Tolna Megyei Népújság, 1986. augusztus (36. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-26 / 200. szám

198K. augusztus 2ft. a Képújság Nem valószínű, hogy Sho- hedm Imamura olvasta va­laha is Sántha Ferenlc so­kan voltunk című novelláját, ám mégis, mintha a magyar környezetben játszódó írás japán megvalósítását láttuk volna a Naraijama balladá­ja című filmben. A Fukaza- va müve alapján készült film azért lehetne magyar, amiért a Sántha-növella is egyetemleges. A felvetett probléma, a társadalmi je­lenség nem egy adott or­szágra, hanem a mérhetetlen szegénységre, elnyomásra és arra a nagyfokú kizsákmá­nyolásra jellemző, amit a feudalizmus hozott a Föld minden országába, A kis japán hegyi falu la­kóinak élete örökös küzde­lem az éhség fenyegető ré­me ellen. Ebben a faluban, egyetlen felesleges, éhes száj is nyomorba döntheti p csa­ládot. Épp ezért alakult ki az a kegyetlen, bár számuk­ra praktikus, elfogadott szo­kás, hogy a hetven éves kort elért öregeket fel viszik a Narajamárn és ott magukra hagyják. A Sántha-navella hegyi barlangját itt egy eldugott völgy helyettesíti. Shoheim Imamura filmjé­nek alapkonfliktusa, hogy a hetvenedik életévéhez köze­ledő Orin még erős egészsé­ges öregasszony. Az ősi tör­vény szerint mégis készül­nie kell erre az utolsó uta­zásra. Közben a falu éli hét­köznapi életét. Ebben a ter­mészeti világban a legősibb ösztönök parancsolnak. A tol­vajt családjával együtt élve temetik el, hisz a legnagyobb bűn az ételiapás. Az új asz- szony szerzése pedig sima üz­leti tranzakció, így Tatszue- nek is a sókereskedő közve­títi a feleséget, akivel vi­szont eggyel többen lesznek. Orinnak indulnia kell. Az utal fia hátán teszi meg, az előírás szerint és hál' fia gyenge, szívesen visszafor­dulna anyjával, gyengesége az öregasszony határozottsá­gán megtörik. Ennyi a történet röviden, amit elmesélve épp lénye­get, a látványt nem tudjuk kifejezni. Ezt a filmet lát­ni kell. Látni a szereplők — számunkra idegen, túlfűtött indulatokat kifejező, egzoti­kus, — arcát, átérezve kilá­tá&talan szenvedésüket, meg­értve a szinte felfoghatat­lan reménység folytán el­torzult érzéseiket és látni az operatőr bravúros felvétele­it. Mert a kis falu népe cso­dálatos természeti környezet­ben, a természettel együtt él. A film operatőre, Goto Kusakabe pedig tökéletesen kihasználta ezt. A legszebb természetifilmekkel össze­vethető és abban a kate­góriában is helytálló játék­filmet hozott létre. Olyan filmet, ahol jelentősége van egy-egy bevágott rezgő vi­rágszálnak, egy bokorról fel­röppenő kismadárnak és a háttérben méltóságteljesen magasodó lenyűgöző szépsé­gű hegyeknek is. Tamási János Rádió Mennyit ér a viz? Az elmúlt hét rádióműso­rai közül mindenképpen ki­emelésre érdemes a Juhász Judit szerkesztette Családi tükör egyik kis riportblakk­ja. Kétszeresen is. Egyrészt az alig nyolc perébe tömörített .téma meg­szerkesztése, másrészt pedig a téma fontossága miatt. Mégis, elöljáróban az el­múlt heti Családi tükörről, E sorok szerzőije már jó ide­je kedves, állandó műsorá- nak tartja ezt a szomfoaton- kénti fél órát. Mert ez a sorozatműsor sohasem okoz „meglepetést”. Az elmúlt adásban egy pápai onkológus főorvossal készített komoly, korrekt, érdekfeszítő, igazi egészség- nevelési interjút követően a szerkesztő, Juhász Judit és munkatársa, Balogh István arról közölt hangos képet, hogy mennyibe is kerül a víz hazánkban. Igen, az a víz, amelyből annyit pocsékolunk ek He­lyesebben, ott, ahol nincs belőle egy csöppnyi sem, ahová lajtos kocsival szállít­ják,. ott az emberek miért becsülhetik többre, mint az a városi ember, aki szünte­lenül pocsékolja? A felelősség örökös köte­lezettségét hangoztatják' a riport megszólaltatott sze­replői. És nemcsak az ál­lampolgár felelősségét, ha­nem a gazdasági egységekét is, amelyek — sajnos, de ez az igazság — sokkal felelőt­lenebből használják a drága vizet, mint az állampolgá­rok. szűcs Moziban Narajama balladája Könyv Mo Jing-feng : Túl szép a menyasszony Kína mai irodalmának egyik gyöngyszemét veheti kezébe az olvasó a Kossuth Könyvkiadó jóvoltából, a Nők Magazinja Kiskönyvtár sorozatban, Polony! Péter fordításában. Mo Jing-feng: Túl szép a menyasszony cí­mű kisregénye egy isten há­ta mögötti kiis hegyi falu­ban élő fiatal házaspár sze­relmének drámai története. A már agglegénysors előtt álló főszereplő, An Ce-kemg váratlanul igen szép fele­séghez jut. Az ifjú menyecs­ke túlzottan is szemrevaló, annyira, hogy házasságát már állapotosán vállalja, ezt azonban eltitkolja. Sikere­sen, mivel a fülig szerelmes­sé vált férj koraszülöttnek és sajátjának hiszi a világ­ra jött gyermeket. Közben a fiatalasszony is igazán be­leszeret a kényszerűségből elfogadott férjébe. Mindket­ten mélyen szeretik egymást, s az asszony arra ösztönzi urát, hogy — saját Vágyát is megvalósítva — jelent­kezzék egyetemre a városiba', amikor ezt már a paraszt- fiatalok számára is lehetővé tették. A férj, erőpróbán is átmenve, egyetemista lesz. Távollétében megjelenik la­kásukban a gvermek vér szerinti apja, aki erőszakos fellépése után holtan marad a szobában. Hszi-mej, a fe­leség, jelentkezik a rendőr­ségen, ahol vizsgálati fog­ságba helyezik, de nem vall. Anyósa szántón hallgat, még a hazalátogató fia előtt is, pedig annak sejtése szerint, koronatanú lehet. A fiatal- asszonyra a törvény szerint halálos ítélet vár, ha nem bizonyul be, hogy önvéde­lemből, véletlenül történt a haláleset. An Ce-keng lelki gyötrel­mekkel teli napokat él át neje iránti aggodalmában, és a magáénak tartott fia szeretetében. Sikerül anyját rábírni szemtanú vallomás­ra, és feleségével találkoz­nia. Az asszony töredelme­sen elmond mindent férjé­nek, azt is, hogy nem tőle va'ló a gyermek. Hszi-mejt felmentik, An Ce-keng ha­zaviszi otthonukba. Attól fogva azonban, bármennyi­re küzdenek ellene, megvál­tozik addigi légkörük. Mint­ha megrendülne a családot összetartó ragaszkodás, sze­relem és szeretet. A rég' előítéletek rájuk nehezed­nek, azok szerint Hszi-mej szégyenteljesen becsapta fér­jét, hogy eltitkolta házassá­gon kívüli terhességét. Vé­gül is a történet sem hepi- enddel, sem tragédiával nem végződik. A főhősök nem válnak el, de a férj még szabadsága lejárta előtt visszatér az egyetemre. Bár­milyen tisztességesen, hűsé­gesen és szeretettel viselke­dett is Hszi-mej házassága óta, környezetének egy ré­széről ezután már csak rosszmájú irigység nyilvá­nul meg feltűnő szépsége iránt. Mo Jing-feng kisregénye bepillantást nyújt a kínai falusi életbe, erkölcseibe, számunkra ismeretlen szo­kásaiba, hagyományaiba, s bölcseletébe is. Szekszárdi vonatkozás, hogy a könyv borítója Schubert Péter munkája. BALLABÁS LÁSZLÓ Hangverseny Tévénapló Garcia Lorca emléke „Költő voltál, — megöltek ök” — irta róla Radnóti Miklós, majd nem sokkal később, immár saját sorsát előrevetítve: „költő vagyok, ki csak máglyára jó, mert az'igazra tanú”. Neki is így kellett végeznie, mint any- nyi másnak még, a fasizmus gonosz esztendeiben. Az ausztriai bányászsztrájk, a madridi munkásfelke­lések után Katalóniában kikiáltották a függetlenséget, 1936-ban megalakult az antifasiszta népfront, de már július 18-án elhangzik Franco proklamációja, s ezzel megkezdődik az üldözés. A falangisták megölték Lorca sógorát, Montesinos polgármestert, augusztus 18-ra vir­radó éjjel elfogták a költőt is, s a granadai falangista újság már 20-i számában hírül adta kivégzését. Otven éve ennek, az évforduló mindenképpen indo­kolja, hogy emlékezzünk Garda Lorcára, bár talán nem is pontos szó az emlékezés, mert kevés költői életmű él olyan elevenen, mint az övé. Minden fontos munká­ját lefordították, színművei visszatérő sikert jelente­nek, egyáltalán nem véletlenül, mert a Bernarda Álba háza a XX. század egyik legjobb drámája, a Torreádor- siratót pedig, amit Nagy László fordított magyarra, a világirodalom maradandó költeményei között tartjuk számon. Igancio Sánchez Mejias torreádor halálára ké­szült, aki jó barátja volt, de sorait olvasva a költőre is gondolunk, akinek Soká születik párja — talán sose jön világra ily andalúz, ily tiszta, kalandokban ily gazdag. Elcsukló szavaimmal siratlak délceg fenség, s a gyászos szél örökké reszket az olajfák között. A hatalmas költeményt Berek Kati mondta el meg- rendítően a Garda Lorcát idéző tévéfilm felújításában, amiről azt hallottuk, hogy valóban felújítás, s nem puszta ismétlése a korábbinak, a megkopott filmről azonban nem tudjuk, mi benne az új. ‘Így is szép, egy­séges alkotás, a verseket jól egészíti ki Tolnai Gábor tanulmányának néhány részlete, s a korabeli képek is megmutatnak valamit a költő Spanyolországából. Lett volna még mit hozzátenni, főleg a drámákat hiányol­tuk, de így is maradandó élmény volt az ismétlésfel­újítás, Zolnay Pál nemes munkája. Zsolt Béla ébresztése Költőként kezdte pályáját, s bármily meglepően hangozzék is, a kortársak Babits-tanítványt láttak ben­ne, s bár később sem lett hűtlen a lírához, jobban von­zotta a regényírás, legnagyobb sikereit is ez jelentette. A Lohengrin bukása után a Budapesti fiatalember, vagy még inkább a Házasággal végződik című regény ereje teljében mutatja, gyöngéivel együtt. A Tizenötezer pengő jutalom is látlelet, egy szituáció fordulatos elbeszélése, helyenként mesterkélten, de az a fontos, hogy minél élesebb körvonalat kapjon az egyébként elég szokványos történet. Zsurzs Éva még ad hozzá némi színt, s az eredmény: jókedvű, de nem nagy igényű polgári vígjáték. • Üdvözlet Bécsből A magyar turista, ha eljut Bécsbe, főleg ha három­napos kirándulásra indul, rendszerint beéri a Maria- hilfer-Strasse látnivalóival, s pénzét is az ottani árak­hoz igazítja. Legföljebb a Stephansdom táján néz szét, pedig legalább egy órára benézhetne a közeli Kunsthis­torisches Museumba is, (szombat, vasárnap nem kell fizetni), mert Európa egyik gazdag gyűjteménye, s egy rakáson ennyi Veronesét, Tintorettót még Velencében sem láthat. Ezen kívül még sok mindenről nem szólt Heltai András és Ferkai Tamás egyébként szellemes és szórakoztató filmje, ami egy hétvégét ígért Bécsben. Amit láttunk, mindvégig érdekes volt, annak is örültünk, hogy munka közben nézhettük Seregi Lász­lót, a jeles balettmestert, tetszett a Liliom színházi előadásának részlete, csak épp a cím volt megtévesztő, ugyanis nem egy hétvégét tölthettünk Bécsben, hanem elég szeszélyes összeállítást láttunk, ami olyan volt, mint egy anzixkártya, sok aláírással, s még az angol hercegi pár sem hiányzott róla. Cs. L. • • Ünnepi hangverseny a Művészetek Házában A Janus Pannonius Tudományegyetem női karának koncertje Igazán nem mondható, hogy pang a zenei élet Szek- szárdan, holt szezon van a muzsika berkeiben. Az ün­nepi koncért, s a szórakoz­tató térzene emlékei még alig halványultak, máris újabb különleges csemegét ígérő hangversenyre került sor a megyeszékhelyen. Elöl­járóban hadd jegyezzük meg. hogy nem csalódtak mind­azok, akik ellátogattak a Művészetek Házába, ahol a pécsi Janus Pannonius Tu­dományegyetem női kalma- rakórusa mutatkozott be. A kórusmuzsika ünnepét te­remtette meg a 32 tagú női kar Jobbágy Valér ^karnagy vezetésével. Az együttes né­hány napon belül az olasz- országi Arezzóba utazik nem­zetközi kórusversenyre, ahol öt kategóriában mérik ösz­sze tudásukat, a más nem­zetbeliekével. Az ott bemu­tatásra kerülő, igényesen összeállított nagyívű progra­mot hallhattuk Szekszárdon, A műsor bevezető részé­ben az egyházi polifónia né­hány gyöngyszemével ismer­kedhettünk meg. Gallus: Ha- ec dies című szerzeménye után Palestrirua-művek (Sal­ve Regina és Ave Regina coelorum) és gregorián-dal­lamok szólaltak meg. Lenyű­göző volt a kórus stílusisme­rete, a melizmák kifejező megjelenítése. Különösen szépen hangzottak a gregori­án liturgia-részletek. A te­rem akusztikája segített ab­ban, hogy az egyszólamú dallamok korhű megfogal- mazásbain, teljes szépségük­ben gyönyörködtessék a kö­zönséget. Gabrielitől a rene­szánsz világi zene jeles kép­viselőjétől A caso un gior­no című madrigál ciklusá­nak négy tételét énekelte a női kar kulturált, homogén hangzással. A műsor első ré­szében még Liszt-motetták csendültek fel. Közülük az egyiket férfikarra írta a mester. A .kórus kvalitását jelzi, hogy ezt a feladatot is hibátlanul oldották meg. Szünet után az olasz ba­rokk zene egyik meghatá­rozó egyéniségétől, Scarlat- titól a Cor mio című kórus- pozíciót választotta a kaima- rakórus. A mű míves meg­formálása természetesen ha­tott e kitűnő együttestől. Caplett: — Debussy tanítvá­nya volt — Inscriptions Chámpetres-e a kórus tol­mácsolásában élményszerű volt, helyenként Poulenc egyéni színezetű dallamvilá­gát idézte. Ezt követően már a XX. század muzsikájából kaptunk ízelítőt. Bartók Párnás táncdala és Kodály Árva vagyak című kompo­zíciója jól tükrözte az együt­tes csillogó erényeit. Az utóbbi 20—25 esztendő ame­rikai zenéjéhez való csatla­kozás érződött a ma élő ze­neszerző, Jeney Zoltán' Ma- dárhívogatóján. A rendkí­vül nehéz mű bravúros be­mutatását a közönség nagy tetszéssel fogadta. Végezetül Csemitzky: Csujogatók, és Hajdú : Fonóházi dalának érett technikás előadásával bizonyította a Jenius Panno­nius Tudományegyetem női kara, hogy folklór kategó­riában is eséllyel pályázhat Arezzóban a legjobbaknak járó elismerésre. Lemle Zoltán Szekszárd ünnepel : 925 éves a város, s az évfordulót ünnepli hangverseny is kö­szöntötte a Művészetek Há­zában. Az Országos Filhar­mónia műsora válóban ün­nepi. volt, az eseményhez méltó, kitűnő művészek vo­nultak fel, hogy megszólal­tassák Liszt, Bar tóik, Kodály, Erkel, Vörösmarty, Illyés, Simonyi Imre műveit. Liszt­művek fogták közre a mű­sort : a Funérailles a múlt hősei előtt hódolt, a VIII. rap­szódia, amit ebben a város­ban írt, szekszárdi napjait idézte. Kodály Adagio-ja, Erkel Hunyadi Lászlójának és Bánk bánjának részletei méltóan illeszkednék egy ilyen műsorba, arról nem beszélve, hogy a Bordái vagy a Hazám, hazám minidig őszinte sikert is jelent. Ezt egészítette ki Bartók I. rap­szódiája, valamint a jól vá­logatott lírai szemelvények, Vörösmarty Ódája, Illyés Be­vezetés egy Kodály-hangver- senyhez című verse és Simo- nyd Imre Bartókot idéző köl­teménye. Szép előadásokat hallottunk, s a résztvevőik kö­zött nehéz minőségi sorren­det megállapítani, mert Fe­nyő Klára, Havas Judit, Ro- honyi Anikó, Bordás György, Hormai Horváth József leg­jobb tudásával' szolgálta az emlékműsort, éppúgy, mim Némethy Attila, ki szólista­ként és kísérőként egyaránt jeleskedett, leghatásosabban a VHII. rapszódiában. őszinte siker fogadta az ünnepi estet, azt viszont az Országos Filharmóniának mégis csak meg kellene fon­tolnia, szükség van-e ilyen alkalommal összekötő szö­vegre. Az ilyesmi szükség­szerűen alkalmi és hevenyé­szett, nem is lehet más. Klasszikus művek nem bír­ják el a közhelyeiket, az pe­dig ugyancsak merész gon­dolattársítás, ha valakinek a Bánk bán bordáiéról a szek­szárdi filoxéra jut eszébe. Kovács P. József szóhaszná­lata vál élve, Erkel valószí­nűleg „forgott sírjában”. cs. Tatszue, aki felvitte anyját a Narajamára

Next

/
Oldalképek
Tartalom