemonda­nak mandátumukról, nem vesznek részt a decemberi ülésszak munkájában vagy a hátralévő időszak törvényhozásában. Még akkor is, ha az utóbbi időben min­dinkább közelítenek az álláspontok az országgyűlési képviselő-választások (Folytatás a 2. oldalon.) ben veszett nyoma a hóviharban. Ugyan­is az Egyesült Államokban - még a déli vidékeken is - sarkvidéki időjárás gyötri az embereket. A kemény hideg az utóbbi napokban rekordok sorát döntötte meg Texasban és még a napfényesnek tartott Kaliforniában is. A keleti partvidéken és a közép-nyugati részeken hóviharok tom­bolnak. Alaszkában viszont a fehér hótakarót szürke hamulepellel borította be a csü­törtökön - 23 év után - ismét működésbe lépett Redoubt tűzhányó. A negyedmil­liós Anchorage lakóit szombaton felszólí­tották, hogy az egészségre ártalmas ha­mueső miatt maradjanak otthonukban. A 66. felnőtt ökölvívó OB-n Három paksi érem Miskolcon Az 1989. évi, sorrendben 66. felnőtt egyéni országos ökölvívó-bajnokság küzdelmeinek a miskolci sportcsarnok adott otthont négy napon keresztül. A megyénk színeit képviselő Paksi SE versenyzői közül hárman dobogóra áll­hatták a szombati eredményhirdetésnél. Az 54 kg-osok súlycsoportjában Bognár László aranyérmet, az 57 kg-osok között induló Kalocsai Zoltán ezüstérmet, míg a 71 kg-os súlycsoportban szereplő Forgács bronzérmet nyert. Részletes tudósítás lapunk 5. oldalán. Orkán, hóvihar, hamueső ja, Heinrich Wust, az augsburgi egyház­megye ökonomusa. A testvéregyházakat Bóka Andor református esperes, Balikó (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom