Tolna Megyei Népújság, 1987. febuár (37. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! : \ ■' Z MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJ. L XXXVII. évfolyam, 27. szám ÁRA: 1,80 R * r J ’ • Munkasor egység­gyűlések (3. oldal) A konferencia állásfoglalása Helyünk a világban A béke minden ember legszemélyesebb közügye. Nemcsak a népek, a társadalmak tudatában, hanem az egyes emberekében is egyszerre vannak jelen a félelmek, a veszélyek és a reménységek, az új lehetőségek távlatai. Az em­beriség történelmének legnagyobb veszélyével kell szembenéznünk: az atom­erővel képesek lennénk önmagunk megsemmisítésére. Ugyanakkor reális remé­nyek is élnek bennünk. Az atomháború elkerülhető. Az elmúlt két évben született leszerelési javaslatok lehetőséget nyitnak arra, hogy a harmadik évezred küszöbét a tömegpusztító esz­közök terhétől megszabadulva, kevesebb fegyverrel léphessük át. Ez a lehetőség a békemozgalom számára kötelességgé fokozódik: meg kell győznünk minden embert arról, hogy ragadja meg ezt az alkalmat. El kell érnünk, hogy a nemzetek biztonságát politikai akarat, egymás érdekeinek tiszteletben tar­tása és kölcsönös bizalom szavatolja, ne pedig a fegyverkezési verseny. Hogy ez a mai világhelyzetben nemcsak ábránd, arra bizonyosság a megállapodás a' stockholmi konferencián. Új politikai gondolkodásmód van kialakulóban, amely a kölcsönösen elfogad­ható kompromisszumokat keresi. Ma fontosabb, mint valaha, hogy a békemozgal­mak politikaformáló tényezővé váljanak. Amikor az emberi civilizáció megmenté­séről van szó, nincsenek kis és nagy országok, kis és nagy népek. Békemozgal­munk törekvéseit is kifejezi az az ENSZ-ben előterjesztett magyar javaslat, hogy tűzzék napirendre a nemzetközi béke és biztonság átfogó rendszerének megte­remtését. Ennek építőkövei a nemzeti békemozgalmak, amelyek különösen alkal­masak lehetnek a kelet-nyugat közti feszültség enyhítésére. Fejlesztjük kapcsolatainkat a különböző politikai irányzatokat képviselő nyu­gati békemozgalmakkal és a szocialista országok békeerőivel. Részt veszünk a Béke-Világtanács munkájának megújításában, támogatjuk kapcsolatainak bőví­tését. Kiemelt feladat, hogy Közép-Kelet-Európa országai és népei között javuljon az összefogás és az együttműködés a közéletben és a mindennapi életben is. Kezet nyújtunk mindenkinek, akivel szót tudunk érteni a béke megvédésében. Ennek tudatában alakítjuk személyes és közösségi kapcsolatainkat a más orszá­gokban élő, békét kívánó emberekkel és mozgalmakkal. Bővítjük a testvérmegyei, -városi és -községi együttműködést, felhasználjuk az idegenforgalom lehetőségeit. A külföldön élő magyarokkal az eddiginél szoro­sabb kapcsolatra törekszünk. Szolidaritást vállalunk a fejlődő világ népeinek a szabadságért, a haladásért, gyakran a puszta életért folytatott küzdelmével. Támogatjuk a nemzeti felszabadí­tó mozgalmak igazságos harcát. A helyi konfliktusok békés rendezése mellett foglalunk állást. Elítéljük az erőszakkal való fenyegetést és a terrorizmus minden fajtáját. A nemzetközi színtéren rólunk alkotott véleményt a hazai valóság határozza meg. Szavunk súlyát növeli, ha hitelesen képviseljük hazánkat, ha kifejezésre jut­tatjuk a magyar békemozgalom nemzeti vonásait. Helyünk a hazában Nemzeti fejlődésünk programja a szocializmus értékeinek őrzése és gyarapítá­sa. Ez mozgalmunk programja is. A társadalom minden rétegével szót értve, hoz­zájárulunk a Magyar Népköztársaság békepolitikájának formálásához és érvény­re juttatásához. Országépitő munkánkat a korábbiaknál nehezebb feltételek között végezzük. A magyar gazdaság fejlesztése közös, jobb munkát követel. Ez előrelépésünk elemi feltétele, alapvető érdekünk. Fejlődésünk megköveteli, hogy mind többen vegyünk részt a döntések előkészítésében, a közügyek intézé­sében. A békemozgalomnak is segítenie kell, hogy ebben ki-ki megtalálja és vál­lalja feladatát. A béke igenlése az egységes magyar békemozgalom alapja. Ez cselekvő erő, amelyet meg kell őriznünk. Tudjuk és vállaljuk, hogy az együttműködés széles körű párbeszédben, vitákban valósulhat meg. Világnézeti meggyőződéstől függetlenül együtt munkálkodunk mindenkivel, aki kész cselekedni a békéért. A békemozgalom a népi-nemzeti egység egyik alkotó eleme. A jövőben is közösen dolgozunk a Hazafias Népfronttal, a KISZ-szel, a szakszervezetekkel, erősítjük kapcsolatainkat a nemzetiségi szövetségekkel és a többi tömegszerve­zettel, érdekképviseleti szervvel. Számítunk a család, az iskola, a munkahely segí­tő közreműködésére. A szakmai békemozgalmak létrejöttével tartalmasabbá vált munkánk. Az orvo­sok, a pedagógusok, a nyugalmazott tábornokok, a mérnökök, az újságírók és a sportolók kezdeményezései gazdagítják nemzetközi kapcsolatainkat, hazai tevé­kenységünket. Arra törekszünk, hogy még több író, művész és tudós legyen kö­zöttük. Pezsdítően hat mozgalmunkra a fiatalok részvétele. Támogatjuk a tartalmas, öntevékeny közösségi és egyéni kezdeményezéseket, az ifjúsági békecsoportok munkáját. Örömmel vennénk, ha egyetemisták, főiskolások és fiatal értelmiségiek is utat találnának mozgalmunkhoz. Folytatjuk a kapcsolatépítést a munkásság, a mezőgazdaságban dolgozók körében. Termelési közösségeik, brigádjaik a békemunka fontos színterei lehetnek. A katolikus és az egyházközi békebizottság, minden egyház és felekezet összefogása, hazai és nemzetközi tevékenységük értékes hozzájárulás a béke védelméhez és közelebb hozza mozgalmunkhoz a hívő embereket. Az Országos Béketanács és választott testületéi a hagyományokra és a kor kö­vetelményeire figyelemmel demokratikusan irányítják a magyar békemozgalmat. Az OBT bizottságai továbbfejlesztik elemző, döntéselőkészítő munkájukat. Mozgalmunk továbbra is nyitott az élet által feltett új kérdésekre, kész a párbe­szédre, a válaszok közös kimunkálására. Cselekvési programunkat, munkánk módszereit a nemzetközi és a hazai élet eseményei nyomán folyamatosan, együtt határozzuk meg. Ezért közös gondolkodásra, közös tettekre hívunk, várunk mindenkit! Teljesítették tervüket a bányászok Tanácskozás jövőnk biztonságáért Állásfoglalással zárult a XI. országos békekonferencia Szombaton is dolgoztak több szénbá­nyában, s ezzel, valamint az előző hét vé­geken szervezett termelőműszakokkal pótolták a hideg idő miatti termeléski­esést. Január eleje óta - vasárnap reg­gelig - 1 880 000 tonna szenet termeltek a bányászok, annyit, amennyit egy hó­napi tervük előírt. Ez a teljesítmény sok erőfeszítést, többletmunkát igényelt, hi­szen a hideg idő hosszabb-rövidebb ideig akadályozta a folyamatos termelést az ország minden szénmedencéjében. Mégis az összes mélyművelésű szénbá­nya vállalat teljesítette, illetve túlteljesítet­te januári mennyiségi tervét. Különösen örvendetes, hogy a tatabányai, a mecse­ki és a dorogi bányák is jól zárták az év első hónapját. Ezek a vállalatok ugyanis tavaly nem tudták tervüket teljesíteni. A bányászok erőfeszítéseinek köszön­hetően zavartalan a lakosság és az ipar szénellátása, elegendő készlettel rendel­keznek a Tüzép-telepek és az ipari fo­gyasztók is. A további hideg napokra számítva, februárban is szerveznek hét végi műszakokat a bányákban. Vasárnap is termeltek a Veszprémi Szénbányák Vállalat dolgozói. Az ajkai, várpalotai, balinkai és dudari bányákban összesen háromezren vettek részt a sza­badnapi munkában és csaknem ötezer tonna szenet hoztak felszínre. A számvetés és az előretekintés jegyé­ben kezdte meg munkáját szombat reg­gel az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában a XI. országos békekonferen­cia. A magyar békemozgalom vezető fó­rumán csaknem 1200 küldött és meghí­vott vendég vett részt. A tanácskozás el­nökségében foglalt helyet Németh Ká­roly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese, Csehák Judit, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, továbbá jelen voltak a Hazafias Népfront, a Kom­munista Ifjúsági Szövetség, a szakszer­vezeti mozgalom, más társadalmi és tö­megszervezetek, a kulturális és a tudo­mányos élet, valamint az egyházak jeles képviselői. A konferencia résztvevőit Sztanyik B. László, az Országos Béketanács elnöke üdvözölte. Megnyitójában megemléke­zett az OBT-nek a legutóbbi békekong­resszus óta elhunyt tagjairól, s köszön­tötte az OBT új tagjait, illetve tiszteletbeli tagjait. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a békemozgalom ereje világ­szerte tovább növekedett, s ma már min­denütt számottevő tényezője a háborús veszély elhárítását célzó kezdeményezé­seknek, a világbéke megőrzésének. Rá- mutatottt, hogy tovább kell erősíteni az értelmiség békemunkáját, mind több tu­dóst, pedagógust és művészt kapcsolva be ebbe a tevékenységbe, hiszen a bé­kemozgalom értelmiségi aktivistái érzék­letesen, meggyőző erővel tudják bemu­tatni az atomháború fenyegető veszé­lyeit. Vitaindítójában Barabás Miklós, az Or­szágos Béketanács főtitkára hangsú­lyozta: nagy változások jellemzik az előző békekonferencia óta eltelt időszakot. Olyan leszerelési program született, amely az ezredfordulóra az egész világot, annak minden szögletét meg kívánja szabadítani az atomfegyverek terhétől. Moszkva mellett Genf, Budapest, Stock­holm és Reykjavik neve jelzi a kedvezőbb nemzetközi légáramlatot. Ebben a jó irá­nyú és felgyorsult mozgásban vált nap­jainkra nemzetközileg is elfogadott köve­teléssé az atomfegyverek megsemmisí­tése, az űrfegyverkezés megakadályozá­sa. Ugyanilyen újszerű javaslatok szület­tek a hagyományos és a vegyi fegyverek csökkentésére, a helyi konfliktusok meg­oldására, a biztonság erősítésére. Ezek a célok egyértelműek, világosak és cse­lekvésre ösztönzőek. Távlatot nyitnak, feladatot adnak és jó szívvel vállalható (Folytatás a 2. oldalon.) Vasárnapi munka Szekszárdon Homoki János mintát vesz a tejből Az étolaj a Füszértnek érkezett Szabó Ferenc a gép mellett lő hőmérséklet a hideg vasak-gépek kö­zötti munkához. A perforált lemezekből egyébként az ipar különféle terméket állít elő. Ezért fon­tos az, hogy folyamatos legyen a lemez­üzemben a munka. Június óta csak egy hét végén nem volt műszak. A kilyuggatott lemezeket Dunaújvárosba küldik, ott tovább kezelik, illetve eladják a felhasználó lemezipari üzemeknek, alkatrészeket gyártó cégek­nek. PÁLKOVÁCS-GOTTVALD ebédelt delt Vasárnap délután körsétát tettünk Szekszárd iparnegyedeiben. Olyan üze­meket kerestünk volna, ahol műszakot tartanak. Három élő munkahelyet talál­tunk, tudósításunkban az ott folyó mun­káról számolunk be. Időben érkeztek a tejesautók Nagy József, a tejipari üzem művezető­je tizennégy órakor mutatta jegyzetét: 210 ezer liter tejet hoztak be a kocsik - tizenegy nagy és öt kis tartálykocsi és azonnal megkezdték a tej feldolgozá­sát. Részben a sajtüzembe, illetőleg a tartályokba juttatták a friss tejet. A késő délutáni órákban még további huszon­ötezer liter tej érkezését várták. Az a sze­rencse, hogy a gépkocsivezetők mind régi, kipróbált tejipari pilóták, s még a nagyvejkei jégpályát is megjárják kocsi­jaik kilencezer literes terhével. Kalmár Józsefné a sajtüzemet vezeti. Kilenced­magával állja a „tejrohamot”. Úgy számí­totta tegnap délután, hogy estig tizenhét­ezer darab sajtot készítenek. Gyenge forgalom a vasúton A MÁV szekszárdi teherpályaudvarán vasárnap gyenge volt a forgalom. A Volán komplex brigádja várta a szállítmányo­kat, egy jelentősebb érkezett: étolaj a Fü­szértnek. Azonnal kirakták, vártak továb­bi vagonokat, szóródó anyaggal. A Tü- zéphez néhány vagon szén érkezett, eze­ket beállították az iparvágányra. Konté­ner is kevés jött, azt mondják a szállítási szakemberek, hogy a január 12-i, 13-i nehéz napok után csak majd most kezd éledni az árufuvarozási szervezet. Két műszak a perforáló gépeknél A Dunafer Szekszárd GT perforáló üzemében vasárnap hat órakor indították a gépeket. A délelőttösök kétszáz lemezt perforáltak, míg a délutánosok valamivel kevesebbet, mivel programjuk szerint fi­nomabb mintázatra kellett a lemeztáblá­kat lyukasztani. Zatykó Zoltán üzemmér­nök délután négy társával dolgozott. Volt, s van lemez, szer­szám is a gépek működtetéséhez, valamint megfele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom