Tolna Megyei Népújság, 1989. szeptember (39. évfolyam, 206-228. szám)

1989-09-12 / 215. szám

4 ^NÉPÚJSÁG 1989. szeptember 12. Népművelők válaszolnak II. Az iskolai tanévkezdéssel párhuzamo­san indul mindig a közművelődési intéz­ményekben is a mozgalmasabb élet. Mi­lyen új feladatokat vállalnak a művelődé­si központok városainkban? Mi az, ami fokozott figyelmet érdemel elképzeléseik terveik között? Gondjaikról kérdeztük hét Tolna megyei város népművelőjét. Lapunk tegnapi számában hárman válaszoltak kérdéseinkre. Most folytatjuk. Egy koncepció rehabilitálása Dombóváron- Jelentős változás után van nálunk a korábbi időszakhoz képest - szögezi le dr. Balipap Ferenc igazgató. Következik ez abból, hogy a Szociális és Egészség- ügyi Minisztériumhoz benyújtottunk egy pályázatot egy újfajta intézményi funkció ellátására, a tevékenységünk szélesíté­sére. Ezt megnyertük, ami 1 millió 760 ezer forintból áll. Ebből egymilliót egy­szeri beszerzésre, bútorok vásárlására kaptunk, technikai felszerelésre, a többi személyi bér és az intézmény fenntartási költségéhez való hozzájárulás. A terve­zett tevékenységünk szociális irányba történő kiterjesztése az eddigi kulturális munkánknak. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy egyre nő azoknak a száma, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a kultúráért pénzt adjanak ki. Ugyanakkor éppen nekik vólna a legnagyobb szüksé­gük arra, hogy szociális helyzetükön vál­toztatni tudjanak, képesek legyenek ki­mozdulni abból a helyzetből, amiben vannak. A nagycsaládosokra, nyugdíja­sokra, fiatalokra gondolok, a szociális hátrányok között élőkre. A világban már az 1870-es évektől léteztek és vannak ma is olyan intézmények, amelyek egy­szerre voltak kulturális és szociális fej­lesztők. Ennek felkutatására kaptam a Soros Alapítványtól ösztöndíjat. Eötvös­től, Széchenyitől figyelve a szándékot: a nép fölemelése kulturálisan és szociáli­san, ez egy programot jelentett. Tulaj­donképpen egy normális társadalomfej­lesztési koncepció rehabilitálásáról van szó. Kísérletről kell beszélni, amely mel­lett továbbra is folyamatosak lesznek a hagyományos kulturális rendezvények. Bevált bérletek mellett Pakson- Továbbra is maradunk a bevált bér­letek mellett - mondja Bodó Katalin a művelődési központ igazgatóhelyettese. Jónak bizonyult a kapcsolat a Budapesti Játékszínnel, a Pécsi Nemzeti Színházzal, a szolnoki Szigligeti Színházzal, a kaposvári Csiky Gergely Színházzal, a veszprémi Pe­tőfi Színházzal, a budapesti Radnóti Szín­paddal és az Országos Filharmóniával. Új­donság nálunk, hogy ettől az évadtól bein­dítjuk a gyermekszínházbérletet, ami öt előadást kínál az óvodásoknak és kicsit nagyobb gyermekeknek. Ehhez kapcsol­juk a színházszerető gyermekek klubját, ahol színészekkel találkozhatnak, beszél­gethetnek a gyerekek. A nyelv- és egyéb tanfolyamainkat idén ismét indítjuk. Ami új­nak számít, hogy a gyeden és gyesen levő kismamák részére lesz szabás-varrás tan­folyam. Magukkal hozhatják pici gyerme­keiket, mert nekik külön programot szerve­zünk, illetve a felügyeletet megoldjuk. A tar­tós közösségnek számító csoportjaink to­vább várják az érdeklődőket. Szám szerint harminc ilyen kisközösség van. Gyerme­kek részére riporter szakkört terveztünk és csillagászati körrel próbálkozunk. Felele­venítjük a paksi színjátszó hagyományokat, ennek egyik formájaként színjátszó stúdiót hirdetünk, elsősorban felnőttek részére. A városkörnyéki intézmények közül a bérle­teinkre rendszeresen igényt tartanak pél­dául Faddról, Kölesdről, ezek a települések nem is tartoznak szorosan a városunkhoz. (Folytatjuk.) DECSI KISS JÁNOS Senki sem jött üres kézzel Ki mit tud közkinccsé tenni? A Szekszárdon megtartott országos egészségvédelmi börze napjaiban beszélget­tünk Komáromi Ferencnével, a Dombóvári Városi Tanács kórházának függetlenített egészségnevelőjével, első sorban természetesen arról, hogy mennyiben tartotta fon­tosnak, hasznosnak a rendezvényt.- Ezen a fórumon mindenki elmondhatta a véleményét, bemutathatta, mit tud, köz­kinccsé tehette, amit hozott. Ha a fórum résztvevői nem értettek vele egyet, akkor is meghallgatták. Itt vállalni lehetett a „másságot”, ki lehetett mondani, amit eddig nem volt mód, vállalni lehetett a különvéleményt.- Ön mit hozott?- Dombóváron már évek óta írunk ki pályázatokat az általános és középiskolások részére. Ezek egészségnevelő pályázatok, amelyéket általános és fogászati témák­ban írunk ki. Két éve dolgozom együtt dr. Góczán Veronika preventív fogorvossal, min­den tanév előtt közösen dolgozzuk ki az erre vonatkozó egészségnevelö terveinket. Ezeket közöljük a városi tanács műveldési-oktatási osztályának vezetőjével, valameny- nyi iskola igazgatójával és tanári karával, a vöröskeresztes tanár elnökökkel. E progra­mok tartalmazzák a pályázati kiírásokat is. Az 1987/88-as tanévben fogászati és általános egészségnevelés témakörben a gyerekek mesét írtak, társasjátékot, kártyát terveztek; ezeknek a játékoknak a kicsinyített mását hoztam el bemutatni, nem titkolva azt a szándékunkat, hogy gyártót keressünk rájuk a börzén.- Milyen egyéb tapasztalatokról számolhat be?- Gyerekek a szülőkért című régebbi dohányzásellenes akciónkról, melynek máso­dik lépcsőjeként a következő tanévben a gyermekek minden általános és minden kö­zépiskolában külön-külön nyílt levéllel pályázhattak, amelyet a szülőkhöz intéztek. Ezeket szakmai zsűri bírálta el. A pályázatot Erdős Gábor, a Zrínyi általános iskola tanulója nyerte Dohányzási mértékek és egyebek című munkájával, amit sokszorosí­tottunk, minden általános iskolai tanulóhoz eljuttattunk, hazavitettük velük, hogy a szü­lők elolvassák, esetleg barátaiknak is megmutatták, s miután megbeszélték, a tanév­zárás előtti hetekben hat kérdésből álló tesztet töltettünk ki a gyerekekkel, amelyből kitűnt, hogyan fogadták a felnőttek a nyílt levelet. Az értékelés folyamatban van. Előző­leg egy totószerű játékkal felmértük, hogyan látják a gyerekek a dohányzás elleni fellé­pésnek ezt a módját. Ők úgy ítélik meg, hogy érdemes alkalmazni, lehetőséget nyújt nekik, hogy tenni tudjanak szüleik egészsége érdekében.- Úgy tudom, ezzel az ön egészségnevelői tevékenysége korántsem merül ki...- A Szívbetegség Megelőzési Program keretében működik az Országos Kardioló­giai Intézet Szívesháza, ott nyertem testsúlycsökkentő és dohányzásleszoktató kur­zusvezetői képesítést, ezenkívül a Magyar Pszichiátriai Társaság Szociopszichiátriai Szekciója keretén belül képeztek ki lelki elsősegélyszolgálatra, amit Dombóváron minden csütörtökön délután 4 és 6 óra között ingyenesen végzek, március óta, egye­dül. Ennek a tevékenységnek a hátterét a mentálhigiénés kiscsoport nyújtja. Védőnő­ként is alaposan elköteleztem magam, 1976-tól 87-ig dolgoztam kórházi környezet­ben.- Mit szól mindehhez a család?- Férjem mérnök, kislányom tizenkét, kisfiam tizenegy éves. Megértik... Lejegyezte: d. e. Tamási Művelődési Központ Az új színházi évad küszöbén A Tamási Művelődési Központ az 1989-90-es színházi évadra is bérletet hirdet, méghozzá színvonalas és változa­tos repertoárt biztosítva, ha „dióhéjban” is, hiszen mindössze négy előadás egy szezon. Pillantsunk bele a műsorkínálat­ba: Október 18-án 19 órakor a Népszín­ház társulata adja elő Csurka István Ház­mestersirató című kitűnő darabját, amit épp úgy nevezhetnénk tragikomédiának, mint nemzeti csoportképnek. A többi előadások időpontját még nem rögzítették. Novemberben vagy decem­berben látogat a fővárosból Tamásiba a Radnóti Színház Hófehérke és a két tör­pe című kamara-kabaré összeállításával, melyben a három kitűnő komika, Pécsi Il­dikó, Schütz Ha és Hacser Józsa lép fel. Márciusban G. B. Shaw remek drámá­ját, a Warrenné mesterségét adja elő a Józsefvárosi Színház társulata; végül áp­rilisban (17-én 19 órakor) a Népszínház előadásában kerül színre Tamásiban Jo­hann Strauss: A cigánybáró című dal­játéka. A felnőttbérlet ára 240 forint, a diák- és nyugdíjasbérleté 160. A bérleteket mind a müveldési központban, mind munka­helyeiken megválthatják a színházked­velők. A színházi bérlettel párhuzamosan iro­dalmi bérletet is hirdet eddigi hagyomá­nyai folytatásaként a művelődési köz­pont, ami újabb négy pódiumélménnyel gazdagítja az évadot. Novemberben Tahi Tóth László érdemes művész zenés előadóestjével, melynek címe Futnak a pénzem után, decemberben Sunyövszky Szilvia Jászai-díjas és Szilágyi Tibor ki­váló művész Gyűlölöm, hogy imádlak cí­mű zenés estjével, februárban Bács Fe­renc Jászai-díjas művész Színek című zenés pódiumestjével, majd márciusban Bálint András érdemes művész Radnóti- estjével örvendeztetik meg a tamási kö­zönséget. Mióta szenved az ember a kilóitól? Valószínűnek tartom, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor először fölegyenesedett az ős­szavannák füvéből és körülnézett: „Vajon merre lehet itt a spájz?” E szavakkal kezdi a szerző a fogyókúra kultúrtörténetének is­mertetését, s nincs is okunk megcáfolni őt, hiszen ha gondolat­ban végigfutunk ismerőseinken, főleg a hölgyek körében alig találunk olyant, aki éppen ne koplalna, vagy legalábbis ne fo- gadkozna nap mint nap, hogy holnap reggeltől istenbizony csak háztartási kekszen és vizen él. Nekik - nekünk - szánja 1001 hülye tanácsát Sinkó Péter, de mint már a cimben is sugallja, végigolvasva valószínűleg egy grammal se leszünk soványabbak. Sőt, ha igaz, hogy a jóízű nevetés hizlal, akkor bizton számít­hatunk arra, hogy a mérleg nyelve jócskán kilendül, mire a két­száz oldalas kötet végére érünk. Mert Sinkó minden sora - el­gondolkodtatva - mulattat. Szembesülhetünk erkölcsi, munka- lélektani, kulturális, földrjazi, pedagógiai, közéleti értékeink fo­gyatkozásával, s amíg nem csupa könny a szemünk a kacagás­tól, bepillanthatunk a jobbnál jobb új tankönyvek születésének kulisszatitkaiba, megismerkedhetünk egy szakszervezeti bizal­mi portréjával, vagy épp a megvárakoztatott ügyfelek reakcióira fogadásokat kötő mókás kedvű hivatalnokok édesded játékai­val. S ha a Szentes Vidorné szellemes rajzaival tarkított könyvet becsukva mégiscsak kitartanánk eredeti szándékunk meílett, segít a fogyókúra könnyűségi tényezőjének (F) kiszámítási kép­lete: Életkor x Nyugdíj Fe'neveít "-ekek száma Hús^k- esi ­Moziban Schwarzenegger, a filmvászon hőse Schwarzenegger... Neve tíz évvel ezelőtt még csak egy szűk kör­ben volt ismeretes, ám az azóta eltelt időszak­ban annál zajosabban kapta szárnyára a világ­hír. Ma már kétségtelen, hogy napjaink egyik el­ső számó színész sztár­ja Arnold Schwarze­negger: a legyőzhetet­len testépítő bajnok, a többszörös Mr. Univer­sum egyre gyakoribb főszereplője a különbö­ző, látványos filmeknek. Mostanság időről időre feltűnik hazai mozivász­nainkon is, a szekszárdi Panoráma filmszínház videoklubjában éppen egyik korai zsengéje, a feketepiacon is kelendő Conan, a barbár tekint­hető meg. Arnold Schwarze­negger az ausztriai Grazban látta meg a napvilágot, s vajon ki gondolná, több mint negyven évvel ezelőtt. A kis Arnold hamar beleunt a hasonló korú gyerekek ked­venc időtöltésébe,- a focizásba, s képes magazinokból vett olvasmányai hatására a testépítés mellett kötelezte el magát. Mint nemrég magyarul is megjelent, Utam a csúcsra című önéletrajzi ihletésű könyvében írja, kamaszkori példaképé­nek a dél-afrikai Reg Parkot, a hatvanas évek koronázatlan body builder királyát tartotta. Schwarzenegger elhatározta, hogy hasonló, izmoktól duzzadó alakot farag saját testéből: a célkitűzés kiválóan sikerült, a fáradságos és szívós munka eredményeként csakhamar remekül ki­dolgozott muszklikat mondhatott magáé­nak. A sors különös játékaként később az egyik testépítő világbajnokságon Schwarzenegger összekerült egykori, de már leszálló ágban lévő példaképével, s ekkor már nem lehetett vitás az új trónkö­vetelő elsősége. Schwarzenegger karrierje igazából az Egyesült Államokba való költözésével kezd felfelé ívelni. Az izompacsirták évente megrendezendő nemzetközi se­regszemléje sorozatban nem talál legyő­zőre, bemutatóira özönlenek a testépítés megszállott hívei. Tökéletes alkatára jel­lemző az alábbi eset: bár 1976-ban fel­hagy a versenyzéssel, a csillagok leáldo- zásáról suttogó kétkedőknek adott csat- tanós válaszként 1981-ben váratlanul mégis dobogóra lép az akkor Mr. Univer­sum megméretésen. Mondanunk sem kell, fölényesen, megerőltetés nélkül uta­sítja maga mögé vetélytársait. Ám a baj­nokok sorsa mégis az, hogy előbb-utóbb átveszi helyüket másvalaki. A Schwarze- negger-sztori e tekintetben is rendha­gyó, hiszen a szimpatikus, jó megjelené­sű fiatalemberre a hetvenes évek végén felfigyelt a filmszakma. Először egy doku­mentum jellegű alkotásban, a Vasgyú- rók-ban jut szerephez: a produkció a body builderék keserves küzdelméről, az önszobrászat könnyekkel és verítékek­kel járó erőfeszítéseiről lebbenti fel a fátylat. A következő film már némi feltű­nést is keltett, ez a már említett Conan, a barbár. A germán ősmondákat idéző, a misztikus múltban játszódó történet vál­tozatos kalandokon keresztül mutatja be a roppant erejű hőst, aki bosszút áll el­lenségein. A film - bár Schwarzenegger mint színész nem igazán csillog benne ­sikert aratott, s hamarosan elkészült a folytatás is, a Conan, a rettenetes. Ezután már nincs megállás: Schwarzenegger dagadó izomzata - és a szüntelenül kat­togó, zakatoló pisztoly és géppuska - je­lenti a vonzerőt a Herkules New-York- ban, a Városi cápa és a Predator című, eddig hazánkban be nem mutatott alko­tásokban. Szintén nem érkezett el ho- zánk a Vörös Sonja, ami a Conan soro­zathoz hasonlóan ismét a képzeletbeli barbárkorban játszódik. Sajnos, ugyan­csak nem láthattuk ez idáig a tavalyi év kiugró Schwarzenegger-filmcsemegé- jét, aa Menekülő ember-t. Ha kissé meg­késve is, de a közelmúltban megnézhet­tük hazai mozijainkban a talán legismer­tebb Schwarzenegger-filmet, aTerminá- tor-t, ami érdekes magyarításban nálunk a Halálosztó nevet kapta. Az alkotás má­ra a sci-fi, azaz a fantasztikus műfaj egyik klasszikusa, számos gyengesége ellené­re is. Ugyanígy sokan klasszikusnak tart­ják a Commando-t, bár ebben is inkább az erőszak látványa, az ellenfelek mód­szeres megsemmisítése az elsődleges, mintsem a kiforrott színészi alakítás. Az ilyen jellegű - tehát a színészi képessé­gekre építő - bemutatkozásra Schwar- zeneggernek először a Vörös zsaru című produkciójában nyílott lehetősége, majd az idei nyár egyik slágerének kikiáltott vígjátékban, az Ikrek-ben. S valóban, a fejlődés, ha nem is robbanásszerű, de szemmel látható. A jelenleg is az Egyesült Államokban élő sztár - gondolván a jövőre - jól sáfár­kodik időközben szerzett dollármillióival, kifizetődő ingatlanügyletekbe fektette pénze egy részét. Kisebbfajta meglepe­tést okozott az a hír is, hogy benősült a Kennedy családba, a meggyilkolt ameri­kai elnök egyik közeli rokonát vette fele­ségül. A filmezésről magától értetődően továbbra sem mondott le. Hitvallása - ahogyan az kiderült legutóbbi interjújá­ból - a következő: „Elvem, hogy a film­ben, melyben közreműködöm, a helyes oldalnak, az igazságnak kell diadalmas­kodnia. Szeretem az olyan hősök megformálá­sát, akik jó irányba hatnak az emberekre. Nem akarok hérosz lenni, de szívesen bemutatom azt, hogy a céltudatosság mi­lyen nagyszerű eredményekhez vezet­het.” Összeállította: SZERI ÁRPÁD ...minden mennyiségben 1001 hülye tanács fogyókúrázóknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom