Tolna Megyei Népújság, 1987. december (37. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

MA Szövetkezet a lejtőn 1987. december 1. KEDD (3. oldal) XXXVII. évfolyam, 283. szám ÁRA: 1,80 Ft Magyar-NDK gazdasági tárgyalások Lezárult egy korszak Szanálják a Láng Gépgyárat - leányvállalat lesz a dombóvári gyáregység Munkásgyűlésen jelentették be „Végre történik valami” - igy véleke­dett tegnap délután a Láng Gépgyár dombóvári gyáregysége szerelőműhe­lyének egyik dolgozója közvetlenül a munkásgyűlés előtt, akkor, amikor Boda László vezérigazgató, Bilek Sándor gyár­egység-igazgató kíséretében megtekin­tette a nagycsarnokot, a lakatos- és le- mezmühelyt, valamint a forgácsolómű­helyt. A munkásgyűlés, ahol a Láng Gépgyár szanálását jelentették be, délután két órakor kezdődött, s közel négyszázhú- szan vettek rajta részt, ültek a sorokban, s álltak a sorok mellett és mögött. A két ütemben - 1970-ben és 1980-ban - épült gyáregység munkásai és alkalma­zottai közül 360-an dolgoznak 5 évnél ré­gebben a gyáregységben. Kazánokat, vegyipari, élelmiszeripari, konzervipari berendezéseket, vasszerkezeti elemeket készítenek - az utóbbi időben egyre ke­vesebb nyereséggel. A szervezeti változásra már 1984 óta Boda László vezérigazgató szerkesztést, a számviteli munkát, gon­doskodni az alapanyag-ellátásról és ke­reskedni a késztermékekkel. A leányvállalati formáról szóló alapító 936 millió forint volt, ez 305 millió forint alaphiányból, ezenkívül a rendezetlen veszteségekből a beruházások ki nem fi­zetéséből, a likviditási hitelből, és az üzemviteli költségekből adódott. A Láng Gépgyár önerejéből ez év januárjától mostanáig 250 millió forintot „dolgozott le”, s ebben a dombóváriak munkája is benne van. Ettől függetlenül még mindig jelentős adósság terheli a gyárat, s ezt a költségvetés átvállalni nem tudja. Éppen ezért utaltak át a Szanálási Szervezeten keresztül 104 millió forintot a gyárnak - ez az összeg kamatmentes, feltételeket szab meg, s az alaphiány fel­számolására fordítható. A vezérigazgató ismertette azt is a dombóvári munkásgyűlésen, hogy a kü­lönböző adósságtételek visszafizetésé­re, átcsoportosítására hogyan kerül sor. A jövő év végéig 140 dolgozótól kell meg­válniuk, ez azonban nem érintheti a fizikai állományt, sőt a jövőben még nagyobb szükség lesz a jól képzett szakmunká­Hétfőn Budapesten rendezték meg a magyar-NDK gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bizottság 25. ülésszakát. Az ülésszakon értékelték az MSZMP főtitkárának és az NSZEP KB főtitkárának 1985. októberi találkozóján aláirt, a két ország közötti gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködés fejlesztésé­nek 2000-ig szóló hosszú távú program­ja végrehajtásának helyzetét. Megállapí­tották, hogy előreléptek a műszaki-tudo­mányos együttműködésben, a gyártás­szakosítás és a termelési kooperáció te­rületén, a kombinátok, vállalatok és inté­zetek közötti közvetlen kapcsolatok el­mélyítésében. Szükségesnek tartották a hagyományos termelési kapcsolatok erősítését, a meglévő gyártásszakosítási szerződések és kooperációk folytatását. Marjai József, a Magyar Népköztársa­ság Minisztertanácsának elnökhelyette­se és Wolfgang Rauchfuss, a Német De­mokratikus Köztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a bizottság társ­elnökei aláírták a jubileumi ülésszakon folytatott tárgyalások eredményeit ösz- szegző jegyzőkönyvet. Grósz Károly, a Minisztertanács elnö­ke hétfőn fogadta Wolfgang Rauchfusst. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélé­sen részt vett Marjai József, jelen volt Roska István, hazánk berlini és Karl- Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete. Wolfgang Rauchfussnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a két ország együttműködése terén kifej­tett kimagasló tevékenysége elismerése­ként a Magyar Népköztársaság aranyko­szorúval díszített Csillangrendjét adomá­nyozta. A kitüntetést Marjai József nyúj­totta át a Parlamentben. Az NDK Minisztertanácsának elnökhe­lyettese hétfőn elutazott Budapestről. A vendéget Marjai József búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren, ahol jelen volt Roska István és Karl-Heinz Lugenheim is. Washington A csúcstalálkozó részletes programja számítottak, de ennek az ideje csak most érkezett el. A gyáregységből az eddiginél sokkal nagyobb önállósággal rendelkező le­ányvállalat lesz 1988. január 1 -jótól. Ez természetesen azt jelenti, hogy töb­bek között önállóan kell végezniük a okiratot az anyavállalat december 15-éig készíti el. A munkásgyűlésen Boda László vezé­rigazgató elmondta, hogy már 1984-ben 244 millió forint veszteséggel zárta a Láng Gépgyár az évet. Az adósságállomány ez év áprilisában r sokra. A létszámleépítés alapja elsősor­ban a nyugdíjazás. Az anyagyár, és a leányvállalat között továbbra is meg kí­vánják tartani a hagyományos jó kapcso­latokat, segítenek az önálló munka indu­lásában. A kilábalásra van remény, hisz addig, amíg tavaly nyereség nélkül zár­ták az évet, idén 116 millió forint az ered­mény. A munka neheze azonban mind az anyagyárnál, mind pedig a filiálénál most következik, hisz egyre nehezebb piaci helyzetben kell végezni a munkájukat. Szerencsére a kilátások biztatóak, hisz Dombóváron a jövő évre aláírt szerződés már most 200 millió forintot tesz ki, de az ajánlatok úgy mutatják, hogy a 450 millió forintot is elérik. Az itt dolgozók biztos munkahelyre számíthatnak, s arra, hogy átmenetileg a budapesti központ a kapacitásának egy részét átirányítja Dombóvárra. Minden jel arra mutat, hogy a szanálási hitelt nem kell visszafizetni, hisz 1990—92-ig olyan rendelésállományra számíthatnak, amelyre a jövőben is épí­teni lehet. D. VARGA M. Fotó: G. K. Ülésezett Kiosz Tolna megyei választmánya Tegnap délelőtt a Kiosz tolnai alapszervezetének új székhá­zában tanácskozásra gyűltek össze a kisiparosok megyei vá­lasztmányának tagjai. A megjelenteket Varga János, a megyei vezetőség elnöke köszöntötte, majd Simon József megyei titkár beszélt a kisiparosok szerepéről a lakossági szolgáltatások ki­elégítésében. Elmondta, hogy a kisipar a korábbi éveknél na­gyobb mértékben vesz részt e területen az igények kielégítésé­ben, a teljesítménynövekedés üteme meghaladta a szocialista szektor növekedési dinamikáját. Jelenleg megyénkben 3696 kisiparos és mintegy 800 fő rész­vételével 170 gazdasági munkaközösség végez termelő-szol­gáltató tevékenységet. Mivel megyénkben a vállalkozási kedv nem csökkent, sőt nö­vekedett az utóbbi időben, valószínűsíthető, hogy a kormány- program kedvező fogadtatásra talált a kisiparosok körében - mondta Simon József. A jövő évre vonatkozó rendeletekről szólva a megyei titkár hangsúlyozta, hogy - bár lesznek a tagság számára szokatlan változások - nem célszerű most már vitatkozni az elfogadott jogszabályokkal, inkább azok végrehajtására kell törekedni, nem lemondva a későbbi korrigálás lehetőségéről. A választmányi tagok hozzászólásaikban a változásokkal kapcsolatban az iparosokat leginkább érintő kérdésekről szól­tak: az új szabályozók még nem ismertek mindig teljes mérték­ben, az új könyvvezetési kötelezettség nagyon sok kisiparosra a korábbinál nehezebb terheket ró, az új rendszer ellenérdekelt­séget teremt a tanulóképzésben, az egyes szolgáltatások iránti igény csökkenésével nehéz helyzetbe kerülhetnek bizo­nyos szakmák művelői, stb. Az ülés további részében ügyrendi kérdésekről határoztak a résztvevők, meghallgatták az ellenőrző bizottság tájékoztatását; majd Simon József bejelentette: a Kiosz megyei titkárának he­lyettese, Váradi Henrik nyugdíjba vonul, helyette Soponyai Já­nos nyerte el e tisztséget. A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet-amerikai csúcstalálkozó részletes programját. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan a jövő hét keddjén, helyi idő szerint délután írja alá a közepes hatótávolságú és a hadművele­ti-harcászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést. Gorbacsov már hétfőn, december hetedikén délután megérkezik az amerikai fővá­rosba. A főtitkárt, feleségét és kíséretét szállító gép az Andrews légitámaszponton, Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üdvözli majd az elnök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsival megy majd a szovjet nagykövetsé­gen lévő szálláshelyére. A nagykövetség mindössze néhány háztömbnyire van a Fe­hér Háztól. A szovjet vezetőt december nyolcadikán, kedden ünnepélyes fogadtatásban részesítik, katonai tiszteletadással köszöntik a Fehér Ház előtt. Mind Gorbacsov, mind Reagan rövid beszédet mond, majd megkezdik a tárgyalásokat. Az első megbeszélés négyszemközt lesz az elnöki irodában, csupán a tolmácsok jelenlétében, majd bevon­ják a megbeszélésekbe legközelebbi munkatársaikat, tanácsadóikat is. Erre a tanács­kozásra abban a teremben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szokott ülésezni. Rövid ebédszünet után írják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszvacsorát Mihail Gorbacsov és felesége, Raisza tiszteletére a Fehér Házban. Szerdán, december kilencedikén a szovjet vezető látogatást tesz az amerikai tör­vényhozás épületében, a Capitoliumban, ahol találkozik a két ház vezetőivel és tagjai- . val. Ezt követi majd a második megbeszélés Reagan elnökkel, majd a külügyminiszté­rium épületében Shultz külügyminiszter látja ebéden vendégül Gorbacsovot. Délután folytatódnak a tanácskozások, este a szovjet nagykövetségen Gorbacsov lesz Reagan házigazdája díszvacsorán. Szerdán reggel a szovjet vezető előbb George Bush alelnökkel találkozik munka­reggelin, majd újabb, záró megbeszélést tart Reagan elnökkel. A két vezető közös ebédje után kerül sor a tárgyalások befejezésére, a záró beszédekre. Mihail Gorba­csov ezt követően még az amerikai üzleti körök vezető képviselőivel találkozik és eluta­zása $lőtt sajtókonferenciát is tart az amerikai fővárosban a jelenlegi tervek szerint, így várhatóan csak a késő esti órákban utazik el Washingtonból. A tárgyalásokról - a műszaki személyzettel együtt - a világsajtó mintegy 5000-7000 munkatársa tudósít majd, részükre a Fehér Ház közelében nyitnak sajtóközpontot egy szállodában, illetve az egyik minisztérium épületében. A két küldöttség szóvivői a saj­tóközpontban tartanak majd tájékoztatókat. Reagan elnök egyébként vasárnap a késő délutáni órákban visszatért Washington­ba. Az elnök néhány napot kaliforniai birtokán töltött. A tervek szerint Reagan a héten több beszédet is mond a csúcstalálkozóról és az új szerződésről. A Fehér Ház előzőleg azt közölte, hogy az első beszédet csak kedden mondja el, vasárnap azonban jelezték, hogy már hétfőn is szólhat a jelzett témákról az ultrakonzervatív politikai csoportosu­lás, a Heritage-alapítvány tagjai előtt elmondandó beszédében. A lengyel népszavazás eredménye A vasárnapi lengyelországi népszava­záson feltett két kérdés nem kapta meg a szükséges többséget - közölte hétfőn Jerzy Urban kormányszóvivő. A gazdasági reformra a választásra jo­gosultak 44 százaléka, a politikai refor­mok megvalósítására 46 százaléka mon­dott igent. A népszavazási törvény szerint a jogosultak több mint felének kell a kor­mány javaslatát elfogadniok ahhoz, hogy kötelezővé váljék. A választáson az arra jogosultak 67,3 százaléka vett részt. Urban szerint a népszavazást „társa­dalmi konzultáció jellegűnek” tekintik, és kidolgozzák az előterjesztett kormány- program alternatíváit. Munkások a gyűlésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom