Tolna Megyei Népújság, 1987. november (37. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

MA Dédapáink 1987. NOVEMBER 2. HÉTFŐ víg kedélye XXXVII. évfolyam, (4. oldal) 258. szám ÁRA: 1,80 Ft Termékbemutató a Simontornyai Bőrgyárban Kádár János Moszkvában Vásárdíjat nyert a „Szultán” és a „Janicsár” Ha igaz az a reklámból ismert szlogen, hogy „Corso cipőben jól jár”, igaz az is, hogy a Simontornyai Bőrgyár által feldol­gozott bőrféleségek belföldön ma is a legkeresettebbek közé tartoznak. A vál­lalat tőkés exportra kerülő termékválasz­tékát is növelni tudta az utóbbi években. Pedig a hazai bőr- és cipőipar egészét tekintve nem ilyen megnyugtató a kép. A nyersbőr éS bizonyos vegyi alap­anyagok külföldről, főként tőkés import­ból történő beszerzése egyre költsége­sebb, ugyanakkor hazai állatbőr-felvá- sárlási lehetőségeink is ellentmondáso­sak. Ezek a körülmények nem hagyják érin­tetlenül a megyei nagyvállalat beszerzési és értékesítési lehetőségeit, s csak növe­lik annak a termékbemutatóval egybekö­tött szakmai tapasztalatcserének a jelen­tőségét, amelyet a Simontornyai Bőrgyár hagyományainak megfelelően az idén is megrendezett. Az elmúlt hét végén, pén­teken délelőtt hatvan partnervállalat, szö­vetkezet - elsősorban a cipőipar és egy­két kereskedelmi cég: többek közt a martfűi Tisza, a fővárosi Duna, a szom­bathelyi Sabaria Cipőgyár, megyénkből például a bonyhádi BONY Cipőipari Szö­vetkezet - képviselői gyűltek össze Si- montornyán a művelődési házban, hogy a bőr- és a cipőipar zökkenőmentesebb együttműködéséről, a kereskedelempo­litikai lehetőségek fejlesztéséről tanács­kozzanak. A résztvevőket dr. Karnitscher Tamás, a bőrgyár igazgatója köszöntötte. Az el­sők között a piaci igényekhez alkalmaz­kodó termékprofil-bővítési lehetőségek­ről cseréltek eszmét a szakemberek. Dr. Barabás András, a gyár fejlesztési osztá­lyának vezető helyettese az e téren elért legújabb eredményeiket ismertette, szólt az idei BNV-én vásárdíjat nyert, „Szultán” és „Janicsár” fantázianevű, természetes barkájú, kellemes tapintású marhabőr­készítményeikről is. A jelenlévők videófilm segítségével kö­vethették nyomon a több mint kétszáz éves vállalat fejlődését; - hogyan lett az 1780-ban alapított manufakturális kis­üzemből napjainkra 1450 dolgozót fog­lalkoztató gyár, amely közel kétmilliárd forint termelési értéket hoz létre évente. Ehhez a történetiséget és fejlődést de­monstráló áttekintéshez kapcsolódott az Idea Iparművészeti Vállalattal közös ren­dezésben a simontornyai alapanyagok­ból gyártott termékek bemutatója, ame­lyen a cipőipar legfrissebb, jövő évben esedékes kínálata mellett táskák, bőrru­hák és a díszműipar újdonságai is felso­rakoztak. A tapasztalatcsere a szakágazatot érintő kereskedelempolitikai kérdések megvitatásával zárult. B. R. Fotó: S. M. A termékek korszerű választékból nyújtanak ízelítőt A divatbemutatón a cipő- és dísz­műipar újdonságai is felsorakoztak Az MSZMP főtitkárának kitüntetése Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának vezetésével szombaton párt- és állami küldöttség érke­zett Moszkvába, hogy részt vegyen a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfor­dulója alkalmából rendezendő ünnepsé­geken. A delegáció tagja Németh Károly, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, a párt Politikai Bizottságának tagja, Szűrös Máyás, a Központi Bizottság titkára, valamint Rajnai Sándor, Magyarország moszvkai nagykövete, a KB tagja. A küldöttséget a szovjet főváros Kijevi pályaudvarán Lev Zajkov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és több más szovjet párt és állami vezető köszöntötte. Jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete is. Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárá­nak szombat este Moszkvában, a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Ér­demrendet. A magas kitüntetést a legfelsőbb tanács elnöksége a szovjet és a magyar nép kö­zötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésében szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus megszilárdításához nyújtott jelentős hozzájárulásáért 75. szü­letésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkalmából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mon­dott. A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulójának ünnepségsorozata al­kalmából Kádár Jánosnak, az MSZMP főtit­kárának vezetésével Moszkvában tartóz­kodó magyar párt- és állami küldöttség va­sárnap délután koszorút helyezett el Lenin mauzóleumánál. Ezt követően Kádár János, Németh Ká­roly, az Elnöki Tanács elnöke, Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Rajnai Sándor Magyarország szovjetunióbeli nagykövete a Kreml falánál, a Sándor-kertben megkoszorúzta az Isme­retlen Katona sírját. Délelőtt Németh Károly és Szűrös Má­tyás a moszkvai központi kiállítóteremben megtekintette az évforduló alkalmából megrendezett, az ország hetvenéves mű­vészeti fejlődését bemutató „A szovjetek országa” elnevezésű kiállítási Szakszervezeti Világszövetség Véget ért a 40. ülésszak Dokumentumok elfogadásával szombaton Bukarestben befejeződött a Szakszervezeti Világszövetség Főtanácsának 40. ülésszaka. A háromnapos tanácskozáson, amelyen több mint 70 ország csaknem 100 szakszervezete, továbbá 11 nemzetközi ágazati szak- szervezeti szövetség képviseltette magát, Gáspár Sándor, a SZOT és az SZVSZ elnöke ve­zetésével magyar szakszervezeti küldöttség vett részt. A főtanács tagjai egyebek között áttekintették a más irányzatú szakszervezetekkel való párbeszéd bővítésének lehetőségeit, meghatározták az SZVSZ tennivalóit a békéért és a leszerelésért vívott küzdelemben, a gyengén fejlettség felszámolásában, a külföldi adóssá­gok igazságos rendezésében, az új nemzetközi gazdasági rend megteremtésében. Tolna megyei kitüntetettek Ülést tartott az MSZBT országos elnöksége A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója jegyében tartotta meg ülését a Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége a Parlament vadásztermében. Az ünnepi ülést megelőzően kitüntetési ünnepségnek adott otthont a Parlament dele- gációs terme. A Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége kitüntetéssel is­merte el a barátsági mozgalomban kiemelkedően dolgozók munkáját. Kósáné dr. Kovács Magda, az MSZBT alelnöke mondott ünnepi beszédet, majd Ap­ró Antal átnyújtotta az elismeréseket. Tizenketten állami kitüntetésben részesültek; 115 aktivista az MSZBT Aranykoszorús Jelvényét, 27 kollektíva pedig a társaság Aranykoszorús Plakettjét kapta meg. * Az MSZBT Aranykoszorús Jelvényét kapta Péter Szigfrid, a Tolna megyei pártbizott­ság első titkára és Fiáth Attila, a Tamási városi pártbizottság első titkára, a Paksi Atom­erőmű Vállalat kollektívája pedig a társaság Aranykoszorús Plakettjét. Kétszázezer tüntető Madridban Az Egyesült Államok spanyolországi támaszpontjainak bezárását követelte vasárnap több mint 200 ezer tüntető Madridban. A tiltakozó felvonulást a há­borúellenes szervezetek koordinációs bizottsága szervezte; támogatta a Spa­nyol Kommunista Párt, Spanyolország Népeinek Kommunista Pártja és a Mun­kásbizottságok elnevezésű baloldali szakszervezeti tömörülés is. Tévéadás után Nem volt Tolna megyei versmondó egy sem! „Évfordulót ünnepelni igazából akkor érdemes, ha nemcsak a megünnepelt, hanem az ünneplők is nyernek vele.” Ez­zel az Illyés Gyula gondolattal köszöntöt­ték a simontornyai várban, az országos versmondóverseny helyszínén az érke­ző versenyzőket. Később ezt olvashatták a képernyőn a televízió nézői is. Az Illyés Gyula 85. szü­letésnapja tiszteletére rendezett verseny döntőjének televíziós próbafelvételei, már a kora délutáni órákban megkez­dődtek. A szünetben megérkezett a költő özve­gye Illyés Gyuláné is, aki köszöntötte a versmondókat és dedikált hanglemezt adott valamennyiüknek. A döntőbe tizenöten jutottak. Őket kö­zel ezer versenyzőből válogatta ki a bí­rálóbizottság, melynek Simontornyán: Fodor András költő elnökletével, Debre­ceni Tibor rendező, Domokos Mátyás kri­tikus, Végvári Tamás színművész és Tar­ján Tamás kritikus voltak a tagjai. A vers- pontot adhattak egy-egy produkcióra. (A mondók teljesítményét értékelve - ezt győzteseket bemutató irás lapunk har- láthatták a közvetítésben a nézők - tíz-tíz rnadik oldalán olvasható.) Megérkeznek a versenyzők a simontornyai vár udvarára

Next

/
Oldalképek
Tartalom